Homer.

The first six books of Homer's Iliad online

. (page 9 of 54)
Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 9 of 54)
Font size
QR-code for this ebook


120 μαφ ούτω τοιόνΖε τοσον^ε τε λαον ^Κ.γαιων
απρηκτον ττόλεμον πολεμίζειν η^ε μάχεσθαι
άν^ράσι παυροτίρουσι, τΐλος δ' ου πω tl ττεφανται.
εΐ περ γαρ κ εθίλοιμεν Ά^αιοι τε ΎρώΙς τε,
ορκια πίστα ταμόντες, άριθμηθημεναι άμφω,

125 Τρώες μεν Xefacr^ai εφεστιοι οσσοι εασυν,
ημείς δ' ες ΒεκάΒας Βυακοσμηθεΐμεν Ά^αιοι,
Ύρώων δ' avSpa έκαστου ελοίμεθα οίνοχοεύειν,
πολλαί κεν 8εκά8ες ^ευοίατο οίνο-χ^όοιο,
τοσσον εγω φημυ πλεας εμμεναι υίας Α-χοαων

130 Ύρώων, οι ναιουσι κατά πτόλυν. αλλ επίκουροι
πολλεων εκ πολιών εγγεσπαλοι ανΖρες detail•',
οι με μέγα πλάζουσι καΐ ουκ είωσ εθίλοντα
Υλιον εκπερσαι, ευ ναιόμενον πτολίεθρον.
εννέα δτ) /^ε^άασι Αιος μεγάλου ενιαυτοί,

135 και δτ) δοΰ/)α σεσηπε νέων κα\ σπάρτα λίλυνται •
αί δ€ που ημετεραι τ' άλογοι και ι^τ/πια τίκνα
eiar' ενι μεγάροις ποτιΒεγμεναι • άμμι δβ έργον
αΰτως άκράαντον, ου εϊνεκα 8ευρ' Ικόμεσθα,
αλλ' αγεθ\ ως αν εγω εϊπω, πειθώμεθα πάντε%*

140 φεύγωμεν συν νηυσΐ φίλην ες πατρίδα yaiai/ •
ου γαρ ετι Ύροίην αίρησομεν ευρυάγυιαν»

ως φάτο, τοΐσι δε θυμον ενΙ στηθεσσιν ορινεν
πάσ-ι μετά πληθύν, όσοι ου βουλής επάκουσαν.HOMER'S ILIAD, BOOK 11. 27

κινηθη δ' άγορη φη κύματα μακρά θαλάσσης,

145 πόντου Ίκαρίοω • τά μβν τ* Έ^νρός τβ Νότος Τ€
ω ρο ρ* έπαΐζας πατρός Αως €Κ νβφβλάων,
ώς δ' οτε κινηστ} Ζίφνρος βαθύ \ηιον ί\Θών,
λάβρος ίπαιγίζων, έπί τ' ήμνβι άσταχνεσσίν,
ως των πασ άγορη Κίρηθη, τοί δ' άλαλτ^τω

150 I'Tja^ €7Γ icraevopTO, ποΒων δ' νπενερθβ κονί'η
ΐστατ* άβιρομένη, τοΙ δ' άΧληΧοκτι κέλβνοΊ/
απτ^σθαι νηων -^δ' ίΚκέμβν eU άλα δΓαζ/,
ονρονς τ εζεκάθαιρον • άντη δ' ονρανον ΐκ€Ρ
OLKa8e Ιβμύρωρ• νπο δ' fjpeov έρματα νηων,

155 €νθα K€v ^ Kpyeioiaiv νπβρμορα νόστος έτνχθη^
€L μη *Αθηνα[ην 'Ήρτ^ προς μνθον ίειπεν •
** ω πόποι, αίγωχ^οιο Διός τίκος, άτρντώνη,
οΰτω Srj olKOvSe, φίλην ές πατρίδα yatal•',
Kpyeioi φβνζονταί επ' evpka νώτα θαλάσσης ;

160 κ:άδ he Κ€Ρ €νχωλην ΐίρυάμω καΐ ΎρωσΙ λίποιεν
^Αργείην ^Υ^λενην, ης είνεκα πολλοί Άχαοων
iv Ύροιη άπόλοντο, φίλης άπο πατρίδος αΐης.
αλλ' ΐθι νυν κατά λαον Ά^αιωι^ γαλκο^ιτώνων,
σοΖς άγανοίς ίπεεσσιν βρητνβ φωτά εκαστον,

1 65 μηοε εα νηας αλαδ' ελκεμεν άμφιελίσσας,^^

ως εφατ , ονδ' άπίθησε θεά, γλανκωπυς ^Αθηνη^
βη δε /car' Ουλνμποιο καρηνων άι|•ασα,
καρπαλίμως δ' ΐκανε θοάς επΙ νηας 'Α;)(;αιώι/.
εΰρεν επειτ Όδυσ'^α Διί μητιν άτάλαντον,

170 εστεωτ • ούδ' δ γε νηος ενσσελμοιο μελαίνης
απτετ', επεί μιν άχος κραδίην καΐ θνμον ΐκανεν,
άγχον δ' Ισταμίνη προσεφη γλαυκωπυς *Αθηνη •
** δίογενες Ααερτιάδη, πολνμηχαν* 'Οδυσσευ,
οντω δη οΐκόνδε, φίλην ες πατρίδα yalav^^28 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛίΑΔθ2 Β.

175 φ€νζ€σθ* iv vrjeaai πολνκλψσι πζσορτες ;

κα8 8e Keif €ύχω\ην ΐίρυά^λω καΐ ΎρωσΙ XiiroLTe
^Kpyeirjv ^EXemrju, ης etW/ca πολλοί ^Α^^^αιω^»
eV TpoLTj άπόλοντο, φίλης άπο πατρίδος αίης,
αλλ' ΙΘι ννν κατά λαον Άχαιων, μη84 τ ipcoei,

180 σοΐς δ* άγανοΐς ineecraip ερητνβ φωτά εκαστον,
μηθ€ ea νηας αλαο ekKejxev αμψιεΚισσας.

ως φάθ\ 6 Se ζυνίηκζ. θβας οττα φωνησάσης,
βη δε OeeLV, άπο δε ;5(λαΓζ/αζ/ ^8άλε • τηι^ δε κομισσών
κηρυζ FJVpvβdτης Ιθακήσιος, ος οΐ οπηΒβι,

185 αντος δ* Άτρεΐδεω ^Αγαμέμνονος άντίος ίλθων
δε^ατό οΐ σκηπτρον πατρώυον, αφθιτον aleC'
σνν τω ββη κατά νηας *Α;)^αιωι^ -χαλκοχιτωνων.

ον τυνα μεν ^ασιλτ^α καΐ εζοΛζον dvSpa κνχείη,
τον δ' άγανοίς ίπεεσσιν €ρΎ]τύσασκ€ παραστας •

190 •* ί>αιμ6νι, ον σε εοικε κακόν ως Ζειοίσσεσθαι,
αλλ' αυτός τε καθησο καΐ άλλους ίδρυε λαούς,
ου γαρ πω σάφα οΐσθ* οίος νόος ^Ατρειωνος •
ννν μεν πξίραταυ, τάγα δ' Γψεται υΓας Ά^αιωί/.
εν βονλη δ' ου πάντες άκονσαμεν, οίον εειπεν.

195 /x-tJ Tt γολωσάμενος ρ^ζη κακόν νϊας Ά^αιώι/.
θνμος δε μέγας εστί Βιοτρεφεος βασιληος,
ημη δ' ε/ί Διός εστί, ψιλεΓ δε ε μητίετα Ζευς.*'

01/ δ' αυ Βημον dvSpa ιδοι βοοωντά τ εφενροι,
τον σκηπτρω ελάσασκεν ομοκλησασκε τε μνθω •

200 ** Βαιμόνι, άτρεμας ησο καΐ άλλων μνθον ακονε,
οί σεο φερτεροί είσι, σν δ' άπτόλεμος καΐ αναλκις^
οντε ποτ εν πολεμώ εναρίθμιος οντ ενι βονλη.
ον μεν πως πάντες βασιλενσομεν ivOaS* Άχαυοί,
ονκ αγαθόν πολνκοιρανίη • εις κοίρανος έστω,

205 εΓς βασιλεύς, ω ζΒωκε Κρόνον παις άγκνλομητ€ωHOMER'S ILIAD, BOOK II. 29

V

[^σκηπτρον τ* lySe θβμισταζ» ίνα σφίσί ySacrtXeiii;]•"
a>9 δ γ€ κοιρανίων διεπε στρατον • οΐ δ' άγορηνΒ^
αντίς ίπεσσενοντο νέων απο καΐ κΚισιάων
νχν> ^^ ^'^^ κνμα .πο\νφλοί(τβουο θαλάσσης

210 αίγίαλω μεγοίλω βρεμεται, σμαραγεΐ δε re ποζάτος,
άλλοι /tez/ yo' εζοντο, έρητυθεί' Se καθ^ εΒρας ' .
®€ρσίτης δ' ert μονρος αμετροεπής εκολωα,
ος ρ επεα φρεσΧν ησιν άκοσμα τε πολλά τε rj^r]»
μαχρ, άταρ ον κατά κόσμοι/, εριζεμεναι βασίλευσα/,

216 αλλ OTL οΐ ευσαίτο γελοαον Κργείοισιν

εμμεραί. αισχιστος δβ άνηρ νπο ''ΐλίορ ηλθεν •
φολκος εην, χωλός δ' έτερον πόδα • τω 8ε οΐ ώμω
κνρτώ, επΙ στήθος σννοχωκότε * αντάρ νπερθεν
φοζος εην κεφαλήν , ψεδη^ δ' επενηνοθε λάχνη,

220 εχθιστος δ' ^Κχιληι μάλιστ Tfv τ^δ' 'Οδυστ^ί. '
τω γαρ νεικειεσκε. τ6τ αντ Άγαμεμνονι διω
ogea κεκΚηγως Κεγ ονειοεα ' τω ο αρ Αχαυοί
εκπάγλως κοτεοντο, νεμεσσηθεν τ ενΧ θνμω.
αντάρ 6 μακρά βοών Αγαμέμνονα νείκεε μνθω *

225 ** ^Ατρει8η, τεο hrj αντ επιμεμφεαι ή8ε χατίζείζ ;
πλεΐαί τοι χαλκον κλισίαι, πολλαΧ δε γνναικες
εΙσΧν ενί κλισίης εζαίρετου, ας tol ^Αχαιοί
πρωτίστω ΒίΒομεν, εντ άν τττολίεθ ρον ελωμεν,
η ετί /cat χρνσον επιδβυεαι, δν κε τις οισει

230 Ύρώων Ιππο^άμων εζ Ίλιου νΧος άποινα,
ον κεν εγω Βησας άγάγω η άλλος Ά^αιώί^ •
ηε γνναΐκα νεην, ίνα /xio^yeat iv φιλότητι,
ην τ αυτός άπονόσφι κατίσχεαι, ον μεν ζοικεν
αρχον εόντα κακών εττιβασκεμεν νίας Α^αιωζ/.

235 ω πεπονες, κάκ έλεγχε', Ά^αιιδες, ονκετ ^Αχαιοί,
OLKaSi ττερ σνν νηνσΐ νεώμεθα, tovZc δ' εώμεν\•;-^30 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔ02 Β.

αύτον ivl TpoLjj yepa πεσαβμει/, οφρα ΐΒηται,
η ρα τι OL -χτιμείς προσαμ,ννομ^ν rje και ονκι •
δ? /cat νυν Α^ί-λτ^α, eo μέγ άμζ.ίνονα φώτα,

240 ητίμησερ * ίΚων γαρ e^et γέρας, αντος άπονρας.

άλλα /χάλ' ουκ Ά^ιλι^ι ;)(όλθ9 φρεσίν, άλλα μεθημων
η γαρ άν, ^Ατρ€Ϊ8η, ννν ύστατα λωβησαιο."

ως φατο νεικειων Αγαμέμνονα, ττοιμενα λαών,
^J€pσίτης. τω δ' ωκα παρίστατο δΓος Όδυσσευς,

245 και μιν vnoSpa 18ων γαλεττω ηνίπαπε μνθω °
" θερσίτ άκριτόμνθε, λιγνς περ εων άγορητης,
ΐσχεο, μη8^ εθελ' οίος ερυζεμεναυ βασυλευσίν.
ου γαρ εγω σεο φημί γερειότερον βροτον άλλον
εμμεναυ, οσσοι άμ'>Άτρεΐ8Ύ)ς νπο '^Ιλών ηλθον.

250 τω ουκ αν ySacrtXTja? άνά στόμ έχων άγορενοις,

και σφιν ονείΒεά τε προφερους, νόστον τε φυλάσσοις.
ούδε τι ττω σάφα ΐ8μεν όπως εσται τά^ε έργα,
η ευ ηε κακώς νοστησομεν υΐες Ά;)(αιώζ^.
[τω νυν ^ΑτρεΐΒγ) ^ Αγαμεμνονι, ποιμενι λαών,

255 '^crat ονει^ίζων, οτι οι μάλα πολλά 8υ8ουσιν
ήρωες Ααναοί. συ δε κερτομεων αγορεύεις.']
αλλ' εκ TOL ερεω, το δε /cat τετελεσμενον εσται •
et κ ετι σ άφραίνοντα κιχησομαι ως νύ περ ωδε,
μηκετ επειτ Όδυσι^ι κάρη ωμοισιν επείη,

260 /Ατ^δ' ετι Ύηλεμάχοιο πατήρ κεκλημενος εϊην,
ει μη εγώ σε λαβών άπο μεν φίλα εΐματα Βύσω,
-χλαΐνάν τ ή8ε χιτώνα, τα τ αιδώ άμφικαλύπτει, .
αύτον δε κλαίοντα θοάς επι νηας άφησω
πεπληγως άγορηθεν άεικεσσι πληγησιν,^^

265 ως άρ* ^Φ^' (^κηπτρω δε μετάφρενον ήΒε και ώμω
πληξεν ο δ' Ι^νώθη, θαλερον δε οι έκπεσε 8άκρυ,
σμω8ιζ δ' αίματόεσσα μεταφρενου εζυπανεστηHOMER'S ILIAD, BOOK II. 31

σκήπτρου νπο γρνσίον, 6 δ' a ρ" βζετο τάρβησίν Τ€,
αΚγησα^ δ*, αγ^ρείον ιδώζ^, άπομόρξατο 8άκρν.

270 οΐ δε καΐ άχννμενοί περ έπ αύτω ηΒυ γελασσαΐ' •
ωδ€ δε τις εΐπεσκεν ίδώι/ is πλησίον άλλον •
" ω πόποι, η Βη p.vpC 'Οδυσσεύς ίσθλα eopyev
βούλας τ έζάρχων άγαθάς πόλβμόν re κορνσσων •
νυν δε τόδε μ4γ άριστον iv ^Κργείοισιν βρζζεν,

275 OS rot' λωβητηρα βπεσβόλον ίσχ άγοράων,
ου θην μιν πάλιν αυτις άνησβι θυμός άγηνωρ
veiKeieiv ^βασιλ^ας ό^ειδειοις ε'τΓεεσσιζ^."

ως φάσαν η πληθύς, ανά δ' 6 πτολίπορθος Όδνσσεύς
εσττ; σκηπτρον €γων, παρά δε γλαυκωπις Άθηνη

280 €ΐ8ομ4νη κηρυκι σιωπάν λαον άνώγβιν,

ως α/χα ^* οί πρώτοι τε και ύστατοι υΓες Ά^αιώι/
μυθον άκούσβιαν και έπιφρασσαιατο βουλην,
ο σφιι^ ε'ύ φρονεων άγορησατο και μ€Τ€€ΐπ€ν •
" Άτρεΐδτ;, ζ^5ι/ δ?; σε, αι^α^, βθβλουσιν Άχαιοι

285 πάσιν έλεγχιστον ^φει/αι μβρόπβσσι βροτοίσιν,
ούδε το ι έκτελβουσιν ύπόσχεσιν, ην περ υπεσταν
ivOaS* ίτι στείχοντες απ' ^Αργεος ιπποβότοιο,
Ιλιον εκπερσαντ ευτείγεον άπονεεσθαι •
ως τε yap τ^ παίδες νεαροί χηραί τε γυναΤκες

290 άλληλοισιν οδύρονται οΙκόν8ε ζ/εεσ^αι.
^ μην και πόνος εστίν άνιηθεντα ι^εεσ^αι.
και yap τις θ* ενα μήνα μένων άπο ης άλόχοιο
άσ^αλάα συν νηι πολυζιτγω, ον περ αελλαι
χειμεριαι είλεωσιν ορινομενη τε θάλασσα*

295 ημϋν δ' εΓνατός εστί περιτροπεων ενιαυτος

ενθά^ε μιμνόντεσσι. τω ου νεμεσίζομ Ά^οΙιούς
άσ)(αλααί/ παρά νηυσι κορωνίσιν • άλλα κα\ εμπης
αίσχρόν τοι 8ηρόν τε μενειν κενεόν τε νεεσθαι.32 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔ05 Β.

τλητβ, φίλοι, καΐ μ^ίνατ έπΙ χρόνον, οφρα δαώ/χε*',

300 η i.T€ov Κάλχας μαντενεται ηε και ονκί,

ευ γαρ 8η τό8ε ΐ8μεν ενί φρεσίν, εστε δε πάντες
μοίρτνρου, ους μη κηρες εβαν θανάτοιο φερονσαι •
χθιζά τε kclI ττρωίζ, οτ ες Ανλιδα ρηες Ά;)(;αιωζ/
ηγερεθοντο, κακά ΐΐρίάμω και Ύρωσυ φερονσαι •

305 ημείς δ' άμφΐ ττερί κρηνην ίερονς κατά βωμούς
ερ^ομεν άθανάτοισι τεληεσσας εκατόμβας,
καλ'^ νπο πλατανίστω, όθεν ρεεν άγλαον ν8ωρ,
ενθ* εφάνη μέγα σήμα, Βρακών επΙ νώτα 8αφοινός^
σμερ8αλεος, τόν ρ αντος 'Ολύμπιος ηκε φόωσ8ε,

310 βωμοί} ύτταί'^ας προς ρα πλατάνιστον ορονσεν.
ένθα δ' εσαν στρονθοΐο νεοσσοί, ζ^τ^πια τέκνα,
οζω €7γ' άκροτάτω, πεταλοις νποπεπτηωτες,
οκτώ, άταρ μητηρ ενάτη ην, η τεκέ τέκνα,
ενθ^ δ γε τους ελεεινά κατησθιε τετριγωτας,

315 μητηρ δ' άμφεποτάτο 68νρομενη φίλα τέκνα •
την δ' ελελιξάμενος πτερνγος λάβεν άμφιαχυίαν.
αντάρ επει κατά τεκν έφαγε στρονθοΐο καΐ αντην^
τον μεν άρίζηλον θηκεν θεός, δς περ εφηνεν •
λάαν γάρ μιν εθηκε Κρόνον παις άγκνλομητεω • •

320 ημείς δ' €στα07€ς θανμάζομεν οΐον ετνχθη.
ως ονν 8εινά πελωρα θέων είσηλθ* εκατόμβας,
Κάλ;)(α9 δ' αντίκ Ιττειτα θεοπροπεων άγόρενεν •
'τίπτ ανεω εγενεσθε, κάρη κομόωντες A;)(aiot ;
ημΐν μεν τό8* εφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζενς,

325 οφιμον οφιτελεστον, δον κλέος ον ποτ ολείται.
ώς οντος κατά τεκν* έφαγε στρονθοΐο και αντην,
οκτώ, άτάρ μητηρ ενάτη ην, η τεκέ τέκνα,
ως ημείς τοσσαντ ετεα πτολεμίζομεν αυ^ι,
τω 8εκάτω δβ πόλιν αίρησομεν ενρνάγνιαν»HOMER'S ILIAD, BOOK II. 33

330 κείνος τως αγόρευε • τα Βη νυν πάντα τελείται,
αλλ' άγε μίμνετε πάντες, ενκνημώες ^Αγαιοί,
αντον, εΙς ο κεν αστν μέγα Τίριαμοιο ελωμεν. ^
ως εφατ, ^Αργεΐου 8ε μεγ ΐαχον, άμφΐ δε νηες
/σμερΒαλεον κονάβησαν άνσάντων υπ" Ά^^αιώζ/,

335 μνθον επαινήσαντες ^Ο^υσσηος θείοιο.

τοίσι δβ καΐ μετεειπε Τερηνιος Ιππότα 'Νέστωρ •
" ω πόποί, η δτ) παισίν εουκότες άγοράασθε
νηπίάχοις, οΐς ου τι μέλει πολεμηια έργα,
π^ Βη συνθεσίαι τε και ορκια βησεται ημΐν ;

340 iv πυρί 8η βονλαι τε γενοιατο μηΒεά τ άντρων ' ^ y

σπον^αί τ άκρητοι καΧ δε^ιαι, τις επεπιθμεν •
αντως γάρ ρ επεεσσ εριδαίνομεν, ούδβ τι μ^ηχος
εύρεμεναι Βννάμεσθα, πολύν χρόνον ivOaS* εόντες.
*Ατρει8η, συ δ' εθ^ ώς πριν έχων άστεμφεα βουληρ

345 άρχευ Άργειοισι κατά κρατερας υσ μίνας ^

τούσ^ε δ' ,Ια φθινύθειν, ενα καΐ δυο, τοί κεν Ά^αιώϊ/
νόσφιν βουλεύωσ , άνυσις δ' ουκ: εσσεται αυτών,
πρΙν Αργοσδ' Ιεναι, πριν καΧ Διός αίγιοχοιο
γί/ώ/χ€^^αί, ει τε ψευδός ύπόσχεσις» ει τε καΐ ούκί.

350 φημί γαρ ουν κατανευσαι ύπερμενεα Κρονιωνα
ηματι τω, δτε νηυσιν εν ώκυπόροισιν εβαινον
*Αργεΐοι Ύρώεσσι φόνον και κηρα φέροντες,
άστράπτων εττιδε^ι', εΐ'αισι/χα σήματα φαίνων»
τω μη τις πρΙν επειγεσθω οΙκ6ν8ε νεεσθα^,

355 πριν τίνα παρ Ύρώων άλόχω κατακοιμηθηναι,
τίσασθαι δ* ^ΈΧενης ορμηματά τε στοναχάς Τ€.
εΐ δε τις έκπάγλως εθελει οΙκόν8ε ζ^εεσ^αι,
απτεσθω ης νηός, ευσσελμοιο μέλαινης,
οφρα πρόσθ^ άλλων θάνατον καΐ πότμον επίσπτ),

360 άλλα, άναζ, αυτός τ* ευ μη8εο πείθεό τ αλλω •


34 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔ05 Β.

ου TOL άπόβλητον ίττος ^σσεται, οττι κ€ν εΐπω •
κρίν άρ8ρας κατά φνλα, κατά φρητρας, ^Αγάμβμνον,
ως φρητρη φρητρηφίν άρηγτ), φνλα δε φνλοίς,
el δε Κ€Ρ ως ερ^τ^ς καί το ι ττάθωνται ^Αγαιοί,

365 γρώστ) ίπειθ* ος θ* ηγβμόνων κακός, δς τε νυ λαών,
yS* ος κ έσθλος €Ύ/οη • κατά σφίας γαρ μαγίονται •
γνώσεαυ δ' η καΐ θεσπβσυΎ) πολύν ουκ άλαττάζεις,
rj άντρων κακότητί καΐ άφραΒίτ) πολίμοίο.**

τον δ' άπαμ€ΐβόμ€νος προσίφη κρβιων ^Αγαμέμνων

370 " η μάν αντ GLyoprj νικάς, γέρον, νΐας Ά^αιώι/.
αί γοίρ, Ζευ τε πάτερ καΐ Άθηναίη καΐ Απολλον,
TOLOVTOL δέκ:α μοι σνμφρά8μονες εΐεν Ά^^αυων •
τω κε τάχ ημνσειε πολις ΤΙριάμοιο άνακτος,
-χερσίν νφ^ ημετερΎ)σίν άλονσά τε περθομενη τε,

375 άλλα μοί αίγιογος ΚρονίΒης Ζευς αλγε' ε8ωκεν,
ος με μετ άπρηκτονς έριδας και νείκεα βάλλει,
και γαρ εγων Ά^ιλευς τε μαγιησάμεθ* εϊνεκα κονρης
άντιβίοις επεεσ&ιν, εγω δ' ηρχον χαλεπαινων •
ει δε ποτ ες γε 'μίαν βονλεύσομεν, ούκετ έπειτα

380 ΎρωσΙν άνάβλησις κακόν εοτσεται, ούδ' '^^atol•'.
ννν δ' ερχεσθ^ επΙ Βεΐπνον, Ινα ξννάγωμεν ^Αρηα.
εν μεν τις δόρυ θηζάσθω, εν δ' ασπίδα θεσθω,
εν δε τις ΐπποισιν 8εΐπνον δότω ώκνποΒεσσιν,
εδ δε τις άρματος άμφίς 18ων πολεμοιο μεΒεσθω,

385 ως κε πανημεριοι στνγερω κρινώμεθ* ^Αρηι, d

ον γαρ πανσωλη γε μετεσσεται, ούδ' /^ySaioi/,
€1 μη ννζ ελθονσα 8ιακρινεει μένος άνΒρων,
ιδρώσει μεν τεν τελαμων άμφΐ στηθεσσιν
άσπίδος άμφιβροτης, περί δ* εγχεϊ χεφα καμεΐται •

390 ιδρώσει δε τεν ίππος ενζοον άρμα τιταίνων.
ον δε κ εγων άπάνενθε μάχης εθελοντα νοήσωHOMER'S ILIAD, BOOK IT. 35

μιμράζβίν πάρα νηνσΐ κορωνίσιν^ ου οΐ βττειτα
αρκίον ίσσείται φυγείν κνναζ rjh' οιωνούς."
ως €φατ , Apyeioi oe μεγ la^oVy ως ore κνμα

395 άκτη e(j> vxjjTjXrj, οτ€ κυνηστ) Νότος έλθών,

προβλητί σκοπέλω • τον δ* ου ποτέ κύματα λείπει
παντοίων άνεμων, οτ αν ενθ* η ένθα γενωνταυ.
άνστάντες δ' ορεοντο κεΒασθεντες κατά νηας,
κάπνισσάν τε κατά κλισίας, καΐ Βεΐπνον ελοντο.

400 άλλος δ' άλλω ερβζε θεών αίειγενετάων,

ευχόμενος θάνατον τε φυγείν καΐ μώλον '^Αρηος,
αϋτάρ 6 βουν Ιερευσεν άναζ άντρων Αγαμέμνων,
πίονα πενταετή poVy ]/περμενει Κρονίωνυ,
κίκλησκεν 8ε γέροντας άριστηας ΤΙαναχαιών,

405 Νέστορα μεν πρώτιστα /cat ^Ι^ομενηα ανακτά,
αυτάρ επειτ Αΐαντε 8ύω κ αϊ Τυδβος υ ιόν,
έκτον δ* αυτ Όδυσι^^, Διι μητιν άτάλαντον,
αυτόματος 8ε οι ήλθε βοην άγαθος Μενέλαος •
Ύΐ8εε γάρ κατά θυμον ά8ελφεον ως επονεΐτο.

410 βουν 8ε περίστησάν τε καΐ ούλοχύτας άνελοντο.
τοίσιν δ' ευχόμενος μετεφη κρείων Αγαμέμνων •
** Ζευ κύ8ιστε μέγιστε^ κελαινεφες, αιθερι ναίων,
μη πριν επ* ήελιον δυι^αι και επΙ κνεφας ελθεΐν,
πριν με κατά πρηνες ;8αλ€€ΐι^ ΤΙριάμοιο μέλαθρον

415 αίθαλόβν, πρηααι 8ε πυρός 8ηίοιο θυρετρα,
Έκτόρεον 8ε χιτώνα περί στηθεσσι δαι^αι
χαλκω ρωγαλεον • πολεες δ' άμφ' αυτόν εταίροι
πρηνεες εν κονίησιν 68άζ λαζοίατο γαΓαι^."

ως εφατ, ούδ' άρα πω οι επεκραίαινε Κρονίων,

420 αλλ' ο γε 8εκτο μεν ίρά, πόνον δ' άλίαστον όφε}^ν,
αυτάρ επεί ρ ευξαντο /cat ούλο;^υτας προβάλοντ
αυερυσαν μεν πρώτα καΧ έσφαζαν καΧ ε8ειραν.ντό^ Λ36 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟ^ Β.

μηρονς τ έζβταμον κατά re KvLarj iKaXvxjjav,
8ίπτνχα ττοιησαντες, έπ αντων δ' ώμοθβτησοΛ^,

425 καΐ τα μ€ν αρ σχίζΎ)σίν άφν\\οισιν κατύκαιον,Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 9 of 54)