Indiana. Dept. of Public Instruction.

Annual report of the Department of Public Instruction of the State of Indiana online

. (page 3 of 7)
Online LibraryIndiana. Dept. of Public InstructionAnnual report of the Department of Public Instruction of the State of Indiana → online text (page 3 of 7)
Font size
QR-code for this ebook


Sofjnp pa^odJd

satnoH looqog•npiA•jQqiauji•8£«<i ui xooqog JO q;)Jaoi'aouinx 'oj pepaddxgit


•q3iH*ixinnfid•qSiH•jCjvmfJj•oou«
-pa99)« oSuioAyjuoiC oq) Safjnp
Saipaanv sifdndBiooqog JO opvjf)
pa« JoqoinK'epiniaj•»l«Ii'oivcaaj•»l«I«•ot^nioj•et^oiaj•einH•q»iH'iLromfjj•q^TH*Xj«iaiJj•ijreaitJd*f)0}j)S{(i JO jaqma^


'l?r* $ o ^uaqmnjA
oioqAV*Mi«inaj00
CO H^•diquuAOX JO aequinKlo : eo t- o 2 1-


ssssss8^^^S^SS-j|^S2C3>0 Oss3^:3i«S«gims|§ii^!^ssS^33888SS888sss^^s$ i jSSs wS88S8

Sillsr-t : U5 r- »-t 04 »-l11S¥S¥S§1SSS :8|SSS5^_8888S§888S8SS88S8S8^Sgg^^SSS§S§88 :8SS^S8i< C4 O) » C4 (N OS$S8^SSSS$8888SDot^oo : ;oc«o coeoooo>oi^o •o>ot<*ooSSSg|SSSSgS|


^^i?e«o»c»oooo<»c»oo(Neooo20»fH»-»»«o»oi«aoooiaoo%ooooooo9jOIIIIFIIIislIIpIIIlss|g^|S|gsP2||gpaagsS^ilSiils


oTcTrt '<"3«t'«»-=^^^^j25;23J:;SSSSDigitized byGoogleEH

o
o

O

a

EH

<O

;z5


o

OdDigitized byGoogleI«aof9«9npx 9«f9«o«in joj*9aiJf«d«ji pov'MSQOq

u pa« 9aip||aq
aoj P9IA0I x»x••looqos |MI»8•nod-dojd 9\i\•aOtUaajy•J9qnin}j*j«eX 9q) 9a|jnp Xjvjq
'IT ^qi o< pgppg »»Pin|OA
'jvaJk aq) Sa}jup XjMjq
n »q> JO IPO a9n%n g»ainiOA

•jtroaqii ai nioog jo ou*j«»£ oq)

Safjop pa}39ja

Mffuoq (ooq^s•OTil»A•jaqmnjj'■Xvd u( looqog JO q^^oaq'aonfnx J<9 popuedzsO 9•q«iH*l.i9ai}jj•q»fH*£j«iii|jia


ivoX oq) 9a{japBiooqog JO optuo
poti jaqionit'opinioj•»l«Il*ai«in9j•9I»K'OfBind i|•QI«W


•q2lH'XjVCQfJJ•13|H*iCjrein|jj•q3*fH'Xj«cn)Jd*t)0)j)8{(i JO JdquiaxIf::?*J8quiiij{
«loqAl*fai«indj•891«RO'BdiqsttAox JO Jdquiu^5 :S


S^ IS^sss2 :S^gss


«§s§rie^weos^sso o> A 00r^e^e^m i ooCJC0|-'.O iicaoi-to)^ (Na o e t« ^s

Io

Ha8

8I5
S

o

"S
5
8£

2

I

aHDigitized byGoogleS QQ

!zi 5EH t^ H

o o

§ I

pq g

CO ^Digitized byGoogleo

g

a
o^

o

tI^


EH
!2i

O
O

go(vnoDVonps 9a|8tra«m joj
9e»|8njx ^q poajvqa^anomy


a |8 1 i 1 188 i :8S8 j

» la : ; 1 !ss \ is-s i
• 1 1 i 1 i 1 i i


s

1


*9ii|J|iKl9J poti
Snipipqjoj xvxio^aaoioy


3 :£§ : jS i i :S8 :

" 18| •; ig = =. 51 i
- i " i r i i i^^ i


'Mflnon
looqoi 9a{j)«d
-oj pini aaipunq
aoj peiAai x»x


nod

qOTO UQ


i i 18 i 1 i i jS i i


^ I ; i


'dojd 9iq
-»xiuooit


i ,SS iSS j iSS i
: i : : : :
: : : : :


8 i i i


•siooqog ^oefeg


•o.najjv


■•::•::::• :S : : 8


'jaqtnn|{


:::::::::■:■••: ■•


'jTBdiC eq) Sa{jnp iCjvaq
-n eqj oj peppn sooiniOA


i i i i M i 1 i i i


i 1 M


'jvai eq; 2fa|anp iCavjq
-Tl »q» JO ^no n*^«^ sauinio a


i is i i°s§«"- \^ i


i


'iCjvjqil uj »i[Ooa JO -Oil


si§l§Slsgl2l§ i


i


'jveCeq;

Sapnp pe^asja

tatnoq fooqag


•oni«A


SS =8 i : iS8 ; i i i
i


•jaqoinK


^ :_ : : :,h,h : : : :
"*


'a/ivd a\ looqos JO q^^iJad'j


ggi2§g§8 :SS§gg&


s


'aoffinx JOJ pepaadxa
i


> *

<


•q^iH


•9IOTI9J


- i 1 i i i 1 1 i i i 1


: : : :


•»P»M


nniiiinii


1 1 1 i


'Xjvmfid


•9i«raej


1^ * fH • I jfH fH

<* : : :


^


•9t»K


;:S8S8SS^8S§S5SS


S
«»


4


•q3fH


•9i«ra9a


::::::::::::::::


•9I«W
•XjtiraiJj


'givai9j


>«• : .'J s^ : CN : : cn eo : r^ r^ •«i« | gj


•91VM


I*-
•q«!H


i : i : : : : : : : i
•-fjuraiJj


i iii^sgesgiisg


1


•a«9X oq» aajjnp
auipuej^n siidnj


•q2iH


iiiiiiiiiiii
•XonraiJd


^ ill i5Ji js^ssis^


1


•Biooqog JO 9piiJ0
pan joqinnx


•nam


::::::::!:::::: il


0>'»J*Ot^'^i-it-00000iO»0'*i-i


g


•sjDfaisidjo jaquin^


j;.'»**05t-«ot-t-o>t>»OJ<o^'^iH


S


Children be-
tween the

ages of 5 and
21 years.


•aeqinn^
dloqM


SiississiaiiSs


o
g


•saiTOiaj


SlaSSSSiSiSS^g


1


•saiHK


gSgsSSSiSggS^S


to Ml

g


Jackson.

Madison

Doer Creek

Carrollton

Washington

Rock Creek

Democrat

Burlington

Clay

Jefferson

Adams

Tippecanoe


il i
IS 1

fi i


•^


[jqauMoi J


J9qtunj^


^<NeQ«*io<ot-ooo>op^ej


10-.J.


IIi

aDigitized byGoogleQ
O-5oT

a

HEHo

m
<I

O

MoODigitized byGoogle3o


O02O


*9ti|jnNl0ji pov^ISiclSSI'Mffuoq
{ooqM 9ap}«d
-oj pov Saipiinq
aoj p9|Aai x«x■looqos V)«198•noddojd Ofq
qo»o OQ'a3^a»9}Y•jeqmnfij*jBDiC 9q^ liaunp Ajvjq
-n oqi o; pappB gamniox
*j«dX eq) ^a{jnp ijvjq
M. »qi JO »Po P03|^ eamnioA•Xoiuqii nj nioog jo '0^1'jvaX aqi

a;q){ii patooja

sanioq looqag••iiI»A'jaqiunfj•8£v(i a{ looqag JO q^JSaaq-aonjnx loj papaadxa


"I.•a
« ®•q»!H•iLromiJj•q3iH*Xj«aifjj*d[«aiaj•ai»n*ai«aiaj•»r»H•a|»maj•^l^K•»I«I«*aaav
-paa99« aStua^y•q»IH'XjvmiJj■jvaX aqi Safonp'eiooqog JO apBj{,
pa« jaqinafj'^^^H*iCjrein{jj•q^iH'ijv(a{jj'8)3}j)8{Q JO jaquiax« Q^ 3•jaqmnx
oioqAi*0ai«ai8ji•wi«Wso

H*id|q80Jiox JO •laqunx


8gS5SSS8SS88 :8ss^sasssi i I* lis j j^


5$

8SS^8^SS88888ot-naot~f^Si^^SSSig^^SiS |§^9 00 id <<«« ^ r-l ^ S S CO 1^
I Wr-o»«aooooot-«tf'0»oe»ooa»oocofr-ao(Nio;o


HggigSiiSgSwrtSS. a a
leg20 :« -3nOie>3^>0<ot«ooa9i

o

GQDigitized byGoogleIO

OQ
rl
►J

o

oo
o

EHtH

dCO
tH

dDigitized byGoogle3
oI-•^
^

O

►J
ooI«ao()«onp3 Sa{9«a«ai joj
HM^siux Aq peSjivqo ^aaomy


'msnon
looqot 9a{j|«a
oj pan Sajpnaq
JLOl pe|A9i x«x••{ooqog ^09196•liod'dOJd 9fq
qoiw np'90,ae;'(Y•jeqoin^'j«%)iC 9q) 2(a{jnp iCiuiq

■;q 9q^ o^ pappB gamnioA .

'j«eX 9q} Sapnp iLivjq

n oq^ JO IPO U9^^'^ geamtoA•Xouaqjl ni S3[ooa jo 'ok'JV9X aq)

Q;q){il p9|39J9

S99noq looqog•9iii«A§ j8 i i 188•jaqninn'SiCvd a( looqog jo q^^aaq*aoniax JOJ p9pu9dxaH
i'

"^^C•q»iH-ixvinp^•q«IH'ixtraifaj'9[«in9j•9i»H'9i«ai9j•9t»K•9|inoaj•^l^K•9[BU10J•9I«W*99av

-pa999« 9StU9AY-JV9X 9q9 Safjnp
9a}pu99)« Biidnj'giooqog JO 9p«j{|pa« j9qainM *ijvui{jj•q«IH'Ijvmijj•q^ie-Xjvoiijj•q^iH'8p{j;8iQ JO jequinx'jaqmn^
aiOHM*>9i«ai9^•■9i«MCO

s s*8d{qsai&ox JO a9quax3sS8SS-'88888888 :8SS3SSS8Si I i^ m58SS^g88888

„ ■* o o eo ^ rt ^ » ©» «♦igSS88888i-i I.M : : pH ©ISi^SS^Si§^^SiSI \^'I' 00 •© -* eo 1-1 -^ o fH eo -t-oicoooooeot-'tf'iooe»aoo>oocor-ao(Nioo^i04oeoeo««c4eo^^ssssiisi^S^^do^^^;^S. a
.••S25 ** •***noico^oor-aoaioI

;^

QQ

g

o

QQDigitized byGoogleI

o«

s

i

OQ
ri
►J

o

oIZi
P
O
O

!zi

o

^;

1-3
OO
125CO
tH

dDigitized byGoogle10o

'•3
o


^EH

O
O

QQ
QQEhoIvaoi;«3nps 9a{9«a«ai aoj*9aiJ|tBddJ pan
Sa|p{{aq joj xbx jo ^anomy


*89gnoq
looqag 8a{Ji«d
9j pav Saipnnq
JOJ pd{Aai XBX•■looqos 9oei9f!•l|od
qowo gp'dojd am

•»x«j ooig

qoBQ np'eo^aauy•jaqmntj'j89iC aq) Sa)jnp ijvaq
•n o^t; 0^ pappn gamnioA•j«aj£ aq) da{jnp Xavjq•iCj«aqii nj g^ioog jo -ox•xeaiC eqj

Safjnp pa)oaja

satnoq looqog•eni«A


•jaqmn|>j*8£«p ai poqag jo q^^aai'ao{)fQXJO) papaadza


o5•q»iH*xj«iii|jj•q«iH*Xj«ai(jj•pa9))« d8«J8Ay'iwX. aq) Sofjnp'siooqag JO opvjf)
pa« J8qmnf{*9i«ai8j•apii'divoiaj•»l«ll•aiBoieji•oi<»W•a|Bmaj•oi«R•q»jH'XjvmiJj•q»iH*Xj«ai)jj•m2ih*ijvai{j<i*8)3}j;8{(i JO jaqmaxgill

.a « o
Q fit ®uaqmnx
»loqAV*8di«inaj•8ai«woo

00 M

H cd

©'Bd(q8(Li&ox JO jaqurn^i8SSS8S88888:8ElSiillll ISsSS:88
|8SiS^S:8888S8SS2S^SgSSS&S33:S;^Si8SSSS•ot-iHcoiHoooieM<NtOt-e>3»0»C'***t-t-Neo(N«oooeo»o«o^t^t-iH

i§s§*§§§Sii5 (N(N iH 1-1 iH iH « eo fCO > a Ca CO 'g >fQ t~ so tO *o -^ fo to oi ngg8S§58S||g g:.aO CB $ .H0«««<«»0«0t-0WOO^cdDigitized byGoogle118Opq

I

o

ao

§

o

§


o
P

EH
<1

o

ftCDoOs

18Digitized byGoogle12

6
B

o

(^
fttH
(vaoDvonps SufSvavm joj
*9a;ji;«daj pnv
Saipiinq joj xv% jo lanomy
'susnoq

looqos 8a}ai«d

-0jpav Saipiinq

joj pajAai x«x


•nod

qwaao
dojd aiq
qoue no
••looqog »oei9g


•ao.aewv
•jaqoinK
•a«*i£ eq^ aajanp Xaujq
-11 aqi oj p8pp« ioinnioA
•jwdi' ©qj 3aijup iaejq
•n oqi JO ?no U031BJ saraniOA


.


•iCj«jqi1 nt g3[ooa JO -ox


S3


'JBdX 9q)

Suijnp p©^o©J9

■dsuoq jooqog


•anniA


o


'jaqmni^


O


•sXoa ui looqog JO q^Suai


^

S

t


•noniDl JOjpapuedxa


1

f
1


•q^iH


•ai^aj


1


•ai«it


^


•iOBOIIJJ


-apsmaj


V
■s


•ai«w


'fe^


^1


•qSiH


•aiBoiaj


•aiWK


tn


'Xj«ni{Jd


•ei«ra9ji


O

^

g

^


•»i«w


•©ou«
-paa^^ti eSwjaAV


•q8!H


*iCj«infja
*j«eX aq; Snpnp
anipaa;jti Biidaj


•q2jH


•iCremuj
•Biooqog JO aptUQ
puv jaqmnft


•q«iH
•iLiuinuj
•8|oiJ}8{(i JO aoquinjj
Children be-
tween theageH
of 6 and 21
years.


•J9qinnK
•B91BUI9J
•aitJK'sd{qtai4.ox jo jaqiuux

^

mDigitized byGoogle13fe

sEH

5z;

O
O

06

dQ
Q

QQ
Q

O


H


O

CQ
HH
O

pq
P
ftrH

dDigitized byGoogle14.5?

Digitized byGoogle15IEH
EH


Io
o

EH

>^OH

g

O

oG<1

d

^25sDigitized byGoogle16^3
o

a

o

H

oH

p
oCO

d


*9aiJ)vdaj pi
Saipnnq aoj x«x JO »anon'Bdsnoq
poqos SaiJivd
oj pav Saipuaq
joj pefAOi x«x•siooqog »0di9g•11
qo»9doad I'eo^uoj•jaqmi•XB9& aq) Saunp Liv.

-n eq^ o% papp» ganim

-aiiaX aq; auuup Xan.

irj om JO ^no HAJirtx gaam]•Xawaqii ni Bifooa jo ••jvaiC aq:|

Suunp papaja

easnoq [ooqog•ani•jaqw•Bi^wp u\ looqasjo qiSe•noppii JOJ papnodo o•q8iH•ijvm^j•q»m•ii«raiJj*aoira
•pna:};tB aSwaAy'jtsaiC aq) Safjnp
Saipnd;;tB si)dnjsiooqog JO apvjo ^

puB jaquin^ 'Sjvm•aran•01
*axvti

•91•apiu•ai•Xjvm'iCjtsoi'8)0{j)8;(i JO jaqniS 1*5*jdqni
aioi'sai«DCO

s s

q'Bd{qsaiftox JO joqiuoDigitized byGoogle17§

I

=4"EH

O


O

§d

12;CM

d

124-APP.Digitized byGoogle18


•v

a

a
o

o

e

CO


"fe* <^1


o
!ziDigitized byGoogle19


o o

o o00Digitized byGoogle^

O

o

i

i


•9a|j|«doj puts
Saipfinq JOf wxio^nnoray
'sesnon

{ooqas 8u)j)«(l

-oa pniB Soiptinq


nod

qoTO uo
'dojd oiq

•vxv% ooi«

qjnra no
••looqog joeiog


•ao.uowv
•jequinij
•jreoiC eq^ :iia|jnp ^ivjq
Ml eq^ <n pappti TOUiniOA
'X99S. eqj Sfufanp .Ouiq
-n 9qi jo^no oajfui gdaiiiio\
•Xatuqiiajsiiooaio-oii


.s


•jree/C 9q»

9af jnp po^oejd

sasnoq |ooqos


•enii»A


G


'jeqiiintf


O


'H£na ai poqog JO q^^ifud'j


1


•aoninx JOJ p»pa9dxa


1


1

It
?
•q»iH


•oiBinoj


1


•oi«K


00

1


•X«aiIJd


•9iBix»i;
•aiBji


'^


^1


•q»iH


•91HUI9JI


•91WK


&H
C)


'XiQHtfJd


'afiiiudj


•oi»M


S3


-pno^^v ediBjeAy


•q8!H


'iCj«ai)Jd


'jmi 9v^% 8af jnp


•q8»H


^


'Xjumfjj
sipofpe JO epBJO
pnn joqranu


*q«!H
•Xjnmiaa
•■^oia^iiajoadquinji
m


'jgqmnu
*IoqAk
•B9iBra9j
••9|»K
„ 2

■ 'i'sdiqsajttox i»M<V!nBJilDigitized byGoogle^1

i

I

opq:4>^

o
o

o
oixlg
1^EH

o
o

o

COCO

d
4zi00

6Digitized byGoogle22-1 S^ JZ5.W CO

-^ 2.

OS »si-

oDigitized byGoogle23en

O
P^

QQ
<
IS

o

a

EHo
o

tz;CO

CO

6
524Digitized byGoogle22"

s

CO

14:

i

ao


ivaonvonps SniSnawra joj
sae^Btux i£q p^jnqo^onotuy
'8u]j!«doj pav
:8aipfinq joj xuxjo ^unomy
'sasnoq

looqos anjjjwd

-9j puv :ifu)piiuq

JOJ pdjAfll xi»i


•nod

HWia MO
'doad diq

-«x«^ 001$

q3«8 ao
•B[ooqo8 ^oeieg


•©.t^ujuv
•joqainM
'iv^i eq) Suijup XjBjq
-n em oi prfpim jwiunjOA
jVdA oq4 auuup Xjivjq
•^maqn.ui«5i9oajp-OK


1


-aw^ oqi:

9n|jnp pdpi»a»

BdBueq looqog


•eiUBA


c


•joqiun^j


o
Q


•8A«p u{ (uuqog JO q):ifud'2
•aonim JOJ papaodxa


*


1

a


'^^m


•eipmea


'1


•9IBK


1


'£Mm\id


•0|«ni9j


^

'^'o


•91BK


V


4


•M»!H


-eiRiuaj


•8|BW


f^


•XjBUiija


-9|.VlUdj|


o


•©i«w


^


•po»uii 98iiaoAY


•M8!H
•iCaBcaiJd


•juaXeq; attijnp
SuipuonB sildiid


•M2!H


'iCjBai{j({
•Biooqog JO eptuo
pa« jaqranK


•qSsH
'/:j«ui{jd
*»49)j|8!a JO JoqrauK
Chlldrf-n be-
tween the ages
of 6 and ^1
years.


uaqninjt
»IoqA\
■seiBoia^
80l«M
g*8d{qBaiifcox Jo aaqinuxI

o
oDigitized byGoogle238

i

O
P^

QQ

o

a

EHO

o

aCO
CO

d

524IDigitized byGoogle24


so

o1

Si


O

P3
O

W


CO

dDigitized byGoogle25


o
o

o

EH

aCO

dH
!zi
P
O
O

§

O

<1
h5CO
CO

dDigitized byGoogle26=3

.s

"S

o•«


I

o
o%» «o*SJO))tBUI

[vaonvonpa 8a]9Baiiui joj'9u{j{«ddJ pa«
Saipifnq aoj x«x jo lanomy'Bosnoq

(OoqM 9u)Ji«d

•ai paB 9u]pnn«|

JOJ p^iA^i XBX•Biooqog pai©8•nod

gotta gp

dojd 0|q

«»J 00l«

qava no'03^ud))y-|q aq^ o} pappv sainnio^'aK.)A' aqt iluiaup iCxeaq•ia«jqn uj B^oog JO 'on*jBaiC aqi

Suunp papaja

sasnoq Iooqa$;•anpA•aaqinn^j'fiXvp u; looqagjo qjSaai•uoiJinx aoj pepaadxa^i

E^


•q8iH*ijvai{jj•q3|H'ijviniJj•eooB
•pna^YV eSvjaAy'jtsaiC aq) 8a|jup
Su{paa))« 8i)dnjB^ooqag JO apvjo
pUB jaqinnj^'dIBmaj•aiBw'aiBinaj•eiBK*a|uiaaji
oiWK'^9m'£ivxa\j^•1«IH•iCjBaipj•q^mXjBOIIJcJ

*B)ai j}8;(i JO aa<^n]^2 e»o ►»
2^«
o'sdfqBaifkox JO Jaquini^


iSSj4 CO : • .12S : :SSSS^O O t- »0 u- C Q i-H 3^
CC O O O C^ iS r-4


SS :
•oo tCO O iC t^ 00 o o
1— iT CO r>. ec (M Oicod ^o55r-»s^?s§§t:5S8S^eoi-i o oca CO?:S:5SSS5n r- 2* »^ °5 =s sotO'^p-it-»eoeo :<>*SS!


aIS?-■^ so eo w (N(NI-•c: <>« 00 s rt iM ■«♦* o 00 o «ot- 00 <N -^ "C t- u:C» 0^ CO a O O vO OlriiM 01
Digitized byGoogle27I I

Hi gEH

o o

■ dDigitized byGoogle38•T3

^ I

I I

4 ^


O

d-n eq i o> poppn gammoA
1^ -jLVQi. oqi Sufinp Xjtijqsae^soix Aq pdSjvqo laaomy'Sof jftMlaj pov
9aipi|Qq JOJ z«x JO ^anooiy'tasnoq

looqsfl 8aiJ}va

■9J pun 9a}pnuq

jof p9|Aei xvx'tiooqog ^oaidg•nod
qo»a no'dojd aiq'aa.uany•jaqmnfj•^»jqi1 ni B3(oog jo "o^iSafjnp pajodja
sasaoq looqog•enriA•jaqmnt^•8X»a "I looqog JO qj3uai*ao})|QX JOJ popaadxso

1

p

5


•qsm


•aptma^


•8l«W


'£rnn}Ji^


•ei«ina^


.en»K


o5

4|


•n»IH


•ai«iuaj


•aiww


*XjnraiiJ<i


•ai«iuAjI


•ei«w


•aoa«
-paa^^v oSvaaAy


*q9lH


•iCjvaxtJd


•jvoX aq) 9a|jnp
Saipoanv Blldnj


•H8|H


•iCjwraiJd


•Biooqo-


8 JO apwf,


•q^iHpaw jaqtnnij'Xj«Ul{Jd•gjajaisfajo jeqaiii^^•1 •J3ii|<>»*jaqQin){
9loqAl•gaivtna^•■aitrpigj


o*fd|qgai&ox jo aaqua^S88S8S88%8
g§^SSg83:S8Snssssiiss^si|g|§l lis88 :8S5SSSSSSS3SS8^S88888SS■gfSssslsSs": so ^ CO « : M ©< j 055 t- 1* 0> «D 0» ^ t* 00 «iigg^isiii Ioef^t-(N5><N^t-Or-*^SiiSHIpi^um


SiiSiiiigS&i.sJIIIIIJIhi-t « eo ^ o »*- CO o» ©I

CQ

a

oDigitized byGoogleI i

z ^

^ DO=^ 5

o &

o o

o M

ffl s

O

^ o

d ^Digitized byGoogle

EH

g

o
o

§
d

!25


leaoi^nonpg^ 8a]9«aiiui jnj
saojsnjiiq pa9j«qD4anowv
•9ajji«d8j pow
:da{piinq joj xnj, jo :^anouiy
•sdflnoq
•looq38 Sa}i{vd
•81 puw a«i!p|inq
joj pajAai XHi


liod
qowe oo
•doad eiq

■vxyn ooU

qjBa uo
•eiooqog ?D8ids


•»»o.uaviV
'jaqionii^
'jva£ 9q) 9tU4ii|) A'jvjq
-n oqi oj popjm Banin|OA
•a«dX aqi auuiip XaMaq
•iCjwqii u! sHoogjo -o^


^43


•jBa/C aqi

fiaijnp pa)9a.ia

sasnoH looqag


•oni«A
Mai]uin)^


d


•SiCwcE ui looqugjo qi^aaq
•oonini JOJ popuddxa


t


1

li
r

-<


•q3!H


•eiBoiaj


1


•oit»H


^


-nvmud


'ai«in»j


^


•»l»H


'fe*


it


•q2!H


•aiBW


Fh


•XjBUlUd


•aiwiuaj


S


• -aiww
-pnau« aSvjaAy


•q«IH


•Xa«rafJd


•juQji oqi 3aTjnp
Saipue^jB Hl.idnd


•qSjH


'iCjvuiuj
•siooqog JO ap«JO
pu« aaquinx


•qaiH
•iCawuipa
•dvou^sia io aaqmnn
Children be-
tween the

ages of 6 and
21 yeais.


•jeqranu
eioqAV
•8ai«raaj
•saiBW
g•dj4«uAvox JO jaqinuiio

oDigitized byGoogle31d
5z;


EH

o

<^d

^258^ :88188S28888SS8S
S 2 2? 22 2? ® :* »« « «>^S iei5©5SS^^SSSSSISoc ic •(? ;s oc p>sgsiiSssgS-8888888§a?§gS5ggg|§8888888888 18

CO O QOO O ©» CO o s o It-^OQpOOOO(NS8 jSJSSgg^ 00 CO o ;sO 00 (N r- I r-IS0^£Ni-ieOiftOCD'M05

(»5-eoi*<o<N^oooooSgoo o •« ooe'5iOi*<ot-iOiO^'^oe«iooot-oo^'^0r-ccii:70cc:r(MiN

(N<M«OgsO(NOO — (Mi-H

o»«0'^«'^eocflN(Neooe5ooooioeooo5

■^Meo^otoi-ooooS

I

i

pq

HDigitized byGoogle82

c
o

aI

?,IEH

g

o

H
Pi
O


•^


to
•*


Bh
t)


C


-1


^


B^
&i
5rj
fl5
-^

[vaoiivanpa 8u|f»a»ra aojSaipiinq aoj xti; jo ^unorav'Msnou
looqof 8o}ii«a
ojpuv Suipfinq
JOJ pdfAoi x«x•t[Ooqos »30I98•Iiod(load 9iq
qawa np*oo,ae;!^y•joqmim'iv^/i oq) Sa|jnp Xjvjq

~n *M> ot popp^ Bomtno^

'jvd/ 9q) Sufaup ijsjq•iCaBjqn ai i^oog jo 'o^'jBoX eqi

flajjup pd)09J0

■dsuoq looqag•onr»A•jaqninti'BiCuQ a| {ooqag JO q^^ifud'j'no|){nx JojpdpnedxB1^
e


•q»iH'XjBcaiJd•q9|H'iCiBoapd•OOUB

-paoiiv dlNjaAy■jBdjC oq) Safjnp
Sd{pud)|« BUdnd'dx^nna^•9It»n•aiBoioA•oi«H•o|Bmoj•gf^W•9I«K•q8iH'iCjvmfjj•q8|H•iCj«ai|jdsiooqog JO apBJO

pUB J9f4Uin{{•q^iH'£jivm\ii'840ii48{a JO jequin({»• ** ■ s

el-'jaqniQK
»loqM'■epsmdj••9l«ROQ M


•BdiqiQAOX JO •i9qmnjtimiSS8^SS8S88^S§^8S


: : : : :g : :8 18 : :88SrHC4(NS«ioSr-i(N01(N(N(N(N88 : :S:SSSS:$S88S IGO S :« S CO CO S CO fi 55 S8S8§8JSSg8S^S?i?2S^55 8Ot-os3<rooio3«^ 9 <$ rH <4i p^ t^ >5 $ •<• CO •« Si COOOiO 3 »OC

CO i- 2;$:S^sssss;tCCSiOQOtNwiCOS;2S88281388858^^P^PH(N :iO(NaOOS4isrH»O«O^^^C»<0Q*<O«DQ0t-$&$S^CCOQ»0(NJ0(N'N»0:S5^§;f^isSSiii^Siiii'N rtf-iao«oQ^^Ot-(Noocciaoaot-"c«os^«^'00»t-©oecooooc»t-e<-'-^ '-sgiSiiliieiiiiHiH I-* ©I W iH(N r-* i-< p-i I— r-< — -* t-iHfH p^ I-* <N rl rt 1-^ i-l I-" <-• ^ '-' -f -OIt I
i•a

: «O 0.i« 2 j:p^ 04 eo ^ lO <o to QO a> o^3J3;j;;f5^j:;2SDigitized byGoogle88OH

g

O
O00

d

tZ53.— App.Digitized byGoogle84Ivaof9«9np2 9u)9«n«in joj'9u(.ii«d0j pm
SaipQikq joj x«4 jo lumomv•iratioq

Iooq9f8o}j}i<ci

9jpa« 8u|p|)nq

JOJ p»|A9i x«x•■looqos 90diesnod
Hotw updojd 9|q
qoii.t no'aa.uaiiY•J9«jmntj'jvai* 9q) Su}jup Ajiuq
'Xjvjqiq ai s^nog jo *o^'j«aX oq)

Xa|jnp poioejd

BMUoq luoqag•eniBA•jeqniufij'tivQ a} looqag jo qi^adrj*aoH}nx Joj papaadxB6^'I•1»IH*Xj«m|ja•q8!H'XivmiJd•9oa«
•pa9)|« 92VA0&Y'jm9/L eq) Saijnp
8a|paa9)« sudnjtiooqog JO apnjo
pro jaqmnK*e[«ai^••I«H'aivmaj•eiBW•9|«ina,>t"I^W•9l«K•q«m'Xavtofjj•q»!H'iCj«tD)Jd•M^?H• xavtuiaj'8io|i)8ia JO JoquinuS an >>'jaqmnK
»loqAV*8d|«m9J•wi»w888


3 iS^88SSS8§^i^;:


imiMif


PSSS5§$S:252g8888S8SS5S8c<^ r: TC <c wpt os§S4S£S23^s:O 34 :^ ^?50 .§coe5ecco rt <N JO 9< :^5© jou^^oo :a^0»«-«5^CC-*«3l^r'C»-ose4©i^ * o» — QC :


I5ii§5§iigs8O - ^ Or •— r- JC fN ^ 'Ct elSo

H! C'o


e S i: 2 fe'•<J|p|eai&ox JO J9qaiB|[


iHMeo^iOtot^ooaic i-iDigitized byGoogleS5I

<

-AdDigitized byGoogle86


Digitized byGoogle87


i3^H

:>24


O
P3O

g

o6


Digitized byGoogle«8*H

B

oO
1^d

'Mtnuq

looqof 8a{j{Md

-M pav Soipiinq

JOJ P9IA8I x«x*f|ooq39 jo9i^


*dujd uiq

»x«l OOlg

qone OQ'aa.a0))v•j»imuM*jN9iC aq; 8u}jnp ijvjq

*j«OA aqt aiuMUp Xjtuq
n oqi jojnonanmBotnntOA

•Xjvjqil a| 8i|oo|[ JO on*j«aX oq)
Snunp paioaaa
saaaoq (ooqog•oni»A•jaqamf^'8i«Q o| louqos JO q^aaq'ooHinx Joj papaadxB^1•«1»!H'Xjvmpd*q»iH'XlVOIIJd•ooav
•pa»}9« aSvaaAYj«oX aq) Saf jnpfiooqog JO ap«40
pav jaqmnN'aivma^••r»M'afvina^1 3 5 6 7

Online LibraryIndiana. Dept. of Public InstructionAnnual report of the Department of Public Instruction of the State of Indiana → online text (page 3 of 7)