John Wycliffe.

Joannis Wiclif De ente praedicamentali (Volume 11) online

. (page 32 of 34)
Online LibraryJohn WycliffeJoannis Wiclif De ente praedicamentali (Volume 11) → online text (page 32 of 34)
Font size
QR-code for this ebook


facit factum suum, quandoque dicit modum, secundum ,, P'-!i'''?ctly,

,■ • 1 , , , 7 , '') "' being done

quem aliquid valde vel ad plenum fit vel efficitur in perfectly,

genere suo; et quo ad primum, hoc nomen perfeceio est
i3nomen verbale huius verbi perficio; quod ad secundum,

est nomen verbale huius verbi perticior.

Tercio modo dicit modum, secundum quem res habet c) of

esse plenum simpliciter, vel in suo genere, et sic per- completeness.

feccio et plenitudo rei; idem dicunt absque respectus
2ofacientis vel facti, et sic hoc nomen perfeceio communiter

pro plenitudine vel totalitate rei solct accipi.

Et ulterius perfeceio rei alia analoga vel equivoca, alia ^ Other

univoca, alia denominativa. Item quedam extra genus, alia8, (J. iuxta argumenta magistri] Magistriim hoc loco a Wiclijio
comniemoratum fortasse eiindem esse atque "veiierabilem
ma^istrum", qui in Wicli/ii Lugicis et in Replicatione dc Uni-
versalibiis saepius uccurrit If. D:{ic\vicki, vir doctissiviiis, benigne
me edocuit.distinctions.3oo Johannis Wiclif Quaest. XIII.

in genere. Extra genus quedam simpliciter; alia est per-
feccio non simpliciter. Item in genere alia secundum
genus, alia secundum speciem, alia secundum individuum.
Item quedam est quiditativa ex partibus quiditativis,
quedam quantitativa ex partibus quantitativis, quedam 5
qualitativa ex partibus qualitativis, et quedam perfeccio
latitudinalis vel gradualis, que consistit in quadam
summitate vel plenitudine gradus alicuius latitudinis in-
trinsece. Et quia habere existenciam est sicut plenitudo
quedam, carere autem existencia vel deficere ab ilia est lo
sicut quedam vacuitas, quanto igitur res pre alia est in
maiori habitu existencie et per consequens amplius a se
carenciam vel defectum existencie excludens, tanto est
perfeccior, et ex consequenti, quanto res pre alia est in
maiori habitu existencie quiditativa, quanta vel qualitativa i5
vel graduali, tanto est perfeccior quo ad hoc; et sic de
singulis modis supra recitatis.
To know is to Ulterius noto quod cognicio est apprehensio obiecti

apprehend an , , ^ j-.^ • i i

object truly, secundum quod verum est. Et quamvis duplex ponitur

noticia, apprehensiva et assensiva, omnis tamen noticia 20
assensiva est apprehensio obiecti, secundum quod verum
est ipsum. Unde in mente hominis virtus memorativa
vel cognitiva per cognicionem querit et cogitat rem in
obiectum, ut verum est, quia, quod verum non est, nichil
est, et per virtutem intellectivam apprehendit obiectum 25
secundum quod verum est, et per virtutem volitivam
possidet ipsum, secundum quod bonum est, et sic prime
cogitat rem in obiectum ut unum; et secundo illud
obiectum apprehendit ut verum, et tercio ipsum possidet,
ut bonum est. Satis est mente habere circa rem unam 3o
veram et bonam.
l>iircrciit_ kinds Cognicio autem secundum quosdam ponitur triplex;
naturalis, intellectualis et animalis. De animali et intellec-
tuali aliquid dicam, dimissa naturali, scilicet, que talis
est. Est autem cognicio animalis apprehensio obiecti 35
secundum quod verum est per virtutem corporalem
organicam inceptivam specierum rei sensibilis sive materie.
Cognicio intellectualis est apprehensio obiecti secundum
quod verum est, et hoc per virtutem substancialem incor-
poream. | F. 201'

Ulterius noto, quod causa secunda est, que habet
causam ante se esscncialiter sibi condistinctam.

3o. an mcntem;'^ .\2. Cod.; cam z»™ an.ot knowlcdfic.Quaest. XIII. Quaestiones logicae ct philosophicac. 3oi

Ulterius noto, quod medium cognoscendi quoddam Means of
potest esse per se, ut species sensibilis ct intelligibilis ^""winj^.
vel habitus vel Veritas per se manifestativa connaturaliter
alterius veritatis, vel passiones per se aliquorum subiec-
5 torum. Medium cognoscendi per accidens, sicut passiones
per accidens subiectorum : voces, scripture, signa humana,
et si que sunt similia. Propric tamen medium cogno-
scendi est intellectuale vel intencionale spacium, per quod
cognoscens et sua cognicio vadunt intellectualiter ad

lo obiectum cognitum. Et sic secundum Philosophum 3" Ethi-
corum tria sunt in anima; potencie, passiones et habitus.
Potencie sunt principia cognoscendi, passiones quedam,
que alio modo vocantur sensus vel intenciones sensibiles
vel intelligibiles, et habitus sunt proprie media, per que

i5vadit cognicio. Et cum quedam sit cognicio appropriate
apprehensiva, quedam appropriate assensiva, passiones
sive sensus aut intenciones cognoscendi sunt appropriate
medium cognicionis, que dicitur appropriate apprehensiva.
Habitus autem est medium appropriate cognicionis

20 assensive, vel passio sive sensus est appropriatum medium
cognicionis incomplexe distantis sive improporcionalis
habitus aut cognicionis proporcionalis, sive distantis
complexe.

Ulterius noto: potencia cognoscendi in causa secunda Twofold power

25 est duplex: substancialis, que est anima sensitiva, quo '^concenihig^
ad cognicionem sensitivam, vel mens quo ad cognicionem second causes;

,, ,,. . ,. ., ,. substantial and

intellectualem. Alia est potencia naturalis accidentalis accidental.

cognoscendi, cum unus sit magis potens naturaliter

cognoscere sensitive vel intellective, et alius minus. Talis
3o autem diversitas gradualis in posse natural! non potest

cadere in potencia substanciali virorum eiusdem speciei ;

igitur cadit in potencia naturali accidentali inseparabili;

et potencia substancialis est proprie principium principians

ipsam cognicionem, sed potencia accidentalis est proprie
35 inicium, in quo iniciatur ipsa cognicio transiens per

passionem vel habitum in obiectum cognitum.

Item potencia cognoscendi in causa secunda quedam

est communis et absoluta, et quedam respectiva et propria

racio cognicionis; et quotquot sunt dabiles cogniciones

39. Cod.: dcbiles.

10. Cf. Aristot. Eth. Nicom. II 5 (4), i (Ed. Par. II 18, 17 ss):
^Ensi ovv xh fv rjj ^!V2>/ ytvufisva XQia aari, nddrj, dvvrqisLgf
?ieLg ■Ktl.302 _ Johannis Wiclif Quaest. XIII.

naturales in causa secunda cognoscere. tot potencie proprie
et respective.

Ulterius noto: perfeccio cognicionis uno modo et
proprie intelligitur esse accipienda realiter per medium
dati vel causati a medio vel potencia cognoscendi. Alio 5
modo intelligitur esse accipienda intellectualiter per
medium estimati et pensati secundum medium cogno-
scendi vel secundum ipsam potenciam cognoscendi.
I. Conclusion. CONCLUSIO PRIMA: Omnis perfeccio cognicionis in causa
'knmviedi,'"' secunda potissime a potencia cognoscendi est accipienda. lo
cliietly due to Probatur, quia omnis talis potissime a simpliciter prima
'knowiii);." potencia cognoscendi, que Deus est. est accipienda, sicut
a fonte primo et inlinito. Igitur . . .

CORRO[,ARIUM PRT.MUAI: Omnis perfeccio cognicionis in
causa secunda potissime a potencia cognoscendi est i5
mensuranda intellectualiter; patet, quod ilia prima po-
tencia est simpliciter prima et certissima mensura
intellectualis cuiuslibet talis perfeccionis. Igitur ... F. 202

CORROLARIUM SECUNDUM: Nulla perfeccio cognicionis
in causa secunda plus a medio cognoscendi quam a 20
potencia cognoscendi est accipienda, quia tunc aliqua
talis plus a medio quam a Deo esset accipienda, quod
est inconsequens etc. |
ri. Conclusion. CONCLUSIO SECUNDA: Aliqua est perfeccio cognicionis

in causa secunda, que non est accipienda per medium dati 25
et causati a potencia cognoscendi eiusdem cause secunde.
Probatur, quia felicitas speculativa intelligenciarum, quas
Deus movet, ut animatum desiderativum 2" Methaphisice,
ilia felicitas, que secundum theologos est clara visio Dei
ct sue pulcritudinis simpliciter infinite non est causaliter 3o
accipienda ab aliqua potencia eiusdem intrinsece, cum sit
per sc finis ultimus et formalis illius intelligencie omnem
eius naturalem essencialem potenciam plus transiens,
quam distent cell a terra. Igitur conclusio vera.

CORROLARIUM PRIMUM: Aliqua est perfeccio cognicionis 35
in causa secunda, que ncc principiatur a potencia essen-

fi, 7. Cod. : itllciia"' intu"' p mC".

2(|. Cf. Arist. Met. XI 7, 2 fj<d. Pur. II (>05, 5 .ss.J, qui locus
legitur supra, p. 11.0, .-?? ss. et Arist. Metaph. VIII 8, q (Ed.
Par. II 571, 2 ss.): . . . xai dXcog 7) xivi/atg fv tat 'AivovfiJva'
vacov (is firj f-'artv aX/j) tl SQyoi' nra^m rijv avfQyeinv, h> cevTOig
vnccQx^t >l hvsQyma, olov r/ oQccaig h ra OQcavn xal y &sojQta

SV T(0 &£<OQ0VVTi Xul 7] ^wi] 8V Tfj IpVXf/-' '"^^^ ^'^'' V I'V^OllllOVlCi-

^coi/ yccQ noia rig sariv.Quaest. XIII. Quaestiones logicae et philosophicae. 3o3

ciali natural!, nee iniciatur a potencia essenciali natural!
c!usdem cause secunde. Patet de beatitudine formal!
!ntelliL;enc!arum supradictarum, que est v!s!o pulcritu-
din!s divine, que visio plus habet claritatis, gaud!!,
5 delectacionis, securitatis, perpetuitatis, quam totus mundus
posset estimare.

CORROLARIUM SECUNDUM: Non sequitur: ista cognicio
est formaliter in hac causa secunda; igitur ista sccunda
causa subiective causat eandem. Patet ut supra.

lo CORROLARIUM TERCIUM : Aliqua est perfcccio cogni-
cionis in causa sccunda, in qua tamen causa ncc est
principium, nee est inicium naturale nee medium naturale
ad eandem cognicioncm. Patet de amabili visione intelli-
gencfarum supra dicta.

i5 CONCLUSIO TERCIA: Aliqua perfeccio cognicionis in HI. Conclusion,
causa secunda a causa natural! eiusdem cause plus quam
a medio cognoscendi in existent! ill! esse est accipienda
per modum causat! vel dati. Probatur, quia perfeccio
cognicionis naturalis in causa secunda, quam perfec-

20 cionem principiat, et potencia naturalis et habitus vel
species seu passio eiusdem cause ilia plus a potencia,
quam ab illo habitu vel ab ilia specie in tali vel sensibili
est accipienda per modum dati, cum potencia essencialis
naturalis sit sieut principium primum substanciale intrin-

25secum, et habitus vel passio sieut secundarium et aceiden-
tale respectu illius perfeccionis. Igitur etc.

CORROLARIUM PRIMUM ad illam questionem: Perfeccio
talis cognicionis a potencia tali plus quam a medio
tali iam dicto est capienda intencionaliter per medium

3o estimati et causat!. Patet, quia, quo plus sunt principia
essendi realiter, plus principia intrinseca naturaliter pen-
sand! et estimandi.

CORROLARIUM: Non sequitur: proporcionaliter, ut am-
plior vel melior est potencia cognoscendi, propria et

35 respectiva perfeccio cognicionis est ea maior vel minor,
et sic non est de potencia natural! cognoscendi absoluta.
Igitur perfeccio cognicionis plus est accipienda per
medium estimati a potencia propria respectiva, quam
a potencia essenciali absoluta. Patet ex corrolario prc-

40 cedent!; et consimiliter est iudicandum de liabitu vel
de specie cognoscendi respectu potencie naturalis essen-
cialis, sieut iam dictum est in corrolario de potencia
propria respectiva respectu potencie essencialis absolute.
Unde, quamvis ad perfeccioncm cognicionis potencia^04 Johannis Wiclif Quaest. XIII.

propria respectiva cognoscendi, vel species vel habitus
cognoscendi habeant se ut mensura vel magis accidens
ad univocam, potencia autem essencialis cognoscendi
habeat se ad perfeccionem illam, ut mensura analoga
vel magis distans a mensura univoca, idonius tamen 5
potencia insensibilis cognoscendi est mensura racionabilior
et verior simpliciter et quo ad naturam respectu illius
perfeccionis, quam potencia respectiva vel habitus vel
species, licet ilia causa secundum quod putas quo ad
nos omnes mensure cerciores et nociores quam po- lo
tencia essencialis cognoscendi, sicut Deus est simpliciter
potentissima creatura et sum me vera mensura efifectuum,
licet sit corporum mensura maxime analoga, summe
mensura univoca talium efFectuum distans. | F. 202'

IV. Conclusion, CoNCLUSlO QUARTA: Vocando veritatem lalena, per i5
quam alia connaturaliter dicitur per se medium cogno-
scendi, tunc ab aliquo tali medio plus est accipienda
perfeccio cognicionis, quam a potencia ipsius cause
secunde cognoscentis ab aliquo minus. Probatur, quia
primum motorem esse obiective plus causat et facit 20
perfeccionem cognicionis de ilia veritate. Primus motus
est cum causa secunda cognoscente, quam potencia
quecumque illius cause secunde esset et faciat illam per-
feccionem ad aliquid medium causale dabile; minus
causat et facit perfeccionem cognicionis de suo causato, 23
quam potencia nobilis cognoscendi in causa secunda.
Igitur conclusio vera.

Last conclusion. GONCLUSIO ULTIMA: Perfeccio cognicionis non est plus
accipienda a medio per accidens cognoscendi, quam a
potencia cognoscendi; patet, quia potencia cognoscendi 3o
respectu talis perfeccionis est causa per se, medium
autem vel non est causa illius perfeccionis vel tantum
per accidens, scilicet per se effective causans plus
causat et principiat, quam per accidens tantum. Igitur
conclusio vera. 35

Iste due conclusiones videntur repugnare, quia ista
dicit, quod potencia est causa per se, et medium causa
per accidens; existente ergo quocumque medio, sive
taiiter sive non, tunc pocius erit a potencia accipienda
eo, quod a per se causa plus est accipienda, quam a 40
per accidens causa. Igitur . . .9, 10. Cod.: qo aduos {sic).Qiiaost. Xlll. QuacsliDiics logicac ct philusophicac. 3(j3

I'trum illud medium causalc causat per sc vc-l jicr \\ li.ii species
accidens, scilicet per accidens est potencia. que plus '*'

causat, cum sit per se causa. Species dicitur uno modo
ydolum vel idea existens in potencia, secundum quam res
3 est cognoscibilis; et per potenciam intelliii;o potenciam
anime sensitivam vel intellectivam. Secundo modo species
est disposicio quantitativa existens potencia, per quam
disponitur anima et vadit in actum cos^noscendi distincte
rem. Species senciendi est ydolum existens in potencia,

lo representans rem sensibilem sicut est, vel sic est disposicio
qualitativa existens in potencia, per quam potencia sen-
sitiva disponitur et vadit in actum cognoscendi distincte
rem.

Ens intelligendi est ydolum representans rem in intel-

i3lectibus, sicut est, vel sic species intelligibilis est simili-
tude rei, secundum quam res simpliciter cognoscitur,
sicut et vera species est in intellectu non subiective, sed
intencionaliter, sicut odor in medio est intencionaliter;
lapis non est in anima, sed species lapidis, id est

20 similitudo naturalis lapidis.

Species habent generaliter noticiam rei sensibilis cog-
noscibilis, quia quelibet illarum est formale medium
cognoscendi rem; patet, quia species est proximum prin-
cipium sic cognoscendi, cum sit disposicio qualitativa

23 manifestans rem. Item omnis actus de genere accionis
procedit mediate a disposicione qualitativa tamquam
medium ad ilium actum exercendum; sed quia cogno-
scere rem intellectualiter vel sensualiter est actus de
genere accionis, igitur procedit immediate a disposicione

3o qualitativa, per quam substancia exercet talem cogni-
cionem ; et cum talis disposicio sit species, sequitur, quod
species etc.20QUAESTIONUM CONSPECTUS.

I. Utrum Dcus, qui creavit mundum sensibilcm in primo instant! temporis,

potuit ipsum prius producere et communicarc crcanciam alicui pure creature 22?
11. Utrum proposiciones ypothetice a veritatibus, exemplate quales et quante

sub septem speciebus comprehendantur 233

III. Utrum possit illibertari libcrum arbitriuni putencie \()litive 244

IV. Utrum aliqua felicitas capacitatem intellectus humani totalitcr habet saciare 25i
V. Utrum quodlibet productum a sola prima causa sut'ficienler et totaliter

habet esse 2r4

\'I. Utrum celum sit compositum ex materia et t'urma 258

VII. Utrum .possessio diviciarum secundum se plus prosit honiini morali ad

vitam virtuosam moraliter, quam carencia earundem 265

VIII. Utrum Deus potuit mundum sine eius creacione producere .... 272

IX. Utrum intellectus, supposito, quod inter proprietates perfeccionales primi
agentis non sit formalis et realis distinccio, possit concipere earum
distinccionem absque comparacione ad res ad extra, sive gencraliter, sive

ad effectus 282

X. Utrum prima substantia omnia possibilia intellegat et diligat infinite . . 287
XI. Utrum omnis forma animati substantialis sit indivisibilis quo ad molem 2i)2

XII. Utrum cometa sit de natura celi vel elementari 207

XIII. Utrum perfeccio cognicionis cause secunde plus a medio cognoscendi,

quam a potencia cognoscendi sit accipienda 2f|(.)I. General Index.

(Pri)ited in the orthography of the text.)Accidens:

— philosophi de eo 9, 3

— tripliciter capitur 6, 37.

— eius quiditas 0, •-.

— per se ens propter tria 11, 10.

— eius racio est racio agnoscendi sub-
stanciam 36, 5 ; cf. 30, 4.

— substancie 6, 12.

— presupponit subiectum 27, i.

— nee ens nee accidens genus loycum
30, 1.

— eiusdem novem genera 4, 20; 8, 27.
Accio et passio correspondent in qiiatuor

proprietatibus 97, 7.
Activa verba et passiva 100, 16.
Actus nullus per se malus 157, 7; 168, 2
Agens primum 284, 39
Altaria extranea 116, 11.
Angelus per se est 12, 3.

— primus iniustus 135, 3; cf. p. 161.
Angulus mathematicus 290, 37.
Anima hominis prima inter formas sub-

lunares 3, 24.

— indivisibilis secundum molem 295, 34.

— in ea potencie, passiones, habitus
301, II.

— intelligit et edilicat 82, 10.
Anima quasi spera ignea rotata 116, 8.

— tendit in Deum 116, 10 ss.
Animus humanus movetur super latam

planiciem 116, 21.
Anticristus 133, 25.
Aper potest percipere motum venantis

203, 8.
Appariencia boni 166, 5; ibid. II.
Appetitus humanus 251, i.

— — eius capacitas 252, 10.

— — eius potencia 252, 11.

— — an sacietur bono finito 252, 30.
Aranea tactu potest percipere motum

tele 203. 9.
Arcba Noe 57, 20Aristoteles vide Plato.
Ars et prudencia 134, 15.

Canis equivoce dicitur 19, 2.

Cathegoria vide substancia.

Cathegoreraata 5, 24.

Cathena aurea 4, 38.

Calus potest percipere visu motum muris

203, 8.
Carbunculus movetur a detegente 123, 31.
Causa prima:

— — quid 254, 13; cf. ibid. 29

— — ab ea omnes alie 254, 2.

— — ab ea quodlibet productum habet
esse 255, 43 ss.

— — nichil ea perfeccius 254, 26.
Celura vide cometa.

- quomodo capitur 258, 7.

— plures cell ponuntur 263, 15.

— capit esse a prima causa 262, 40 ss.

— ens creatum 263, 6.

— in eo composicio secunda 258, 2.

— est corruptibile 264, 13.

— variat lingwas 17, 23.

— influens 115, 27.

— influxus 122, 3 ss.
Chimera 83, 24; 203, 17.
Circulus equinoccialis 150, 16
Cognicio quid 300, 18.

— ponitur triplex 300, 32.

— eius medium 301, 5.

— eius perfeccio 299, 14; 302. 25 ss.
Cometa stella 297, 12.

— an sit de natura cell 297, i.

— aliquis de natura elementari 297, 19.

— habet comam, caudam, barbam 297,12.
Compositum quod modis dicitur 259, 20
Continuum an componatur ex nonquantis

192, 23; cf 207, 26
Contradiccio est rei et nominis 18, 21.
Corpus conformiter tiguratum 56, 15.

— serratile 57, 6.

20*3o8GENERAL INDEX.Corpus hominis primuni materiale 3,

Creacio passiva quid 273, 7

Creare multipliciter sumitur 224, 20.

Cubus 56, 25 >'.s

Currere quid 135, 20

Cursus (juid 138 2Deus vide persona.
Dens quid:

— non potest deiiniri 31, 35.

— piimum simpliciter cuiuscumque gene-
ris 3, 30.

— ab eo causatur omnepredicabile 158, 10.

— ad eurn tola multidudo predicamento-
rum est reducibilis 14, 16

— totus actus purus 40, 10
- per se est 12, 2

— magis ens quam substancia 27, 38.

— maxima per se ens 34, 14; 40, 8.

— prima substancia 287, 15.

— essencialiter est omnis idea 8, 12.

— causa finalis simpliciter 4, 2.

— causa universalissima 131, 21.

— forma exemplaris 126, 6.

— forma rerum 147, 21.

— formosus et speciosus 148, i.

— Veritas prima 150, 31.

— eius libertas 244, 20.

— est ubique 150, 6.

— circulus intelligens, cuius centrum ubi-
que, circumferencia nusquam 151, 18

— per omnia secula seculorura 180,3655.;
cf. 181, II.

— dominator et dominus 277, 8

— ei inexistencia 8, 25 .vs.

— eius relaciones eterne 62, 37; earun-
dem triplex maneries 69, 15

Dei voluntas et voliicio:

— si wit, facit 131, 27.

— eius voluntas amplissima 160, 42.

— sicut wit rem esse est adequate 233, 10.

— eius voluntas relacio racionis 117, i;
ibid. 9; 118, 4.

— eius volucio eterna principiat agen-
ciam suam temporalem 117, i; ibid. 9.

Dei accio et potestas :

— immediacio conservancie, movencie et
faciencie Dei triplex 126, 3 ss.

— eius agencia relacio racionis 121, 21;

TT - -I

i — •>, —♦

— eius agencia ad extra 144, 17.

— eius agencia ad extra sextupliciter
144, 20.Deus eius accio 92, 10

— agit, non patitur 13S, 38; cf. 140, 11.
i — nullo modo movetur 120, 13; 123, 28.

— causat effectus mediantibus causis se-
cundis 129, 24.

— non immediate attiugit opus i^^^, 2;
131, 2; (/, 131, 21.

— potest facere miracula 155, 16.

— opinio wlgaris attribuit Deo totam ac-
cionem mundi 127, 20

— causat omne positivum 131, 2.

— determinat velocissimum gradum pos-
sibilem 154, 25.

— eius coagencia 142, 11.

— concurrit cum agente secundo 142, 3;
cf. 133, 5. XL

— comproducit terminum accionis 152, 23.

— non potest communicare esse primum
principium 231, 11

Deus et creatura:

— eternaliter creator 113, 22.

— basis cuilibet creature 150, 34.

— creavit mundum 223, l; ibid, lb

— creavit mundum aliqua duracione sub-
ita 227, I.

— facit omnem actum creature 129, 40.

— non potest illibertare voluntatem
249, 29 ss.

— sustentat omnem creaturam 147, 16.

— non immediate conservat creaturam
104, 32; cf. 105, 12 ss.

— comraunicat bonitatem 29, 10

— beatificat 130, i; cf. 136, 12.

— proprius beatificat creaturam quam
ipsa 105, 2.

— odit peccatores 165, I.

— eius odire amor 165, 3.

— equari Deo modo, quo Lucifer voluit,
est malum 161, 7 s.v.

— quelibet creatura movetur a Deo con-
tinue 119, 37; cf. 120, I ss. 123, 14 ss.

Difterencia capit triplicem subdivisionera

32, 5 ss.
Diligere rem est esse velle sibi bonum

219. 5-
Dimensiones corporis 49, 10; 57, 10 ss.
Distinccio realis quid 282, 22.
Divisibilitas 292, 24.
Divicie retrahunt a maiori bono 265, 2.

— earum carencia 267, 14; 268, 31, •
269, I ; ibid. 19

— — possessio 267, 23 ss. ; 270, 17.
Dominium divinum 66, 16; 70, 26

— prudentis 67, 3.

— civile 67, 8.GENERAL INDEX.009Duocedron 57, 2.
Dyabolus indc Lucifer.

— ei inest summum genus malicic 172, 13

— peccavit volendo sibi bouum utile
175, 6; cf. p. 177, 5.

Ens (juid 2, 28 .ss.

— dicitur de omni signabili 2, 27.

— sub eo univocantur omnia signa 16, 22.

— est ambiguum 33, 2.

— nee ens nee accidens genus loycum 30. i .

— terminus 2.S, 33.

— De enta triplices raciones 30, 6 .s'.v.

— Eus et res 76, 22 .s-s.

— predicamentale i, 4; 5, 1.

— intelligendi est ydolum 305, 14
Equalitas prima omnium relacionum ()4, 1 3
Equivocacio vide univocacio.

Esse, est, quid significet 2:1,22; 2r2, i;212,54-— iutelligibile 146, 10.

— intencionale 146, 12

— actuale 146, 20.

Essencia eadem est materia, forma et
unio illarum 43, 10.

— precedit esse suum singulare 44, 32.
Essenciale intrinsecum actum 284, 14.
Eternitas 229, 6.

Exacedron 57, 3.

Felicitas hominis capitur tripliciter 251, 2.
Fides. Omnis doctrina, ei opposita here-

tica 55, 19.
Forma quid 292, 2.

— quid generaliter 261, 10

— exemplar 148, 18.

— exemplaris 236, 23 S5 ; ibid. 41.

— substancialis 262, 23; 293, 15 iS.

— — indivisibilis 294, 20 ss.

— essencialis 292, 11.

— accidentalis 11, 3.

— intrinseca 149, 3; 262, 14.

— — et extrinseca 235, 30 iS.

— ab ea futura subiectum denominatur
formandum 113, 2.

Generativum prius naturaliter inest 25, 14.
Genus vide accidens, predicamenta.

— signilicat universale 3, 3.

— in eo esse tripliter 4, 8.

— tacenter equivocum 2r, 20 .s.s.

— habens proprias difFerencias habet

— unam positivam supereminentem 22,
21 ss.Genus et species 12, 12 s>\; cy'. p. 22.

— et difTerencie 30, 20 ss

— predicamentale 3, 8.

— generativum 2^, 20 ss

— loycum 25, 2 NS.; 30, 6 ss.

— substanciale 28, t.
Gravitas est sufticiencia 153 27.

— coassistit omni puncto 153, 21.

Habere, eius modus 198, 11.

Hereticus 55, 33.

Homo eternus in ydea 19, 24.

— substancia 24. r.

— eius supposituni prima substancia
287, 22.

— - natura finis aliarum 23, 3.

— non est lina 129, 1 1

— moralis 266, 17; cf. 266, 28.Online LibraryJohn WycliffeJoannis Wiclif De ente praedicamentali (Volume 11) → online text (page 32 of 34)