Karol Józef Teofil Estreicher.

Bibliografia polska, Volume 4 online

. (page 61 of 117)
Online LibraryKarol Józef Teofil EstreicherBibliografia polska, Volume 4 → online text (page 61 of 117)
Font size
QR-code for this ebook


kowski). -I-

(Trei6: stopniowaniu pri^iotnik6w w
JQzyka polskim przez naaczynela Romnalda
A. Bobina; Wiadomoici szkolne podane prses
dyrektora Wojciecha Korniokiego).

^ (pierwsse) Dyrekcyi o. k. wyi«iej szkoljr
realnej w Kndcowie za rok szkolny 1876.
Krakdw, naklad fnndossn sskolnego, drak
Wl. L. Anosyca i Bp., 1876, w See, str. 6t
i 1 nieliczb., z 1 tablic% litomf.

(TreM: niektorjrch zwi^zkaoh pomi^dsy
liniami stopnia dmgiego a dwiema prostami
przez prof. Urysza; Kronika i statystyka n*
Msda przez dyrektora). +

— Dyrekcyi wyissej szkoly ie£ilnej w
Tamowie za rok szkolny 1875. Tara6w, na*
ktad dyrektora Trzaskowskiego, dmk J6sefa.
Stymy, 1875, w 8ce, str. XLlll, 22.

(Trei6: Trsaskowski Br., apoleoznem.
stanowiskn i wycbowania kobiet; Klimkiewi-
czowna, Goficie (wiersz); Komicki, Der Dich*
ter Lied, tinm. z polskiego (B. Zaleskiego) ;.
Kronika i statyst p. Trzaskowskiego).

— Dyrekcyi towarzystwa kredytowego mia*
sta Lodzi, za czas od zawiazania Towarzy*
stwa do wl%eznie 19. (31.) Pa£dziernika 1878
r. Warszawa.

— Dyrekcyi Towarzystwa kredytowego-
ziemskieffo z ozynnoioi swoich za rok 1871.
Lwow, drak. narod. Manieckiego, 1871.

~~ Dyrekcyi Towarzystwa kredytowego m*.
Warszawy za czas od zawiazania Towarzy*
stwa do d. 19. Wrze^nia (1. Pa£dziemika)
1871. Warszawa, 1871, w 4ce, str. 44 i An-
neksa nieliczb.

— Toi, za csas od d. 19. Wrzeinia 1871
do d. 19. Wrzeinia 1872. Warssawa, drak
8. Orgelbrandi^ syn6w, w 4ce.

— Toi, sa trzeci rok istnienia Towwrtj"
stwa, to jest z% czas od dnia 19. Wrse^nia
(1. Pa£dz.) 1872 r. do d. 19. Wrzeinia (1.
Paidziemika) 1873 r. Warssawa.

— Dyrekcyi Tow, nankowaj pompcy dU.Digitized byGoogle886SPRAWOZDAIHKinlodziaiy W. la. PotoasBkitgo ob^miQ^M
diiaYanift od csita piarwtMgo j<j JMbiiiiiA
Bif d. 29. Wminia 1841 a do koi&oa On-
dnk 1842 r., fol.. k. 2. +

— Tokf olMjjnugfM bltiko tmUtaia ditft-
taiiU od csasa Igo jej sabnnm tio d. 29.
WneluU 1841 fti do icodk* Ciorwca 1844,
w 4oe, str. 8. i-

«- Toft» n ciM od Igo Lipe« 1860 do
koAcA Cienrca Idftl r. Potoftd. dnik N. K«-
niitkiego i Spdiki, nlica Borii&tka, Nr. 82,
(1851)» w 4oe, ttr. 8. +

— Toi, u rok 1869. Ponuin, I860, w 4oe.

— Dyrekcyi Towartjrttwa pomoey naoko-
wej imionia Karola Mareinkowtkieffo dla
s^odsieiy Wiolkiogo ktifstwa Posaaaikiago
sa rok 1876. (Trsydiioitv is6ity irtniooia).
Posaan, dnik N. Kamientkiogo i Sp., 1877,
w 4co, atr. 13. -i- 4-

— Dyrekeyi Towanystwa wykistaleenia
maayki w Qalicyi co do aars^a od 1. Wrae-
ioia 1866 r. do ko6oa Kwietnia 1867 r.praed-
toftona ogdlnama agromadaenia. Lw6w, dnik
£• Wiaiaraa, 1867, w 8oe, atr. 11.

— Toft, Towara. ku wykaataL maayki w
Qalieyi aa r. 1867 praedloft. og61aoma agro-
vadaenia. Lw6ir, dmk E. Wiaiaraa, 1868,
w 8oe, atr. 12 (atr. 8ma wypaaaoaona). -h

— Dyrokoyi Galicyjtkiego Towaraystwa
Biaayoanego aa rok 1869 praedtolona og61-
BOBia agromadaenia. Lw6w, drak Wiaiaraa,
1860, w 4oe, 1 ark. +

— Toft, aa rok 1860 praed^oftone ogdlnema
agromadaenia d. 24. Caerwoa 1861 r. Lw6w,
drak £. Wiaiaraa, 1861, w 4oe, k. 4.

«* Takift tytot aa r. 1861 praedloftone o-
g61aema agromadaenia d. 12. Haja 1862 r.
Lw6w, drak £. Wiaiaraa, 1862, w 4ce, kart
8. (Odoaytal adwokat Madejaki Maoelli).

«- Toft, aa rok 1862 praedtoftona ogolne-
ma agromadaenia d. 2d. Kwietnia 1868 r.
Lw6w, dmk £. Winiarsa, 1868, w 4oe, k. 6.
(pbi(jmiiue: O^o* Konat. Tohdranickiego Dyr.

— Dyrekoyi Towarayatwa prayjaciol aatak
pigknyoh w Krakowie a eaynnoioi w r. 1864
do 1866 (pi6ra Walerego Wieloglowakiego).
Krak6w, drak Caun, 1865, w 4ce, atr. 27.

— Toft, a eaynnoioi w r. 1856—1866. Kra-
k6w, drak Gaaaa, 1856, w 4ca, atr. 88. +

^ Toft, a rokn 1856/7. Tamie, w 4oe, atr.
46.+

*- Toft, aa r. 1857/8. Krak6w, naktad Tow.
Pnm. Satnk Pifiknych, 1858, w 4oe, atr. 48.
(PiOra W. Wieloglowakiego), +

-* Toft, la r. 1858/9, w 4oe, atr. 2 i 48. +

— Toft, la r. 1869/60, w 4ee, atr. 40. +
^ Toft, aa r. 1860/61, w 4ee, atr. 44. +
^ Toft, aa r. 1861>62, w 4oe, atr. 55. -i-

— Toa, aa r. 1862/68, w 4ce, atr. 56. -i-

— Toft, aa r. 186^/64, w 4ee, atr. 50. -i*^ Toft, aa r. 186^86, (aekretara J. Fr. iCo*
toiowaki), w dee, atr. 46. -f

— Toft, Ml r. 1868/66, w 4ea, atr. 48. -i-
. Toft, la r. 186<V^7, w 4oe, atr. 48. +

— Toft, aa r. 1867/S8, w 4oe, atr. 41. +

— Toft, aa r. 1864/69 Knk. 1868, w doA,
atr. 37. + -f +

— Toft, a eajmiioftei r. 1869/70. Krakdar,
nakl. Tow. Prayj. aatak pi^yeh, drak Ccaao,
1870, w 4ee, atr. 40 i U. +

— Toft, B eaynnoioi w r. 187(y71. Bok
XYIL Krakdw, drak Caato, w dee, atr. 45. t-

^ Toft, aa r. 1871/72. Krakow, 1872, ar
400, etr. 49. + + 4-

— Rok XIX, 1872^3. Krak6w, drak Kor-
neokiego, w doe, atr. 62. -f

— Rok XX, 187S/74, drak W. Koraeckia-
go, w 4oe, atr. 56. + -i- db

(Podpiaany aekretara Piotr Umidaki).

— Toft, aa r. 187^75, drak W. Konieekie-
go, w 4oe, atr. 61 k. 1. +

— Toft, aa r. 1876/76, drak W. Korneokia-
go, w doe, atr. 66.

^» Dyrekoyi Towarayatwa Prayjacidl aatak
pi^knych we Lwowie o caynnofteiaoh i ataaie
Towarayatwa aa rok 1869 — 1870. Lw6w, na-
ktad Towarayatwa, drak Kornela Pillera, 1870,
w dee, atr. 26. +

» Dyrtkeji Towarqratwa waajemnyoh a*
beapieoaen w Krakowie agromadaenia og6l-
nema d.30. Miya 1870 praedloftone. Krakow^
drak Uniwerayteta, 1870, w doe, atr. 4 i atr. 8.
(Uchwi^ agromadaenia ogdln^).

— Dfrekcyi waraaawakiego Tow. abespia*
eaen od ogoia aa pierwaqr okrea daialalaoftei
od d. 19. Wraeftaia (7. Paftdaieraika) 1870
do kodca r. 1871. Waraaava, drak Bacgara,

1872, w doe, atr. 8.

-^ Dyrekoyi Towarqratwa aaiioakowago dla
m. Krakowa, oraa dla powiatow krakowekie-
go i ohraanowakiego w aieftoie Krakowie
aaloftonego, a dopelaionid eayaaoftoi aa rok

Sierwaay, t j. od do. 8. Styoania do 81.
fradnia 1870. Krakow, naklad Tow., drak
Uniw., 1871, w doe, atr. 9. •*-

— Toft, B eaynnoioi aa rok traeoi, tJ« od
1. Styoania do 81. Gradnia 1872 r. (Obc(j-
mig§oe aaraaem apia oalonkdar). Krakow,
naklad Tow. aalioak., drak W. Korneokiogo,

1873, w dee, atr. 11 i LiaU oalonkdw atr. 7.

— Dyrekoyi towarayatwa aalioakowego w
Krakowie ^Spdtki aarejeatrowanej a niao-
gTanioaon§ odpowiedaialaoioi^'' a oaynnoaci
aa rok pi§ty i. j. od d. 1. Styoania do 81.
Gradnia 1874 r. (Obejmig%oe aaraaem apia
oalonkow). Krakow, nakUd towarayatwa aa-
Uozkowego, drak Gumplowioaa, 1875, w 4oe,
atr. 11. Liata oal. Tow. aal., atr. 11. +

— Toft, aa rok aa5aty t j. od 1. Styoania
do 31. Gradnia 1875, druk Anoayea, 1876;
w 4oe; atr. 14. Liata oalonkow, atr. 10. -^Digitized by GoogleSPRAWOZDAKIEm•— I)jrelreyi wyacigdw konnyeh w krdle-
flhria pobkMm t» rok 1870. Wannws, 1871,
w See, ttr. 24.

^ Toi, M rok 1873, Tamfto.

— Toi, ta rok 1878. Wtrtiftwa, drak A.
P^jevtkiego, 1874, w 8ce.

— Dyrekcji Zakladu naakowo-rolnicsego
V Dnblanech. Lwow, 1871.

— > s dzialaD Stowarsyitenis apoiywesego
«Zgoda* sa piarwtae potroase 1872, War-
aiawa, dnik Pi^ewtkiago, 1872.

— s dsiatan atowarsyisenia spoiywosego
sMerknry* w Warstawie aa ilsze p6trocze
lOTO r.

— Toi« sa pi^ta p6!rocze (a drngi^ 1871
r.) Warasawa, 1872.

— Toi, za •xosta polrocze, to jast od 1
Styesnia do SO. Marca 1872. Warszava, na-
kM Slowarzytzania, drok Pigawikiago, 1872.

— Toiy ta 7ma polrocza. Warszawa, 1873.

— Toi, sa Ylil pdtrocza od 1. Styesnia
de 80. Oaerwca 1873 r. Warazawa, drnk A.
P^jewakiego, w 8ce, air. 11. +

— s dsialan warasawikiago oddsiata ro-
idja. Towarsyatwa opieki nad swiars^tami
la rok 1673. Warazawa, druk J. Goldmana.
Mormnowaka Hr. 24, 1874, w 8ca, atr. Vi i
9-67.+ /

— a ezploatacyi drogi ialaanaj warasaw.
ako wiedenakiej zarok 1846. Waraaaway 1847,
w 8oe, sir. 46.

— Toft, sa rok 1847. Warazawa, dmk St.
Str%bakiego, 1848, w dca, air. 53. +

— Toi, sa rok 1850. Warasawa, dmk St
8lr«btkiego, 1851, w See, atr. 53.

^ s liindaastt dla sskoly kaoia koni va
Lwowie i waioaak wsffl^dam atworseaia o-
Mij. Lwow, drok £. Winiarsa, 1863, w 4ca,
•tr. 14 (I). +

— s faoduasow Kaay Waparcia podapad-
lyek lekarsy oras wdow i aiarot biadoych
fo leka rz a c h posostalych sa rok 1858. War*
asawa, 1859, w 8C6, atr. nieliczb. 8. (Auto*
grafowaao). ^1

— roczne e. k. flnmDazyum Franoiszka Jo-
s^ we Lwowia. Kck azkolny 1868. Lw6w,
186Q. w 4ea, atr. 92.

(Obejmiga : Naaka j^zyka polakiago w azko-
lach pobkich prsad Kopczynakim, przas W.
Wiatoekiego).

— Toft, rok azkoiny 1869. (Obejmuje: Sol
kamionna prses Loop. Wiggla. Rzeczy azkol-
aa prses Dyr. St Sobieikiago). Lw6w: nakt
futtd. naukow., dmk K. Fillera, 1869, w 4ca,
k. 1 i atr. 85. +

«— Dwnnaata kr61ew8kiego katol. gimaa-
zyam TrsamaBzaikakiago s roka askolnago
1860—1851, prayccam: Ka popii pabliczoy
aeiai6w, majfcy ai^ odbyd w ozwartek 25go
i pif tek 2^ wrselnia i na arocsyttoM azkol*
v%f prsypadiytcf w lobotf 27go t m. uprsaj*mia sapraasa Jan l>siadek, dyrtktor gfmaa*
syam i profaaor. Zwdlfter Jahraa-Bariokt ftbar
daa k5niglioba katboliteha Gyronaaiom sn
Trzamaasno. TrsamaasnO| dmk G. Olawakie-
go, 1851, w 4oa, atr. 43. -i-

(Trai6: Rozprawa naaos. gimo. W. Tacba*
ckarta, Harodot alz Gaograph, ain Baitrajr
zur Gaachichte dac Gaograpoia ; Wiadomotci
askolne prses dyraktora).

^ (18) kroL katol. gimnazyam w Trsa*
meazDie s^r. askoL 1856/57 ktoram na pa*
blioz. popit aezaiow d. 24. Wrzeia. zapraasa
Dr. Gim. J. Szoatakowaki. Trzamaasno, G«
Olawaki, 1857, w 4ea, atr. 47.

(Miaici: Barwinaki, £iniga Betracbtangaa
Qber diallUaten ZnaUnde Littaaana im
XIII and XIY J.) +

» s interasu mlyna parowago w Zagrzyu**
ku sa rok 1868. Warssawa, 1865, w See.-

— Iwowakiaj. Isby handlowaj i prsemyaYo-
waj do wyaokiego c. k. Minittariam handlu
i rolnictwa wsgl^dam taryf przewozowvch
kolal ftalasaaj. Lwow, w komiaia K« Wilda,
w 8ce, atr. 28. 24 grp.

— s kapitatow oras przychodo i wydat*
kow fandaazow parafii warzsawakiaj wyzna-
nia ewangialicko-aogabarakia^ za rok 1861.
Warasawa, drnk Tomaisewakiago, 1862.

— komiayi isyograficsnaj c. k« Towars.
Nankow. krakowa. obejmi;^%ca Pogl§d na
csyonofei dokonana po koniao r. 1866, oras
Materyaly do fisyografii Galicyi s 4 tabU
litogr. Krak6w, drok Uniw. Jagial. pod za«
rs%cL Konat Mankovrakiego, 1867, w 8ce,
8tr. V, 120 i 274.

(Na dsielo to stozyli aie: Knczviiski Stef.,
Majer Joz., Altb, Gzerwiakowski it., JaMon-
iki W. (s niam. K. Fritacha), M. Nowicki,
F. Karlinaki, A. Kooyan, J. Jachno, L. Waj*
gel, T. 2abrawaki, J. Dzi^dzialewicz, A. Wia*
rsajaki, G. Zipaer, S. Witwieki, J. Rabl., W.
Grsegorsek, E. Janota). -h i- +

^ Toft, T. 11, r. 1868, atr. V, 84, 208. 8
zlr. + + +

» Toi, torn III, r. 1869, atr. V, 82, 253,
161. 8 sir. + -I- •*•

— Toft, torn IV. Krak6w, 1870, w 8ca,
8tr. y, 82, 250, 274 i 1 tab. (s map§ asla-
kow gradowych). 3 zir. + + +

— Toft, torn V. Krakow, drok Uniwera.,
1871, w 8ce, kart 8, atr. 167, 172 i 1 mapa
zr6det naftowych i aolnyoh w Galicyi i na
Bakowinia akreilil Dr. Alth. 3 str. + •». +

— Toft, torn VI, tamfte, 1872, w 8ce, atr.
IV, 171 i 144. 3 zlr. +

^ Toft, torn VII, wydania Akadamii Umie-
j§tnoftci 1872, w 8ca, atr. IV, k. 1, atr. 17,
182, 131 i 1 mapa. 2 sir. + -^ •«•

— Toft, torn VIII, 1874, w 8oe, atr. V (II)
(172) (303), s 2 Ubl. litogr. i 1 druk. 4 s^r.

— Toft, torn IX, 1875, w 8ce, atr. IV, k.
2, 237 i 4 Ubl. 4 str. -i- t ^Digitized by Googledss8PRAW0ZDAK1EZs 9 iomdw 88 air. Tom pierwtsv s po-
wodv wyoserpaoU go, nio tpriaaigo bI^
oiobno.

— Toi, Eomisyi fiiyografiesnoj obejinig%-
CO pogt^ na csyondoi dokonane w ci%ga
t, 1876, eras matem^y do fizyografii Galicyi.
Tom X. Krakow, drnk Uniw. Jtgiel. 1876,
w 8c6, str. y, 2 nl., 42, 188, 219 i 1 nl. -h -i- -f

— a czynBOici komityi konknnowej asta-
ftowioDOJ przy Dyrekcyi n||dowej teatrdw w
Wanzawie, dli ocenienia dstel dramatycEoych.
Wartsawa, druk ,Karyera WaratawB.*, 1876,
lbl.,.w 8 Btpahy, ttr. 4. (Dodatek do Kar.
Warn.) (Referent Stan. BognstawBki). -t-

— komisyi fandaBz6w emigracyi polskiej
a intareBU nabycia antrepryzy Polaki malo-
wniciej. Paryt, druk Manlde, 1889, w 4ce,
Btr. 12. + + +

— ObacE: Chadiko.

^ Bzeiciomieii^czna komiayi fandaitdw
emigracvi polikiej sawiengaoe wplywy i wy-
datki od Igo Lipca 1842 ao Igo Btycania
1848 r. (Paryi, 1848), dnik Bonrffogne at
Martinet, rue Jacob, 80, w 4ca, od str. 57
do 63. +

— Toi, roczne, od 1. Styeinia do oBta-
tniego 1846 r. 8.280 bis. Paryi, dmk i Ittogr.
Haulde i Renoo przy nlicy Bailleal, 9-11
(1847), w 4ce, od str. 96 — 100. ^

- roczne komiByi fonda8z6w amigr. pol-
Bkiej aawieraj^ce wplywy i wydatki od Igo
Stycznia 1866 do 1. Btyoznia 1866 (prezydu-
j%cy: N. Otisar, tekretara A. Smolikowiki),
druk L. Martinet, w 4ce, (odbitka od Btr.
126-128). 4-

— Toi, za rok 1866, dmk Maalde i Renoa,
w 4ce, k. 2. +

— Toi, za rok 1867, dmk L. Martinet,
w 4oe, k. 2. -f-

< - Tol, od 1. Stycznia 1868 do Igo Sty-
cznia 1859 r. (Paryi, 1869), drnk i lit. Re-
nou i Maulde przy nlicy Rivoli 144, w 4oe,
Btr. 137-140. +

— Toi, z przeci^gu ezasn traechletniego
od 1. Stycznia 1859 do Igo Btycania 1862,
dmk Renou i Maalde. w 4ce, Btr. 4. -i-

^ komiByi hipotecznej w praedmiocie za-
prowadzenia ksi^g gmntowych w krajn na-
Bzym. (Lw6w, 1871), w 4ce, itr. 22 i 28.
(Sprawozdawca Ant. Rydzowaki).

— komiByi miaita Krakowa z odbytej po>
droly do Glaagowa i Adham celem przeko-
oania ei^ o oiytecznoici 8yBtem6w wykony-
waoych przez towarzystwo angiehkie »Car-
bon fertilizing Company''. Krakow, naklad
Tow&rzystwa „ Carbon fertilizer Company^',
druk W. Korneckiego, 1875, w 8ce, str. 27. 4

(Sprawozdawcy : Walery Rzewnski i prof.
Rozwadowski).

— komityi o ogiarach itd. (do rozdania).
(Naklad 600 egzempl.) Przemyil, JaBtrz^baki.
Krak6w, druk Wywialkowakiego, 186., w
See, Btr. 32.— koaiayi flady miajekiaj w Krakowri*
w anrawio gazowaj 26. Paidaiamika 1871.
Krakow, dmk Oaaza, w 4oa, itr. 26« -i-

— komiayi wytnaezonej praaaaajm dowjr*
pracowania projektn aolei ielaang w Oafi-
oyi zioione przeiwiatnym Be)mnj%oym atanoflft
w miaai^on Wrae4nia 1842 r. b. m. i r»
(Lw6w, dmk Pillera, 1842), w 8ce, atr. Hi.

— Komiayi organiozn4j Towarzyatwa daiBO«>
kratycznego, za rok 1869-70. (Okolnik XYII.^.
Ner 181.). Oenewa, dmk Pfeffera i Pnky^
b. w. r., w 8ce, atr. 24. [Podpia; Preaydent
Lodwik MieroaUwaki , Sekretarz Bronialaw
Graczynaki]. -t-

— Tot, od dnia 9 Stycznia do 80 Kwietni*-
1870 rokn. (Cyrkularz, Ner 101.). Paria, typ*
do Roaga frdrea et Comp., 1870, w See, atr.
18. +

— Komiayi, do nporzadkowania Miaata Krm*
kowa natanowioo^j. Krak6w, nak^ad Magi-
atratn, w drakarni BCzaau', 1871, w lOca,.
atr. 27. -i- 4 H-

— mianowan^j calem nrzadzenia Obchoda
roeanicy Rewolocyi, 1880 roko, w Londyaie.
Paryi, drnk P. Baadoin, w 8ce, atr. 16. +

— Komiayi nagrodowSj dia Utwor6w ac^-
nicznycb, nadealanycb na Konkurs, wyana*^
oaony przez Hr.FrancxazkaZrubiei&Bkiego i Hr*
Jana Zamojakiego, ayna. (Oddrak a Fenle-
tonn nCaaau*). B« w. m. i r. (Krak6w), Redak^
cya K. EBtraicbera i St. Koimiana, (1871). +

— Obacz: Eatreicbar (1872-.77).

— Komisii (tak) uatanowion^j dla wyka-
zania atann Towarzyatwa kredytowego aiam-
akiego Kr61eatwa polakiego. B. w. m. i r.^
w drukarai rz%dowej, przy Komiayi rz%dow^
Oiwieoenia pnblioznego, w 8ca, atr. 86. •§> -4

— Toi. Dzia} II.: Dodatek do ^Dzieniiika.
warBzawakiego**, a dnia 6go Liatopada 1864,
w 8ce: Dzial II.: atr. 69; Dzial 111.: Btr. 68;
Daial lY.: atr. 86: Dzial Y.: atr. 81. + +

(Podpiaani: L. Qiecaewicz, Prezea; Hr. L*«
Opperman, Czlonek; Bognoki Teofil, R«de«>
sunn).

— Komiayi, z poleconycb j6i przez Zgro-
madzanie ogdlne, a dnia 6go Czerwca 1844^
czynnoioi. Bez w. m. i r. (Londyn, 1844),
w Soe, atr. 22. 4

(Z powodupobytu CaaarzaMikotajaw Anglii)^
< — Komiayi delegowan^j przez og61ne Zgro-
madzenie Reauray mieazczanakiej, do apraw-
dzenia Rachunkow, za ozaa od zawi%aania ai^
tejie Reauray, w dniu 21 Paidziemika do 81
Grudnia 1866 roku, przez Ooapodarza W. Wal.
Rzewuakiego ztozonycb. Krakow, w drukarai
Uoiwersytetu, 1867, fol., karta L 4

— Komiayi zdrowia, uatanowionej praea
Radfi Miaata Krakowa, z powodu cbolery epi-
demiczn6j, w roku 1873 pani:g%cej. Krak6w,
naklad Rady Miaata Krakowa, w drakarni.
W. Korneckiego, 1874, w See, atr. 31. +

.- (Trzacie) Komitata parafialnago Koiciola.Digitized byGoogleSPJUWOZDAHIEmj/Mf/tu^ Maryi P«nojr» o BeiUvrtcyi Olta-
mvitlkMgo, dsieta WiU Btwotsft. (04clrak
i.GBto'). Krak6w, drnk .Gstsa", 1870,
i$M,ttr. 19. -f

I — (Pi^rwBBe) Komiteta Oebroa dls malych
I ino» w Krakowie, b roka 18ia Krak6w«
tSce.

«- (Dnigie do trzynaiiego) wydane pod
i^piieni: Zdanie sprawy s ctynnosd Komi*
MtOekron, wychoozaoe eo roka, ma sir* 38,
n,4i, 45, 89, 43, 45, 47, 89, 31, 33, 35.

- Od 14 aaczTna si^ pod tyi. ; Sprawosda-
n dternaato Komiteta Ochron. dla malych
iom, w Krakowie, i roko 1861. Krak6w,
wkM Komiteta, cscioakami sCsato'', 1862,
w 8e«, ttr. 3X +

- Toi, 15te. Tamte, 1863, w 8ce, ttr. 32. -(.

- Tol, ]6te Komiteta Oohroti, dla matycib
iam^ w Krakowie, s roka 1863. Krakow,
M .Czaia', 1864, w 4ce, str. 81. -f

-Toi, 17te. Krakow, dnik ^CzaBu*, 1866,
V8e9,ttr. 21 i kart 2.

- Toi, 18te. Krakow, drok Uniwersyteto,
IttS, w 8ce, atr. 27, kart 2. ^

- Toi, 19te, drak Uniwersyteto, 1867,
tSee, str. 25, kart 2. -i-

, - Tei, 20te. Tamie, 1868, w 8ce, atr. 26,

- Toi, 21 e. Tamie, 1869, w 8ce, atr. 27,

«BU 1. +

. - Toi, 22ffie. Tamie, 1070, w 8ce, atr. 26
1 kart 2 niehcab. 4

- Toi, 23e Komiteto Ochron, dla malyeb
«ieei, w Krakowie. Krak6w, drak .C8a9u\
IWl, w 8ce, atr. 82 i II. +

- Toi, 24e, m roka 1871. Krakow, w dro-
mi Uniwerayteto, 1872, w 8ce, atr. 22 i U. -f

- Toi, 25e, s roka 1872. Tamie, 1878,
v8ee,8tr. 22 i karta 1. + .

. - Toi, 26e, % roka 1873, w 8ce, atr. 22

1(1). +

- Toi, 27e, s rokn 1874. Krak6w, w dra-
«ii Uaiwerayteta, 1875, w 8ce, atr. 22,
ttrtal. +

^ raobunkowe Komiteta Reanray knpiec-
nO; I roka 1871. Warazawa, w drakami
J. OBgn, 1872.

- Komiteta Towarzyttwa akademickiego
*»j*Buiej pomocy, w Uniwersytecie jagiel*
^BskiiD, z czynnoici w roku 1866. Krakow,
* drakarni uniwersyteta, 1866, w 8ce, atr.

n. + + +

- Toi, z czynnoSci w roku 1867/68. Kra-
*", 1868, w See, atr. 13. + + +

-Toi, w Uniweraytecie, a czynnoioi, j. w.,
^ rako 186^69. Krakow, 1869, w 800, atr.

». + 4 +

- Toi. w UDiweraytecie, z czynnoaci, j. w.,
^wktt 1869/70, Krakow, 1870, w 8ce, atr.
*• + f +— Toi, w Uniweraytecie, a eaynn^ioi, j. w.,.
w roka 1870/71. Krak6w, 1871, w 8ce, atr*
19. -f

— Toi, w Uniwerfytecie, z czynnoici, j. w.^
w roka 1871/72. Krak6w, 1872, w 8ce, atr.

21. +

-— Toi, Komiteta Towarzystwa wzajemn4j
pomocy Uczni6w Uniwertyteta jagiellonskiego,
z czynnoici w roka 1872/3. Tamie, 1878,
atr. 24.

(Przez pomytk^ wydrokowano z roka 1873/4).

— Toi, z roka 1873/4. Tamie, 1874, atr.

22. + -f +

- Toi, z roka 1874/5. Tamie, 1875, w 8ce,
atr. 30, karta I. + ^ +

— Komiteta Towarzyatwa wzajemn^j pomo-
cy UczDi6w Uniwersyteta jagiellonskiego,
z roku 1875/6. Tamie, 1876, w 8ce, str. 28. +

— Komiteta Towarzystwa gospodarskiego
ffalioyjskiego, przedfoione og51nema Zgroma-
azeniu, dnia 25 Stycznia 1861, za czas od
1 Lipca I860 roku. Lwow, drak Zaktada
imienia Osaolinakicb, 1861, w 4ce, str. 8.

— Toi, za czas od 15 Czerwca 1868 roka
do konca Stycznia 1869. Lw6w, drak Winia-
rza, w 4ce, str. 12.

— Toi, za rok 1869, w 4ce.

— Komiteta c. k. Towarzystwa galicyj-
skiego gospodarskiego, za rok 1872. Lw6w,
nakUd Towarzystwa, w pierwszej zwi^zko-
wej drukarni, Rynek 11, dyrekcya A. Trom-
peteara, w 8ce, str. 32.

— Komiteta c k. Towarzystwa gospodar-
skiego galicyjskiego , o rezultacie Zbiorow
w roku 1872, w oor^bie tegoi Towarzystwa,
a dol%czeniem rozprawy Dra T. Pilata: meto-
dach zbierania dat do statystyki iniw. Lwow,
nak^ad cea. k. Towarzystwa ffosj^odarskiego
galicyjskiego, z drakami £. Winiarza, 1874,
w 8ce, str. XXIY, (1) i 90, z 1 Tablic%. +

— Komiteta c. k. Towarzystwa gospodar«
akiego galicyjakiego , an rok ]673. Lwow,
naklad Towarzystwa, w pierwszej zwi^zkowej
drakarni, By nek, w 8ce, atr. 31.

— Toi, za rok 1874. Lwow, nak^ad c. k.
Towarzystwa gospodarakiego galicyjskiego ,
w drakami A. J. Rogosaa, w 4ce, str. 19. -»•

[Zarazem 2) Sprawozdanie streszczone z
czynnoici Oddzialdw 0. k. Towarzystwa gospo-
darskiego galicyjskiejfo, za rok 1874, w 4ce,
str. 18. — 3) Zamkni9cie Rachunkow Bilansu
bankowego i Obrota, tudziei Bilansu maj%tka
o. k. galicyjskiego Towarzystwa gospodar-
skiego, za rok 1874. Lw6w, 1875, str. 89. —
4) Komiteta c. k. galicyjskiego Towarzystwa
gospodarakiego, atr. 15].

— Toi, za rok 1875. Lw6w, naUad Towa-
rzyatwa, a I4j 8wi%zkow6j drakarni (Hotel
2oria), 1876, w 4ce, str. 20.

(Zarazem Sprawozdanie atreszczone z csyn-
nosci Oddzial6w, a» rok 1875, w 4oe| atr. 16 »Digitized byGoogleSiO8PSAW0ZDAH»Ztmkaitcio fiao1»in1i6w, m rok 1875, w Ice,
ttr. 89; Spit imienny CBloiik6w ttr. 15).

— Eomiietn, wysnaesonego nt potiedBeDia
Towarsyttwa lekartkiego waniawskjego, s d.
18 Marca 1862 roku, dla ibadania pod wigl^-
dem higieniozoym k§piali pablicSByeh, wan-
nowych i parowych, ittniej^eych w Warasa-
wie. Wansawa, 19 Maja 1882, w 8o«, air. 27. -i-

— Komiietii TowariyttwamnsycBnago, war-
aaawikiego, aa rok 1872. Wansawa.

^ Eomiteta aars^dsij^cego, Towarsyaiwa
Opieki narodow^', s esyn&cSoi ubiaglych sa
ozaa od 1 Latago do 31 Stycania 1872. Lw6w,
1872, w 4ca, 8tr. 20. 4 +

~~ pi^rwtze Eomiteta Towanyatwa Opieki
azpitalD^ dla dzieci, w Ermkowie, sa rok 1872
i 1873. Erakow, w dmkami L. Paszkowskiego,
1874, w 8ce, str. 16. +

— Toi, dragie, z roka 1874. Erak6w, dmk
L. Pazzkowtkiego, 1875, w 8ce, str. 23. -f

-* Toz. trzecie, s roko 1875. £rak6w, dmk
^Csaitt", 1876, w 8ce, str. 19. -i-

— Toi, cswarte, Eomiteta Towarsyaiwa
Opieki 8zpitaln6j dla dzieci, w Erakowie,
s roka 1876. Erakow, cscionkami jpCzasa',
1877, w 8ce, str. 31. +

— Eomiteta Towarzystwa sach^ty 8ztak
f i^knych, w Er61estwie polikiem, sa rok 1872.
vVartzawa.

— Toi, za rok 1878. Warszawa, w dm-
kanii Earola Eowalewskiego , alica Er61ew-
aka, Ker 28, 1874, w 8ce, sir. 46. -r

» Eomiteta wsparcia Nadwiilan, dotkni^-
iyoh powodsi%, w r. 1839, ogtoisone prses war-
azawskie Towarsyttwo Dobrocsynnoioi. Bes
roka i miejsca draku (lacs w Wartsawie 1840
roka), w 4ce, str. 14. 4- +

— - Eomiteta wsparcia miesskanodw miatta
Wansawy i prsedmieicia Pragi, Saski^ Kepy,
w roka 1844 powodzia dotkai^tych. War-
azawa, w drakarni Str^btkiego, 1845, w 4ce,
atr. 68.

' — Wyitawa powtzecbna w Wi^dnio. 8pra-
wosdanie Eomiteta wykonawczego, od tiiga
1872 do Ewietnia 1873, sloione pe^n^ Eomi-
syi Da posiedzeaio dnia 29 Marca 1873 roko.
(Osobne odbicie s Dsiennika ^Gsas**). Era-
k6w, druk Leona Paszkowskiego, 1873, w 8ce,
str. 13. (Podpisany Bobowski). -f

— tarnowskiego Eomiteta miejskiego, ka
zaopatrseaia rannych wojskowych, z Eampa*
nii roka 1866, przez gmin^ miasta Tamowa
od dnia 2 Czerwoa 1866 roka wysadzonego,
wykasuj%ce czynnoici Eomiteta, od dnia ukon-
stvtuowania si^ ai do dnia rozwi%zania, t. j.,
od dnia 21 Czerwoa do dnia 30 Gradnia 1866
roka. Tarnow, drnk Rasinowskiego , 1866,
fol., str. 6. +

^ Eomiteta z Zarsada Funduszami, obacz :
Heltmann W. (1869).

-« Eomiteta glownego do zbierania skla-
dek na Sskoly ludowe, s czynnoioi od sawi§-saaia do dnia 15 Meja 1872. Lw6w, naktsd
Alfreda Mtookiego, 1872, fol., air. 6. + +
' — pt4rw8se, rocsne, Eomiteta glownaero-
zwi||zka spj5leksarobkow^ch polskieh. Posnan«
osoionkami T. H. Dasskiewicsa, w See, wtr*
24 i 1 Tabella, sawierajaoa Obras atana 8p6»
lek sarobkowych polskicn sa rok 1871.

— Earatoryi Sskoly rolnicsej csemielsow-
ski4j, sa rok 1873/4. Erakow, aaklad Towa-
rzystwa rolniosego krakowskiego, w drakaim-
Dra L. Onmplowicsa, 1875, w 8oe, air. 16. +

-» Toi, aa rok 1876. Erak6w, naktad Towa-
rsystwa rolnicsego krakowskiego, w dmkami
Wl. L. Ancsyea 1 8p61ki, 1876, w 8ee, atr. 19.

— z publiczneeo obchodo 14 roesnicy Re wo-
lacyi polski4j, odbytego w Londynie. Poitiera,
1845, w 8oe.

— a obrotn Handla sboftowego, drsewnago,
tadsiei innych p2od6w, w roka 1850, w 8ce.

^ (Og6Ine) s obrota i stana Eas^ wapar-
oia podapadlyoh Farmaceot6w, % roka 1860»
1861 i 1862. (Proses Eomiteta Red. Si. Dr
Teodor Heiariob). Warssawa, w drokami 8.
Orgelbranda, w 8oe, str. 19*

— pi4rwsse a obroto Fandossow i stana
EsNy wsparcia podapadtych Farmaeaatd w ,
ores wd6w i aierot, po Farmaoeataeh P<mo-
atalych, sa rok 1865. - Drogie og61ii6 Spra-Online LibraryKarol Józef Teofil EstreicherBibliografia polska, Volume 4 → online text (page 61 of 117)