Joseph E. (Joseph Emerson) Worcester.

A primary dictionary of the English language online

. (page 61 of 66)
Online LibraryJoseph E. (Joseph Emerson) WorcesterA primary dictionary of the English language → online text (page 61 of 66)
Font size
QR-code for this ebook


Pe-rls'a-def
Pe-iis'te-re
Pe-rjs'tiie-ne§
Pgr-i-sty'ium

Pe-ris'ty-lum
Pe-ri'tus
Per-i-to'ni-um
Pe'ro, or

Per'o-ne
Per'o-e

Per-pho-re'tus
Per-sa-Lo'ra
Per-s6'a
Per-sep'o-lis
Per'sefis (?i.) 6
Per-se'us (a.)
Pei'si-a 1
Per'si-cus
Per'si-us Flac'-

cus 1
Per'tj-naxPer-tu's^
Pe-ru'si-a 1
Per-u-si'nus
Pes'si-uQs

Pes-si'iius
Pet'a-lS
Pe-ta'li-?
Pet'a-Ius
Pet'a-sos
Pe-t5'li-9
Pgt-e-ll'nus
Pe'te-on
Pet'e-ros
Pe'te-us
Pet'i-cas
Pe-til'i-a
Pe-til'i-us
Pit-o-si'ris
Pe'tra

Pe-tre'i-us 3
Pe-trl'num
P6t-ro-c5'ri-i
Pe-tro'ni-us
P6t'ta-lus
Pet'ti-us
Pe-tu'§i-a 1
Peu-ca'le-I
Peu-ced'a-iios
Peu'ce-la
Peu-ce'ti-a 1
Peu-c5'ti-i 1
Peu-ci'ni
Peu-co-la'tis
Pex-o-do'rus
Pha-cu'sa
PliaB-a'ce§
Phae-a'ci-a 1
PhsB-ba'dj-us
Phaed'i-mus 4
Phce'don
Plife'dri-a
Pli8B-dri'a-deS
Phted'ro-inus'4
Phted'y-ma 4
PhiB-nag'o-re
Phae-'ni-as
Phaen-o-nie'ris
Phae-oc'o-me§
PJi8Bs'a-iia 4
Phffis'tus 4
Pha'e-thou
Pha-e-thon-tl'-
a-d5§ [de§
PlWe-thou'tj-
Pha e-thii'sa
Ph^-|5'§!-a i
Pha'i-nus
Phal-a crl'ne
Pha-lae'ci-us 1
Pha-lcE'§i-a, or

Pha-lffi'si-sePha-la'ra

Phal'a-ra
Phal'a-ri3
Pha-la'rus
Phal'ci-don
Pha'le-as
Pha-le'reus 6

Plia-lS're-us
Pha-le'ri-a'
Phal'e-rls
Pha-le'rus
Pha'li-as
Pha-li'nus
Pha-lo'ie
Ph?-ly"§i-us 1 ,
Plia'me-as
Pha-na'ce§
Pha-nag'o-ra
Pha'nef
Pha'ni-a
Pha'ni-as
Pha'ni-um
Phan'o-cle^
Phaii-o-de'mus
Pha-nod'i-cus
Pha-iiom'a-

chus [ne^
Pha-nos'the-
Plian'o-te
Phan'o-teus 6
Pha-no'the-si
fhan'o-tis
Phan-ta'§i-ai 1
Phaii'ta-sos
Pha-i^9'i-de§
Pliar-an-da'te§
Pha'ra-o
Phft ras'ina-nef
Phar-be'lus
Pliar-ce'don
Pha'ri-us
Phar-ma-ce'a,

or -ci'a
PlVar-na-ba'zus
Phar-na'ce-a '
Phar'na-ce§
Phar-na'ci-a 1
Phar-nu'chus
Phar-sa'll-a
Phar-sa'los
Phar-sa'lus
Phar'y-bus
Pha-ryc'a-don
PMr'y-|as
Plias-a-e'lis
PliEi-se'lis
Pha-sl'a-def
Pha-si-a'na 1
Pha.'§i-as 1
Phav-o-ri?nus
Pha-ze'monPhe'a, or

Phe'i-a 4
Phe-ca'dum
Phg'^eus'e
PheKlo-e
PiiE'nii-us
Plie-mon'o-e
Plien-e-b5'tliis
Pli5'ne-uni
Plie'ne-u3
Pher'e-clu s
Phe-rec'ra-teg
Plier-e-c5 'a-dle
Pher-e cy'def
Pher-eii-da'tS§
Pher-e-ni'ce
Pher-e-ni'cus
Plie-reph'a-t5
Pher-e-ti'a-de^
Plie-re'ti-as 1
Pher-e-tI'ma
Pher'i-num
Phe-ru'sa
Phi'|-le
Plii-a'li-a, or

Phi-ga'li-si
Phi'a-lus
Phi-ce'on
Phic'o-re§
Phid'i-as
Phid'i-le
Phi-di"ti-a 1
Phi-do'l^s
PhTd'y-le
Phig-a-le'a, or

Phi-ga'li-a
Phil-a-del-

phi'a
P/iil-a-del'phi-a
Phil-a-del'- ' '

phus
Phi-Ia'gri-iis
PliiH-le'the^
Phi-la'mon
Phi-lar'e-tfis
Phi-lar'|y-rus
Pliil'e-as
Phi-le'bus [um
Phil-e-ma'ti-
Phi-lem'e-niis
Phi-le'mon
Phi-le'ni-um m
Phil'e-ros
Phi-le'§i-Ss 1
Phi-le'tas
Phi- le 'tor
Phi-Ie'tus
Phil'e-us
Plii-li'a-das
Plii-ll'a-de^
Pliil'i-dasPhj-li'ne

Phj-li'iius

Phil-ip-pe'i

Phj-lip'pj-cus

Phil-ip-pop'o-

lis
Pliil-is-ti'des
Phi-lis'ti-o
Phi-lis'ti-6;i2
Phil-o bo'-o'tu?
Pllil-o-ca-le'a,

or -li'a
Phi-loch'o-rus
PhilVclSf
Phil-o-co-ina'-

si-um 1
Phil^c-te'tS?
Phil-o-cy'piiis
Phil-o-da-me'a

or -mi'a
Phil-o-da'mua
Plu-lod'i-ce
PhjlcB'ti-us 1
Pliil-p-du'lus
Phi-lo*'e-ne§
Plii-lol'a-che§
Phil-o-la'tis
Phi-lol'o-gus
Phi-lom'bro-

tus
Phil-g-me'di-a
Phil o-me'dus
Phil-o-me'la
Phil-o-me-li'-

de? [urn
Phil-o-me'lj-
Phil-o-me'lus
Phil-o-nie'tor
Phil-o-mu'sus
Phi-l6'ni-a
Phi-l5'iiis
Phj-lon'o-e
Phi-lon'o-mus
Phj-lo'nus
Phi-lo'phi-on
Phil'o-phron
Phil-o-pol'e-

mus
Phi-l5p'o-nus
Phil-o-ro'mus
Phi-los'tra-tus
Phi-lo'tas'
Phi-lot'e-ra
Phi-lo'tiie-a
Phi-lo'the-us
Phil-o-ti'mus
Phi-lo'ti-um 1
Phi-l6'tis
Phil'te-re
Phi-lu'me-na
Phi-lu'me-nus346GREEK AND LATIN PROPER NAMES.Phil-y-re'is

Phil'y-re§

Phi-ne'um

Phl'neu"s (w.) 6

Phi-ne'us (a.)

Phi-nl'de§

Phin'ti-a 1

Plile*'e-las

Phle|'fc-tlion

Phle'^y-SB

Phle'*y-as

Phil a'§i-a 1

Plili-a':^i-us 1

Plil6'*iS

Phl5'*i-us

Phly'eus 6

Pho-b6'tor

Pho-ca'i-cus

Plioc'a-is

Pho'ce

Pho'ceus (n.) 6

Pho-ce'us (a.)

Pho'ci-ci

Pho'ci-on 1

Pho-cu'sae

Plice -ba'di-us

Phoe'bas

Plioe'be

Phoe-be'ura

PliCE-be'us

Plioe-bi"ci us 1

Phoeb'i-das 4

Plice-bi^'e-nji

Phoe'bus

Plioe-ni'ce

Phoe-ni'cef

PIiue-iii"ce-us

Ph(E-nic'i-de§

PhoB-ni''ci-um

Phoe-ni'cus

Phoen-i-cQ'sa 4

Phoe'ti-um

Phol'o-e [de?

Phon-o-len'i-

Phbr'cy-de§

Phor-cy'nis

Phor'mi-o

Pho-r6'neus, n.

Phor-o-nG'us,a.

PJig-ro'nis

Phos'pho-rus

Pho-ti'iius

Ph5'ti-us 1

Phra-a'tef

Phra-at'i-ce§

Plira-da'te§

Phrsi-ha'te§

Phras'i-cle|

Phra'=;i-us 1

Phre-*e'na

Phri-at-pa'tj-usPhri"ci-oii 1

Phro-ne'fi-um

Phron'i-m^

Phru-gun-di'o-

Phry^'i-a [ne§

Phryg'i-iis

Phryn'i-£lius

Pliryx-e'us (a.)

Plithi'a 5

Phlhi'as 5

Plithl-6'te§ 5

Phthi-o'tis 5

Phyr-iiu'tus

Phy-a'ce§

Phy*'e-lai

Phyl'a-ce

Phyl'a-ciis

Phy-ll'is

Phy'leus 6

Phy-li'de§

Ph5?l'i-ra

Phyl-iac'i-de§

Phyl-la'li-^

Phyl-le'i-us 3

Phyl'leus(7i.)6

Phyl-le'us (a.)

Phyl'li-das

Phyl'li-us

Phyl-lod'o-ce

Phy-ri'te§

Phys'co-^

Phy§-i-og-il6'-

mon
Phyt'a-lus
Phy-te'um
Phy"ti-a 1
Phyx'i-Qm 1
Pl-a'li-ai
Pl'a-sus
Pi-ca'nus
Pi-ce'nse
Pi-cen'ti-a 1
Pi^-en-tl'nus
Pl-ce'num
Pjc-ta'vl, or
Pic'to-ne?
Pic-ta'vi-iim
Pi-do'ms
Pi-dy'tef
Pi'e-liis
Pi'e-ra
Pi'e-re§
Pi-e'ri-a
Pi-er'i-de§
Pi'e-ris
Pl'«-r6s,o»*-rus
Pi'e-tas
Pi'gre?
Pl-le'sus
Pil'i-a ■
Pim-ple'aiPim-ple'i-def

Pim-ple'is

Pim-pra'm^

Pin'a-ra

Pin'a-rus

Pin'da-rus

Pin'da-sus

Pi-ne'tus

Pin'thi-si

Pin'y-tus

Pi'o-ne

Pl-6'ni-a

Pi'o-nis

Pi-rae'eus 6

Pl-re'ne

Pj-ri'cus

Pi-io'mis

Pfr'o-us 6

Pi'sae

Pi-sa'nus

Pi-sa'te§

Pi-ssLu'rum

Pi-se'noir

Pis'e-us

Pi"si-as 1

Pis'i-dae

Pi-sid'i-a

Pi-sid'i-ce

Pis-is-trat'i-dJe

Pi-sis'tra-tus

Pl-so'nef

Pis-to-cle'rus'

Pis-to'ri-ai

Pis'ty-riis

Pit'a-ne

Pj-thag'o-ras

Pi the'ci-um 1

Pl-tlie'con

Col'pos
Pith-e-cu'sa,or

Pith-e-cu'sae
Pith-o-la'us
Pi-tho'le-on
Pit'the-a
Pit-thi'is
PTt'theus(re.)6
Pit-the'us (a.)
Pit-u-a'ni-us
Pit'y-a
Plt-y-e'9, or

Pit-y-I'a
Pit-y-o-ne'sus
Pit'y~Qs
Pit-y u'sFi
Pix-od'a-rus
Pla-ceii'ti-a 1
Pla^-i-de-i-a'-
Pla-cid'i-a[niiS
Pla^'j-dus
Plac^'i-tiis
PlaB-to'ri-usPla-na'§i-a 1

Plan-ci'na

Plan'ci-us 1

Pla-ne'§i um 1

PIa-nu'de§

Plat'a-^*e

Pla-ta^-i-do'rus

Plat-a-m6'de§

Plat'a-mon

Plat'a-nus

Pla'te-a

Pla-te'a
Pla-te'ae
Pla-ton'i-cl
Pla-to'ni-us
Plaii'tj-a 1
Plau-ti-a'nus 1
Plau'ti-us i
Plau'tus
Pie'i^-de^, 3

Ple-i'a-des
Ple'i-as 3
Ple-i'o-ne
Ple-min'i-us
Pleu-mox'i i 1
Pleu-ra'tus
Pleu-r5'ni-fi
Pl8u'si-de§
Plin'i-us
Plm'y
Plin-thi'ne

Plin'tJii-ne
Plin-thi-ne'te§
Plis'tiiJi-nus
Plis'the-ne§
Plis-ti'nus
Plis-to'a-nax
Plis-to-nl'cus
Plis-t5'ms
Plo-the'a
Plo'ti-a
Plo-tl'n^
Plo-ti'nus
Pl5'ti-us 1
Plu-far'chus
Plu't'drqk
Plu'ti-a 1
Plu-to'nj-uin
Plu'vi-us
Plyn-te'ri-a
Pneb'e-bis 5
Pni'^eus 5, 6
Pny-tag'o-ras 5
Piiyx 5 a
Pob-li"ci-us 1
Pod-a-le'a
Po-da're§
Po-do'ca
Poe-9.n-ti'a-de§
PoB^'i-le 4
Pcem-ji-ne'nusPoem'e-nis 4

Poe'ni

Poe-o'iii-ai

Pce'us

Pog-o-na'tus

Pol-e-mo-cra'-

Pol'e-mon [ti-a

Po-le'nor

PS'li-as'

Po-li-e'i-a 3

Po-li-e'uin

Po'li-eus 6

Po-li-or-ce'te|

Po-lls'tia-tiis

PSl-i-te'a

Po-li'tes

Pol-i-to'ri-um

Po-lj-u'chos

P61-ii-a'nus

P6!'li-6

Pol-ll'ta

Pol'li-usFe'lix

Pol-lu'ces

Pol-lu'ti-Ei 1

Po-ly-ae-mon'}-

de§
Po-ly-ae'nus
Po-ly-a-ra'tija
Po-ly-ar'chus
P61-y-bi'a-de§
Po-lyb'i-us
Pol-y-bo'te^
Po-lyb'o-tura
Pol'y-bus
Pol-y-ca'on
Pol-y-car'pu8
Pol'y-cdrp
Pol-y-cle'fi
Pol'y-cle?
Pol-y-cle'tus
Po-lyc'ra-te^
Pol-y-cre'ta, or

. P61-y-cri'tsi
Po-lyc'ri-tus
Po-lyd'a-mas
Pol-y-deu-ce'ai
Pol-y-do'ra
Pol-y-do'rus
Pol-y-*i'ton
Po-Iyj*'i-uin
Po-lyg'i-us
Pol-yg-no'tus
Po-Iyg'o-nus
Pol-y-hym'ni-a
Pol-y-id'i-us
Pol y-i'dus
Pol-y-la'us
Pol-y-me'de
Po-lym'e-don
Po-lym'e-ne§
Pol-ym-nes'toiGREEK AND LATIN PROPER NAMES.347Po-lym'ni-a

Pol-y-nS'iis

P6l-y-nl'c£^

Po-lyii'o-e

P6l-y-pa'us

Pol-y-pe'mon

PoI-y-phe'miiS

PdUy-pheme

Pol-y-phe'tef

Pol-y-phl'de^

Pol'y-phron

Pol-y-pae'te§

Pol-yr-rhe'ni-Ei

P61-y-steph'Ei-

nus
Po-lys'trj-tus
Po-ly'tef
Pol-y-ti-me'tus
Pol-y-tl'miiS
FqAyt'i-on'2
Po-lyt'ro-pus
Po-lyx'e-na
Pol-yx-eii'i-das
Po-lyx'e-nus
P61-y-z6'lus
Po-inS'tj-a 1
Po-me'ri-l 1
Pom-e-ti'nsi
Po-mo'na
Pom-pe'i-a 3
Pom-pe-i-a'nus
Pom-pe'j-i 3. or
Pom-pe'i-um
Pom-pe-i-op'o-

■ lis ■
Poni-pe'j-us 3
Pdm'pey
Pom'pe-lon
Pom-pTl'i-a
Pom-pil'i us
Pom-pi'lus
Pom-po'ui-us
Poin-p6-§i-a'-

nus 1
Pomp-tl'nag
Pomp-ti'nus
Pou'ti-a 1 "
Pon't|-cum

JVia're
Pon'ti-cfis
Pon-tid'i-iis
Pon-til-j-a'nus
Pon-ti'ms
P6n'ti-us 1
Pon-to-po-H'a
Poii'tusEu:^-i'

iius [nas
Po-pTl'i usLje'-
Pop-lic'o-la
Pop-pne'^i Sst-

bl'naP6p-u-lo'ni-a,

or -vim
Por'ci-a 1
Pbr'ci-Qs 1
Pbr-do-se-le'iie
Po-n'na
P6r-o-se-le'ne
Por phyr'i-us
PUr'pky-ry
Pdr-phy-ro-

gen'i-tiis
Pdr-phy-rog-en-

nS'tus
Por'ri-ma
Por-se'na, or

Pbr'se-nsi
Por-tha'on
Pbr'ti-a 1
Poi'ti-us 1
Pdr-tum-na'li-^
Por-tu'nus
Po-sid'e-on
Po-si'des
Pos-i-de'um
Po-sid'i-ura

Pos-i-dl'um
Po-sid'i-Qs
Po-sT'don
Pos-i-do'ni-a
P6s-i-do'ni-um
P6s-i-d6'ni-us
Po'si-o 1
Post-hii'mi-us
Pdst'hu-mus
Pos-tu-ini-a'nus
Pos-tu'mi-us
Pos'tu-miis
Po-ta'ini-iis
Pot'a-mon
Pot'a-mus
Po-tgn'ti-a 1
Po-tl'na
Po-ti"ti-us 1
Po-ti'tus
Pot-ni'a-de§
Pot'ni-se
Prac'ti-us 1
Prae'ci-a I
Pi-ien-es-ti'nl 4
Prags'ti 4
Prcet-ex-ta'tus
Prae-to'i'i-us
Prje-tu'tj-um 1
Pram'ni-um
Pram-ni'ura

Vi'num
Pra'si-a 1
Pra'§i-i 1
Pras'i-nus
Prat'i-nas
Prax'j^s 1Prax-i-bu'lr.is

Prax-id'ai-mas

Prax'i-ia

Prax-iph'a-ne|

Prax-it'e-le^

Prax-ith'e-a

Pr5'li-as

Preu'*e-nef

Prr-a-me'is

Pri'a-mus

Pii-a-pe'i-a 3

Pil-a'pus

Pri-e'ne

Prim-i-pl'lus

Prl'o-ia

Pil-on'o-tiis

Piis-ci-a'nus 1

Pris' ci-qn

Pr6-3B-re'§i-us

Pio-bi-a'ilus

Pro-bl'nus

Progli'o-rus

Proch'y-t?i

Pro-cle'si

Prb'cles

Pro-cli'dae

Proc-on-ne'sus

Pro-co'pi-iis

Pro'crjs

Proc'u-la

Proc-u-le'i-a 3

Proc-u-le'i-us3

Proc-u-ll'na

Proc'u-lus

Pio'cy-on 1

Prod'i-cus

Piod'ro-mus

Pro'e-drl

Prret'i-de^ 4

Pro-la'us

Prom'a-chus

Pro-ma'thi-on

Prom'e-don

Prom-e-ne'Ei

Pro-me'the-I

Pro-me'theus

(M.)6
Prom e-the'us

(a.)
Piom-e-thI'def
Pro-me'tlius
Prom'o-na
Pro-mo'tus
Prom'u-lus
Pron'g-e
Pron'o-mus
Pron'o-iis, or

Pro'nus
Pron'u-ba
Pro-p6r'ti-us 1
Pros-e-le'niPro-ser'pi-na

Pros'er-pine

Pro-so'pis

Pros-o-pl'tis

Pro-la'di-us

Pro-tag'o-ras

Prot-a-gor'i-de|

Pro'te-as

Pro'te-i Co-

lum'nae
Pro-te'nor
Pro-tes-i-la'us
Prb'^teus 6
Protli-o-e'nor
Proth'o-iis
Pro-to^-e-n5'a
Pro-tog-e-nl'Ri
Pro-tom-e-di'a
Pio-tom-e-dii'-
Pr6-try-|e'a [sa
Prox'e-uiis
Prox'i-mus
Prum'ni-def
Pru'si-as 1
Prym-ne'§i-at
Pryt'a-nes
Piyt-a-ne'um
Pryt'a-nTs
Psam'a-the 5
Psam'a-thos 5
Psam-me-ni'-

tus 5
Pse-bo'a 5
Pse-ne'rus 5
Pseu-do-ce'lis
Pseu'do-liis 5
Pseu-do-nian-

ti'a
Pseu-dos'to-ma
Psit'ta-cus 5
Psy'ciie 5
Psy-cho-m^n-

te'iim
Psyt-ta-le'a, or
Psyt-ta-li'a 5
Pte'le-os 5
Pte'Ie-iim 5
Pter'e-la 5
Pte'ri-on 5
Pto-chi'um 5
Ptol-e-mee'us 5
Ptoi'e-my
Ptol-e-ma'is 5
Ptol-e-mo-cra'-

ti-a i
Ptol'i-chus 5
Pub-ii"ci-us 1
Pub-lic'o-lEi
Pub-lil'i-us
Piib'li-us
Pu-di'caPu-di-C]"ti-a 1
Pul-che'h-a
Pai'ti-6
Pu'ni-ciim

Bel'lum
Pu-pi-e'nus
Pu'pi-us
Pu'te-al
Pu-te'o-li
Py-a-nep'si-a 1
Py|'e-la
Pyg-ma'li-on
Pyl'a-de§
Py-laem'e-ne^
Py-lag'o-i^s
Py-la'on
Py-le'ne
Pyl'e-us
Pyl'ie-on
Py-lo'rus
Pym'a-tiis
Py-raech'me^ 4
Pyr'a-miis
Pyr'a-sus
Py-re'j-ciis
Py-re'ne
Py-re'neus 6
Pyr'e-tus.river.
Py-i'e'tus, mare.
Pyr'|i-on
Pyr-go-pol-i-

ni'ce§
Pyr-got'e-le^
Pyr-i-phieg'e-

thon
Py-rom'a-chug
Py-ro'def "^
Pyr'o-eis
Pyr'o-is
Py-ro'ni-a
Pyr-rhe'nef
Pyr'ihj-a
Pyr'rlii-as
Pyr'rhi-ghus
Pyr'rhi-ds
Py-thaen'e-tus
Py-thag'o-ras
Py-thag-o-re'i
Py-thag-o-re' -

Py-thaii'ge-lug
Pyth-9-ra'tus
Pyth'e-as
Pyth'o-iis
Pyth'i'-fi
Pyth'i-as
Pyth'i-cum
Pyth'i-on, or
Pytii'i-um
Pytli-i-o-ni^ces
Pyth'i-as348GREEK AND LATIN PROPER NAMES.Py-thbch'a-ris

Pyth'o'clef

Pyth-o-cll'de§

Pyth-o-de'lus

Pyth-o-do'rus

Pyth-o-la'us

Py-tho'ne?

Pyth-o-ni'ce

Pyth-o-ni'cus

Pyt'ta-lusQ.Q,ua-dra'tug
Q,uad'ri-fron§,

07' -ceps
duajs-to'ref
Q,ua'ri-us
Cluar-ti'nus
Q,ul-e'tus
Cluinc-ti-a'nus
Quinc'tj-us i
Q.u!n-de-ciin'-

vj-rl
Cluin-qua'tri-Ji
tluin-quen-

Tia'l5§
duin-quev'i-rl
Cluin'ti-a 1
duin-ti-a'nygl
Q,uiii-til'i-a
Cluin-tTl-i-a'nus
Quin-ttl'i-an
Quin-tl'lis
Q,uin-tTl'i-us
Q,uiu'ti-us 1
Q.air-i iia'li-a
duir-j-na'lis
Q,ui-rin'i-us
dui-rl'nus
Q,uj-ri'tgf

R

Ra-bir'i-us
Ra-co'te^, or

Ra-co'tis
Rffi-sa'cef
Rae'ti-a 1
Ra-mi'se^
Ramp-sin'i-tus
Ra-tu'me-nai
Rau'ra-cl

Rslu-ra'ci
RSlu-ri'ci
Rav'i-dfis
Rav'o-la
Re-a'te
Reb'i-lus
Red'o-ne§
Rei-i-fu'*i-uraRe-gtl-li-a'nus

Re-|i'na

Re-gi'nus

Reg'u-liis

Rem'u-lus

Re-mu'ri-a

Rgp-en-ti'nus

Re-po-^iU'nus

Res-ti-tu'tus

Re-tl'na

Rliab-du'chi

Rha-ce'lus

Rha'ci-a'l

Rha'cj-us 1

Rha-c6'te§, or

Rha co'tis
Rhad-a-man'-

thtis
Rhad'i-ne
Rha'dj-us
Rhfes'e-nsi 4
Rhae'ti-a i
Rha-^e'a
Rlia-me'lus
Rham'ne^
Rham'phi-as
Rham-nu'§i-a
Rhamp-sin'j-
tus

Rhamp-sj-

nl'tus

Rha-phe'a, or

Rha-phi'a
Rhap-so'di
Rha'rj-us
Rhas-cu'po-ris
Rha-to'us
Rhed'o-ne§
Rhe'*i-on
Rhe'gi-um
Rhe-ne'a
Rhg o inl'thre^
Rhe-te'nor
Rhet'i-co
Rhe-u'nus
Rhex-e'nor
Rhi-a'nus
Rhid'a-g5
Rhi-noc o-lu'ra
Rhi-noc o-ru'rfi
PihTnot-me'tus
Rhi'peus 6
Rlil'pheus 6
Rho-be'a
Rhod'a-nus
Rho' de[nymph.
Rho-dl'a, a
Rho' di-a, town.
Rho'di-I
Rhod'o-pe
Rhod'o-plionRho-do'pis
Rhoe-te'um
Rh(E't.eus(H.>6
Rhoe-te'us (a.)
Rhoe'ti-on 2
Rhom-bi'te|
Rho-sa'ce§
Rhox-a'nl
Rhun'da-cus
Rhu-te'ni
Rhu-the'iii
Rhyii'da-cus
Rhy"ti-us 1
Rl^'i-mer
RT|-e-be'lus
RT-gom'a-gus
Rin-|i-be'i"i
Ri'pheus 6
Rix'a-mas
Ro-bi'go
Ro-bl'gus
Rod-e-rl'cus
Rdd'er-ic
Ro-ma'nl
Ro-ma'nus
Ro-me'chi-um
Roin'u-ta
Ro-mu'li-dee
Rom'u-lus
Ros'chi-iius
Ros'ci-us 1
Ro'si-us 1
Ros'-u-la'nus,a.
Ro-tom'a-gus
Rox-a'na
Ru'bj-con
Ru-bi-e'nus
Lap' pa
Ru-bT'g5
Ru'bra Sax'a
Ru-brS'nus
Ru'bri-iis
Ruc'ci-no
Ru'di-se
Ruf-fi'nus
Ru-fl'na
Ru-fiii-i-a'nus
Ru-fl'nus
Ru'fi-us
Ri'fu-lus
Ru'*i-i
Ru-ml'iia
Ru-nil'nus, or

Ru'mi-nus
Run-ci'na
Rus'ci-us 1
Rus'ti-ciis
Ru-te'nl
Rii-the'iii
Rii'ti-la
Ru'ti-lusRu'tu-ba

Ru'tu-bis

Ru'tu-ll

Ru'tu-pae

Ru-tu-pi'nuss.?ab'a-con

Sa'bee

Sa-ba'ri-9

Sa-ba'ta '

Sa-ba'tiia

Sab'a-thse

sab -a -ti' mis

Sst-ba'zi us 1

Sab'ba-itha

Sa-bl'na

Sa-bi'ni

Sa-bin-i-a'nus

Sa-bl'nus

Sa-bi'rji'

Sa-bo'ci

Sa-bo'tha

Sab'ra-cae

Sab'ra-ta

Sab'ra-tiioi

Sa-brl'na

Sab'u-ra

Sab-ii-ra'nus

Sac'a-das

Sac-a-pe'ne

Sacli-a-li'te^

Sa-cra'ni

Sa-cra'tor

Sac'ro-ne

Sad'a-le?

Sad'o-ciis

Sa-dy-a'te?

Sse^-i-ine'rus 4

Sffi'iii-us

See -pi' Hum

Saet'a-be§ 4

Sag'a-na

Sag-a-rl'nus

Sag'a-ris

Sag-a-rl'tis

Sa|-iMa'ri-us

Pa-git'ti-^er

Sa^-it-tip"'o-

teiif
Sag-un-tl'nus
Sa-I'te
Sa-i'tis
Sa-la'ci-a 1
Sal-a-mT'n?i
Sal'a-mis
Sa-la'nus
Sal'a-ra
S£i-lar'i-csi
Sal'du-baSa-le-i-a'nns 3

Sa-le'i-iis 3

Sa-le'ni

Sal-en-ti'nl

Sal-ga'ne-at

Sal'ga-neus 6

Sa-li-a'ris

Sal'i-ce§, Ad

Sa-li'nas

Sal-i-iia'tor

Sal-i-sub'su-li

Sa'li-us

Sal-iiis'ti-us

Sal'lust

Sal'ma-cis

Sal-man'tica

Sal-mo'na

Sal-in6'neus6

S^l-mo'iifS

Sal-o-du'mm

Sa-l6'me

Sal'o-mon

Sa-lo'ria, or

Sa-lo'nae
Sal-o-ne'a
SaL-lo'ni-a
Sal-o-nl'na
Sal-o-ni'niis
Sa-lo'ni-iis
Sal'pi-on
Sal'su-lffi
Sai-lus'ti-us
Sal-vi-a'nus
Sal'vj.-an
Sal-vid-i-e'nu?
Sal'vi-fis
Sa'ly-es, or

Sa'ly'l
Sam-a-ii'a
Sa-md'ri-q
Sdm-a-rl'ta [va
Pam-a-ro-bri'-
t^isi m'a-tae
Sam-bu'los
Sa-me'ni
Sa'mi-a
Sam'i-cum
Sam-nT'tae
Fam-ni'te|
Sdm'intes
Fam'ni-um[fes
Sam o cho-iii'-
Sa-mos^a-ta
Sam o-t lira' ee
Sain-o thra'ci a
San'a-os [thon
San-cho-ni'a-
San-da'ce, or

San-davi'ce
San-da-li-o'tjs
San'da-nu9GREEK AND LATIN PROPER NAMES.349San-di'on

San-do'cef

San'ga-la

San-ga'ri-us

San'gfi-rls

San'ni-o

San-nyr'i-on

Saii'to-iice

San'to-nef, or

San'to-nl
San'to-iius
Sa-6'ce
Sa-5'te§
Saph'^-rus
Sa'piio {sa'fo)
Sap-i-re'ne
Sat-pi're§i
S?L-p6're§
Sap'pli6(sa/Vo)
Sap'ti-ne
Sar-a-ce'ne
Sa-rac'o-rl
Sar-a-rae'ne
Sar-Ein-te'nus
Sar-si-pa'nl
Sar'jji-pus
Sar'a-sai
S?-ra'vus [lus
Sar-dan-a-pa'-
Sar-d5'ne
Sar'de|
Sar'di-ca
Sar-din'i-a
Sar'do-ne^
Sfir-don'i-cus
Sar-d5'nyx
Sar-do'us
Sar'ma-tfe
Sar-ma'ti-a 1
Sar-mi-ze|-e-

. thu's^i
Sar'ni-us
Sai-ro'nis
Sar-pe'don
S^r-ra'nus
Sar'ra-pis
Sar'si-uai
Sas'o-ne§
Sas-pi'ref , or

Sas-pl'rl
Sas'si-nsi
Sat'a-lFi'
Sat'a-nas
S^-ta'ne^, pi.
Sa'ti-se 1 [ne§
Sat-i-bar-za'-
Sa-tic'n-la
Sa-tTc'u-lus
Sa-tra'i-dae
Sat-ra-pe'ni
Sat'rai-pe§Sat'ri-cfis
Sat'ri-cfim

Sa-tri'cum
Sat'u-ra
Sat-u-ie'i-um 3
Sa-tu're-um
Sat-u-re'i-us 3
Sa-tu'ri-o
Sa-tu'ri-us
Sat-ur-na'li-ai
Sat-iir-m^'e-na
Sat-ur-ni'nus
Sa-tiir'ni-us
Sat'u-rum
Sat'y-ri
Sat'y-rus
SS.u-fe'i-a 3
Sau-fe'i-fis 3
Sau're-a
Sa-ve'ra
Sa-v6'na
Sax'o-ne§
Saz'i-chef
S^Ge'a"(se'a)
S^ae'va {si'vq)
S^ae-vi'nus
S^aev'o-l§i 4
Scal'a-bis
Scal'pi-um
Scan-da'ri-gi
Scan-de'a
Scan-di-na'vi-Ei
Scan-tiii'i-us
Scap-ten'su-la
Scap'ti-a 1
Scap'tj-us 1
Scap'u-la
Scar'di-i
Scar-do' nsi
Scar-phe'a, or

Scar-phi'a
S^ed'a-sus
S^el'e-drus
S^e-ni'tae
Sciie'di-a
Sche'dj-us
Schoe-ne'is
Schoe'neus 6
S^l'a-thos
S^i'dros
S^i-o'ne
S^i-pl'a-dae
S^ip'i-o
S^i-ra'di-iim
S^i-ri'ta?
Scl-ron'i-des
Sc5'drl ■
Scol'o-ti _
Sco-pe-lj-a'nus
Scop'e-los
Sco'pi-uinScor'pi-os, or

Sco-tl'nus [-us

Scrl-bo'iii-a

Scrl-bo'ni-us

Scyl'a-ce

S9yl-^-ce'i-on3

Scyl-a-ce'ura

S^yl'ii-as ■

S^y-lu'rus

S^y-ii'a-def

Scyr'pi-um

S^yt'a-le

Scjy-the'nl

S(;y'lhe?, orScyth-i-a'nus

S^ytli'i-de?

Scy-thl'nus

Seb-as-te'a

Seb-as-te'ni

Se-bas'tj-a

Seb-as-tl'a
Seb'e-dsi
Seb-en-ny'tus
Se-bg'this
Se-be'tos
Se-be'tus
Se-bi'nus
Se-bo'sus
Se-bu-§i-a'ni 1
Se^'e-la
Sec-ta'nus
Sec-un-di'nus
Se-da'tus
Se-di*'i-tus
Sed-j-ta'ni
Se-dii'ni
Se-du'§i-i ]
Se-ge'ti-a
Seg-i-me'rus
Seg-o-brl'gsi
Seg-o-du'num
Se-gon'ti-a 1
Seg-on-tl'fi-cl
Se-go'vi-a
Se-gun'ti-a 1
Se-gu-§i-a'nl
Sei-sach-thi'a
Se'i-Qs, or

Se'jus
Se-ja'nus,

.^'ii-us
Se-le'ne
Sel-eu-c5'na
Sel-eu-cl'a
Se-lp.n'ci-a 1
Se-leu-co-be'-

lus
8e-li"ci-us 1
Se-li'mms, orSe-li'nus
Se'li-us
Sel-le'is
Se-lym'bri-Ei
Sem-brl'tae
Sem'e-la
Sem'e-le
Se-mld'e-I
Se-mir'a-mis
Sem'no-ne§
Sem-no'the-I
Se-m6'ne§
Sem-pr6'ni-a
Sem-pr6'ni-us
Se-mu'ri-um
Se-na'tus
Sen'e-ca
Se-ne'cio 1
Se'ni-a
Sen'o-ne|

Se-n6'ne§
Sen-tT/num
Sen'ti-us 1
Se 'pi-US
Se-pia'§i-a 1
Sep-pho'ns

(sef-fb'ris)
Sep-tem'pe-da
Sep-te'ri-on
Sep-ti-ci-a'nus
Sep-ti"ci-us 1
Sep-tim-i-a'nus
Sep-tim'i-us
Sep-ti-mu-le'i-
Sep'y-ra [us 3
Seq'ua-na
Seq'ua-nl
Se-quan'i-cus
Se-quin'i-us
Ser-a-pe'um
Se-ra'pi-o
Se-ra'pis
Ser-bo'nis
Ser'di-c^
Se-re'na
Se-re'nus
Ser-|l'o-lus
Ser'*i-us
Ser'i-ca
Ser'i-cus
Se-vi'phus
Ser'my-ia
Ser-re'nm
Ser-to'ri-us
Ser-vi-a'nus
Ser-vil'i-a
Ser-vil-i-a'nus
Ser-vil'j-us
Ser'vi-fis
Ses-a-nie'ni
Ses'a-mumSes'a-rfi
Ses-o-6'sis
Ses'ti-as
Ses-tr'num
Ses'ti-iis
Set'a-bis
Se'ti-? 1
Se'ti-us 1
Se-ve'm
Se-ve-ri-a'nus
Sev-e-rl'iiEi
Se-ve'ms
Sgx'ti-a" _
Sex-til-i-a'nus
Sex-tT'lis
Sex-til'i-us
Sex'ti-iSs
Sj-bi'ni
Sib'o-tef
Sib-yl-li'nus
Si-byn'ti-us 1
Si-byr'ti-us 1
Si-ca'iii
Sl-ca'ni-£i
Sl-ca'nus
Si^'e-lis
Si-ce'mus
Si-ce'nus
Si-cil'i-si
nils
ris
Sic'o-rus
Sic'u-li
Sic'u-lura

Fre'tum
Sic'u-lus
Si"cy-on 1
Si-cy-o'ni-si 1
Sid-a-ce'ne
Si-dg'le
Si-de'ne
Sl-de'nus
Sl-de'r6
Sl-de'ms
Si-de'te§
Sid'o-nis

Si-do'nis
Sl-do'ni-us
Sid'y-ma
ST-gae'um, or

Si-|e'um
Si-ge'on
Si-ge'ri-us
Sig'ni-a
Sig-ni'nus
Si-gy'ni
Sl-la'i
Si-la'na
Si-la' ni-on
Si-la'nus
Sira-ri'sSi9'i-n
Sic'o-i350GREEK AND LATIN PROPER NAMES.Sil'a-riis
Si-Ie'ni
Si-le'ni-um
!?T-len-ti-a'ri-
Si-le'nus [Qs 1
Si-li"ci-us 1
Sil'i-u3 I-tal'i-

cus
Sil'phi-um
Sil'pi-a
Sil'u-re§
Sil-va'iius
Sil'vi-a ■
Sil-vi'nus
Sil'vj-us
Sl-ma'lj-o
Si-man'^e-lus
Sim-bru'vi-iis
Si-me'na
Si-me'this
Si-me'thus
Sim'i-a
Sim'i-iBB
Slm'i-lis
Sim'o-els
Sim'o-is
Sim-o-i"§i-us 1
Sl-m6ii'i-des
S!m-pli"ci-us 1
Sim'u-lus
Sim'y-ra
Sin-a-i'ta
Si-ne'ra
Sin'ga-ra
Sin-*i-du'num
Sin'gu-lTs
Sin'na-ce^
Sin'na-cha
Sin'o-e"
Sl-no'pe
Sl-no'peus 6
Sin'ti-ce
Sin'tj-i 1
Sl-o'pe
Sip'y-ius
Sir-bo'nis
Si-re'ne^
St'reiif
Sir'i-us
Sir'mi-um
Si-r6'mus
Sir'o-pfim
Sis'a-pho
Sis'a-pon
Sis'a-ra
Sis'ci-9, 1
Sis'i-nef
Sis-o-cos'tus
Si-su'nis
Si-sypli'i-de^
Sis'y-phusSi-the'nl

Sith'ni-de§

Sitli'o-ne^

Si-tli6'ni-a

Sith'o-nis

Si"ti-us 1

Sit'o-ne§

Sit'ta-ce

Sit-ta-ce'ne

Sit-te-be'ifs

Siz'y-|;e?

Smiii-dyr'i-de§

Smin'theus 6

So-Ee'inj-as

So-a'na

So-a'nes

Soc'ra-t'e§

So-cra'li-on 2 •-

S6d'o-ma

So-e'mis

Sog-di-a'nfi

Sog-di-a'nus

So-la'nus

Sol'e-nus

So-li'nus

Sol-le'um

Sol'o-eis

Sol'o-is

So-l6'ni-um

Sol-y-|5'a, or

Sol-y-*i'a
Sol'y-ma
Sol'y-mus
Son'chis
Son-ti-a'te§ 1
Son'ti-us 1
Sop'a-ter
So-piiaen'e-tus
So-phag-a-se'-
So-phe'ne [nus
S5'phi-a
So-phi-a'nus
Soph'i-lus
Soph'o-c]e§
So-pli6'ni-as
S6ph'rg-na
So-phr6'ni-a
Sg-phron'i-cus
So-phr5'ni-us
So-phr6s'y-ne
So-pi'the^
Sop'o-lis
So-ra'nus
Sbr-bi-o-du'-
Sbr'di-ce [num
So-ri''ti-a 1 '
S5'si-^ iSal'la 1
So-si-a'nus 1
So'si-as
So-sib-i-a'nus
So-sib'i-usPos'i-clef
So-si^'e-ne§
So'§i-i i
Sos'i-lus
So-sl'nus
So-siph'a-ne§
So-sis'tra-tus
So-sith'e-us
S6'§i-us 1
Sos'pi-ta
S6s'the-ne|
Sos'tra-tus
Sosx'e-tra
Sot'a-de^
So-te're?
So-ter'i-chus
So-tgr'i-das
8o-ti-a'te^ 1
So'ti-on 2
So-ti'r^
So'ti-Qs 1
Sox'o-tEB
So-zom'e-nus
Soz'Q-men
Spal'e-thra
Spa'ni-us
Spar-g?-pi'the§
Spar'ta-cus
Spar-ta'nl, or
Spar-ti-a'tae
Spar-ta'rj-us
Spar-ta'nus
!Spar-t}-a'nus 1
8par-ti-a'tef 1
Spar'to-cus
Spar-to'lus
Spat'a-le'
Spe'chi-a
Spen'di-us
Spe-ra'tus
Sper-chl'a [de?
.?per-chi-on'i-
Sper-chi'us
Sp5§ •*

Sph^ic-te'ri-a
Sphe-ce'a
Spho'dri-as
Sphra-|it'i-sg§
Spin'tha-riis
Spi-rid'i-Sn
Spi-thob'a-te?
Spith-ri-da'te§
Spo-le'ti-um 1
Spo-le'tum
Spor'a-de§
Spu-rl'ua
Spu-ri'nus
Spu'ri-us
Sta-be'ri-us
Sta'bi-ae
Stab'u-lumSla-^i'ra, or
Sta-*i'rus

Sta-i-e'iius 3

Sta'i-us 3

Stam'e-ne

Staph'y-la

Staph'y-lus

Sta-sa'nbr

Sta'se-as

Stas'i-mus

Sta-sT'nus

Sta-te'nus

Sta-ti-a'nus 1

Wtat'l-nse "

Sta-tl'nus

Sta-ti'ra

Sta'ti-us 1

St§.u-ra'ci-us 1

8teg'a-nos

Stef-l'a'tes

Stel'li-o

Sten-o-b(E'a

Sten'to-ris

Sten-y-cle'rus

Steph'a-na, or
Steph'a-ne

Ste-pha'ni-6

Steph-a-nis-
cid'i-um

Ste-pha'ni-um

Steph'a-niis

Ster'o-pe§

Ster-tin'i-us

Ste-se'nor

Stes-i-la'us

Stes-i-le'a

Ste-sira'bro tus

Stiien-e-la'j-

Sthen'e-lefdas

Sthen-e-Ie'is

Sthen'e-lus

Stile 'ni-us

Stil'be, or
Stil'bi-a

Stim'i-con

Stim'u-la

Stiph'i-lus

Sti-ri'tfe

Stoegh'a-def 4

Sto'i-ci'

Sto 'ics

Sto-i(j'i-da

St5'i-cus

Stra-te'gus

Stra'ti-e 1

Stra'ti-on 2

Stra'ti-us 1

Strat'o-clef

Strat'o-Ms ,

Strat-o-nl'ce

Stra-ton-i-ce'aStrat-g-Hi'cus
Stra-t.5'nis
Tur'ris
Stro-bi'lus
Stro-go'la
Stron'gy-Ie, or

Stron'|y-los
Stroph'a-de§
Stro'phi-us
Stru-thl'a
Stry-mon'i-cus
Strym'o-nis
Stu-di'ta
Stu-di'tg§
Styg'i-us
Sty-ll'te?
Sly-lob'a-te§
Stym-pha'la
Stym-pha'li-a,
or -pha'lis
Stym-pha'lus
Sua'da
Sua-de'Ia
Su-a|'e-lfi
Su-a'na
Su-ba'tri-I
Sub-al-pl'nus
Sub'lEi-cum
Sub-ma'nus
Sub-mon-to'ri-
Su'bo-ta [um
Pii-bu'ra
Su'cu-ro
Su-dg'ti
Su-e'bl
8u-e'bus
Sues'sa
Sues-se-ta'ni
Sues-si'o-nfe§
Sues-so'ne^
Sue-to'ni-us
gue'vi
Sue'vi-us
Suf-fe'tes
Suf-fe'ti-usl or

'Su-fe'tj-us 1
Sug'di-as
Su'i-das
Sui'o-ne^
Sul'ci-us 1
Bul'mo-na
Sul-pT"ci-a 1
Sul-pi-ci-a'nus
Sul-pi"ti-a l'
Sul-pi"_ti-us 1
Sum-ma'nus
Su'ni-as
Su'ni-ci
Su'ni-de§
Su'ni-on
Su'ni-umGREEK AND LATIN PROPER NAMES.351Su-od'fi-nai
Su'pe-rum
Ma're
Sur-d!'nua
Su-re'na
Su-re'n^is
Su'ri-^
Su'ri-um
Su-sa'ri-on
Su-§i-a'na 1
Su'tri-um
Sy'a-^er
Sy-a'gri-Qs
Sy-a'grus, or

Sy'a-grus
Syb-a-rl'ta
Syb'q-rite
Syb-a-ri'tjs
Syb'e-rfis
Syb'o-tst
Sy-cam'i-n^i
Sy-chae'us
Sy'e-drsi
Sy-e'ne
Sy-e-ne'§i-ua 1
Sy-e-ni'te^
Sy-en'ne-sls
Syg'a-ros
Sy-le'um
Sy'leua 6
Sy-li''o-nef
Syl'o-son
Syl-va'nus
Syl'vi-? ■
Syl'vi-Qs
Sym'bo-li
Sym'bo-lum
Sym'e-on
Sym'ma-chus
Sym-plio^o'sa
Sym-pleg'st-

de§
Sym-po'fi-us 1
Syn'e-drl
Sy-ne'§i-us 1
Syn'*e-lus
Syn'ha-lus
Syn'na-dai
Syn'no-6n
Syn'o-dus
Syn'ti-f^s
Syn'ti-che
Syr'a-cg§
Syr-a-co'f i-a 1Online LibraryJoseph E. (Joseph Emerson) WorcesterA primary dictionary of the English language → online text (page 61 of 66)