Ignatius Donnelly.

Cæsar's column online

. (page 9 of 25)
Online LibraryIgnatius DonnellyCæsar's column → online text (page 9 of 25)
Font size
QR-code for this ebook


fen, forj^ger be ^jost^etj^fe, fattigeg Slntat famt gjj^r bere§
Ubfigter m;^r!ere. ^enge er t fig fett) t)aerbit0fe; be er^
t)otber f^rft SSoirbi, naar be brugeg tjeb ^t)tte i ^ting.—108—

(om er m^btjcnbiijc for i?iiiet^5 iI^cbIiget)o(bdfe og .Comfort.
3)erfom ^^cwqc iffe hinbe iibUianev, tnlbe fcIt>fjLiti]elig (Sieren
inrve itobt tit at aulniiu^e bcni i (Vovetaiicnbcr, tiiuntieb
IHrlunbcve f!affcbco ^^cjtiiTftiijelji. S'ftiTJom ^'LHTctnincjcn ba
;!fe !om til at biTve paa en bobbcit ©t)rbe, Dilbe grem^
gang ihxxc cub jifreve. llubev be niUHTvnibc jVinlioTbe inaa
iffe aleiieuebfoiumeiibe'DZa'nngv^bvilieube jelu unberliolbev, men
ogfaa 5lager!arlen, ber fibber trl)g paa t)an§ 9ia!fe. Sam-
fuiibeto alniinbelige 5?elftanb inlbe jc<gev, , ibet flere gore-
tagenber fattev igang. Selufolgelig bleu ber mere ©fter-
fpjEtrgfel efter Slrbeibere og paa ^runb beraf I}oiere 20n,
§[ager nirfer abfotiit Iiemmenbe paa be foretagfomme ST^eb-
lemmer af eamfiiubet, foraarjageiibe at bi^ife gaar fallit,
og faalebe^ bliuer ber fun be meget rige eg be meget
fattige tUbage; tl)i Ijuer dollar, fom ^^(rbeibogiDeren betaler
^^engelaaneren, maa ii.obueubigin^^ fomme fra ^-?lrbeiberen^
Somme. 5lager er faalebe^ 5(ar[ag tit bet fiirfte ^^(riftofrati,
t)liorfra be anbre bar jit llbjpring. Unberfog IjUorfra be
^^eiige font, (om mi uiibertnjffer 3?tenneffefUTgten i 6ti!'
fetje af ftore ^orporationer, ^ombiitationer oft?., og i ni
af ti ^itfiTtbe int bu fpore bem tiUnige lit ^]>engerenten.
S^oratoerue er banuebe af b.obe Qnfefter; ftore gormiier er
fom ofteft (Summer opt)obebe gjennem ^fonomifte ^ataftro-
fer, og l)Oer SToHar reprefeitterer lUi)!!e/'

,/Jhi \)cl", fagbe >)J^ii-imitian, „t)oab oitbe bu faa gjjLn-e,
naar bu t)at»be afffaffet 5lager i bit Iltopien?"

„3eg oilbe gaa titOitrf^S meb at optage eu gorteguetfe
ooer alte ^ooe, ^Sfiffe elter ©o^boauer, Ijoitfe gaf> bet eue
9Jlenueffe en gorbel fremfor bet anbet, eller fom bibrog til
at foncentrere eamfunbeto gormue i .C^aMiberne paa faa.
©fter at Ijaoe forin^fet mig om, t)Oori bioje Uretfivrbigbe^
ber og gorrettigt^eber beftaar, t)ilbe jeg meb et afffaffe
bem.''

„2ab ov antage", t)trebe ^OZayimitian, „at bu iffe 0k-
btiffetig bleo mijrbet af be 93uTnb, l)in^5 ^^rioitegier bu—109—

^at)be 0belagt, f)t)ab t)i(be faa bet ncefte Sfribt bcere?
ajlenneffene er faa ^elt forffjettige, Stogie er i 93efibbe((e
af mere ^irfeltift, <Stt)r!e, gremft)n, Siftig^eb og (Spar*
jommelig^eb enb anbre, §t)orIebe§ !an bu for^inbre bi§fe
SJicenb fra at blitje rigere enb be 0t)rige?"

„3eg t)Ube i!fe engang forjjsfge bet" ftjarebe jeg. „^i§fe
UIigt)eber §o§ SCflenneffene er mebf^bte og fan i!!e ub=
jcEt3ne§ beb Sot)gtt>mng, §eller iffe er be S^f^^^^^^^/ ^iJ
taler ont, i fig felt) ffabelige. Gitiilifattonen Ifjtiler i ^ir-
felig^eben paa bent. SDet er fun i fine Doerbridelfer, ot
be blir jgfbelceggenbe. ®et er ret og mfeligt af S^ienneffene
at famte faa megen f^ormue, at be fan f)aoe et forgfrit
Ubfomme og ticere iftanb til at gitie fine S30rn noget at
begtinbe meb, naar be trceber ub ^aa £it)et§ 5(rena. @t
tufen SD^oenb i en Commune t)oerb 10,000, etler 50,000
etter enbog 100,000 5DoIIar§ ^tier fan bcere et ^obe ja
inaaffe en SSetfignelfe ; men en 9}lanb, eienbe 50 a 100
9}^iaioner eder, fom t)t ^ar bem nutilbag§, 1000 ajlitlo-
ner, er en truenbe gare for ^oert 2)lenneffe§ St)ffe og
@iffert)eb i SSerben, Qeg tjilbe faftfcette et 9)lajimum§-
bet0b, ooer l^tiitfet ingen ffulbe f)aoe £ot) til at befibbe
(Sienbom. Qeg ffutbe imiblertib iffe fjinbre f)am fra at
famie mere, om f)an naaebe bette ^unft; tf)i f)o§ mange
9D^enneffer er {5rf)t3eroetfe af gormue et Qnftinft; men jeg
tjitbe freeze af ^m, at f)an anbragte 9ieften i en eHer
anben ftor gorretning, fom bretie^ unber Sebelfe af en
$Regjering§fomite til 5(rbeib§fla§fen§ gorbeL §an ffulbe
oprette ©foler, Unioerfiteter, S30rnef)jem, §ofpita(er, S3a=
beanftalter, gortt)fte(fe§fteber, ^ibIiotf)efer, opfj^re tiafre
SBotiger, SD^ufiffate, antcegge §at)er, $arfer, foranftaUe
(Sffurfioner t\i\0^ i tjarmt feeir, anffaffe 93rcenbe i folbe
^ar^tiber ofo. 3eg mlbe tiCabe ^am at gj^re fit iRatrn
ub0beligt t)eb at !nt)tte bet tit ^an§ SSetgj;^ren5eb§anftat=
ter, og enbtjibere ffulbe jeg cere ^amt)eb at opreifef)an§ Sta-
tue i et ftort Station alga fieri beftemt til at foretiige 3}^en=
ne^eflcegteng SSelgj^rereg 2Jimbe/'— no—

„??h'n", jai^bc aiiai'imiltan fmilcnbc, „bct ttilbc i!fe Mvc
IiTiiije, iiibeii ^KiijiuiYubcne mob bcvc'5 Ouerftub af Jormuc
liaube lilueicbracit a\t hi't, jom bu later om. ^mh t)ilbe
bii faa giorc mcb 9^cften af bcu opbobcbe 9^igbom?''

„ri'r or maiuje ^iDtaabor at auucnbc bcu paa", fuarebe
jecj; ^t}i funbe t» fe fai"l^' t>»-'re^ ^^cucje til ct ftort 5^"^
oi] auUTiitie nationale Scnilmnor, ab WiUc ^^'arnicrni^5 ^].U-o*
bu!tcr fiiiibe brimjc^5 til ^^Jlrboibcrbctolfniiiijcn, oc\ '^Irbeiber^
nc^ grcmbringdfer til garmerne \aa bittigt font muliijt,
^uorncb man bilbe tntre bcfriet fra SpcManter 03 W.d-
lemimtub^^ Ubfiicjdfer. 6aalebc^> torn haat)c garmere 013
Hrbeibcre til at Icue bebrc meb minbre ^Irbeibe famt for^
ininbffebe Ubgiftcr."

„3 bet l)cletatict en meget t)a!!cr Xan!e'\ tjtrebe ^Ici^,
,,men bine ^IlU^nennmrnb uilbe 't>0,"

„^aa \nc\cn 3}Jaabe" fuarebc jeg, ,,be tiftigc fatter atbrig.
^er inlbe bliue en faa atminbctiij lNclftanben>-5 '^Crra, at be
fimpelt ^en !om til at antjenbe fin ^ogtigljeb eg 8!arp=
finbigtieb i anbre D^etningcr, i t)lnlfe be torn tit at giue
noget 5^cbertag for, tjinib be t)ar ntobtaget. 9hi tager be
gtjnben, <Bni0xd og JiTj^bet, meben^ anbre inaa fobe og
metfe ^oen."

„l")Jen'\ inbuenbte t)an, „att bctte tnlbe i!!e t^jo^Ipe gar-
merne t bere§ nutjoerenbe Stifling — be eie ingen Qorb
toengere."

„3anbt no!", ftjarebe jcg; „men netop fom jeg begropnb-
febe en 3}lanb§ mutige 9fiigbom, faatebed t?itbe jeg ogfaa
fcEtte en (S^ro^nbfe for ben ^oxh, ^an f!utbe faa Sot) tit
ot eie. Sab o^5 fige i bet ^oiefte 100 ja inbtit 500 ^Icre-?,
efler l^mtfet ?lreat man fanbt meft pa^ofenbe. 3^9 bitbe
afffaffe alle ^orporationer efler fort^anbte bem tit inbitji^
buett ^ompauiffab. ^^Ibrabam Sincotn gau St)bcn'? S^f"'^-
genter unber ben ftore 53orgerh-ig i forrige 5(art)nnbrebe
et tjift 5lntat ^age tit at neblanjge i^aabncne efler niifte
fine (gtaoer. '^aa famme ^^Jaabe bitbe jeg titftaa et efler—in-
to 2(ar§ %ih, i f)m(fen be ftore Sorbetere ffulbe fcelge fine
(^ienbomme paa long §enftanb til t)ir!e(ige 33e6oere mob
terminoig Setaltng uben Sf^enter. §m§ be negtebe at gj0re
bette, m(be jeg efter Ub(06et af bet foreffreone XibSrum
fonfiffere ^otbeienbommene, fcelge bem, Itgefom O^egjerin^
gen gjorbe meb het offentlige Sanb t gamle ^age, tit oir-
felige ©ettlere for en t)i§ ^ri§ px, 2(cre og leoere ^engene
tit Oebfommenbe (Eiere."

„ajien, faafom bu t)at)be afffaffet 9flenten, funbe ber iffe
tjcere Xa(e om ^anteobligationer, og be fottige ^J^enneffer
!om til at fulte ttjjel, inben be fif nogen 5(t)(ing."

„Xa tiitbe jeg anoenbe 9^ationen§ SCPcibler, f)t)ilfet bleo
gjort unber ben ftore S3orgerfrig af 1861, beb ot ubftebe
$aptr:penge, garanterebe af fern fjunbrebe SJliUioner 3D^en^
neffer, og ubiaane bem tit be forarmebe S30nber uben S^en-
ter for beroeb at tijcEtpe bem ooer be fj;Jrfte trange 5tar.
®i§fe 55enge ffutbe tjcere gangbare beb 93etating af alte
©fatter, paa ^oitfen SQcaabe Xitbagebetating tit 9f^egjerin=
gen ffutbe finbe Btth, S^egjering er oprettet atene i htt
0iemeb at ffifte Sot) og 9flet og tjceme om 3otfet§ 9ftettig^
l^eber. (Jnbnu er iffe M f)att>e af ben§ ^rcefter uboiftebe.
Dg Ot er iffe mere bunbne Oeb Oore goebre§ (gt^refcet,
enb oi er tit at t)otbe o§ inben ^roenbferne af bere§ inb=
ffrosnfebe ^unbffabsforraab, bere§ DpfinbetfeSeone etter 9fte^
tigion^opfatning. geiten er, at 9Jla§fen betragter ©tt)ret=
fom noget, ber er fatbt neb fra ^immeten, og fom g^tge
beraf faa futbfommen, at ben iffe fan forbebre§, \a iffe
engang fritifere^, meben§ ben i 2sirfetig^eben fun er en
menneffetic^ Qnftitution og i fig fett) iffe mere ^ettig enb
en ^rtttebj^r etter en ®rt)be. gormaalet meb att jorbiff er
(Staegten§ SSet, og ber finbeS intet anbet t)ettigt );)aa ^ox-
ben enb 9JJenneffet; t^i atene bet er ffabt i Q5ub§ 95ittebe,"

„9J^en", fpurgte 'SRax^, „maatte iffe bine ^apirpengc
inbt0fe§ meb (^utb etter S^to?"

^,^et tjitbe iffe ocere n^boenbigt", foarebe jeg. „Xitbes—112—

belfen af (SJutb og ©j^It) er en Dtjertro, l£)t)i§ g)pperfte)3re-
fter er S3an!j^rerne og ajlenneffeflcegten Dfret. ®i§fe SJle-
taller ^av i fig felt) ringe ^cerbi. §t3ob er bet, font ffulbe
gjj^re bem \aa t)CBrbifutbe?"

„(Sr be i!fe be meft fjelbne og be t)CErbtfuIbefte tprobn!-
ter i SSerben?" fpurgte ma^,

,,'^aa ingen aJZaabe", fuarebe Jeg, „ber er mange 9)letal-
ter, ^ml!e if!e forefomnter i faa ftor aJlcengbe og ot>ergaar
(SJuIb og (S0lt) i SSoerbl a)^eben§ et tilogram (SJuIb fofter
^enueb $73o og et kilogram @0lt) $43.50, er famme 35cegt
gribtum (bet tungefte £egeme man fjenber) t)cerb $2,400;
et kilogram ^aHabium, 13,075; et tilogram eatctum
ncsften $10,000; et kilogram ©ttbibinm, $29,000, og en^
betig fofter et kilogram ^anabium, ben tiirfelige ^onge
UanU aJJetaUerne, $25,000."

„§t)orfor ant)enbe§ ^a (5)ulb og @jz(Io fom $enge?"
f))urgte ^n.

„§t)em t)eb? SSrngen ffrioer fig fra for^iftoriffe Xib^al^
bere. OJ^enneffet anfer beftanbig for 9let, f)Oab fom ejifte*
rebe, ha bet blet) f^bt."

„9J^en er be i!!e bafrere enb anbre SJletaller? Dg
antjenbeg be iffe til ^enge, forbi (Stirer i!!e !an 0beIcegge
bem?"

„9^ei", ftiarebe jeg, „nogte af be anbre 9JJetaIIer ot)er'
gaar bem i (5!ij^n!)cb. S)tamanten er i l)0t (^rab baabe
ffjjzfnnere og t)cerbifulbere. (^Ia§ mobftaar 8^rer bebre
enb ©ulb og @0lt)."

„§t)ab foreflaar hn?" fpnrgte f)an.

„(5JnIb og ©j^tt) er ©runbtaget for 58erben§ SJltinttJOsfen.
§t)i§ ber er no! af bt§fe SJietaller, ^ar man famtibtg en
^^G^^ig gorft)ning af atleflag§ ^apir^enge. @r bet mob^
fatte Xitfcelbet, maa felof^Igelig ^apirpengene fmnbe i
famme gorI)oIb fom (SJrunbtaget, !)m§ itfe lf)iemfj2(ge§ ^er^
ben af ^ani!er og 9lit)ninger unber gorf^get paa at faa
en dollar i ©utb til at tjeie op mob tre, fej eller ti i—113—

^apiv, 3 20M af 150 ^lar l^ax ^robuftionen af ©utb
og (50(t) ftabig aftaget, tnebenS SSerben§ 33efoI!ning og
gorretninger f)ax for^get fig meb f)urtige ©fribt.

„^ag et S3arn, ber er nogle 5lar gammelt ; lab en ©meb
orngjorbe bet§ SJiibje meb et Qernbaanb. g ^egijnbelfen
mcerfer bett liUe iffe bett ringefte Ube^ageltg^eb, ©fterfom
SSarnet tjojer til, blir Sernringen for trang; hen foraor^
fager ©merte, uben at ben lille fjenber 5larfagen. SDe
inbre Organer fommer i Uorben. 33arnet blir ftjE^rre og
ft^rre, inbtil het ^ax §ot)eb, ©fulbre, §oenber og gibber
fom et tjojent SJienneffe men et ^arn§ aJiibje. ^et blir
en SSanffabning, og enbelig h0x het '^etie er et ^iHebe
paa SSerben ibag. Sen er IcenfeBunben i en eUer anben
for^iftorif! 9^ation§ taabelige Doertro. SDlen hetU er iffe
olt. ©n^tjer gorminbffelfe t ^oantiteten af (SJuIb eHer
©0lt) forj2fger ®oIIaren§ ^i0beet)ne, iidorbeb ber ub!rcet)e§
mere Strbeibe og ^robufter for at fomme i S3efibbelfe af
ben. Sertieb blir hen rtge rigere og ben fattige mere
forarmet. Qernringen beoirfer, at SioSorganerne fommer
i Ulaoe. (Sfter fom SDolIaren ftiger i SScerbi, f^nfer 9}Jen^
neffet. $eraf f^Iger minbre 2lrbeib§te, gor^gelfe af 9^{g=
bommeng SJlagt; at ^aataM leoer i £up§ og Dt)erbaa=
bigtjeb, meben§ glertallet ftinfer neb i U^felbom og @Ien^
big^eb".

„S^aa t)0ilfen SJlaabe oilbe bu forl^inbre het?" fpurgte
^n.

„Seg oilbe fammenfalbe be cioiliferebe Stationer til ^aah^
flagning og fatte Seflutning om Ubftebelfen af internatio^
nale $a^ir|)enge, ber ffulbe nh\tei>e^ of be forffjeHige Sanbe,
men ticere (ooligt 95etaang§mibbet ooeralt tit SDoeffelfe af
alflagg ^jcelb. ©ebbelmcengben ffulbe beftemmeg i\0iqe
bebfommenbe Sanb§ gorfemcengbe, et gorl^olb, fom atbrig
maatte ooerffribeg. ^runblaget for be faalebe§ ubftebte
^apirpenge maatte Oasre ben cioiliferebe 55erben§ ©ienbom,
og be ffulbe Ocsre gangbare tit Metaling af aHe ©fatterII I

faiUH'l lil ft'oiiumiuo, v^uit join \^uUion. ;^oj] lnI^o cinivve
C^\ul^ 0\\ v^i'U) for louliju* ^^V'tnluiiU^miMor olonc iubtil et
^^^oh^b of *N I^olliUv^ olli'v miu^Vl^ 0"n iutornatioital 'j^mmu^'

^KoU>i>uvno, ^4>avi\^ oji \Hiuftovbnm, lul^o nto^to^u'<^ tioovjom-
bdft. slMU'bou, jiMU ba bar WixWi fm* (it ;\o^•ul^lall^, torn
til (it ^(\\\ cu Momftivnbo 'lib imobc; moii bU'O finl finaut-
ficUe JiTviKv; i\n bcr fimbc iffo iwiv 'JviU' om 110*1011 .^^nb-
(ncbviiiii of 'ii^mtomiMiM: uuycw ti\vi\o „lUibbololboiY", jlouc
\h\c\ C^U'uiib of ^IWuuid \\\y\ ^\n\u\\\{cv, for en ^^iotiouN<
^^.MMiiVM'ovj Dili Mil bolbt v^Tvibt mob (SOlTonuvniiboiu^ vrtii^nijuv
'I'or bilbo uuycn v^^Wwubfor tnvvo for ^IW'itnoflfofUviitonv^ lib
biniitiuiHbtOiV'Ji ^|>louotoiK^ .^MivHulilbor, vny folu bw^fo Tuiibo
bob ^IVoituoftotv^ Opliiibfombob fovo^^'';^ tufiiibfolb oi>or, lunib
bovo (Nivbiv bvomto om. v^oluo ^^j^ooono in^ ;>ubjooviio inibo,
uaavmon jvf f^^^fti^»biv\ tilUiYvK^, uiibovbolbo flovo IW'unoffov,
fub bov for lUYnnvroubo finbov^ |>>oa ,;}orbon. O-ii IVillion
gifToiYii iioor nil tiljpilbo, boor ot blir til itoiiol.

'J^on '^ib tommor moaflfo, ba bo foiio \Hi)orbnuu^prooov^for
forToftov^, bo ^lVonnoflfono>< Jsobo frombriui^'v> of bo fomijfo
OHomontor, boovof boii or fonuuonfot, t ronc^f iiubovobo bob
GJ-loftrioitot oi^ IWiiuii'tic^mo. '>l>i bor ollorobo iiiort noi^'t
t boil ^KotHiiu^ mob .\>ouf«n til funtotift M'omi. '^>oro ^'J:Mi'rii
fio'bor tnvbo mooffo i fomuionbo '^ibv^olboro blii>o io'iMiot
mob ,:[^orbou oii foruoiiblobo til '^^rob for bon moft oplufto,
bouiiobo Oji i boiofto (^^hob rolitiiofo '^^ofolfniiiii, bor noiion-
(inbc bor loi>ot poo Mlobon. "sJllt botto or mnliiit, bovjom
(Jilulifotioiion boooro\< fro brt bnttolo oi^ lunboiibo ']>litto
froti>^ oboUviv^Mibo ^IKoiit, bov im truor ^Komioflfoflo'^iton^
^iHorbob. '].NliitoTrotorno or liii v£-Uuu'oioriio of lv^r»0 - bo
bolbor bliubt 0*1 boftomt poo jiu c\}cn lliiboniouiu bo floor
folu bo .^^vubor, fom bilbo frolfe bom.

,/Koir\ fpiiriito ^IWiyimilion, ,,or bot iffo rot oi] jtobooii
buit, ot '^>orboiix< intolliiiouto aVonnofTor or bo ftnronbo?"

^'i>iv^folioi", fuorobo jovj; „mou buob or Jtutolli^iontv^?- nr> -

Xet er et me^jet omfattenbe ^eqreb, bet inbbefatter 2/ii(b*
^eb ojj Jitjoer(in()fb. Xen Mant), ^t)i^ Xanfefreb^ ubftroef^
fer ft(^ ti( f)e(e ben ffafjte i8erben, ojj fom fatter Mmnt^
ffet« Cpflotje i y^iaturen, tan itle tjccre flrufom mob fine
y/iebffaOnin(ier. Cm bet inte((i(]ente H/cennefte er egm^
fjoertifjl, faa ffer bet t)iii'(iflen. Xet fer ((ar(i(jen, at en
faa {;ruopt)oet(enbc Xilftanb fom ben nuoccrenbe iffe er Hi
at ubl)olbe. Xet Deb, at noqte fao yjco^nb iffe meb "BiU
(ni)th fan inbcftajn^e bet fii(tne yjianbffab oq be ^unqriqe
^4ia«fa(^ere for fe(t) at leoe i Ctierbaabiq^eb paa Xoeffet.
'ifiaax be inbeftanqte btir befperate nof, oq bet er bare ei
Xib^fVf^r(^?jmaa(, foftter be ^ih paa "^fibet eUer borer bet
ifttnf, (jOorocb Xaarerne oq bere^ Cfre omfommer tilfam^
men. Xet.fanbe intedigente yjienneffe et fremf^nt, barm^
t)jertint, retfarbint oq uben Xranqftin. Xet b(et) faqt t
flamie Xa^e, at ,/V;uberne t)ifer, ^oab be tanter om "iKiq-^
bomme, Deb be yjienneffer fom faar ben." Xet er iffe ^4^0=
eterne, ^^Kofoferne, ;^i[antropcrne, .g)iftorieffrtoerne, be t)ife,
be (arbe etler en (fenerations birfelif^ inteUi^entc H/ccenb,
fom eier be ftorc J^ormuer. ^anqtfra. Xcr ^m^ en Un=
berafbeHnn af .^jernen, fom falbes iJifti(]Ejeb ; ben ^ar in^
tet tilftttlee meb en opl)0iet 0^ ren Sjat, ^tunbffab eder
©^n^tjibbe ; men ubfl j^r ben (aoefte, fmubfiqfte Xe( of :^n^
teftiflentfcn. Xen f}ar ^KaoeneS, VIbenS, kxaqm^, ^RottenS
ofl anbre 8fabcbt)rS ^Ijenbetefjn; ben frt)ber fiq i .^uder
ofl unbcrjorbiffe Xitljolb; ben foraqter iffe Smnbfet; ben
fan (ijoe, ftjo'le, bebraqe oq b^(;iaa atleftaqS Sfurfeftre^jer.
iJab mifl fjioe big et (&xmpci:

Xet berctte^, at ba ben ftore SBorqerfriq bx0h ub f)er i
li^anbet i V(aret J HOI, oar ber i benne ^t) en .Uj^bmanb
oeb yeaun VI. X. Steiuart. .5)nnbrebe Xufinber af mctnh
fao i ftriflen fun be ftore Sp^rj^^maat — UnionenS £p^
retf)o(be(fc, fire yj^idioner iTief^erflaoer^ ^^riqioeffe famt ^J3e=
oarelfen af iianbets Viire, og be qreb tit ifiaaben. Xe
\)ax rebe tit at ofre fit iiit) for l^iationen^ grifjeb. ajie--110—

ben^ be faatcbc^ imv opitbnebe, af \)cU\c\ $^i\ieiftriniv iitemte
^\cm, gniniilie, ^'iijboni, iMu mj alt, \(\a Stouuivt, ben
rige ^iobmaub, jimpeltben t>cn .Slieubv^gienting, at .Sh'igen
inlbe o[ffian'e Jovbinbolfcii inencm 5iovbcii pii be bom-
ulb^^pvobucerenbe etater, Pij at botte uilbe rejultcre i en
8tigen af ^rijeii \hm !!l^omulb^:?ttarer. iW'eben^ gitbrelanb^s
fianiii]beben luebe i be patviotiffe 'IHaMib^? 33anu, ineben^
Xrommerne ffvalbebe, pij ^ivompctcvne lob, feiibte l)ait lib
fine 5lgenter oij inbfji^btc al ben li^oiuulb, han hmbe faa
^ag t, 8teunirt tieiite en ^.^tillion ^ollavo lu'b benne Si-
ftigfieb. ^evfom alle Ijaube fuUjt ban\^ G'i'enipel, tnlbe in
if!e t)at)e l^aut nogen Union, nocjct Sanb, og ber Ijaobe
i!!e ej-ifteret Iioevfen ^^I5*re efler 9,lhinbbont lanigere i ben
ganffe ^^evben. ^uitionen bleo fvelft af be ftaUel^o ^l^fenne*
ffer, ber if!e \aiU fig neb for cii fpefulere i ^onuilb i
benne for "iJtmerita faa fritiffe ^ib. ^ereo Stoo boiler nn
pcia ^^nnbreber af elagmarfer; men bereo ^I^'inbe oil leue
eoigt i Sanb^mccnb'5 ©riubring. ^en ftore ^jobmanb^
j^ormne, ber 'tfe Oar lit nogen ^iDtte, faa lounge ban le^
Oebe, tilfalbt en, font iffe oar i vSUvgt nteb l)am. Jl^eb en
©fjo^bnen^ 3roni bleo Ijan^J elenbige ^abaoer nanjtet (^xa^
oen$ greb unber bet pra\]tige 9JJaufoIenm og fanbt maaffe
fit enbelige .'poilefteb i ^innbene-^ ^Juioer.

„®enne liUe S3egioenl)eb iflnftrerer bele Sagen. ^et cr
i!fe J^ntetligentfen, font regierer 3iigbommen^5 ilUTbcn, bet
er Siftigljeben. 'I^en !orporlige 8ti)rfe bominerebe engang
9}ZenneffefliTgten — 9)hifflerne i lsJ3aronen« ^mre 5lrm, og
$;?ntetligentfen maatte fit) til ^^^refteffabet, til .STloftre og
9.Uun!ene^> iTapper for at rebbe fig. Tui er Sntelligentfen
S3erben^ @tooe og Siftig'^eben 93aronen — SBerben^? §erre.

„Sab niig ginc big en anbon J?lInftration : ^i tnfinbc
9}JiTnb arbeiber i fit c'paanboan-l:. Qn af bem gjin* en Op^
finbelfe, booroeb bere^J ^^^robnftion^eone forjefge^ til bet ti^
bobbelte. Sab o^^ antage, at boer af bem fi^r bar probn
eeret Q:ienbom for fire og en balo '5)oUar om ^ageu, og-117—

at 20nmn er en og en fialt) 2)oIIar. S^^U er ^t)er af ^Tr^
beiberne iftanb til, ^aa (iJrunb af ben nt)e O^ftnbelfe, at
^robucere ©ienbom t)cerb fern og firti !DoIIar§ :|3r. SDag.
gor^geg bere§ 20n i gor^otb bertit, nemlig tit femten
^ottarg om ®agen, eHer bare til femSDottar^? Sangtfra,
£iftigf)eben ^ax troabt lil og bret)et opmoerffom ^aa ^Tr^
beiberen§ Dpfinbelfe; hen ^ax ti0U hen for en Spotprig;
ben tager ub patent — et ajJonopot unber ut^ife £ot)e§
S3eff^ttelfe. Strbeiberne faar enbnu fun $1.50 om ^agen,
og Siftig^eben ftiffer O^eften i Sommen. HJZen bttte er iffe
alt. 2)a en a3?anb \aahhe^ er iftanb tit at ubf^re ti mcenb^
Strbeibe, fommer altfaa ni nh af 93effJQ2ftigetfe. ^i§fe ni
maa imiblertib tede; be ^nffer ben ene 3}?anb§ $tab§; be
er ^ungrige; be bit arbeibe for minbre 93etaling, og neb
gaar Strbeibglj^nnen, inbtit ben naar hen taoefte (^xcenh\e,
^oor 2(rbeiberen mutigen^ fan leoe. ©amfunbet t)ar frem^
bragt en aj^iaioncer og lufinbe fattige, ajiiaionc^ren fan
iffe fpife mere etter if^re fig ftere ^toebningSft^ffer enb en
t)erftaaenbe Sanbbruger, og er faalebeg iffe af mere SScerbi
for §anbet og (Samfoem. 2)e ^ufinber af fattige maa
unber^otbeg af ©fatte^berne; be ^ar ingen $enge at fj^be
$anbet§manben§ eller gabrifanten§ Sparer, og ^anbeten
aftager, ^ortfagt: het aUex unt)ttig[te, het meft j^etc^g^
genbe 'og forbj^mmenbe, et ©amfunb fan frembringe, er
9J^iaionosrer. Om en Commune importerebe fra Snbien
en giof menneffeoebenbe ^igere og flap bem l0^ paa (&a^
ben for at fraabfe i 9J^cBnb, ^oinber og S3^rn, faa bitbe
be iffe anrette en ^ienbebet af ben ©tenbig^eb, fom et
tignenbe ^ntat WiUionczxex foraarfager. ^et bitbe tOert=
imob t)oere hen gorbet t)eb ^igrene, at @taben§ S3orgere
funbe gaa uh og broebe bem; men bi§fe Stoob^r i a)^en=
neffeffiffetfe beff^tteS meb Sooe gione af het golf, be ofre
paa (Srenbig^ebenS og 2aften§ Sitter".

„9Jien ^t3ab er bit 93otemibbet?" fpnrgte aj^ay.

„@tt)retfe faaoet i Station, (Btat fom Commune — fe
bet er ^0QUn tit aJienneffeftc^gteng gremtib.fvuluMibo ^^UMibov loivonbo (1^ i ^Tuonon of ^^l^nvonouv^ ^lot
for ^.i^cfTiitti'ljo. V^l^\l(onlt ini mobftvivlu'iibi' lUnuu'i'ir^o bon

Ijoboiiv^ 6vuUh\ ^^Ni bdiiHun- fim at uMubc v^tl)voljou\< ^Wa^t
(or ot loji' '^^l*l•^lMKSvl^^l't1. ;\ inlb "Jilftanb U'lu-r ^\\\'mu'
ffiMio abjfilt, OiinlijatioiuMi iH'uiitVv, ol bo fliitU'r fi^] (am
nuMi. O'-n liiMoiT ^amfimb\<ubiuninii noMuMiMiiium-, at bcttc
^IVibbd til M'oovi'vatiiMi faav fin "ilWii^t iiboibi't. '^ov jv^'i'v^
iMi ^Jib, ba I'll llliaiib mob ftov '<iM'fo(tiniiii iH'fpii^obo fine
^^^vi'iu* fiMibt ; lui ta|\i'r ^KojUi'viitiiou mob on \)borft \'\\\\\c
l^H^btiuoidjo biMi v:^a|i ub af \)(\\\<> vaMtbor. Omi 'Jib
maatti' \m\' .^Miv<oior fdu bojoviu' vvuib braiit til .^■>Hfi't;mi
ffaffor .ShMumumMi bot til alU*. '^ot famiiu* or 'lilfaibet
mob ^^J^olDv^niuiv 0"ii 'lib maatto ("sovaibrnto folu fonu'
for ^!olomibonuv^niiij^ til fiuo 'ihnn: itii iibbaiim\^ bo |.uia
©tatoiK^ ^^^ofoftniurt. C!*nivi»rt maatto on Wanb t^ia boiuvb-
not for at bojfntto fii) folu; un invrnor '>l^i)on om l)am mob
fit boinvbnobo 'l>oliti. 'I^iv^jo '^Ninf maa foliio\5 bolt ub.
(N-romtibon\^ '^^D maa ftaffo V.^VllO til alio, v;^ai^fororo til alio,
ofl>. 'J^on maa faaloboc^ orbnov^, at iniion ).>li)nbrov>, Oii at
\\\[\cn fnltor, bor or inlliji til at arboibo."

„Won", iuboonbto ^Viajc, ^faafromt bn afffaffor )){ontou
i}[\ boriu'b jpvi'bor bon fammonbobobo it'apital i utallii^*
minbro (\orotaiio»bor, biHU* uil bn faa jumo af bo f]far)>'(in
biju' Woftoro i J^'orrotniniior, boiUo ubfolbor en iiiiiantifT
ii>irTjombob til Vorjonliii '^Ninbiiui, v\] fom Vob fino ^^in-ftra*
bolfor faint S\\^y'\U\\ foror bon ftoro ^IWu^fo af ^;>robni-ontor
fammon mob bon ftoro IKaMi^bo M'onfnmontor? (^-r iHo
bic^fo ^IWvnb nobuonbii^' for ^amfnnbot. cMioor bo iffo (\-olf
Vlnlobnini) til at faa c^iic^fdfa'ttolfo? 0-r bo ilfo foluo
SjaMon i alt (vri'J»ffvibt'? v^a*t at bor finbov^ ot tnfinbo
baarlii) tUvbto o^i Imni^riiU' ^Vuvnb i on Mommnno; mon
faa Tommor bor on af biv^fo flarpfinbiiio W^^HMituroro til
(Stcbct; l;an for tlnlobniuij til at bouijttc 'IrvvcruciS iJJav!"110—

og S^rmerneiJ 0;ce()uber; ()nii niilopnGt^i^ et (JJaroeri; f)an
fan maaffe tjene flere ^^enflc eiib be tufinbe 9Jiccnb, bcr
fliDe^ ^k'ffjcrflifii'lfc; im-it i)ax Ijaii itfe ubretlcl tnereV iSt
iffe l)nn<j ^'i^i'^^^'^^ umanbetig mere Ucprb eiib bi0[e iutet*
tcrnfenbe 9JiennefferV"

„Xer er iiicgcu SU)rfe i bit ^{rniinu'nt", fonrebe jeq, „og
jeg tror ifte, ©amfuiibet biirbe unblabc at o^munlre faa=
banne ^ii^Dcntljrere ; tuen be mangel yjciiftler er ligefna
it^bDenbifje for ben ■iXJianb, bu beffriuer, fom i)a]\^ ^nkU
(eft er fur yjhiftd'rue. 2)a ade er yjcemiefter, burbc ber
Uare noflen iiigljeb i J^orbetinnen af ^ortjeneften. Og fom
if)U, t)i ()ar ta'rt at ta^wfe, fom om Sifre og J^ormiie Dar
alt. !J)et er bebre for en y^ation at beftaa af :iO H/cittio^
Iter Detftaaeubc, Il^ftelige og ^airiotiffe ^orgere eiib J 00
SJiittioncr uuibenbe, etciibige yjicnncffor, fom to^nqe^ efter
en iieiliglji'b tit at tiilbfafte ^Kegjeriugeu. iiltobeu^ Doer=
befotfuiiig uit fomme Ijurtig nof. J8i ^ar tugen gorbet af
at fremffijiibc ben. ^meritanerne^ lo^febe ^^orfabre taihic
bet uatioimt Uboitliiig, naar be importerebe SJiittioner
fremmebe for at bofo^tte fig paa bet offentlige £anb og lob
intet titOage for fine egiie y^30rn.

Dg Ijer er et aubet ^^^iiiitt: HJlenneffene arbeiber ^0x\t
for et Ubfomme - nof tit at leue \)aa ben !j:ib, fom be
tjeb rto'rmer fig meb t)urtigc (Sfribt, \)a be itfc er iftaiib tit
at arbeibe to'iigere. Wen naar be faa Ijar naaet bette
^^Sunft, Debblioe be ot arbeibe af 3orfaMigeligt)eb — en af
be n^tefte af be menueffelige iiibenffnber. Xen 9Jianb,Online LibraryIgnatius DonnellyCæsar's column → online text (page 9 of 25)