Karol Józef Teofil Estreicher.

Bibliografia polska, Volume 4 online

. (page 11 of 117)
Online LibraryKarol Józef Teofil EstreicherBibliografia polska, Volume 4 → online text (page 11 of 117)
Font size
QR-code for this ebook


^pis Jo8ephiZawadski,UniTer8it typographi,
w 8ca, str. 19. +

RIEM. Nowa taoiycsne i praktycfene opisa«
nie Torfa i jego niycia a rakopisma baa-
imiennego praktyka a prsydanemi niekt6r7mi
awagami, przes .. .. a niemieckiego prsatla*
macsyl Joaclum Hempel w Palawaoh a fi-
garami. Lablin, drak XX. Trynitarsy, 1808»
w 8ca, a ryoinami. st?. 173, niel. il, tabl. 8.
5 zip. Cena zniiona 1 zip. 15 gr. -i- + -f

RiEMANN Cari. Lodoiska and Alekiandar
Oder Heldemath and Lieba Dicbtang nnd
Wabrbeit aas dem letinischen polnisdi-ras-
sitcben Kriege. Nordhansan and Laipaig,
Ualler, 1844, w 8ce. % tal.

Rianzi, ob. Aanyk; Bulwar.

RIEPENHAUSEN. Mazeppa (po niemiacka),
z 2ma rycinami. Gdttingen, Dietericb, 1886.
w 4ca. 8 sgr.

RIE8 Dakar Isatk (a Poanania or. 1846).
Da inventione reram oasu omissaram. Dis-
sertatio inanguralis. Berolini, Alb. Lawant,
1869, w 8ce, str. 111. +

Riasa Anna, obacz: Tbullia W.

RIE8E August Die dreitigige Sohlacbt bai
Warscbau 28., 29. and 80. JaU 1656. Dia
Wiege preoesischer Kraft and prauasiachar
Siege. Beitrag sor Brandaburgisch-Sohwadi-
schen KriegBgesohichta. Nacb bisbar nnga-
drackten arobiTischen Qoelien dargaatallt

▼on kon. preas. Oberet- Lieutenant z. D.

mit 1. Plan des Sohlachtfeldes and 7. Bai-
lagen. Breslau, Yerlag Max Mftlzer, 1870, w
8ce, str. 213, Y i 1 plan bitwy.

(Tenia przedmiot obrobil G. Droysen w
Denkwfird. sileht. Akadem. 1865, a pierwszy
Pufifendorf podig%o plany Dalberga). 1 taL
15 sgr. + + +

RIESELBACH (Dr) de. Nanka dla obodn*
j^oyob tytun przaa ..h, aai, kr, rzaoi, SadosDigitized byGoogleSIGADD - BITUALESInfyika miatskancdw monarchii anitryaold^ij
w r. 1807 do pnblioznej witdomotei podft*
wk dU cfacAcycli I ttdsenia Hi konyttnej ro-
fiiBy niytkowt^, ku pomoey Po)ak6w na
qy eayty j^syk pneYotoDt prsei Felikta R(a-
d««iskieco). Sen. WoId. Miasta Krskowa.
Xnk6w, dnik J6sefa Matoekiego, 1820, w 8o6|
itr. 67, k. 2. i tablioe.

MAUD. Le terirent polonait, melodrama
an 3 actas. Paris, Barba, 1816, w 8ce.

ItaaMta, opera w 8ch aktach. (Mosyka
Tardiego). Lwow, Gaz. Narod, 1872, w 16oa,
•tr. 83. 20 c, obaot Piawa.

nmEWELO van I. C. (if at. Hag. et Phil.
Batar. Doctor Ritter der Militaire-Willems-
ordra 4to klaaae lie Lait. de Reidera da
irfik.^ Do omwenteli&g in Poleo of tobels
dtr ▼oomamaU pooltcbe Staata ea krijgs
gabaaeitnisaaii gednrende de Jaren 1880 en
1831. tot de Geschiedenis Tan ensen tijd
B^eda 1836, w 6ce, sir. 418 z kart% Polski
i planami bitaw. (Poiwi^one row. armii).
4 air.

■Iraasa, obacz: Krzeczkawski I.
Franciazka, obacz: Ostrawaki Chr.

(KaiiBp. Wiadomo66 o cudownem zjawie-
ain w mieicie Rimini. Z rycio% przerysowan%
I oryg. obraan. Krak6w, naklad Wyd. dz.
katoL, 1850, w I6ce, atr. 32. 18 gr. -h

— Obaca: Wialogtawski Wal.

RinMa Waaliliiii, alawny bandyta wloaki.
Waiasawa, 1870, w 12ee, sir. 98. 20

— Toi, SUwny dowodzca zb6ioow, powiei6
fbyczajowa. Poznan, Jelowicz« 80 fen.

— Obacz t Eictahorn.

UNOOWSKI 8r. Qaaedam de hydrophobia.
Diaaert. med. Cbarcoviae, 1858, w 8ce.

IMBELNEIII Adalf. Zdania ze wazyatkioh
filQsi prawa i amiej^tnoioi polityoznych.
liakdv, drnk. Uniwera., 166S, w 8ce, atr.
t +

1108 Joan Pablada los. Dygnitarze. Oiygi-
aabT romana meksykanski z hiazpanskiego
praelolyl S. W. Przytem: Caballero Ferdy-
aaad: £nkaaz Garcia, Paz i Lnz, powie6ci
ladalaajfjakie. Lwow, Gubrynowicz i Schmidt,
carionkani K. Pillera, 1871, w 8ce, atr. 118,
ad 119 do 163 i od 165 do 221. (Bibl. najc.
pew. i rom. Tom XIX). 1 zlr. 25 cent +

miTEL C, 6. N. Die Yerlnate der kathol.
Pfanaeelaorge in den Prov. West, preaas.
Pttaan nnd Schleaien, aeit der preuaa. Beaitz-
ufama Brealao, Aderholz, 1853, w 8ce, atr.
1.12.

nPElXI Gnalaw Adatf. Daratellong dea Fort-
iMttea der Heilkande inwiefsrn hiezu pol-
anehe, odor von Poleu in den Jahren 1837,
1838 nnd 1839 yerfaaate Schriften beigetra-
pa haben. Inangor. Abhandl. Wien, druk.
Miemiter, 18i2, w 8ce. atr. 63. +(Tenia tytot po IkeUa. Thmaoaaaia 4^6*
cone a polf . dziata J6sala Majara).Vail. L. Dan Maaaa Taof. Wil-
niowiki'a ate. Lw6w, 1848, w 8ea.
MMail, obaoz: UylMd (Gaomatiya 1868)

RISnCZ Jan. Kr6tki rys nowafo pUmian*
nictwa Serbakiego. Tlom. a aerbakiego Ro«
man Zmoraki. (w BibL warai. 1863, U. atr
197-^209), obaot: ZmaraU R.

Riaialiafa licenm, obaci: Janiawioi.

RITSCHL Qaa. Flora daa Groaaheraogtirama
PoaenyimAnftragedeanataihiatoriachen Yar«
eina in Poaen, haraaagegaben. Berlin, liittlar
nnd Sobn, 1850, w 4ce, atr. XXXlI i 29l.
1 tal. 10 agr.

^ Beitrtee aar Flora dea Groaahanogthnma
Poaen. 2 Abhandlongan. Poaen, 1851 — 1857,
w 4ce, z lycin.

— Ueber einiga wildwachaende Pflanian*
baatarde. Poaen, 1858, 4 ^. atr. 18.

MTTER I4iaf Alajay Sekrat. 8%da Salacli.
Index legnm ad codioem jndioiarium, nor*
mam crioariam, tnm Inatmotionem jndioia-
lem apectantinm ab a. 1781 naqua ad a. 1808
inoIaaiYo emanatamm. Leopoli, onra 0. Wlld^
1808, w 8ce, atr. 393 i k. 1. +

RITTER I6saff Ian. GeachichU der Di5oeaa
Brealao. Erater Theil. Yon der Pflanaang dea
Cbriatenthuma in Schleaien bia znm Jahra
1290 Ton Dr. ..... Domkapitalar and Profeaor

der Theologie an der kdnigUchen Uaiverait&t
zn Brealan. Brealau, bei Georg Philipp Ader*
holz, 1845, w 8ce, atr. 81 i 247 na koAoo:
Dmck nnd Papier yon Ueinrich Richter. + -i-

Rittar, obacz : Lalawal J.

Ritttar Franc, ob. Cbaisaul.

RITTER Marcna. (Galioianna Niemirovienaia)
Diaa. inangnralia med» pharmacol. de mar-
tialiboa. Vindobonae, Alechitariat., 1830, w
8ce, atr. 24.

RITTER6wNA Matylda. Poiki Starozakonne*
Rzeazdw 26. Maja, 1846, fol. 1 k. (odezwa). +

RiTTERSBERG Lndwik (1809-1858). miaT
r. 1858 wyda6 Hi8tory% polak) po ezeakn zai
w Tece Wilenakiej Zeszyt I. jeat jego : Zarya
hiatoryi literatary ozeaki^j.

— Obacz: Siamlefiakl Luc.

RITTERBRANDT Lud. (Polonua) De lithoto-
mia, diaaertatio inangnralia. Berolini, 1831.

RITTICH. Priloienije k'materialam dlia
etDografii Caratwa Polskago gubemii Lablin-
akaja i Awgustowakaja. St. Peteraborg, 1864,
w 8ce, atr. 36,

Rituala aacramentornm ao aliarum eccleaiaa
caeremoniamm ex ritoale a;^ nodi provincialia
petricovienaia depromptam inaoper aliquibna
anctam et reimpreaanm. Warazawa, dmk
Miaaionarzy, 1806, w 6o6, atr. 396 i 4.Digitized by GooglenSITUS ^ BOBACKI— Ttni#| tftal wnao, « Z. X Mimo-
mny, 1815, w 8m, ttr* 84a.

— Toi, Q X. X. Mittyoaany, w Warwi*
wi«, 1824.

— Tenia iyinl: VartttfiM, tjp. Coag. ais-
sionii, 1886, w 8ce, 497, nieL 2. ^rstdruk
X. J6s6fa Pftwliokiego).

— Saonunentonim ao aliaram acclaaiaa
oaremoniamm ax Biioali Bjnodi patieoTian-
sit dapromptDm Insupar denno aliqnibas au-
oiam. Com pannista fliiperioram. CracoYiae,
tjpia Jot. Csaoh, 1886, w 8ca, ttr. 187.

— Tot, Waniawa, a X. X, Minyonarzy,
1847, w l2ea, str. 601, 8 i 88.

— TaDia tytnl {r odmian^ eeolasiaa roni.
cath. oeremomarom). Wilno, drak Zawads-
Idago, 1849, w 8ce, ttr. 408. 6 tip.

•» ac aliaram eceletiaa Romano-Catholicaa
eaaramoniamm. £z Ritnali Synodi ProTin-
oiaUa Patricoyiansis depromptnm. Editio
noyai ancta at amendata* Yilnaa, 1868, w 12ca.
9 alp.

— Toi, Editio hoyb, anota at amendata.
Yilnaa, J. Zawadiki, typ. Namnbiirgi, 1878.
1 nb. 36 kop.

— •aeramentomm at aliaram acclaaiaa oae-
ramonianim. Polock, dnik 8. J., 1802, w 8ca,
atr. 282

Rltaa calabrandaa ratnrractionia. D. J. N.
0. at teniae Procattionit, a^jacto Matotino
at Landiboa in die ilia, tnm Banediotionas
amlantorom in die Patchatis. 1 sip.

— at caramoniaa par Exoallan. Jll. at Ray.
D. Micb. Lawioki Arcbiepit. at torn Ex-
oalL Jll. act D. Fr. a P. Pittak iircbiap.
^ct. ac Sam. Stafaaowioa Arcbiep. act Joa.
flnugorski Epif . act ac Xaw. Zacnariatiawici
Epif. ao D. Graff. Jacbimowica. Ep. paraota
in Ecolae. Aronioatbol. laopoUt titnli 8.
Oaorgii magni Martirit d. 21. Not.| 1841| w
8oa, str. 16.

^ Obacs: Rabrlaallt.

mVAIL Lean Hipalit DaaitaH (1808 f 1869).

Saktor) (pod ptand. Al. Xardeca). Go jeat
Inobownictwof praewodnik dla niaiwiaao«
niTcb w diiadiinia objaw6w dacbowycb sa-
wian^%oy traiciwa wyloBscxania aasad naaki
dnebownica^ prsas Allana Kordeca, aatora
kti^gi o docbacb. ksiQgi o po^rednikacb i kie-
rownlka pnagl^aa dQchownicEego. Wydanie
8cie aapelnia praarobiona i pomnoidna w
praakladEia poukim (praaa DymidowicEow^
Taret^iDraEbarsa). Krak6w, drak J, Bens-
dorfa, 1868, w 8ce, str. 128. i tal. 10 tgr. +

— Dacbownictwo w niuireioiwtzem sna-
csenin swojem to jeat: Wyluad treiciwy naaki

o doobacb i objawianio sie prsea aatora

kti^gi daob6w i prze^rl^da dachownicsego.
Ttomaczenie z francuzkiego wydania. Krak6w,
drak K. Badweisara, a J. Wildta, 1862, w 8c6,
•tr. 41. (Prsaklad Dymidowiczow^j i Ebersa)
26 cast6w, +(4a la) rtrmmiml (Br.)
I oaraa, obaes: FrtMNtrt

RIVOU J. Obar dan EinffoM dar Wilder
anf die Tamparatar dar Untarataii Lnftaehiali-
tan. Posnan, Bad. Przaglfdn lalnioaago, 1876.
8 igr.

— Praaglad laiaiezj, etaeopimo niaa^
cine, naklaoam i pod radakey% J. RiTolago.
Posnan, drak J. L Eraazawtkiegro, (W. £a-
biAikiago), 1876, w 8ea, Styesan. Kwiaeiaii,
ttr. 148. Popnl %ray dodatek do N. 2. Przagl.
lefin. zawiaraj^cy objtiniania kalendarsyka
Mniezego na mieti%o laty, w Sea. k. 1 niaL
Toft, na Marzao kart 2, na Kwtaoian k. K
Prannmarata 6wier6roczna 26 sgr. roomrn 8
tal 10 tgr.

RKLICKI M. Baxylf. Ratzkaja Cbrittomatija
ili izbrannyja miatta is tnczzzycb niaakich.
pieatielej, sittematiczeBki razpoloiannyja i
zaklacztjoazczija primiery na wtia rody ao-
czinienij w prozia i iticbacb. T. 1 — IL Wmr-
flzawa, drak W^kiego, 1887, w 8ce, air. 804
niel. 14, (proza). 6 zip. Tom II. ztr. 260 i
VIIL 6 alp.

^ Toft, (eticbi), 1838, itr. YIII, 804, nuri.
6, yni i 260 +

— Toft, kniga I., 1888, (sUcbi) atr- '884,
niaL 16. 6 zip. Kniga 11., 1889, od atr. 886
do 760, nial. 12. 6 zip.

^ Poozf tkowa laaadr JQSvka roe^jakiago
(tenfte tytol po rotyjtku): Nacaalnjja oano-
wanja rnezkawo jazyka dia nacj^ignzacaiclt
nozytzia po rntaki itd. lagea^zai apotob na-
nozyteia czytat i piaat po rnizki i parawodii
z nukawo jazyka na poltkij, eoetawlannyi
Magiatrom ...^ Wartzawa, 1887, w See, str
240. •«-

— Toft, wydanie 2gie, tamfta, 1889, w8oa,
8tr. YI i IT, 240 i nial. 8 tabL kaligr. 8.

— Pooa^tkowa aatady fmktk roeyjakiego
dla aacz^igfcycb ncayd eiQ po rotjjzkn, alba
n^'latwiajfzy sposob nancaania aiQ cayta6 f
pizad po rosyjikn i tlnmacard a j^yn ro*
•y|8kiego na polzki. Naoaalnyja oznowania
wyd. 3. Warazawa, Orgelbran^ 1846, w 8ca.
6 alp.

— Toft, wydanie ozwarte. Wartaawa, Or*
gelbrand, I860, w 8ca, waor6w piama IX,
Btr. 224, i 8 p6lark. 6 zip.

— Toft, tamfte, 1867, w 8oe.

— Toft, wydanie pi^te. Warzzawa, drak
Kom. rifd. o6w. pab., 1864, w 8ce, atr. IV,
220.

Re. I. Uwaffi nad kodeksem bandlowym,
obacz: Raaanblatt.

Roa Marc., obaoz: Caytania.

ROBACKi Alakaandar, (sekretarz Rady po-
wiatov6j w Horodence). Katalog kti^ek pol-
skicb Czytelni miejski^j w Horodenoe, wy-
dauv w aierpnia rokn 1874. Stanizlaw6w,
nakladem Czytelni, drak. J. Dankiowicza;
1874, w 16ce, ztr. 29 i 2 niel. +Digitized byGoogleBOBACTWA - BOBIBT880Nvytfpiwity obMst Sli|lf«

Ftlikt. De exdreitiit gi-
dM. wMug, anetora medie. doetort
drak MechitaTyBt6ir, 1846, w 8ee^
Milk. 1 sip.

(ehorote), obaos: Abfamrici Jta;MBMCOWSKf P. (adwokat). STod oo, pan-
iMtw miWy loit ciimiBelt Code penaltrm-
iritdanMia.par ..^ ler Utt. Toalonte, Bein-
v^ 1864, w 8ce| (miato wyjid 8BMzyt6w).
S fr. £0 MUt.

Marl mabot pi^kna i poacsaj^ca powiei^.
Snraefai ZborowMm, hetmame na Podolo.
187. 00 fenig.

CItaOBM AnltalM Hmryfcn (orods,
1797). Les Ukrainnienet da Oolsosyniki et
lakaaaki. tradnit do Polonaia. Paris, Meric*
kin, 1886, w See. 8 frank.dk Notice biofraphiqne stir U
Krosnowski (A. de Tabats). Paris,
184S, w See, obaes; Cbasies.CyprfM (or. 1807). La eoigaratioo
da paaslsTisine ei I'lnsnrrection polonaise
(Bewe dea Deox mondes Igo Marca, 1846
edbitka). Lipsk, Michelsen, 1846, w 8cc, sir.
e.-2irmnla.

«- Da I'aBteignement des langues ei des
fittvalarea Slayes aa CoUiga de JBVanoa.
Psrisi 1846, w de^.

— Hiaioira Jittaraira Slaya (w Heyne des
Dmx Mondaa 14. Sijcsnia, 1846, 15. Grad.
18B8, 15. Caarwca, 1858, 1. £wiein. 1856).

— Lea qafttre litUra<nres slaves. (Extrait
de U BaiYua das Beux-Mondes da 1854J. 2
talk.

— La anonda slave, son passe, son hUi
present 0t eon avenir. 2 Vol. Paris, Passard,
1882, w 8ca, sir. Ill i 384, III i 374. 10
ft«ik6w.

(Pmrobiaiila artykniow s Revue des Deox
Xondea a r. 1844-45).

— Daa originee Slaves, Paris, 1852, w 8ce,
(jesito iom ^ dziela Le nionde Slave).

— II xnondo slave, son pstsato, sno state
preeenta, at avvenire; voltsto in idioma ita-
fianspar coradi Alesssndro Oarelli. Marseille,
t^ogr. di Amaud a Co., 1838. T. 2gi vr 8ce,
(obeimaje Taory) slawianizmu, rola Stawian
V £nropie porownanie csterech narodow
ilOwia£skieb, panslawizm. Rossya, Walka
sbeolntyzmn s wolnoici^, Anstrya i Slowian-
swsysna, pocsftek stowian. literatory, po-
ciftak ^nnanizacyi).

— Lea deox panslsvismes. Sitaation ac
tadle daa peoples slaves vis- & -vis de la Rus-
sia. (Extrait de la Revue des Deux-Mondes).
Faria, Miekelson, 1846—47, w See, sir. 63.
IfrankL

— Dar sweifacba PanilawiimuB. Die gegen-
virtiga Lags der slaviseben YOlker gegen-ilbar von Busdalid mii Anmarinmm von J.
P. Jordan. Laipiig, Slav. BaebbaBdlnag, 1847|
w 8ea, str. 83.

— La podsie slave an diz* naovitoe sitela.
(Extrait de la Bevna des Deox^Mondes da
14. avril 1864). 2 franki.

— Die griecbisoh-slavische Welt, Griechen-
land, Serbien, Ungam, Polen ond Russland.
Ans der Revue des Deox-Mondes {kbersetst.
Ijeipsig, u Leop. Michelsena, dmk Bemk.
Taucbnitsa, na drugiej slronie iytnl: Das
constitotioDene System mid die despotiscba
Regierungsform im Osten Enropas. % tal. 4-

— La Pologne, journal slave de Paris, or-

Sne des interdts fed4raux des peuples da
Juropa orientale. Paris, ler juni, 1848,
Passard, 16. Deoembre 1850. Rok I do HI.
Nadto: Rok lY, 1851. Nr. 1, w 4ee. 5 frk.
(Wycbodsit co 15 dni, a a poosatku oo
tydzien. Nr. Issy wyssed^ p. t La rologne

i'oumal des Slaves conf6d6res Polonais, Bo-
idmes, Illyriens, Bulgaro-Serbes et Ruth4-
niens).

ROBERT Fllip. Uiycie kariofli na krocbmal,
syrop, cukier, gum^, jakoiei fabrykowania
z nich do8koDa?e{|;o piwa, podlag wlasnycb
wieloletnicb doiwiadosen, wyda) ..... s 5 ta-
blicami. Warszawa, 1846. 90 kop.

ROBERTI P. Oiciac 8. J. wsinolcl mklyok
cnot. Krskow. dmk J. Czecha, 1850, w 16oe,
str. lia 1 zip.

— Tot samo, Wydanie drugie. Krak6ir,
Wydawnictwo dziel katolickicb, 1853, w 24ce,
str. 119.

— Tot, wyd. 3eie, iamie^ 1868, w I6ce|
str. 96. kop. 17'/,. + +

ROBERTSON Fiatr Kami Teader Uffargno

(urodz. w Paryiu 3. lipca 1803). Kurs j^zyka
sngielskiego, w polskim, nlo^.ouy przes J. B.
Cz. 1. Warszawa, Klukowski, 1846^ w 800,
str. 189, k. 2 i niel. 5. 1 rub.

— Kurs praktycsny, teoretyczny, anslity-
czuy- j§zyka francnskiego, szereg lekeyj pol«
sko-francuskich, bez pomocy naaczyciela, vre-

dlug metody Cs^ I i II. Lwow, 1871,

w See; Cz$86 1. str. 370 i Jll; Cz^i^ II. str.
312 i 1. 3 zlr.

— Nauka j^zyka angielskiego wedlog me-
tody Robertsona. Krakow, druk Kraju, pod
zarz^em Grslichowskiego, 1874, w See, str.
363. + + +

— Obacz: Avignon.

ROBERTSSOHN. Szcz^iliwy, pr^dki i tanio-
uzdravri»j%cy lekarz koni, bardzo polyteczna
i potrzebna ksi^ieczka dla -wszystkich lecz%*
cych konie i dla wszystkich kochaj%cycb si^
w pifknych i zdrowych koniach, a przydat-
kiem wieln doswisdczonycb sposobow prze-
ciwko przypadkom rogatego bydla. Krak6w,
1806, w 8ce, str, 88. 1 ztp 15 gr.

— Tot, czyli ksiateczka wewn^trznych i
sewnetrsoycb wad koni leesenia prsez latDigitized byGoogle64BOBEBTTR - B0BIN80Rirnrdtiolei |mliykig|o«go Itkwtftlutti »!••
IctdNmi P. BobartsMliM uwigimi, dla po-'
wtieoha^J wygody powt6riue pomnoiona i
popnwiona i n* poUki j^tyfc wvduia; edy-
tqrm dniga poprtwas wras i informaey^ oo
nohowa6 ntlefty kapi^fc konie, todsieft ■ in-
■iriiko7% dla jeidioow, jak dobna i wygo-
doia tiedsiad 111^4 na konia. Z pnydatkiam
wiela doiwiadoxonych tposob6w prsaciwko
pnypadkom rogatego bydJa. Krak6w, saklad
uertnara, drak A. Dsiedsickiego, 1810, w 12ca,
■tr. 186 i ly, na ordynarnym papiane. 3 i^p.
18 gr.

^ Toft samoi na klajowym papiane. 6 sip.
10 gr.

MBERTYN A. Anakdotjr 1 ftyoia Kapolaona
a niemiekiego na poliki praaioione prtiBS
Etn, Pieohacsek, z i7cin%. Wantawa, 1849i»
w 8oe, ttr. 431. 6 tip. 20 gr.

— Toft tamo, wydanie II. Tamfte, 1844, v
80a, ttr. 431» niel. 1. 6 sip.

ROBINET Ednand (1811 f 1864). L'Eoropa.
Bistoira des nationt eorop4ent,BaMia| Pologna,
Snhde at Norr&ga orate de beaux portraits
gray4e ear aoier. Paris, Langloia at lieclero,
1847, w I8ce, str. XII, 852, (ttr. 148-188
jest Hittorya poltka) s 8 rycinami.

ROBMSKI Sewarya. De Bnkowina, balneo

fiiletiaco, aoctor Beroliui, Lange, 1863|

w 8ce, str. 82. + +

— Pie Kittsabstaas aaf Beaotlon dee Ar-

entom BitricQm, nikroikopiiche reep. mi-
ochemiicbe UnterencboDgen yon ..... (Be-
sonderer Abdrack aa< Reichert's and da Boys
Beymood Arcbiy, 1871, 2 Hefl.) Berlin, Druck
Oebr. Unger (Th. GrimmX 1871, w 8oe, itr,
34. + + +

— Das Geeets der Entetebang and Ver-
breitanff der contagiOsen Erankbeitea eowie
deren Seklmpfang. Nacb eigenen Beobscb-
tongen dargeetellt yon Dr. ..... prakt. Arzt

in Berlin. Berlin « Drack yon W. Hecbt, W.
SobSneberger Ufer. Yerlsg, yon H. £. Oliyen,
1874, w 8ce, k. 4. etr. 2l0. +

— Pogl%d Qg61ny na ruoh liieracki obecoy
Siauki lekarskiej w Poltce. Posnan, 1669, w
12oe, Btr. 8. -f +

— Recberchet miorotcopiqaee ear I'epithe-
lium et ear lea yaiiaesax lympbatiquea ca-
pillairea. Paria, 1869, w 8ce, atr. 20 i tabl.
+ +

— Unterancbanffen uber die Aogenlinse.
Inabeaondere zar Kritik der biaberigen Unter-
eucbangsmethoden yon ..,.. Berlin, 1871, w
8oe, atr. 385 — 412. (Nadbitka s Reioberta i
Da Boia Reymonda Arcbiwa). + +

— Zar raakroskopiscben Tecbnik der An*

genlinae yon B. w. ro. i r. (oko^o 1870),

w 8oe, atr. 2. +

ReUnsen Kruzoe czyli ekntki niepoilaizen-
stwa opowiedziane dla miodziefty. Z 10 obras-
kami kolor, Krakow, nakUd i druk J. Bens^dorik, IBil, w Boa, alr« 60. (Vsktad IBOO
efsampL) 75 et

— Toft, s wiala drseworyiami. w iaicsie.
Krak6w, J. Bansdorf, 1868, w 8oa, str. 80.
80 cent, -i-

— Kroaoa (powy) osjrii skatU niepoate-
asenatwa, anpelnie iiowo i treiciwie dla ndky^a
pol8ki4j mlodsiel^ nloftony i do oryginaila
ssatoaowany. Wydanie nierwaze. Wadowioe,
naklad i drak Fr. Foltyna, 1870, w I9oo,
atr. 168. 65 kop. +

<— dla dsieci. Prmody mjoiekawBia Bo-
binsona Krasoe, s dodaniam dla niatwieni*
prseklado, spolazcsonyeh swrot5w mbwy i
wyraftefi wtaloiwyeb j^sykowi fraaooskiaiia
(ffallioysnidw) snigdig^oycb ai^ w tekaoia, oras
slovnieska. Wsrssawa, 1866^ w ISoa. SO kop.

— > dla niodasej dziatinr, osyli prsygodj
n^ciakswasa Robinaona Krosna. Osdobiona
4ma rycinkami, prseloiyi Jan Gh^eu&aki*
Warssawa, 1878, w 800, atr. 186. Kartono-
wane. 67 Vt kop.

— - Krasoe nowy, ei^li skntki nieposlnasen-
atwa, sopelnie nowo i trelciwie dla nftjtkn
polakiej miodsiefty nloftony i do oryginala
ssatoaowany. Wydanie pierwsse. Wsdowica,
1871, w 8ce, atr. 168.

'— Sswigcsraki, a oatstniego wydanxa Iran*
cnakiego. prserobionego prses T. J. Btahl'a
prseloftyc Jan Cb^inaki. Z 12ta nroinami.
Warasawa, 1871, w 8oe, atr. 480. Kartono-
wane. 1 rob. 50 kop.

— w podsiemiach Paryfta, opowiadaiue 8-
letni^i dziewesynki s osaidw obl^ftenia prses
Praaakdw, przerobione z franonzkiego, prses
Jadwigo 0. Warasawa, 1873, w l6ce, str. 53.
Z rye caarn. kop. 80. Z kolor. 40 kop.

— paryzki, 1858, obacz: Faa Eag.
-* dla dsieci, 1843, 1856, ob. Fee D.

— na wyspie, 1834, ob. Fee Dan.

— przypadki, 1804, obacz: Fee D. Faalry.

— 1804, 1880, 1844, 1845, 1851, 1658, ob.
Dafee D.

— nowy, 1806, obacz : Kampa.

— przypadki, 1630, 1841, 1844, 1846, 1849,
1853, 1860, obacz: Kampe.

— Sxwajcaraki; 1833, 1850, ob. Wise (Mon-
tbolieo) ; Stabl.

— w podziemiacb, ob. 0. ladwlga.

ROBINSON T. Tbe laat days of biabop
Heber biabop of Galoatta by bee cbaplan tb.
Rew Waraaw, 1832, w 8ce. lO kop.

ROBINSON Teresa Albartyna (Pani, z domn
Jacob Talyi. ur. 1797). Hiitorical yiew of tiie
Slayio langna^e in ita yariona dialects. From
tbe biblical repoaitory condnctet by Edward
Robinaon D. D. Andoyer, Flagg, Goold on
Neamann, 1834, w 8ce, atr. 205.

(W dziele tem m6wi literatnrsa polakiej
od str. 143 do 194).Digitized by GoogleROBlTSGfi - AOGZNICA65J^if W 800*

— Uab«rnobtIicliM Handbnoh einer 6e-
sUckte der tlaTitchen Spraehen nnd Litte-
ntVy nebst ainer Skisse ihrer Volktpoesie.
lift cmer Yorrade Ton Edoard Robinaoo.
IMaehe Anagmbe Uebartr. and beffirwortat
JomDr. B. K. Bruhl. Leipzig, Geibel, 1852,
V 8m, sir. XVI i 845.

■WTSCH M. (I>r.) Hiaiorya ko^oiola Cbfj-
fkmmego. Potocsnia opowiaddana dlananki
iakadowaaia. Za zaxwolaniam antora. Pna-
HamMCMjl lea. Wtad. Jachimowaki. Lw6w,
Alak aa nd a r Vog^l, 1867, w 8ca, air, 474 i XJI.
1 itr. 70 cent.H. (Doktor.) Tego naiwiska autor
si^ k& jaat niameam.

F. XNanoiyciel w Pr%dnika). Italy
eiyli Zbi6r piaini dla aak62 polakich.
tmajt piarwasy (dla &igiiiias6j i iradni^j
Vmf\. Iapak» drok Braitkopfa i Hartla, 1872.
V 8ea, atr, 24* 1% agr.

llMa Tomow^^ ateniy nimow6j aaancyt,
i nns, podana -pna« prakt. dyatyUtora (xa-
«jt salapiony). Wanaawa, w kom. u Giwar-
tavakiego i Sp:, 1850. S ^p. 10 gr.

f, obaoz: Bochowski A.; Cfeazkow-4iA. (wiejacy); Cz|iiaki (avenir); Franklin
fL(aaptato) ; Mhk\ L (wiejaoy); Hauricb Itn;iki; Mf7ika (wAnglii); Rape!: 8s«
m. (1868); Szolo Kas.
ftrtylleryi i fortyfikaeyi pny obroaia
tviard^ 1811, w 80a.
■*-Bm« Ob. Skatt W«ltar.
(■Mi Sav.) Litania o <w. Roaha, dolwiad-
tMmjm Mtronta od lnorow5j larazy. Pria-
mfSif Jalania, 1865? w Qce, atr. 8. 5 grp.

— NaboiaAatwo do 4w. Rocha. Rzen&w^
Mar, (pned r. 1871) (wydanie w 1000 eigz.
da r. 1872 apnadano 800 egzamp).

— Obaez; Wajeiach 8w.

iMha^a Bractwo, obacz : Ksi^ka; Neuville.

MWHACKI Oaafiy (Mistrz tancu). Mazara
jak nalafty tanozyd ? PoznaD, naUad aatora,
1874, w 8ca, atr. Ill, 48 i 16 Ubl.

MNMEBRUN. R^ponse k S. £. M. le comte
da fiiamark an acget de la proteatation dea
d^t^a polonaia an parlement da Nord, dana
la leaiica da 18 mara 1867. Cbamb^ry, typ.
Hanard, 1867, w 8ce, atr. 6. 50 cantim.

— Obacz; Lemeraiar.
MWHEFOUCAULD (de la) (kti^i^) Francf-

«nk (1613 t 1680). Makaymy i awagi moral-
aa, przaloiona a francnzkiego przez Stan.
Bilinakiago. Wilna, Zawadski, 1812, w l2ce,
atr. 132, XJI, 4. 8 alp.

Iwbatifl Esgania, ob. Batjoel (Rozmowy).

Mwlia Wiklar Hanryk (le comte) (nrodz.
iM w Paryia). Aocnne &me de people ne
te moorir. Antitbese k Piinpreoation : ,Flaa
4 Polecat...* Faria, impr. Benoa at Maalde,
IW, w 8ca| itr. a 60 oent»•^ Ki diTiaaooa, ni* anmiatie. La Polagna,
R^ponaa k M. Rolland r^dactenr. da Progrte
da Lyon. Paria, Reno a at Maalda, 1868, w
8ca, atr. 16. 1 frank. +

— Fablaa at poaaiaa polonaiaei pablieea
parlaOta«M... pr6e6d5ea d'one lettra de Henri
Martin. Paria, 1874, (przeklady a Mickiewi-
cza, Kraainikiego Zyg. i inne).

7- La Pologne r^tablie c'estlapaiz. Simpla
expose par un frangaia, ancien offider polo*
nais. Faria, cbea iFroaa, impr. Cb. Yandran
Yora, 1865« w 8ce, atr. 48. +

— A la reaooaaie! appel k tooa lea organea
da la praaaa. liberate. Yenailleaj impr. da
Bean, I861, w 8ce« atr. 7.

^- R6ponaa k la brocbnra da M. Cb. Miko-
azewaki ,La Fologne at la' Rauie dana la
SlaVie' par on Frangaia, ancien loldat polo-
naia. Paris, Jonker, 1878, w l^e, str. 12. 'f -f

-^ Tradactiona de vera polonaia compos^a
poor le second anniversaira da la revola*
tion polonaise da 29. Nov.. 1830 c^lebr^a
k Besangon par If. Jos. Meyzner polonaia
capitain au 9ma regiment de ' ligne traduita
(en vera libres) B6sanQon, impr.. D£is, 1883,
w 8ce, atr. 8.

^ Obaci; Laflmaoais; Meisner J.

Boeznipa 29. Listopada. Paryi, w drnkarni
Pinard, 1881. w 8ce, atr. 4. (Antorem ma by6
Gnrowski Ad.)

(Dnigaj dwadzieatego dziewi%tego listopa-
da. W 8oe, str. 8. (Na koncu w'Lipska
1882 r.)

— Rewolucyi polski £j, dnia 29 Llsiopada
1880 rokn, obchodzona przez Folakdw Depar-
tamenttt Garonny w Agen, dnia 29go Listo*
pada 1838 roko. (Tytat francnski : Anniver-
saire etc.). Agen, w drakami (^nillota, w 8ce,
str. 86. [Jedna atrona po polsku, drnga po
francazkoj.

(S% ta: Mowa J6z6fa Zielinskiego, KapL*
tana; Ks. Ludwika Jasinskiego; "Wysockiego
Ignacego, poracznika; Erzyianowakiego, p'oru^Online LibraryKarol Józef Teofil EstreicherBibliografia polska, Volume 4 → online text (page 11 of 117)