Karol Józef Teofil Estreicher.

Bibliografia polska, Volume 4 online

. (page 63 of 117)
Online LibraryKarol Józef Teofil EstreicherBibliografia polska, Volume 4 → online text (page 63 of 117)
Font size
QR-code for this ebook


a d. 16. SUoznia 1876 L. 24.808 wyatoaowa-
nego do Wydzialow powiatowych w D%bro«
wie i Tamowie, atr. 2.

AL 19. Liaty aloibowa dla kondttktor6w
i icb zaat^pcow, atr. 1.

20. Bezultatlieytacyj mytoiczych w r. 1874,
atr. nL 8.

21. Wykaz oaynazow a myt na drogach.
kn^owych za r. 1874 i 1876 na podatawie
kontrakt6w dzierftawnycb lob zatwierdzonyob
ofert licytacyjnyoh, atr. 8.

22. Odpia odezwy wydzialn kngowego z d.
4. Intego 1876 do L 690 wyatoaowanej do

c. k. namieatnietwa wmiejaon, atr. 2.

28. Odpia odezwy c. k. Prezydyum namie -
atnictwa z d. 2. Stycznia 1876 r. 1. 9.218
wyatoaowanej do wydzialn kngowego wa
Lwowie w L W. 811, 1676, atr. 4.

24. Odpia odezwy Wydzialn krigowego a

d. 16. Luteffo do L. 811 wyatoaowanej do
c. k. Prezydyum nam. w miejscu atr. 1 do
alegata 26 a. b, Fundnaze atypendyjne, atr. 6.

Do alegata 26 c. d. Bilana maj^tkowy fund,
atyp. 6*

26. Wykaa por6wnawezy koazt6w lekaratw
w IT. kwartala 1874 r. a aptaki Bskobug a.

44Digitized by GoogleMBSPRAWOZDANIEJcotsttmi lekwstw oblieioiieiiii wedlog klasy
n|dowej dlaapteki asUnowioncj, atr. 1.

87. Wyoiv latwierdioDyeh (prsei Wydsiat
Icr^owy) DA rok 1876 bodiatAw asf^itali po*
wttaohnych i pablietnyoh w Galioyi (s wy*
J%tkieiii Iwowtkiago i krakowakiago), ttr. 8.

28. Wykaa sUna salieaak ndtialonyob tspi-
Ulom a fandnaza krajowa^o na raahanak na-
lalytoioi sa koasta laciania nbogioh w csa-
aia od 1. aiarpnia 1874 do 1. Lutago 1876,
atr. 1.

29. Wykas atatyatyczny o rucba chorych
w galioyjakich azpitalaoh powaiachnycb aa
rok 1874, atr. 8.

30. Wykas atatyatycsny o ruoha pielQgno-
wanycb w knjowych aakladaoh potoinio i
obt^kanych wa Lwowia i Krakowia sa rok
1874, air. 3.

Dodaiak do aprawosdania % czynnoaai Wy-
dsialo krajowago za csaa pokoniac Styoznia
1876. FoDdoaz atypandy|Dy Gtowinakie^o.
Zamkni^ia raohanza admiDiatracyi dobr
Winniki sa rok 1874, atr. 3.

Alagat III. Sprawozdaoia wydzialo kngo-
wago o aatawia drogowaj, atr. 29.

Al. IV. SprawozdaDia wydziain kr^owago
w aprawia natanowiania Dowych trybiinalow
1 inatanoyi w zachodiiiaj Galioyi, atr. 9.

AL V. Sprawozdaoia wydziata kr^owago
o wnioakn wyjadaania aatawy, ii do waino-
ioi zapiaa na a%d polabownr potrzaba, aby tan
aapia aktam notaryalnym byt zaznany, atr. 8.

Vl. Sprawozdaoia wydziain kngowcjjB^ a
wnioakiam rozl|osania gmin Obnrzyn i Ta-
maas6w w powiacie brzozowakim, 2 kartki.

TIL Sprawosdanie W. K. o potrsabia smia*
ny nataw knjowych, kt6rami nadano po-
asozagolnTm miaatom prawo do pobom oplat
od napojow apirytnaowyob, s powoda zapro-
wadzania miar matrycsnyob na nooy natawy
pa^atwowflj s d. 28. Lipca 1871 r. 8 kartak.

VIII. Spr. W. K. s wnioakiam do ustawy
wsgl^am podniaaiania ohowa bydla, atr. 13,

IX. Spr. W. £. o prsyswolanin kradytn
dodatkowago na wykoncsenia bndowy drn*
giago pi^tra i poki^cia daoba w sabadowa-

. aio aspitalo Iwowakiago, 8 atr. nial.

X. Spr. W. K. w prsadmiocia bndowy w)a-
anaffo domn dla krajowago zaktadn poloftnio
wa Lwowia. atr. 6.

XI. Spr. W. K. w prsadmiocia prsakasanej
mn petycyi in2yDiar6w okr^gowycb o prsy-
znania im oachT atalyob urs^dnikdw krajo-
wych i prawa doomarytary, atr. 6 (I).

(Prsedt. rs%d.) XII. Woioaek komiayi miQ-
asanaj ztoionaj s delegowanycb c. k. Namia-
atnictwa i wydsiala kr^owago wz^l^dem
prsaniesienia poJedyiaGzych gmin do innycb
okr§g6w obecnia latniaj^oyoh s^ow powia-
towycb. 9tr. 16.

Xiil. Woioaek k. miaaz., atr. (I).

XIV. Wnioaek j. w., atr. (I).XV. Wnioaak j. w., atr. (i;
XVL Woioaak j. w., ttr.XVI L Wnioaak j. w., atr. (I).Alag. XVII. Wnioaak kon. mifasaiiaj ato«
ionaj E dalagat6w o. k. nam. i wyd. kn|.
wzgl^am prsaprowadzania smtaa w obacByna
podziala na oki^ z%d6w powiatowyoby atr. !•

XVIII. Wnioaak j. w., atr. I.

XIX. ^ j, w., atr. 1.

XX. „ ^. w., atr. 1.XXI

XXII

XXI IL

XXIV.

XXV.

XXVI.w., atr. 1.
w., atr. 1.
w., atr. 1.
w.| atr. 1.
w.. atr. 1.
•tr. 1.XXVII. Spraw. wydz. kr. w prsadmiocio
zaknpna ponta pod bndowy gmachn na a-
miaazcsania wya. aajma i wydziain kngove-
go, atr. 7.

Alag. B. z planam, atr. 8.
Alag. D. Frotokot z planam.
Alag. E., atr. 3.

SnbalL a do aL E. Przyblizony rachnnak^
atr. 8.

XXVIII. tarylach kotai ielazoycb, sir. 1.

XXIX. O uatawia kamaj przaciw pgan-
at wo, atr. 1.

XXX. liicia P. JaL Florkiawieza, atr. 4w

XXXI. Wnioaak o nebwalaniu 2 oataw dla
kr61. Oal. i Lod., atr. 8.

XXXII. Spr. wydz. kr. w prsadmiocia pro*
jaktn do natawy o ochronia ziamioptodow od
gaaianio, cbrsaazoz6w i Innyob owad6w, atr.
9 i XIV.

Prsadt. rsfd. Alag. XXXIII. Uatawa obo-
wifsqjica w kr61aatwia Gal. i Lod. s W. X.
krak. wsgl^dam kompatancyi a^ow do ros-
trsygania nM>r6w o prawa grnntowa, atr. 2.

XXXiV. Spr. wyds. kr. s wnioakiam o po-
mnoiania ail pomocnicsycb s powoda odda-
nia wya. aajmowi, a w )ago sast^pstwia wy*
dsialowi kr. nigwytasago nadsom nad sakla-
dowym mmtkiam i sakladoaram dobrem
gmin i saklad6w gminnyob, atr. 6 (II).

XXXV. Spr. wyds. kr. o naglaj potrsabia
orMrnlowania prsamyain nafto#ago, atr. !&

XXXVL Wnioaak (potrsaba prsas reformy
nataw dotyos%cyob naleftyto4ci prawnjcb,
czyli podatkn apadkowego).

aXaVII. Fnndnaa indamnizacyjoy kn^. kor.
Galicya zacbodnta r. 1874 GaL zach. W. X.
krakowakia. Zamkni^ia raobnnkn Lwow, d.
80. Marca, 1876, atr. 47.

XXXVIII. Spr. wyds. kr. w przadmiooia
orgaoizacyi zakladow leczniczycb wa Lwo*
wia atr. 16. Alag., atr. XL

XXXIX. Spr. wydz. kr. o aunia krajowa(i
aakoly ffoapodaratwa laaowaffo, 2 kartki.

XL. Spr. wydz. kr. o wydatkaob naaskol^
wetaiynaryi praliminowanych w mbryca YU
poz. 67 badiatn fondnazn kngowego na rok
1876, atr. 16, 6.

XLI. Spr. wydz. kr. w przadmiocia wnio-
akn poala Skrsynakiago o ntworsanin binra
g6mietago prty wywdala kngowym atr. 9,
alag., atr.XXVlL

aLII. Spr. wyds kr. w praadmioeia tin-
maoaania art 12 nstawy kr^. a d. 2 IfigaDigitized by GoogleSPIUWOZDAMIE8471871 • stcwBkiflh prtwBj«h tteaii aanenr-
mMM^g O w publiosoych ■skoheh lodowyek,
•Ir. 4, mleg. ttr. 8.

XUIL Uitowft wzgl^em pnemiAny zs-
vartych w ittniejfoyoh atUwsch krajowycb
osmeteA mittr i wag na wagi i miary me-
trjetne^ 2 kartki.

ZLIV. Ottawa obowi^soj^ea dla kr61. Gal.
i Lod. I W. X. krak. o oehrooia wlasnoAci
polowaj, itr. 90.

XLY. 8pr. kom. adm. wsgl^dem roz}%ose-
am oaady Obanyn od gminy Temeszdw w
powiecie bnozowskim, 2 kartki.

XLVl. Spr. kom. prawn, o wnioska wydz.
Icraj. wyjednaoia ustawy, ii do wainoloi sa-
insa na t^d polabowny potrzeba, by ten za-
^a aktem notaryalnym byt nznanyn, 1

XLYII. Spr. kom. adm. o wnioaku wydz.
'kr, w praedmiocie zaknpna gronta na bodo-
dow0 gmacba dla pomieszczenia tejma i
-wjdziata kr^owego, 1 kartka.

XLVIII. Sumar. preliminarz fund, indemn.
dim GmL wzobod. zachod. z W. Ks. krakows.
m rok aloneczny 1876. Lw6w, 16/4 1876,
«tr. 68.

ZLIX Spr. wydz. kr. w przadmiocia ztego
stana wyohodkow w tzpitala Iwowtkim, kar-
<kA 1.

L. Waiotek o itosankach prawnyoh stann
amacielaki^go w pobl. tzkotaoh ladowyoh| 1
lartkm.

LI. Wniosak o zaprowadzenia wydzUYa le-
kankiego w Uniwers. Iwowskim, 1 kartka.

Ul. Wniosek o zbadowaniu gmaeha dla
MJiDii, 1 kartka.

lilll. Spr. kom. badietowej o badowie wta-
oego domn dla krajowego zaktada pololnic
w« Lwowie, 8 kartki.

UY. Pnnktaeye w aprawia obj^oia zaUa-
d6w przymazowtj pracy (poprawy) w zarz^d
pa£aiwa, I kartka.

LY. Wniotak o nadaoraeh tzkolnyob, 1
lartka.

IjYL Spr. kom. budiatowei) o projakoia
wpyds. kr. wzfflodem nttalania potad riadmia
tnijnier^w okragowych i przyznania im praw
«rs^Bik6w atalyoh kngowycb, ttr. 5.

LYII. Wniotak o zmmajszaniu kotzt6w
sarz^dn dobr kngowycb, 1 kartka.

LYUL Spr. kom adm. o wniotkn wydz.
kng. wzf^dam pomnoiania tit |K>moeniozyoh
w wjdE. kraj. z powodn oddania wyt. tejm.
* V j^ aaat^pttwia wrdz. kng. ntjw^itza-
go naozom nad zakladowym maj^tkiem i
sakladowam dobram gmin i zakladow gmin-
aycb, ttr 4.

LIX. Spraw komisyi praw. w tprawia
oatanowiania nowych trybnnatow 1 instancyi
m Galicyi zacbodniej, ttr. 7

LX. Wniotak, aby prawo polskia i jago
liiat. byla przadmiotem obowi^kowym dla n-
ezniow Uniw we Lwowie i Krakowie, 1 kartka.

LXI. Wniotak co do ntworzenia otobnej
igiej tzkoJy realnej we Lwowie t kartka.LXIL 8jpr. kom. pr. s prtadloftaaia n«do«
wego proiaktn do nttawy wzgl^em kompa-
tenoyi tfddw do roftriTgania tpor6w o pra-
wa gmkowe, kt6re podlegaj% poatanowieniom
ot. patenta z d. 5. Lipca 1853 Da. p. p. Nr.
180 i ottawy krajowej z d. 26. kwietnia 1871
Dt. nttaw i rozp. kr. Nr. 18, ttr. 6.

LXin. spraw. kom. adm. o wniotkn rz%*
dowym do ottawy wzgledem przemiany za*
wartych w uttawach krajowycb oznaozen
miar i wag na miary i wagi metiTCzne, 1
kartka.

LXiy. Wniotek co do dodttka gminnego
do podatkn kontnmcjgnago od wina, 1 karti^a.

LXV. Spr. kom. tejm. wybranej dlatpraw
prawniczyok w przedmiocie protby c. k. no-
tar. p. Kontt Bamnlta o nttanowienia tta*
lycb rawidentow dla c. k. t%d6w powiato-
wych w kr. Gal. i Lod. z W kt, loakow*
tkiem, 4 kartki

LXVI. Wniotek wzgl^em ttopy procen-
towej, 1 kartka.

LXVlI.Wniotek przeoiwpijaiiitwn,l kartka.

LXVill. Wniotek o rntkim j^zykn wykia*
dowym, 1 kartka.

LXlX. Wniotek o mtkim j^zyku wyktado*
wym. 1. kartka.

liXX Sprawozdanie wi^ktzofoi komityi
koltary krajowej w przedmiocie nttawy co
do podnietienia hodowli bydla rogatego,
ttr. II.

LXXI. Sprawozdanie mniejtzoici komitTi
knit. kraj. w przedmiocie nttawy codopod*
nietienia bodowli bydia rogatego, 6 kartek.

LXXI I. Spr. kom. bndietowej o zamkni^in
rachnnkow, fandatzow indemnizacyjnych za
rok 1874, 2 kartki.

LXXIII. Spr. kom. bodietowej nad przed-
loieniem wydziala knjowego o przyzwolenie
kredvtn dodatkowego na wykonczenie budo-
wy drngiego pi^tra i pokrycie dachn w za*
bad. tzpitidn Iwowtkiego, 1 kartka.

LXXfy Spr. kom. budi o prelimin. fund,
indemn. Gal. wtchod. i zacb. i W kt. kra-
kowtkieffo na rok 1876, 1 kartka.

LXXv. Spr. kom. gomiczej o wniotkn W
kr. w przedmiocie praemytlu ntitowego, ttr. 8.

LXXVI. Spr. kom. prawniczej o wniotkn
potU kt. St^pki CO do ograniozenia t|dowq
ttopy prooentowej od poiyczek pienigtnycb
wnatnrm krajn, 8 kartki.

LX&VII. Spr. komityi drogowej o proje-
kcie wydziala kng. do zmiany nttawy dro-
gowej, ttr. 17

LXXVIII. Spr. mniejtzoioi komityi drogo
wej onttawie drogowej, ttr 16.

LXXIX. Sprawozd. komityi ednkacyjnflj o
wniotkn potla Hotzarda wzgledem wykona-
nia § 21 nttawy z r 1878 o nadzorach tzkol-
nycb, ttr. 8.

LXXX. Spr. wydziatn krajowego w tpra*
wie nznania tzk6t rolniczycn w Dnblatfaeb
za zakltdy krajowe, ttr 6.

Aleg 2 kartki

LXXXI Spr kom kultnry kng. w przeUDigitized byGoogle8PRAW0ZDAMIEinioeie vtttwy o oohro&ia wtAinoloi polnej,
str. 29 0).

LXXXII. 8|pr. tpM. kom Mjni. wjbriaaj
do roiposnama projektn uttowy o wykupnia
pnwa propinaeyi. Uttawa o prawia prop., tir.
6 (III) 18.

LXXXI1I. Woioiek o tzkola tztak pi^knych
w Krakowid, 1 kurtka.

LXXXIY. Wniosek pneoiw inatytacyom
repreientaoyi powiatow^ch, 1 kartka.

LXXXV. Sprawoadanie komiiyi badietowej

wniotkaoh wydsiala kngowego wzgl^dem
ivydatk6w na iskoly wetarynaryi prelimioo-
wanyoh w robryce YII pes. 67 bndfteta fan-
dasftu krajowego na rok 1876, 8 kartki.

LXXXVI. 8pr. kom. budftatowaj nad pna-
dtafteniem wydz. kr. w iprawia latrynowej
w Bzpitala ffl6wnym Iwowtkim, 1 kartka.

LXXXVIL 8pr. kom. bndlatowej o patjfcyi

fodanej do wyds. Bejmn p. Maur. hr. Dziad.
innyoh oz}onk6w komltatu zawi^zanego w
oala niesienia pomocy doohownym obrz^dka
graoko-katolickieffo, kt6rzy opaicili dacyzy%
che^msk^ i pnabywaj^ obaooia w Oalioyi,

1 kartka.

LXXXYIII. Spraw. kom. badi o prelim.
AwdnnzQ izkolnego narok 1878, itr. 9.

LXXXIX. Wnioiak j^zyk niemiacki po-
cz^wszy od 2giej klaiy ■ak6t Indowych jezt
obowi^zkowym, 1 kartka.

XG. Spr. kom. eduk. o wniotknpostaSknyn-
•kiego wfgl^em utworzania dmgiaj tzkoly
realnej we Lvowie, ttr. 8.

XGI. Sprawozdanie komiiyi ednk. z woio-
•ka posla Dan^ewzkiegro na poriedz. d. 11
Mija za nagly nznanego, 1 kartka.

XGII. Spr. kom. ed. o wnioakn poila
Haasnera w przedmowio zaprow. Wydz. lek.
na wtzeohnicy Iwowtkiej, Btr.4.

XGIII. Spr. kom. pr. o wniozkn poela J^
drzejowskiego wzgl^dem reformy nzUwo-
dawatwa dotyoz%oego nalaftytoioi n%dowyob
za przenieiiania wUtnoioi i przakazania apo*
rzadzenia akt6w poiaiertnyoh gminom, atr. 7.

aLIV. Spr. kom. apec dla zbadania wnio«
akn poB^a Haninera o amiane ztaiota krajo*
treffo i ordynaoyi wyboroacj knjowflij. atr. 9
i 9 kartki.

XGY« Spr. kom. adm. o przadtolaniu wydz.
kr. w przadmiocie organ. saUad. laoaniozyoh
we Lwowia, • mianowieie azpitala powzaeoh-
nego weLwowie, atr. 16.

XGYI. Spr. kom. aejm. obraacj do ntoiaiiia
natawy o znieaienin prmwa propinaeyi. 9 kart-
ki i itr. 16.

XGYll. Wnioaek o ntwoneain w Nowym
Targa ezteroklaaowego niiazego realnego
gimnazynm, 1 kartka.

XGYIII. Spr. kom. prop, o wnioeka wy-
dziala kr. tycz%oego n% proiby kr6l itot.
miaata Lwowa wzgl^em anieaienia prawa
propinaoyi i w temie mieieie, 4 kartki.

aCIX. Spr. kom. adminiitr. o przedloienio
wvdi. kr. w przedmloeie organizao^ aakta-
dow Itotnieayeh we Lwowie, a mianowieiekngowego saktadn dla obt|kanyeh w Knl
parkowioi atr. 14.

C. Spr. kom. bndietowej o preHminarsn
fandnzza knjowego na rok 1876 atr. 28.
Dodatek, 1 kartka.

GI. Spr. kom. budietowej o wnioeka p.
Rydzowikie|fo wzgl^em wyznaczenia % fan-
dazz6w krajowjrcb rocznej kwoty 6.000 lir^
na nmieizczenie izkoly zztak piQknych w
Krakowie« ewentaalnie wyznaczenia aamy
100.000 z}r. na wybndowanie na ten eel bn-
dynka w Krakowie, 1 kartka.

Gil. Sprawozdanie kom. knltary krajowej
nad przedloieniem wydz. kr. o wnioeka p..
Skrzy6ikiego w przedmiocie ntworzenia przy
wydz. kngowym bi6ra g6miczego, 8 kartki.

GUI. Spr. kom. praw. o wnioikacb p. 8t^»
ka i p. J^drzejowikiego tycz%c^ch nig wy-
dania uztawy kamej przeciw pgaAztwn.

GIY. Spr. kom. zejm wyznaczonej do zba*
dania ipraw. wydz. kraj. z czynnoaci sa czaa
od 1. Lipoa 1874 r. do konca 8tyeznin 1875»
itr. 17.

Aleg. Wykaz wyniUoioi fund. kng. 1 kartka^

Aleg. Nowe astawami kngowomi sa kra<^
jowe nznane, polarkuiza.

Alejf. W^kaz itana drog krajowycb, I ar-
kuaa m fouo.

GY. Sprawozdanie kom. kaltnry kn^owej
w iprawie nznania azk6{ rolniezych w Dn*
blanaoh sa saklady krajowe, 1 kartka.

GYI. Spr. kom. admin, o wniozkn poila.
Erazma WoIaAzkiego wzgl^dem nregnlowania
tuyf kolejowyoh, atr. 6.

GYII. Sprawozd. komizyi terytoryalnej o
prsedloiooyoh praez o. k. rsad wnioakaeb
kom. mieasanej ntoftonflj s defegat6w e. k.
namieatnictwn i wydsiatn krajowego wsgl^-
dem prseprowadzenia zmian w obeonym po-
dsiale knyja na okrggi a)d6w powiatowych^
atr. 8.

Aleg. Projekt pods, teryt kr61. Galieyi i
Lodomeryi i W. Ka. krak. na okrggi z^ow
powiatowyob. Lw6w, 1876, ztr. 89.

CYIII. Spr. kom. ednk. o sprawosd. wydz.
kr. s d. 8. Kwietnia b. r. L. 8267 w przed*
mioeie tiamaozenia art. 12 oat. kraj. s d. 2.
Mija 1878 o atozonkaoh prawnyob atano naa-
esyoielakiego w pnblioznycdi askotaoh lade*
wyeb, 1 ktftka.

GIX. Spr. kom. ednk. s wnioeka foth
Skrsynzkiego w przedmiocie prawa polzkieflfo
jako przedmiota obowi^owego prsy egzz
minaoh icizlycby 8 kartki.

GX. Spr. kom. ednkacjfjnej o wnioeka po
zta Wn. 0. KrzyUnowzkiego dotyczaoego
nanki jgzyka niemieckiego w zskotacn 1q*
dotvyeb i wazkolaoh 4rednieb| 1 kartka.

GXI. Wniosek oezopowem w gminach wiq-
ikioh i matowiejzkicb, 1 kartka. 4-

— atenograficsne s rospraw galie. z^mn
knjowego 7 aezyi 111 peryoda acsiBm gafi*Digitized by GoogleSFBAWOZDANIE849mUico od 1. podadsenift d. 7. Maroft 1676
£ll.Miiedi6Bfa s d. 27. Maroa ld76. Lw6w,
Mk J. Dobmntkiego i K. Gromaaa, w 4ea,
ifr. 223, alegatow I-CYI. -f

- takeyi ikarbowej Rady miejskiej ozam-
faiecia rachnnk6w maj^tka obrotowego i za*
kbdowego miatta Krakowa za rok 1870 alo-
kM aa zatadsie ksi^g wydziala obrachnn*
bwigo. Krakow, druk data, 1872, w 4ca^
mr, 21. ^

- To2, za rok 1872. U!oione na zatadsia
bbf wydziala obrachuakowego. Krakow,
Mklid gmioy miaata Krakowa, drak W. Kor*
Mckiego, 1875, fol., ttr. 24, 2 niel +

- lekeyi leinaj e. k. Towartyttwa gotpod
rolo. krakowa. Krakow, drok Uaiwars., 1871,
1 w 8ce, ttr. lY i 88.

- leaain akademiektago Uniw. Jagial. a
vociyitosci 400-latn. rocznicy urodalo M.
lopenika odbsrtej w iym^.a anrwarsytecia
d. 19. Lotego 1878 r. Krakow, naktad i drok
c. k. Uniw. Jagiol., 1873, w 8ce, Przadmowa
itr. XVL 2ywot M. Kopemika przez Fr.
Kiriintkiago air. 43. Sproatowania sir. 1.
ITjktxy lekeyi w latach 1491 — 1494 (odpi*
Ml Zeg. Paiili), kart 4, w 4ce. + + +

- lierotacb g6roo*azlaskich. Krakow,
1S51, w 8ca.

- ipoiek zarobkowych za rok 1872.

I - To2, za rok 1873 zdane oa Walnam
ZcltfaDiu w Torouiu d. 29. Listopada 1874
pnM pairona Sp6tek zarobkowych kt. Sza-

I umwtkiego. Poznan, druk N. KamieDskia-
|0 i Sp., 1874, fol. ttr. 17.

- Sp6}ki: Bninski, Ghlapowtki, Plater i
Sp. w Poznaoiu, z czynnosci za rok: od 1.
Lipet 1867 do 30. Czerwca 1868. Poznan,
TO L. Merzbacha, 1868, w 4ce, ttr. 4. +

(Podpitani : Bntntki, Cblapowtki, Plater i
Spotki).

- tpolki do atawiaoia oraz eprzadawania
^MMw dla zarobkai^ej ladnoaci w Wartza«
VM 1868- 1864. (Wydanie X. Tadeutza La*
Wninkiego w 40 egzempl.) Wartzawa, druk
^^ Polakiaj, 1866, w 8Ga, air. 16. +

- i w aprawie wydawania dziannika fran*
<iikitgo w Wiadnia. Lwow, 1873, w 8ce,
<» 89. +

- Toi, drogia. Lw6w« druk J. Dobrzan*
«i«|o i K. Gronuwa, 1873, w 8ca, ttr. 14. *

- itanio oaukowym c. k. gimnazyom
^ Hietzowie z r. azkoloago 1862—1863.
1*7^ ^ Antoni Bialikowics). Rzetzow, druk
^r. Skialskiago, 1868, w 4ca, ttr. 27.

(Oditr. 3—10 rozprawa Marc. Baraaow-
I ^"i^Co: akeancia w jazyku grackim). 4-
** sa ttana katy Towarsyatwa wy4cig6w
■^eh w Gaiicyi a roka 1843. Lw6w, 1844,

- Toi, z r. 1844. Lw6w, drak J. Sznig-
■^w8ca, atr 23— rocina krakotrtkiago atowarzytianiako*
biat dla wtpareia wd6w wyznania israali*
ckiago za czaa od 1. Stycznia 1874 do 81.
Grudnia 1874 roko. Krakow, druk Dr. L.
Gumplowioza, w 8ca. 1 kartka.

— atowarzyazeoia ktztalci^cfj ai^ miodzia*
iy poltkiaj w wyitzych zaktadaob naukowych
we Francyi od czata zawi^zania ti§ t. j. od
14. Lipca 1872. Pary^ naktad typog;raf6w
polnkicb w drakarni Kouga'a praouj§cycb,
1872, w 8ca, atr. 16. + +

— pierwtzego galicyjtkiego atowarzytzenia
dla ptzczelnictwa, aadownictwa i jedwaboi-
ctwa w Kolomyi aa r. 1871. Kolomyja, druk
Miob. Biloata, 1872, w 8ce, ttr. 16. + +

— (piarwtze i drugie) ttowarzytzenia oa*
ukowaj pomocy. Pary2, 1834, w 8ca, 2 za-
tzyty.

— (piarwaza) roczna prywatnej tzkoly ban-
dlowaj we Lwowia a koncem roka azkolnego
1866 — 1867 do wya. 0. k. namiaatnictwa.
Lwow, Wild w kam., 1867. w 8ca, ttr. 9. -f

— azkoly wyitzoj poltkiaj. Szkola wy&taa
poltka w Paryfta. Sprawozdanie za dwa lata
tzkolna 1869/70 i 1870/71. Paryi, drak Rouga,
BunoD, Fraana, w 8ca, atr. 27. h -f

— Bzkoly fta6akiej Zgromadzenia pp. Ka-
noniczek iw. Dacba da 8axia przy ko4oiala
ttw. Tomatza w Krakowia z r. tzkol. 1872.
Krakow, naklad zgrom. pp. Kanoniczek, druk
Uoiwert , 1872, w 8ca, atr. 16. +

^ lekartkie tzpitala powtzechnego kr^jo
wego we Lwowie za rok 1873. Z polecenia
wytokie^o wydziala krajowego przea Dyrek-
cy^ tzpitala powtzeebnego. Lwow, drak K
Pillara, 1876, w 8ca, atr 374 i V, 1 ttr nl
4 tabl.

— Towarzyttwa aptakarakiago. Lw6w, 1871

— Towarzyttwa dobroczynnoaei za czaa od
10. Grudnia 1867, do 10. Grudnia 1868. Lwow,
0. k. galieyjtka drakarnia, w 8ca, ttr. 11
(Oddrak s Dodat. Tygod. do Gazaty Lwow-
tkiej). +

— wilantkiago towarzyttwa dobroozynno-
tci za r. 1867 Wilno, Zawadzki, 1868, w
4aa, ttr. 32.

— Toft, za rok 1858, wyj^ta a kti%g urz^*
dowycb na potiedzeniach rady ekonomioznaj

5rsa8 prezydanta i czlonk6w kantora tagoft
'owarzyttwa ze wtzelkicb przycbod6w i roz-
cbodow kaidego mieti%oa obliozonycb i apra-
wdzonyob. Wilno, Zawadzki, 1869, w 4ca,
ttr 32.

— Towarzyttwa ekonom6w w powiatach
wrzetintkim, tredzkim i gnieznienskim, w 80a.

— towarzyttwa bittorycznago poltkiego
w Paryftn a r. 1862. Paryi, drak L Marti-
net, (1863), w 8ca, k. 1, atr 40. -1-

— (VII) Towarzyttwa bittoryczno-litara-
ckiego w Paryiu od 1. Kwiatnia 1867 do 1
Kwietnia 1868. Odczytane d. 8. Miga 1868.
Paryi, drak braci Rouge, 1868, w 8ce, ttr 18.
+ +Digitized by GooglewoSPRAWOZDAHIE«- (Vni). Toi, od L Kvi«liii« 1888 do 1.
Kwitttnm 1889. OdoiytMM d. 8. Maja 1889.
Pftryi, drnk tanie, 1889, tr 8c«, ttr. 18. + 4

— (IX). Tol, od 1. Kwietoift 1872 do 1.
Kwieiaia 1878, odozytene d. 8. M^'a 1873.
Tamte, 1878, w 8oe, itr. 8. 4 4

— (XII). Tot od 1. KwietDia .1878 do 1.
Kwiatoia 1874. Odoxytane d. 3. Miji 1874.
Tamie, 1874, w 8ce, itr. 8. 4 4

— Toft, s lai 1858 — 1867. Tamfta, w 8oe,
•tr. 16. 4-

— Obaoa wyiij : pod Strawtzdaaie z csyn-
noici T. h. p. (1888).

« towanytiwa farmaoentycsiiago w mia*
ioia Wamawia. Wansawa, dink Alakaandra
Ginaa, 1873, w 8ca, ttr. 16. 4-

— iovarsyitwa jadwabnictwa dla zaolio*
dniaj Galicyi w Biala aa rok 1875. Bialtko,
aaklad towarsystwa, dnik Rycbarda Zawads*
kiago, 1866, w 8ca, air. 41.

(Obajmiqa: Chodowania jadwaboik6w priat
J6aafa Klaina; Statuta towanytiwa).

— iloftooa towarsyaiwa lakarsy gab'cyj*
akiob prsai komiayo ^braD% do >prawy no-
noraryow lakankiob. Krak6w, naklad Towa-
rsyatwa Lak. GaL, dnik Uniwartytato Ja-
giallontkiago, 1876» w 13oa, atr. 24. 4

— towanytiwa Mr6wki w Knkowia od
laloftaaia t. j. od 1869 aft do 81. Gradnia
1874. Knk6wy drnk Uniw. Jagiel., air. nia«
liozb. 8. 4-

— - towaraytiwa mazyosoago wa Lwowia,
ob. TcMrzoicki K.

— Towanyatwa naokow. knk. o nagro*
daob, ob. Major Mnf. 4

— towanyztwa nankowaj pomooy dla kaio-
atwa oiaazynakiago z piarwazago roka iainia-
nia zloftona pnaz dyrakoye na walnam zgro*
madzanin d. 29. Littopada 1878. Ciaszyn,
dnik Karola Proobaiki, (1878), w 4ca, air. 8.

4-4 4-

— towanyztwa ratany kapiaokiaj w War-
asawia sa r. 1867, ^. od d. 1. GradDia 1866
do d. 1. Gradaia 1867, w ict^ atr. 17, k. ai
2 i atr. X.

— Towanytiwa wzijamnyoh nbazpiacsafi
od ognia w Knkowia a ozynnolci piarwtzago
roka 1861/2. Knkow, naUad Towanytiwa,
1862, w 400, atr. 19. 4-

— Toft, drngiago roko 188S/B, w 4oa, atr.
28. 4

— Toft, 1868/4, w 4oa, air. 88. 4

— Toft, ubazpiaczeii od ognia i od grada
roka 1864/5. Knk6w, drnk Czata, 1865, w
4oa, air. 51. 4

— Toft, za r. 1865/6, w 4oa, ttr. 55. 4

«- Toft, od ognia i od gnda w Krakowia
a ozynno^ci 6go roko 1866/7 Knkow, drnk
Caata, w 4ce, air. 62. 4

^ Toft, sa r 1867/B, w 4ca, air 73 4— Toft, iibospiooidl v Krakowia ■
Bofoi damage roka 1866/9. Knk6w»
Caaaa, 1889, w 4ca, atr. 101. 4-

— Toft, z ozynooioi 9jgo rokn 1868/70 C^
bajmi^'aca zaraaam apia dalagatdw Towarsy-
ttwa). Knk6w, nakotd towanytiwa, drnk
Czata, 1870, w 4ca, air. 117. 4>

— Toft, z ozynnoloi lOgo roka 1870—71.
Krak6w, drak Czaao, 1871, w 4oa^ atr. lia

444

— Toft, z ozynnoftoi llgo r. 1871 — 187S
(obajmojfoa zanzam tpit dalairat6w Towa-
rzytiwa). Knk6w, nakladem Tow anyat w a ,
drak Czata, 1872, w 4ea. tir. 127 (w ftrodka
tytala dnaworyt ftw. Floryana). 4

— Toft, 1872 — 1878, w 4oa, atr. 140. 4-

— Toft, 1878 — 74, w 4oa, ttr. 81.

— Toft, z czynnoftci ISffo roka 1875^76.
Krakdw, drak Czato, 1876, w 4oa, atr. 61. 4-

— Towareyttwa wztjemnycb abezpiacaad
w Krakowia (Dzial abazpieczen na iyeie).
Knk6w, drak Laona Paazkowtkiago, 1876»
w 4ca ttr. 15 i 1 nialiczbow. 4-

— I ndziala w ezjrnnoftciacb poaelakioli^
bbaoz: CMapawaki Staa. (1871).

— ogdlna towanytiwa wycJiowanit naro*
dowago dziaci wycbodfteow poltkich od as-
wi^sania towarzytiwa aft do zaloftania aakaljr
narodowcj w Paryfto t j. do 1. Styomia
1844 r., w 800. 8 alp.

-» Toft, a ezynnoiei odbytyoh od 1. Sty-
aznia 1844 do Igo Stycania 1845. Pazii,
drak Boargogoa, 1846, w 8ea, atr. 12. 4-

— Toft, od Igo 8tyoznia 1846 do Igo Aty*
oznia 1847 (po poltkn i fr.). Tamfta, 1847»
w 8ca, (2 tzpalty), ttr. 12. 4- 4-

— z wyplywa i obrota Iandata6w kaa^
ijadnoczania towarz^iwa dr6g ftalaai^ea
wartzawtko-wiadanikiaj i wanzawako-t^-
gotkiei za czat od doia 1. Sfyeznia 1858 r.
do dnia 81. Gradnia 1859 r. Warzzawa, drnk
J. Ungn, 1860, w 8ea, atr. a

— wydiala knjowobo w apnwia wykopii
prawa propinaoyi. Lw6w, 1872, w 4ca, ttr.
24 i 38. . ^

— zanadzaj%oago ozytaloi^ akadamiaka w
Knkowio za r. 1868/9. Krakow, drak Umw.»
1869, w 80a, atr. 7. 4-

^ wydzi^a czytalni akadamickiaj w Kra»
kowia z ozynnoici w polroosa aiaiowana
187S^. Krak6w, drak Enjn, 1878, w 8ae,
tir. 18. +

— z czynnoftoi w p62rocza lainiam 1878»
Knk6w, drak Uniw., 1873, w 12ca, atr. 16. 4-Online LibraryKarol Józef Teofil EstreicherBibliografia polska, Volume 4 → online text (page 63 of 117)