Homer.

The first six books of Homer's Iliad online

. (page 53 of 54)
Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 53 of 54)
Font size
QR-code for this ebook


great as that.

τόσ(σ)θ5 3 : so
great, so much,
so far, so long ;
pi. often, so many.

τοσσουτος, τοσσαντη,
equiv. to τόσος.

τότε: then.

τοννεκα (τον ένεκα) : therefore, on
that account.

τόψρα: so long.

τραττεωμεν [ταρπωμεν^ : aor. pass,
subjv. of τέρπομαι en^oy myself.

τράφεν [ετράφ7;σαν] : aor. pass, of
τρέφω, nurture.

τράφον : grew up, aor. of τρέφω.

τρεις, τρία : three.

τρέπω, aor. έτρεψε, (ε)τραπε, perf.
partic. τετραμμένοι : turn, turn
from (my) purpose; mid. turn
myself, turn.

τρέφω, aor. θρέφε and ετραφέτην,
aor. pass, τράφη, τράφεν [ετράφη-
σαν] : nourish, nurture, rear. The
2d aor. is intrans., grew up.

τρέχω, aor. εΒραμε : run,

τρέω : flee in fright.

τριηρών, -ωνος : timid.

τρητός : of uncertain meaning ; per-
haps inlaid, with reference to dec-
orations ; perhaps pierced, with
reference to the mortise holes in
the framework of the bedstead
for the straps which supported
the mattress.

Ύρηχίς, -7νος : Thessalian town near
Thermopylae, Β 682.

Ύ ρηχός : an Aetolian, Ε 706.FIRST SIX BOOKS OF THE ILIAD.97
τρηχνζ, -cia: rough, uneven, jagged.

τρί-γλώχϊν, -tvos: {three-edged), three-
harhed.

τρι'^ω,ρβιί. par-
tic. τ€τρΐγώ-
Ttts: make a
shrill noise. τρ,^χώχιν.

τετρίγωτας cAectm uttering piteous
cries.

τρίηκοντα : thirty.

Ύρίκ(κ)η: Thessalian town, Β 729,
Δ 202.

TpL-TrXrj: threefold.

τ pis : three times, thrice.

τρισ-καί-^εκα : thirteen.

τρίτατος (τρίτος) 3 : third, τρίτατοι
those of the third generation.

TpiToyevcta : Trito-born. Epithet
of Athena (Minerva), Δ 515.
It is perhaps best treated as a
proper name.

τρίτον : with το, third, for the third
time.

τρίχα : in three parts.

τρίχες : nom. pi. of θρί^ hair.

τριχθά : in three parts, into three
pieces.

Ύροίζψ, -ηνος : Troezene, town in
Argolis, near the coast, Β 561.

Ύροίζηνοςΐ son of Ceas, father of
Euphemns, Β 847.

Ύροίη : (1) the Troad, in the north-
west corner of Asia Minor, with
Ilios as its capital, ^B 162, 237,
Γ 74, 257, Δ 175, Ζ 315. (2) Ilios
itself, A 129, Β 141.

τρόμος (τρέμω) : trembling.

τροχός (τρέχω) : loheel.

τρνφάΧεια : helmet.

ΎρωαίοτΎρωαΒεςγϋ.: Trojan women.

Ύρωες, -ων pi. : Trojans.

Ύρωός 3 : Trojan. (Or, Τρωος.)

Ύρώως : of Tros, Ε 222. Ύρωιοι Γττττοί
horses which Zeus gave to Tros
in exchange for Ganymed.Tptos, gen. Τρωος: king of Troy,
son of Erichthonius, father of
Ilus, Assaracus, and Ganymed,
Ε 265. Seep. X.

τvyχάvω, aor. partic. τυ;!^77σα5, 2d
aor. (ΐ)τνχε : hit, hit uj)on. μίν
οντά τνχων hit and wowided him.
τνχε αμάθοίο βαθείης struck in
deep sand.

Ύϋ8εί8ης: son of Tydeus, Diomed,
Ε 1, 281.

ΎνΒενς: son of Oeneus, father of
Diomed ; one of the * Seven
against Thebes,' Β 406, Δ 365 If.,
Ε 126, 800 ff., Ζ 222.

τνκτός (τενχω) 3 : well-made, τνκτον
κακόν α thorough evil.

τνμβος (tomb) : burial mound.

τϋνη [συ] : 2d pers. pron., thou.

τνττη (τντΓτω) : blow, Ε 887.

τνπτω, aor. τνψε : smite, strike.

τντθός : little, young, τντθόν a little.

τυφλός : blind, Ζ 139.

Τνφωενς, -εος : Typhoeus, a giant
buried by Zeus beneath a moun-
tain. His efforts to rise cause
earthquakes, Β 782 ff.

τνχε, τνχησας : aor. of τνγχάνω hit.

τω or τω : adv. then, therefore.

τως: adv. thus, τως is related to
ως as τοί to ot.ΎάμτΓολις: town in Phocis, Β 521.

νβρις, -ίος : insulting conduct, inso-
lence.

νγρός : watery, liquid,

ν8ρος: water-snake.

ν8ωρ, gen. ύδατος : water.

νΙός, gen. υιός, dat. vlt, vU'C, ace. vlov,
voc. vU, dual νΙε, pi. nom. νΐες,
νΐεες, νΐεΐς, dat. νΐάσι, ace. υιεας,
νΙας : son.

νίωνός (νΙός) : so7i*s son.98VOCABULARY TO THE'Ύλη : town on a height near Lake

^ Copais, Β 500, Ε 708.

νλη: wood, forest.

νλή-€ίς, -εσσα : woody.

v/ACis or νμμες, gen. v/xetW, dat.

'νμΐν, νμμι(ν) : pi. 2d pers. pron.
^ you, ye.

νμίτερος or νμό^ (νμ€Ϊς) 3 : your,
νπαί: for ννό under,
νπ-άισσω, aor. partic. υττάί^ας : dart

from under.
νπ-ανηάω, aor» partic. νπανηάσας :

face, meet, Ζ 17.
υττατο? 3 : most high.
VTT-iScLaav : aor. of νποδειδω /ear

a superior power.
νπ-€ίκω, fut. νττείζομαι, aor. subjv.

ντΓΟίίζομεν '. concede, yield, give

way.
ν7Γ€ΐρ-έχω : for νπ€ρ4χω hold over,

tower above.
υττεήο-οχο? : preeminent, Ζ 208.
Ύττεφων, -όνος : a Trojan, slain by

Diomed, Ε 144.
ντΓ-€κ: out from under, away from.
νπ-εκ-φζρω, impf . νπε^ίφερον : bear

out of, cai'ry away from.
ν7Γ-€κ-φ€νγω, aor. νττεκφνγε : escape.
vn-ivepOeiv) : adv. beneath, from

under. ■ With gen .
υπ€ρ : prep, with ace. and gen., over,

above, beyond, contrary to.

(1) With ace, imep ωμον ηλνθε
άκωκη ey^eos the spear point came
above (over) the shoulder, νττίρ
αισαν beyond what is fitting, virkp
ορκια contrary to the compacts.

(2) With gen., στη νττϊρ κεφαλής
took his stand above (his) head,
στίρνον νττερ μαζοΐο breast above
the nipple, ίκατόμβην pe^at virep
Δαναών sacrifice a hecatomb in be-
half of the Greeks, νττίρ σίθεν
αίσχε άκονω I hear reproaches on
thy account (about thee).virep : for virip, when it follows its

case.
υττερ-άλλομοΛ, aor. partic. vrrepaX-

μενος '■ leap over.
νπέρ-βασίη (υπερβαίνω) : transgres

sion.
Ύττερεία : spring at Pherae in Thes-

saly, Β 734, Ζ 457.
νπερ-εχω or νττειρεχω, aor. subjv

νττερσ-χΎΐ : hold over, tower above

ol χείρας νττερεΐχε held his hands

over him, i.e. defended him.
νπερηνορέων, -οντος (νττερ, άνηρ)

haughty.
Ύπερησίη : an Achaean town on the

Corinthian gulf, Β 573.
ν7Γερθε(ν) : above, on top.
ιητερ-θϋμος : high-spirited.
νττερ-κυΒαντες : glorying overmuch, pi.

of νπερκνΒας (κνΒος).
νττερ-μενης, -ες (μένος) : all power-
ful. Epithet of Zeus.
νπερ-μορα : beyond what is fated.
νττεροπλίη : arrogance, pi. arrogant

acts, A 205.
ντΓερ-σγτι'. aor. subjv. of υπερέχω

hold over.
υπερφίαΧος : insolent, man of violence,

Γ106.
υπερώων (υπέρ) : upper chamber,
υπ-εστην, υπεσταν [υπέστησαν^ : aor.

of υφίστημι, promise,
υπ-εχω, aor. partic. υποσχων: hold

under, put mares to the stallion.
υπ-ηνείκαν: aor, of υποφέρω bear

away from danger, Ε 885.
υπ-ισχνεομαι, aor. imv. υπόσχεο, aor.

inf. υποσχεσθαί : promise,
ύπνος (somnus) : sleep.
υπό and υπαί: adv. and prep, under,

beneath : υπο ηρεον έρματα νηων

took props from under the ships,

υπο δ' έρματα τάνυσσαν (stretched.)
placed props beneath, υπαΐ ιδεσκε

always looked down, υπο τρόμοςFIRST SIX BOOKS OF THE ILIAD.99elXev * Αχαιούς trembling seized the
Greeks beneath (i.e. in their knees),
VTTo χθων κονάβίζε the earth rum-
bled beneath, νπο Τρώες κεκά-
SovTo the Trojans withdreic before
(him).

(1) With ace, νττο σττεος ^λασε
μήλα drove his flock under (the
shelter of) a cave, νττο ζν-γον rjyaye
led under the yoke, νπο "Ιλιον ήλθε
came under the walls of (i.e. to)
llios, VTTO τείχος άγαγοντα leading
under the wall, νττ οστεον ηλνθ^
άκωκη the point penetrated to the
bone, VTTO }ζ.νΧληνης ορός at the
foot ofMt. Cyllene, virai ττόδα "Ίδτ;?
at the foot of Mt. Ida.

(2) With dat., υπό ιτλατανίστω un-
der a plane-tree, νπ ονρανω beneath
the heavens, νττο Ύμωλω at the foot
of Mt. Tmolus, εΤσαν νττο φηγω
placed under an oak, νττο χερσί,
νπο Sovpt under (i.e. by) hands,
spear, νπο TySeiSr) κλονίοντο φά-
λαγγες the ranks were driven be-
fore the son of Tydeus, Ένμηλος,
τον ύτΓ* ^ΑΒμήτω τεκέ "Χλκεστις
Eumelus whom Alcestis bore to
Admetus.

(3) With gen., under, by. νπο τε-
λαμωνος under the strap, θν^σ κοντές
νφ* "Ι^κτορος slain at the hands of
Hector, νηες κονάβησαν άϋσάντων
νπ' 'Αχαιών the ships resounded as
the Greeks shouted (as a result of
their shouting), θεινομεναι νπο hv-
Kovpyov smitten by Lycurgus, πε-
λεκνς εχσιν δια ^ονρος νπ* άνερος
the axe (goes) is driven through a
beam by a man.

νπο: for νπό in some instances

when it follows its case.
νπο-βλη^ην : interrupting, A 292.
υτΓΟ-δει'δω, aor. ΰττεδεισαν, plpf• νπε-

δει'δισαν : fear, shrink before.νπο-Βεχομαι, aor. νπεΒε^ατο: receive,
νπό8ρα : askance, darkly,
νπο-είζομεν : aor. subjv. of νπείκω

yield, give ivay.
Ύποθηβαι: Lower Thebes, situated

on the plain, Β 505.
νπο-κνομαί, aor. par tic. ΰττοκϋσα-

μένη : become pregnant, conceive,
νπο-λενκαίνομαι : grow white, Ε 502.
νπο-λνω, aor. ΰττελϋσε, νπελνσαο :

loose beneath, loose from under,
νπο- μένω, aor. νπεμειναν: stand my

ground,
νπο-πεπτηωτες : perf. partic. of νπο-

πτησσω crouch under, Β 312.
νποπλάκίος 3 : lying at the foot of Mt.

Placus, Ζ 397. ""

νπο-στεναχίζω : groan beneath, rumble

beneath, Β 781.
νπο-στρεφω, aor. opt. νποστρεψειας :

turn around, turn back,
νπό-σχεο, νποσχεσθαι : aor. of υπί-

σχνεομαι promise,
νπό-σχεσις, -ιος (νπισχνεομαι) : α

promise,
νπο-σχών : aor. partic. of νπεχω hold

under.
νπό-τροπος : coming back, back,
υπο-φερω, aor. νττηνείκαν : bear away

from, under impending danger.
νπο-χωρέω, aor. νπεχώρησαν : retire f

withdraiv.
νπ-όφως : despised, an object of con-
tempt, Γ 42.
νπτίος (supinus): on one's back,

backwards.
Ύρίη: Boeotian town near Tana-

gra, Β 496.
Ύρμινη : town in the northern part

of Elis, Β 616.
Ύρτακί^ς: son of Hyrtacus, Aaiua,

Β 837 f .
νσμίνη, local dat. νσμχνι : battle f con-
flict.
νσμίνην-8ε : to battle.100VOCABULARY TO THEύστατος 3 : superl. of ύστερος, last,
hindmost. ύστατα adv. for the
last time.

νστερος : later, ύστερον adv.

υφαίνω : weave, ττασιν νφαινον " set
forth before all,"

νφ-ηνίοχος : charioteer, Ζ 19.

νφ-ίημι, aor. partic. νφεντες : let
down, lower.

νφ-ίστημα, aor. νττεστην, νττεσταν
[νττεστησαν^ : promise.

νψ-ερεφης, -ες : high-roofed.

υψηλός 3 : high.

Ύψηνωρ, -ορός : a Trojan, son of
Dolopion, Ε 76.

ΰφ-ηχης, -ες (ηχεω) : loudly neighing.

υφί-βρεμετης (βρεμω) : high-thun-
derer. Epithet of Zeus.

υψί-ζυγος (ζνγόν) : high-throned. Epi-
thet of Zeus.

υφι-ττυλος (πύλη) : high-gated.

υφ-όροφος : high-roofed.

υφου : adv. high.Φ.

φόανθεν [^εφαενθησαν'] : aor. of φα-
είνω flash, gleams.

φάγε : aor. of Ίσθίω eat.

φαεινός 3 : flashing, shining.

φαίΒίμος: illustrious, glorious.

φαίην, φαΐμεν : opt. of φημι say.

Φαΐνοφ, -οτΓος : Ε 152.

φαίνω, aor. εφηνε, aor. pass. (ε)φάνη,
perf . sing, ττεφανται : show, cause
to appear ; pass, appear.

Φαιστό? : son of Borus, an ally of
the Trojans, Ε 43.

Φαιστό? : Cretan town, Β 648.

φάλα-γ^, -α-γ-γος (phalanx) : rank,
column.

φάλος : ridge of metal on the helmet
which strengthened the helmet
and held the crest. (Others in-
terpret as visor).φάν [ίφασαν] : impf. of φημί say,

(think),
φάνη, φανεντα: appeared, aor. pass.

of φαίνω show.
φάος,-εος [φώ?] : light, light of safety,
φαρετρη: quiver.

Φάρις, -los : Laconian town, Β 582.
φάρμχικον (pharmacy) : drug, herb,
φάρος, -εος: cloak, worn only by

princes. See ;(λαινα.
φάσγανον: sivord.
φάσαν, φάτο impf., φάσθαι inf. : of

φημΧ, say, assert,
φάτνη: manger,
φεβομυαι : flee.
Φεί^ιππος: grandson of Heracles,

Β 678.
φείδομαι', spare (with gen.).
(φεν) aor. εττεφνε, ττεφνέμεν, perf. pi.

ττεφανταί : kill, slay.
Φενεός : Arcadian town, Β 605.
Φεραί: Thessalian town, Β 711.
Φερεκλος: son of Tecton, Ε 59.
φεριστος : best, φεριστε good sir.
φερτατος : superl. lest, bravest,
φερτερος : comp. better, more power-

ful.
φέρω, fut. οισ», aor. subjv. ενείκω,

aor. inf. οίσεμεναι: carry, bear,

bring, carry off, draw,
φεύγω, fut. φεύ$ονται, aor. φύγον,

perf. partic. ττεφνγμενον : flee,

escape,
φη [εφη'] : impf. of φημί say.
φη : as, like as.
Φη-γεύς, -ηος : son of Dares, slain by

Diomed, Ε 11 ff.
φηγίνος : of oak, Ε 838.
φηγός (f a g u s) : oak-tree, oak.
φημί, opt. φαίην, partic. φάντες,

2d sing. impf. εφησθα, 3d sing.

φη [εφη"], 3d pi. φάν [εφασαν] :

say, assert (believe, often of an

incorrect view). See είπον and

είρω.FIRST SIX BOOKS OF THE ILIAD.101φηρ, gen. φηρός (θηρ, f era) : wild
animal (used only of Centaurs).

Φηρη : Messenian town, Ε 543.

Φηρητίά^ης : son (or grandson) of
Pheres, Β 763.

φθάνω, aor. partic. φθάμενος : get
the start of, anticipate, μ έβαλε
φθάμενος hit me first.

Φθίη: (1) Thessalian town on the
Spercheus, home of Peleus, Β 683.
(2) Country about the town, A 155,
169.

ΦθίψΒε : to Phthia.

φθίννθω, iter, impf . φθίνύθεσκε : con-
sume, waste away, perish.

φθίνω, fut. φθίσει, plpf. εφθίατο:
waste away, perish, die; fut. de-
stroy, kill.

Φθίρων or Φθειρών '. a mountain in
Caria, Β 868.

φθίσ-ηνωρ, -opoOnline LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 53 of 54)