John Locke.

The works of John Locke (Volume 9) online

. (page 1 of 51)
Online LibraryJohn LockeThe works of John Locke (Volume 9) → online text (page 1 of 51)
Font size
QR-code for this ebook


THE
WORKSOF■r

HN LIN NINE VOLUMES.THE NINTH EDITION.VOLUME THE NINTH.LONDON:

PRINTED FOR T. LONGMAN, B. LAW AND SON, J. JOHNSON,

C.DILLY, G. G. APJD J.ROBINSON, T.CADELL, J. SEW ELL,

W. OT RIDGE, W. RICHARDSON, F. AND C.RIVINGTON,

W. GOLDSMITH, T. PAYNE, LEIGH AND SOTHEBY,

S. HAYES, R. FAULDER, B. AND J. WHlT|i,

W. LOWNDES, G. AND T. WILKIE,

AND J. WALKER.1794-CONTENTSOF THISVOLUME,PageCONTINUATION of familiar Letters between Mr.

Locke and feveral of his Friends - - i

The Dedication prefixed to < a Colle6lion of feveral Pieces

of Mr. John Locke, publifhed by Mr. Des Maizeaux' 147
The Charaaer of Mr. Locke, by Mr. Peter Cofte : With

a Letter relating to that Character, and to the Author

of it . , - . i5j

The fundamental Conftitutions of Carolina - 175

A Letter from a Perfon of Quality to his Friend in the
Country; giving an Account of the Debates and
Refolutions of the Houfe of Lords, In April and May,
1675, concerning a Bill, intitled, * an A61 to prevent
the Dangers which may arife from Perfons difaf-
fecled to the Government' - - 200

Remarks upon fome of Mr. Norris's Books, wherein he
afTerts P. Malebranche's Opinion of feeing all Things

in God - - „ ■ nin

A Letter to Mr. Oldenburg, Secretary to the Royal Society 260

Letters to Anthony Collins, Efq. - . 261

A Letter to the Reverend Richard King - . ^05

Vol. IX. aCONTENTS.

A Letter to ♦ * * on Dr. Pocockc - - 299

Letters to the Reverend Richard King - - 305

Rules of a Society, which met once a Week, for tliclr
Improvement in nfeful Knowledge, and for the pro-
moling of Truth and Chriflian Charity - 312
Letters to Mrs. Cockburn - - 314
Letter to Mr. Bold - - - 315
Letter to Mr. Clarke •• » 320
Letter from Lord Shaftefbury to Bifhop Fell - 321
Letter from Sir Peter King to the third Earl of Shaftefbury 32^
Obfcrvations upon the Grovv'th and Culture of Vines and
Olives; The Produ6linn of Silk: The Prefcrvation
of Fruits. Written at the Requcfl of the Earl of
Shaftefbury; to whom they are infcribed - 323
A Hiflory of Navigation from its Original to the Year 1704 357
A Catalogue and Character of mc^t Books of Voyages

and Travels - - - ci?

Index.CONTINUATION OFFAMILIAR LE T T E R SBETWEENMr. L O G K E,ANDSEVERAL OF HIS FRIENDS,Vol. IX. B( 3 )> iB|U ii iii^ J L wgCONTINUATION OF

FAMILIAR LETTERS

BETWEEN

Mr. LOCK E,

AND

SEVERAL OF HIS FRIENDS.Philippo a Limhorch Joannes Locke^ s. p. d.

CUM ante dies decern, ad amicum noflrum dom.
Gnenellonem fcripfi, facile credes quod te, V. C.
non infalutatiim pr^teriverim : verum mei officii, tuo-
rumqiie beneficiorum ratio poflulat a me aliam & falutandi
6c gratias agendi methodum, ne aut obiter, aut negligentcr,
id quod mihi maxin;)e incumbit, agere videar. Pr^fertim
cum Guenellonis noftri filentium me incertum reddat, an
meas ad ipfum pervenerint liters, quas fane minime vellem
intercidifle; ne vobis omnibus, quibus tot nominibus ob-
ftridlus fum, aut parum memor, aut parum gratus appa-
ream., credatifque paucarum horarum intervallum ex animo
meo tot tantorumque beneficiorum delevilTe memoriam,
quam nulla temporis diuturnitas unquam delere valebit.
In lis etiam fignificavi, quam humaniter tuus Vander
Key me excepit, quam officios^ adjuvir, quo nomine hie
tibi gratias iterum agendas fuadet viri iftius fumma hu-
manitas, quanquam illud parum eft, fi cum maximo be-
neficiorum tuorum cumulo conferatur. Dom. Veenium
& optimam illius foeminam, quibus falutem verbis non

B a facile4 Pamiliar Letter's between Mr. Locke,

f^icilc reperio, cum nulla Tint, qua^ aut illorum beneficiii,
auc eas qiias habeo & Temper habebo gratias, arquare
pofTint; tuis tamen rogo quibus potes verbis maxime ornes.
Ut me hie iikerius pcrgentem derinuit valctudinis ratio ad
dom. Guenellonem kripfi. Amoenitas loci, &: fi non defidia,
laltem quietis amor, &: moleliia^, qiiam in itinere per-
peiiusfumjavcrratio adhuc decinct. Deambiilationes hie, qui-
bus quotidie pia:greflunrjlcircorotium,valde jucundas funt;
led longe jucundiores forenr, fi aliquot veftrum expatiandi
haberem focios, quod tarn mei quam veflri caula continuo
opto, prxfertim lie favente coelo : nee enim credo Tanitati
incommodum eflet, prasfertim dominas Guenelloni, cujus
infirmis pulmonibus tc valetudini parum robuft^e prodefiet
maxime, credo, hie ierenus 6c liber aer. Quid agatur
apud vos, prsfertim noftrorum relpeflu, ad me perfcribas
rogo ; pra^fcrrim me de tua amicorumique noftrorum va-
ietudine certiorem facias. Sum

Cleve, 28 Sept. Tui obfervantifTimus,

1685.

J. Locke.Philiipo a Limber ch Joannes Locke s. p. d

DUAS a te, vir amplilTime, ofHcii & benevolently
plenas hie accepi literasi nee ingratus tibi videbor, fpero,
ii ad fiugula, prout oportet, non fule refpondeam, tem-
poris anguftia impeditus. IIoc unum enixe rogo, ut dcs
operam, ut de advcntu comitis Pembrokia^ per aliqucm
tuorum amicorum Haga: degentium cercior fiam, tranl-
miflfo ca de re, vel ad me, vel ad te, nuntio. Dux co-
piarum Biitannicarum futurus luic adventat, fi jam non
adeft, quotidie expeclatur. Mea multum intereft, ut
quam fieri potell mature illius acceilum cognofcam.
Hoc cum dixero, fatis Tcio te omncm curam opcramquc
in CO locaturum, ut quam celenime id mihi inno-
tefcat. De aliis alias, nam tabellarius difcedit. Amicos
iiieos, nomine, quam odiciofilTimc quit^fo, falutes. Valc>
& me, ut facis, ama,

Cleve, 3 Oflober Tui obfervantifllmum,

J. Locke.and fever al cf his Friends, 5

Philippo ^ Limhorch Joannes Locke , s. p d,

Vir Clariffime,

SI duabiis tuls amiciffimis epiftolis parum, vel nihil,
a me refponlum eil, id inftanti tabellarii dirceffiii imputes,
rogo, nee credas me tarn rebus m.els intentum tuse vero
conluetudinis & jucundiffimi juxta ac doftHTimi fermonis
negligentem, ut omnia de meis negotiis, de tuis gratiiTimis
literis nihil dicerem, niu gravis aliqua fubeiTct caula, cur
de adventu comitis Pem.brokise, quam fieri potuit citifTime,
certior fierem. Sed jam quo maxime propendet animus,
ad te, vir optim.e, & fcripta tua redeo, in quibus primo
accufo amicitiam tuam de me & meritis meis tarn m.ag-
nifice, dc veftris erga me officiis & beneficiis tarn exiliter,
loquentem. Hi funt, fateor, magnss & non fi6t^ ami-
citi^ aliquando errore?, de quibus ideo queror, ur mihi
aliter de iifdem rebus fentienti ignofcas, & me credas
amicitise & gratitudinis di6lata fequi, cum in ea perfillam
fententia, aliqua me .apud vo's accepifie beneficia, quibus
refpondere verbis nee poffim, nee debeam. Et nifi vos
omnes in re, contra quam par eft, voluntati meas obfrare
viderem, tuam ego hie opem implorarem, uc hanc mihi
velles exim.ere asgritudinem, & tua autoritate, qim pluri-
mum apud prseflantifiimium Veenium polles, huic querel?e
tam jurtx finem imponeres. Si quod videris promittere,
fed heu ! longum abeft, his in colHbus & fylvarum umbra,
tua frul daretur & amicorum noftrorum confuetudine, cre-
derem ego fpecimen aliquod aurei rediilTe feculi. Nam
virtus, benignitas, pax & fides in fylvis folum degebant,
quibus in urbanorum hominum frequentia vix datur locus.
Sic cecinerunt poetce: an aliquid aliud nos docent hidorici,
hoc tempore non eft mihi inquirendi animus. Gaudeo
fratrem tuum convaluifle, & fine graviore aliquo fympto-
mate. Locum ilium epiftolas tui^, ubi fcriptorum tuorum
memineris, non fine moerore legi j fentio quantum ex
diiceflu meo fecerim jadluram, & voluptatis & eruditionis,
quod non legerim reliqua tua fcripta, ex quibus non
minorem mihi lucem promitterem, quam ex jam le6tis,
nuilto cum frudtu, percepiffem. Si vis ut fincere &•

B 3 ape^tc6 Familiar Letters between Mr, Locke,

apcrte dicam, nullibi reperi opiniones magis dilucide pro-
pofitas, argumentorum rationibus melius fubnixas; a par-
tium (ludiis longius remotas, be veritati per omnia magis
conforines. Hoc me ex animo proferre dubitare non
potes, cum me tam importune, tarn ded ita opera, cri-
ticum tam paucis potuilte dentem malignum imprimere
patet. Sed me miferum ! magnam partem frudus, quern
ex i(la mea critica feveritate mihi propofui, perdidi. Plu-
rima enim, quas inter legendum notaveram, non tam
tui corrigendi, quam mei informandi, feci animo, dc
quibus tecum iikerius inquirendum ftatueram. Non eft
igitur, quod mihi tanto ardelioni gratias agas ; fatis eft, ft
vehementi nimis inquifitori, &: culpandi anfas ftudiose
qucxrenti ignolcas. Quanquam non male piclas tabular
indicium eft, fi quis cogatur in ca qussrere nasvos. Utinam
quas ego meditor, eo eftent fcripta idiomate, ut tu poteris
vices rependere, reperires te ulcifcendi copiofam materiam.
Qnod fcribis de critici critico * facile credo ; quam primum
enim attigi iftum undecimias epiftolas locum, vidt^bar mihi
audire obftrepentium exclamationes, quafi de religione
omnino aftum eflet, nofti hujufmodi hominum mores,
quo mi inns heterodoxum aliquid pofTint refellere, ne nihil
in caufa Dei agere videantur, tanto magis clamoribus, in-
cufationibus, calumniis infurgunt. Fateor argumentum
iftud modefte proponendum fuifle, bz caute traclandum,
fed tamen ejufmodi eft, ut mereatur tandem fumma cum
acribia difcuti. Si omnia, quae in facris libris continentur,
pro theopneuftis pariter habenda, fine omni difcretionc,
magna fane prxbetur philofophis de fide & finccritate
noftra dubitandi anfa. Si e contrario qunsdam pro fcriptis
pure humanis habenda : ubi conftabit fcripturarum divina
iiutoritas, fine qua corruet rcligio chiiftiana ? quodnam eric
critcrium ? quis modus ? adeo ut in hac qurtftionc, fi qui
alia, maxiine fundamentali, fumma cum cautionc, pru-
dentia, modeflia agendum, priiffertim ab eo cui, uti credo,
jam non nimium favent ecclefiafticx potcftates & theolo-
gorum claflls. Sed figna cecincrunt, ik expedandus eft
con(li6lus. Ego, qui ubique folam quxTO veritatem,

♦ Scntimcns de quclqucs ihcologiens d'iloliandc fur I'iiii-loirc critique
flu P. Simon,

eamque.mid fever al of his Friends, 7

catnqne, quantum capere poflum, five inter orthodoxos
reperio, five heterodoxos, pariter ampledor. Fateor
aliqua efle in eo fcripto, quae mihi plene non fatisfaciunt,
alia quibus refpondere non pofliim ; de illis ab authore
libenter refponfum acciperem, fi commodum exiftinaas, de
his tuum qu^ro judicium.

I. Ni fallor, author fepius utitur contra apoftolorum
continuam infpirationem hoc argumento, quod fcil. mulca
ab ilHs di6la invenimus, qu^ fine auxilio fpiritus fandli
dici poterant; quod tamen conceffum, contra divinam
facras fcripturjE autoritatem & 3-£»7n/furiVv nihil concludit.
Afleritur in f. fcriptura conftans per omnia & infallibilis
Veritas. Si quid autem dicit fan6lus Paulus A61. xxiii,
(V. 241,) quod coelitus ipfi revelatum non crat, id nihil
detrahit certitudini fcriptura^, quandoquidem ejufmodi
res effet, quam certo & infaliibiliter cognofcere potuit^ fine
revelatione divina. Qu^ fenfibus & certa cognitione
apoftolis conllabant, non opus erat revelatione, uc earum
hifloria, ab apoftolis tradita, pro indubitata haberetur.
Iraque metuo ne homines fufpicentur hoc argumentum
potius quasfitum, quam e re natum.

II. ExPLicATio illius promifli Jo3n. xvl. 13. quam
fuse tradit p. 256. nequaquam mihi videtur pofle accom-
modari apoftolo Paulo, fi quis attente legat illius hiftoriam
Adl. ix. & feq. Unde enim ille evangelii hoftis, &, ut
ipfe alicubi fatetur, ignarus, poterat tarn cito devenire
myfteriorum evangelii interpres & pra:co, fine infpiratione
fupernaturali & divina? V. A61. ix. 19, 20.

Hjeq aliqua eorum, quas mihi inter legendum parum
fatisfecerunt, alia fuerunt, quorum oblitus fum : fed quid
ad hasc dicat author libenter fcirem. Verum cum plu-
rima alia funt quae videntur omnimodam f. fcrjpturiE in-
fallibilitatem & infpirationem in dubium vocare, quibus
fateor me non poffe refpondere, enixe rogo ut quid ea de
re fentias, mihi explicare non graveris : multa enim, qua:
in libris canonicis occurrebant, jamdiu ante traclatus hujus
kdlionem, dubium me & anxium tenuerunt, & gratifllmum
mihi facies, fi hunc mihi adimas fcrupulum. Cum fumma,
qu^efo, amicitias, gratitudinis & exifi:imationis fignificationc
banc inclufam hofpiti meo optimo tradas. Illiufque
gi: tuam ^ Guenclloftis focminam, meo nomine falutes,

B 4 reliquofquef5 Familiar Letters betmeen Mr. Locks,

rcliqiiofque noftros omnes. Vale, & longas cpiftolas
fcribenti ignofcas, nam tecum loqui baud facile defifto.

Cleve, 6 061. Tibi devotifTimus,

1685.

J. Locke.Philippo a Limhorcb jcani.cs Locke^ s. p. d,

QUANQUAM longo ufu ad alia hujus \\tx. incom-
moda occaluit aliquatenus mens mea, a confuetudine
tamen tna, vir dodiflime & amicorum optime, me divelli,
fine magna animi ^gritudine, pad non pofTum. Tu enim
me eruditione tua inftruere, judicio confirmare, confilio
dirigere, & amicitia & comitate folari folebas, quotidianum
curarum mearum perfiigium : fed ita plerumque mecum
ac^i folet, ut ubi & quibufcum effe maxlme cupio, refra-
gante fortuna, raro permilTum fit. Devorandum igitur,
ut potero, hujus abfenti^e tasdium, quod frequentibus tuls
Uteris levare debes, jam prnefertim dum tempus & otium
tibi permittunt adverfarii illi, qui domi fujc pra^lia tibi
medicantur. Hoc te in quo jam fumus fasculo expedafTe
non dubito. Si candide, & ut veritatis amici argumen-
torum pondere tecum agant, tibi fcio non difplicebunt,
qui veritatem ample6leris, undecunque venientem. Sin
iracundcj veteratoric, maligne, paucis placebunt, nifi fui
iimilibus ; quicquid demum acciderit, hoc ccrtum efl,
quod tu illrefus, viclorque abibis, quia veritatem, qua^ris,
non vidtoriam. Sed ut verum fatear, ego a rixofis hujuf-
modi difputatoribus non multum expedo, qui in alienis
convellcndis, non fuis adftruendis, qua^runt gloriam.
Artificis ik. laudem merentis efl: nsdificare. Sed pugnaces
hofce fibi & curis fuis relinquamiis. Si quid in B
placidus be libcraliiis reperifti, gaudeo; pacificorum vellcm
quotidic augeri numerum, prncfertim inter reformatos,
inter quos nimium quotidic feruntur lites. Inimicus homo
facit hoc. Alterius funt indolis amici, quibus hie, te fa-
vente, familiaritcr utor. Uterque GrcTvius falutcm plu-
rimam tibi dicit. Verrynium fxpius quxfitum nondum

domim^d fever al of his Friends, ^

(domi reperi; hujus feptimanas dies aliquot extra urbem
tranfegitj cum domum redierit, non diu inralutatum
permittam. Vale cum tua tuifque, & me ama

Utrecht, 1 1 0(51. Tui {ludiofifrimum

1686,

J. Locke,Philippo a Lin}borch Joannes Locke, s. p. d.

Vir reverendiflime, amiciffimej colendifilme,

SINE fati & enelu6labili pr^deftinationis vi experior in
me ipfoj quomodo peccandi initia quandam ftnfim afferunt
fecum peccandi necefntatem. Literis tuis amiciffimis 9.
& 14. Febr. datis refpondendi, quamprlmum eas accepe^
ram^ anfl^m mihi eripuit rei alicujus agendas importuna
turn feftinatio. Sed cum, perado cum eo quocum mihi
res erat negotio, jam deceiTus illius in Angliam mihi fece-
rit otium, fatis ad literas fcrjbendas vacare mihi videor,
nondum tamen nadlus fum earn, qua alias ufus Ilim, fcri-
bendi libertatem. In hoc filentii crimen rebus aliis impe-
ditus, quafi infcius incidi mifer, quod jam tempore auctum
pene confirmat pudor. Sic deli£la deli6lis cumulamus
femel irretiti, & modelli pariter & pervicaces in vitiis liiis
indurefcunt. Vides quo in ftatu jam. fum, & nifi credere
me vis omnia certa & immutabili neceflkate evenire,
negligentise huic m.es ignofcere debes, ut redeat mihi
antiqua mea apud te parrhefia, De Germana patruni
theologia idem tecum plane fentio. Maxima Temper fuir,
femperque erit Germanorum natio, & pauci funt in tanta
fcriptcrum multitudine, qui non videntur eo fub acre nati.
Sed me hac de re a tua opinione non efle alienum, non
iTiultum miraberis. Aliquld amplius fateor eft, quod ego
numeros tuos fecretos notaverim, & quod tu hoc obfer-
vaveris. Cave ribi & ignofce quam primum filentio meo,
ne loquacitate tibi magis fim moleftus, vidcs me in fe-
cretiora tua penetrare. ' Scire volunt fecreta domus'-—
& nofti quod fcquiturj — ' atque inde timeri.* Magical

hasto ra'tmliar Letters between Mr. Locke y

hae metuendae funt artes nimis pcrfpicaces, quibus ego
non pariim mihi placeo, quandoquidem ex tam jucundo
tarn laudabili enafcuntur fonte, & id mihi tcftatum faciunt,
quod ante omnia cupio. Scio jam mentem meam a tua
harmonica quadam fympathia regi plane &: gubernari.
Sic me orthodoxum femper fore certum eft. O ! utinam
eodem modo & Iciens fieri pofi'em. Ut enim verum
fatear, infcius tuis numcris ufus fum, fed gaudeo me pro-
diific tenus : vclk^m & in aliis rebus hoc mihi acciderir.
Agnofco genium tuum, cui me ducendum totum Hbcnrer
tradercm, Grarias ago quam m?.ximas, pro omni tua
cura & opera, in literis, in iibris, & aliis meis rebus lo-
cata. Utinam daretur & vices lependere. Vale, &
me ama

1 8 Tui AmantifTimum,
Rotterodami, Mar. 8. i6)(87

^ J. Locke.ThiUffQ a Limhorcb Joannes Lccke^ s. p. d.

QIJID illo facies homine, qui nee cantare par eft, nee
refpondere paratus ? Quid juvat libertate a te ipfo con-
cefsa uti, fine viribus, ad ea qur^ decent prreftanda, ne-
cefHiriis ? Jucundiftima tua, & floribus undique referta,
epiftola ad ea, qua? fcribis, iterum iterumque legenda
maxime invitat; uc vero calamum. fumam, & aliquid
meo more rcfcribam valde dchortatur be deterrer. Ktfi
enim grati fit animi, argutis & facetis amici fermonibus
aliquid refpondere, impruclentis tamen eft & parum pu-
dici, ornatis incondita, urbanis agreftia, pretiofis vilia, vel
in ipfo literal um commercio reponere, Frullra igitur a
tc libertntcdonatus fum, muruis fane in fpecie magniiicuin,
{t:(^ nifi aliquid detuj ctiam impertire poHls ingenio, plane
inutile J frutira enim accufabis me tanquam in libertate
tardum, cui tam parata ^ juft'^ fit defenlio hebetem non
debere efl'c l«jquacem, nee dectre -/uXyLiot. p^cJo-fiw^, ut uc
enim co modo liber fim, parum ccrte videbor lil>eralis.
Novi animum tuum, novi ingciiium, & quam paratus

fi^and fever al of his Friends, T %

lis omnia, ab arnica voluntate profeda, in bonam partem
intcrpretari ; hoc boni omnia confulentis non parva laus
eft fed male interim fcribentis peffima exculatio. Ea
tamen fiducia fretiis, en te iternm compellare aufim, me-
Jioribus ftudiis vacantemj fi quid in eo pecco, nolo in-
.cufare vim a fatis illatam, caiifam fane, fi qua fit, omnium
maxima improbam, fed te ipfum, qui ab omni vi &
coa6tione longiflime abes, tua humanitas, tua benevolentia,
tui lepores cogunt ut agnofcam, ^ ut fa tear me tibi gratias
habere, etiamfi referre non pofllm. Si his conditionibus
mecum agere velis, en tibi ad legendas tuas epiftolas para-
tiffimum & cupidiflinrjum : ad meas refcribendas, etiamfi
cupiam, tardum, & fane tarn neceflitate quam officio
tardum. Tu cum ifta excufatione uti non potes, & mature
fcribas rogo, ik abunde. Id ni facias, audies me graviter
querentem, te non prasftare & amico & egenti id quod
potes, & id quod debes, quia potes. Si jam inciperem
iniquo jure ccmmunem inter nos colere amicitiam, hsec
jam proponere vix animum inducerem , fed cum hac
Jege a prim.ordiis amicitire femper viximus, ut tu propere
& cumulate omnia officia benevolentias prasftares, ^go vel
in agnofcendo parcus & lentus efiem, pati jam debes
mores meos quantumvis malos, vetuftate jam confirmatos,
in quibus nihil novum, nihil infolens repcries. Vides
quocum tibi res eft; in hac tamen culpa non prorfus
ingratus videri vcllem, fi id in fe aliquid gratitudinis
habet, ut qui eam, qua fe deftitutum fatetur, in te mi-
ratur & ample6litur virtutem : in ea qujero mihi patro-
cinium, quod mihimet prasftare non poflum. Sed de
me fatis, ad majora nunc venio tua, fcil, typographo
haud parum irafcor quod tuum, tarn utile, tam dodlum
opus adeo procraftinet, fpero jam accedente fole operarum
diligentia incalefcit. De Epifcopii etiam traftatu gaudeo :
de alio quod poftulas tecum coram agam, ut enim quod
res eft fatear, fcripferam prius ad te, nifi fperaveram
antehacme Amftelodamum accefilirum, utiucundiiTima lllic
amicorum confuetudine fruerer, imprimis tua, fine qua hi
ipfi veris non amcenc tranftunt dies. Vale, vir prxftan-
tiffime, &, ut facis, me ama,

Kotterodami, iG Maij Tui ftudiofiffimum,

J687,

J, LOCKI,51 $ Familiar Letters between Mr, Lccke,

Philippo a Limber ch Jcannes Locke, s. p. d.

NONNE fatis tibi eft, vir clarifTime, Jud^um vicifte *,
nifi eodem opcre inter Chriftianos, tui amantiirimum tibi
etiam prorfus fubjuges ? Diverfis fateor arm is nos aggre-
deris, ilium argumentis, me beneficiis obftriclum tencs,
e quibiis iile fe vix credo expediet; ego certo de me
pronunciare polFum, me tibi Temper obnoxium fbturum.
Quid enim rependam viro, cui non fufficit me fuis cu-
mulare benefices, nifi inluper me dignum reddcre conetur,
dum fuas fibi laudes ipfe detrahit, quibus me ornatum
vclit; & in carum partem mihi non debitam venire? Tu
fateor arnica tua iirbanitate facilius me, quocunque velis,
circumducere pofTis, qnam ille alter fua quemqiiam me-
taphyfica. Sed ne expedcs tamen, ut unquam eo ufque
me deducas, ut concedam iftaai feflinationem, qua ex-
emplar ad me primum omnium mififti, mihi quovisjure
deberi. Totum hoc beneficium ^ feftinationis & muneris
tux benevolentia? & amlcitias acceptum refcro. Tu fcrfan,
prout tua eft humanitas, aliquo modo jequum putafti ei
primo omnium donere, quem noveras debcre ex jam de-
guilato opere vehementiiTime omnium expetere banc dif-
fertationem, & defiderare redintegratam fibi denuo legend!
voluptatem. Hujufmodi meritum facile agnofco, nee
cuiquam donare poteras hoc volumen, cui nsque exopta-
tum, aeque acceptum effe potuit, ac mihi. Triduum
illud & amplius, uti mones, nemo videbit. Laudo ego
iftam tuam erga Judrcum comitatem ; quanquam, ni
fallor, quando perlegerit, vix credet ille, fibi hoc inunere
tantum fadum cfie beneficium, ut c^audeat tam matuie
hunc librum in manus fuas pcrveniire. De eo, quod in
calce epiftolas adjicis brevi plura. Dolui te per triduum
mihi tam prope tam proculque fuifte. Sed patientius
ferendum, quod amicum habeam, quem plures amant.
Optimam tuam uxorem, collegas, reliquofque amicos* De vcritatc religionis Chrifliana: amica collatio cum cruJito Tudsco.
(If. Orobio.)

noftros:^and Jeveral of his Friends. tj

noftros, officlofiiTime qusefo meo nomine falutes. Vale, &me amaRotterod. 1 1 Sept. Tui aniantiOimum,

1687.

J. LoCKEiPhilippo ^ Limhorch Joannes Locke, s. p. d.

NIMIS feverus profe6l6 es, vir clariffime, tuorunrt

crga amieos officiorum exadlor, alienae vero negligentise

valde immemcr, dum te cundationis infimulas, apud ho-

minem uti nofti omnium mortalium maxime cun6tatorem.

Nolo igitur apud te obtinere axioma illud, quo ultimas

tuas male aufpicatus es, " nihil deterius amico cunfiatore,"

five de te ipfo cogites, five (uti aliquando meliore jure

evenire poffit) de me. Ego enim lentus admodum, &:

tamen inter eos, qui amicitiam cum fide colunt, non ul-

timum mihi locum vendico. Si hoc aliquanto arrogantius

didtum fit, tu ipfe videas. Tu alienas laudesmihitribuis, & fi

illis femel mihimet placeo, ubi tandem me fiftam ? iLliud

fynagogas decretum fatis, ut mihi videtur, a Jud^eis aftute

promulgatum, ut eoium hie hyperafpites aliquid habeat,

quod aliis dicat, etiamfi nihil habeat quod tibi reipondeat:

e confu!to hoc fadlum credo, ut falvo honore & quantum

fieri poiTit caufa, pofTit ex arena decedere; tua enim ar-

gumentandi methodus, an nafutulis quibufdam Chriftianis,

& nihil nifi fua probantibus, placebit, nefcio; vix credo

placcbit Jud^is, qui ea fe magis implicates fentient, quam

fieri folent ab iis, qui Chriftianam reiigioncm ad fuum

modulum exigentes, vix in ea reperirent, quod folide Jud^eis

opponere pofient. Ego a quo librum tuum primum

accepi (nam ita me cumulas, ut diftinftione opus fit) tam

incommoda ufus fum vakiu dine, ut illius ledlioni vacare

adhuc non potusrim. Sedjam indies convalefcens, fpero

me non diu cariturum ea voluptate. Interim gratias tibi

ago quam maximas, & jam fpero credes mihi fatisfadlum

duplici hoc tribuLo, quod illud Judspi fcriptum, five cha-

radteres rclpicias, five latinitatem, plane barbarum, olim

per-14 Familiar Letters hetween Mr, Locke,Online LibraryJohn LockeThe works of John Locke (Volume 9) → online text (page 1 of 51)