Homer.

The first six books of Homer's Iliad online

. (page 8 of 54)
Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 8 of 54)
Font size
QR-code for this ebook


εκ δ* εύνάς εβαλον, κατά δε πρύμνη σι εόησαν -
εκ δε fcat αυτοί βαϊνον επΙ ρηγμίνι θαλάσσης,
εκ δ' εκατόμβην βησαν εκτηβόλω Άπόλλωνι • .

€/c 06 Χρυσηις νηος prj ποντοποροιο. «H

440' τήι^ μεν επειτ επΙ βωιχον άγων ποΧύμητις Ό8υσσεύς
πατρί φίλω εν χ^ρσι τιθει, καί μιν προσεειπεν •
" ω Χρΰση, προ μ' επεμ\\{εν άναζ άντρων Αγαμέμνων
παιδά τε σοι άγεμεν, Φοίβω θ' ιερην εκατόμβην
ρεζαι υπέρ Δαι^αώι^, όφρ ίλα^ςτήμεα-θα άνακτα, «l»\ amJL

445 ος νυν ^Αργείοισι ποΧύστονα κη8ε' εφηκεν,^^

ως ειπών εν χ^ρσι τίθει, 6 δε δέκατο χαίρων
παιδα φίλη ν. τοΙ δ' ωκα θεω ιερην εκατόμβην
εζείης έστησαν εύ8μητον περί βωμόν,
χερνίφαντο δ* έπειτα και ούλοχύτας άνελοντο.

450 τοίσιν δε Χρυσής μεγάλ* εΰχετο χείρας άνασχών
" κλυθί μευ, άργυρότοζ*, ος Χρύσην άμφιβεβηκας
KtXXal•' τε ζαθεην, Τει^εδοιό τε ϊφι άνάσσεις •16 - ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟ:^ Α.

ήμ.€ν 8η ποτ ε/χεΰ ποίρος €κ\ν€ς ζ.υζαμ4νοιο,
τίμησα^ μίν εμβ, μέγα δ' ιψαο λαορ 'Α;γαιώί/•

455 YjS*' en /cat νυν μοι τόδ' έπυκρηηνον ϋλ^ωρ •
17877 VVU Ααραοίσυν αεικέα \ονγον άμνρορ.'*

ως εφατ' ευχόμενος, τον δ' εκλνε Φοίβος Απόλλων,
αύταρ επεί ρ ενζαντο καΧ ονλογντας προβάΚοντο,
ανερνσαν μεν πρώτα καΐ έσφαζαν καΐ έγειραν,

460 μηρούς τ εζεταμον κατά τε Kviarj εκάλνφαν
Βίπτνχα ΤΓΟ^πσαν τες,^ επ" αυτών δ' ώμοθετησαν,
καιε ο επι ο-χιζης ο γέρων, επι ο αιυοπα οινον
λεΐβε • νεοί δε παρ' αυτόν έχον πεμπώβολα χερσίν,
αύταρ επεΙ κατά μηρα κάη καΐ σπλάγχνα πάσαντο,

465 μίστνλλόν τ άρα ταλλα καΐ άαφ'όβελοΐσιν επεψαν,ώπτησάν τε περιφρα^εως, ερύσαντο τε πάντα,
αύταρ επεί παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαιτα,
αινυντ , ουοε τι υνμος εοευετο οαίτος ευσης.

^ αύταρ επεϊ πόσιος καΐ εδητύος εζ ερον εντοΤ

470 κούροι jJikv κρητηρας επεστε\\}αντο ποτοΐο,

νώμησαν δ* άρα πάσιν επαρξάμενοι ^επάεσσιν,
οΐ δβ πανημεριοι μολπψ θεον Ιλάσκοντο,
καλόν άεί8οντες πα^ονα, κούροι Αχαιών,
μεκποντες^εκαεργον • ο οε φρένα τ^ρπετ ακουων,

475 ημος δ' ηελιος κατεΒυ καΙ επΙ κνεφας ηλθεν,
8η τότε κοιμησαντο παρά πρυμνησια νηός,
ημος δ' ήριγενεια φάνη ροΒο8άκτυλος Ήώς,
καΐ τότ επειτ άνάγοντο μετά στρατον εύρύν Ά^αιωί'
τοίσιν δ' ΐκμενον ονρον ΐει εκάεργος Απόλλων.

480 οΐ δ' Ιστον στησαντ , ανά θ* ιστία λευκά πετασσαν •
εν δ' άνεμος πρησεν μέσον ιστίον, άμφΐ 8ε κΌ/χα
στείργ} πορφύρεον μεγάλ' ^^Χ^ νηος Ιούσης *
η &* ieiS^ κατά κύμα. 8ίαπρησσουσα κελευθον.HOMER'S TLTAD, BOOK L 17

αύταρ ineC ρ Χκοντο κατά στρατον evpvv Ά^αιώι/,
485 νηα μ€ν οι γβ ^ιχελαΐί^αζ^ έπ ηπ€ΐρουο ερνσσαν

vxjjov inl ^άμαθους, νπο δ' άρματα μακρά τάννσσαν,
αντοί δ' Ισκι^ναντο κατά κλυσίας Τ€ νέας τε, V

ανταρ 6 μηνυ€ ιτηυσί τταρημβρος ώκυπόροισιν,
Βυογβνης ΤΙηληος νΙός, πόδας ώκυς ^Αχ^ίλλευς.
490 ουτ€ ττοτ εΙς άγορην ττωΧεσκετο κν^ιάνειραν

ούτε ποτ ες πόλεμον, άλλα φΘινύθεσκε φίλον κηρ
. αυ^ί, μένων, ποΘεεσκε δ' άντην τε τττόλεμόν Τ6.>^
αλλ οτε όη ρ εκ τουο ονωοεκατη'' γενετ η ως,
καΐ τότε Srj προς'Όλνμττον Ισαν Θεοί αΐεν εόντες
495 πάντες άμα, Ζενς δ* ηρχε. Θεης δ' ον ληθετ εφετμεων

παώος ioy, αλλ' η y' άνεδνσετ ο κνμα θαλάσσης, ^^t^u^fcgd fkJ^
ήερίη δ' άνεβη μεγαν ονρανον Ονλνμπόν τε.
ενρεν δ* ενρνοπα ΚρονίΒην άτερ ημενον άλλων
ακρότατη κορυφή πολνΒειρά^ος Ονλύμπουο,
500 και ρα πάροιθ* αύτοΐο καθεζετο, καΐ λάβε γουνών
σκαίη • ^εζίτερη δ* άρ* νπ* άνθερεωνος έλουσα
λισσομενη προσεειπε Δια Κρονιωνα ανακτά '
"^ " Ζευ πάτερ, ει ποτέ 8η σε μετ άθανάτοισιν ονησα »

η επει η έργω, τόδβ μοι κρηηνον εελΒωρ • %λι»^>^λ ^ «(•*

505 τίμησον μοι υΐόν, ος ώκυμορώτατος άλλων
■ επλετ • άτάρ μιν νυν γε άναζ άντρων ^Αγαμέμνων
ητίμησεν • ελών yap έχει -γέρας, αυτός άπούρας.
άλλα συ περ μιν τ ΐσον, ^Ολύμπυε μητίετα Ζευ, f Α4%•
τόφρα δ' επΙ Ύρώεσσι τίθέι κράτος, οφρ αν ^ΑχαιοΧ
510 υίαν εμον τίσωσιν, οφελλωσίν τε ε ti/xtJ."
"^ ως φάτο • την δ' ου τι προσεφη νεφεληγερετα Ζευς,
αλλ' άκεων 8ην τιστο, (^ετις δ' ως ηφατο γουνών,
ως εχετ εμπεφυυΐα, καΐ εϊρετο δεύτερον αυτις*
y''' νημερτες μεν 8η μοι ύπόσχεο καΐ κατάνευσον.18 ΟΜΗΡΟΥ 1ΛΙΑΔ02 Α.

Λ

515 η αποειπ , επει ου tol em θ€θ9, οφρ ev €ΐοω,

οσσον βγω μετά wacnv ατιμότατη θβός et/jii."
" την δε μίγ^ ογθησα^ προσβφη γεφεληγβρέτα Ζβνς •

" η 8η λοίγία εργ , οτε μ εχθοΒοπησαυ εφησευς

^HpjJ, οτ αν μ ερεθησυν ονέίΒείους επεεσσιν,
520 η δε και αντως μ αιει εν άθανάτοισι θεοίσιν

νεικεΐ, kqlI τε με φησι μοίχη Ύρώεσσιν αρηγειν.

άλλα σν μεν νυν αντιOnline LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 8 of 54)