Karol Józef Teofil Estreicher.

Bibliografia polska, Volume 4 online

. (page 75 of 117)
Online LibraryKarol Józef Teofil EstreicherBibliografia polska, Volume 4 → online text (page 75 of 117)
Font size
QR-code for this ebook


— Uaber dia Abkanft dar Slaran, naoh ....
von Or Paal Joaeph Scbaffarik. Ofan, Uni-
veraitat-Buchdraokerei, 1828, w 8ca, atr. 212.

— apadku przemyain i miast w Polaca,
przez ..... Warazawa, w drakarni XX. Pga-
row, 1810, w 8ce, atr. 281. 6 a^p. ¥ -^ -¥

— Uwagi wzgl^em poddanych w Polaoa
i Projakt do icb owolniaDia, przaz .... War*
azawa, drak ^Gazety warazawskiej" i Sakoa-
aorow Tomaaza Labmna, 1807, w 8oa, atr. 64.
1 zip. 20 gr. + 4 -fDigitized byGoogle8UBZT0KI ^ 8WEDENB0RG418— Obies: Bentkimtlci F.; Ekarttbm$eii.

anZYCKl luliiD (Iniynier, nrodx. 1820).
Opit DAgottmia (w Bibliotece wanzawski^j,
1888. Tomy 11., 111. i IV.).

SOSKi Feliks (i Krolettwa). De la Doniri*
Cm d' hopital. Th^e. Montpellier, 1887.

SUSSEX I. K. M. X. Mityng pnyjaoi6} Sprawy
poMn^j, odbyty w Treemason's Hall Uq-
oob^ Jan Fields, pod praewodnictwem .....
Uo^m, 1889, w 8ce.

SUSZA Jaeobut (Eppus ofaelmensis et bel-
miaia, cam S. R. E., UDiii, Ordinis ejusdem
adnoibratiim). Cursas vitae et certamen Mar-
^jrii B. Joaaphat Kunoevii, Archieppi polocen-
tit, Eppi Yitebsceniis et mstislayiensiB, Ordi-
us B. Baailii magni. Editio nova» emeadatior
ei aactior, carante Joanne Martinoy, Presb.
8. J.» jozta rarissima exemplaria editionis
romanae, anni MDCLXV. Parisiis, Vine. Palme,
1865; Poitiers, imprim. Oadin, 1864, w 8ce,
•tr. XV, 231 i Portret. 7 frank. +

— Sanlns et Psnlns. rntfaenae Unionis, San-
nine B. Josapbat transformatas , aiye Vita
MeleUi Smotneii, Arcbieppi bierapolitani ,
ArehimaDdritae dermanensis Ordinis S. Baei-
111 M. Editio noya, emendatior et anctior,
enranta J. Martinoy Presb. S. J. Brnxelles,
typ. F. Vromant, 1864, w 8oe, str. 111-189
7 frank. +

(Inna edycya: Romae, 1666).

SU8ZCZYA8KI Waiyalaw. Beitrag sur Gasn-
istik der Resection des Knieirelenkes. Inan-
garal Dissertation. Breslan, F. W. Jnofffers
Bachdmokerei , 1872, w 8ce , str. 80 i 1. -i-

SU8ZYCKI Tomasz. Kasanie na Urocsystosd
hri^tych Apostotow Piotra i Pawla w KoSciele
katoltckim iytomirskim, 1815, w 12ce.

SIITHERUNO Edwards H. The Polish cap-
tiyity an acconnth of the present position of
tlM Poles in the Kingdom of Poland and in
the Poliah Proyinces of Anstria, Prnssia and
Russia. Tomow II. London, Allen, 1868, w 8ce,
str 720. 26 shill.

~ Tbe priyate history of a polish Insnr-
rsetion from ofBciel and onoraciel soorces
by . •• In* two yolnmes. London, Saanders
Ortey and Comp., 1865-6, w See, str. XVI
i 606. 7 tal. 15 sgr.

(Bokv 1866 prseloiyt Sznmla6ski na polskie).

SirnCOWSKI Leo. De arte cheiloplastioa dis-
sertatio inaagnralis chirorgioa eto Casani,
1847, w 8ce.

SUTOWICZ Jttiiaa. Sprawa Zborowskich ns

Siiimie rokal585, napiaal , Czlonek xw.

Seminary am historycsnego prsy Uniwersyte-
eie jagiellodakim w Krakowie. (Osobne odbi-
eie I .Prsegladn polskiego"). Krakow, naklad
Redakcyi, w dmkarni Leona Paszkowskiego,
1876, w 6oe, str. 70. -f

— Walka Kaaimiersa Jsgiello6czyka i Macie*
JMB Korwinem o Koron^ caesk). (Odbitkat ^Prsegl^dn polskiego'^). Krak6w, w drakarni
^Czasn", 1877, w 8ce, str. 166. 1 sir. 20 cent.

— Zjasd lacki, napisa) w Krakowie.

(Osobne odbicie z „Praegl%du polekiego**).
Krak6w, naklad Redakcyi, czcionkami dra-
karni „C«asu«, 1876, w 8oe, str. 60. +

Suam euiqus. Die rechte Antwort anf die
Polen-Frage. Obaos: Metzig.

— ouiqae. Konstytocyi 8 Maja. Hambnrg,
1866, w 8ce.

(Suwatki). Mowy rozmaite na zaloftenie Kate-
dry do Suwalk z Wigier przeniesionSj. Sawalki,
1820.

8UWAR0W Alexander (nrodz. 1729, f 1799).
Jego cztery listy do Ur. Fersena, z dnia 10
Wrzefinia do 11 Listopada 1794, o wypadkach
wojennych w Polsce, sa w OteczeBtwennya
zapiski. Petersburg, 1822.

— Obacz: Anthing Fr.; Maltan; Smitt Fr.;
Tsdtan (1808).

SUZANNE H. G}6wniejsze zasady Ekonomii
przemystowei, utoione w 8pos6b rozmow przes
...., Prof. Nank matematyoznycb w kr^lewaki^m
Kolegium Karola Wielkiego. Dzielo nwienczo-
ne nagrod% przez Towarsystwo Instrukcyi ele-
mentarnej w Psryiu, 1826, z francozkiego
na polski j^zyk wolnie tlomaozone, z doda-
niem potrzebniejssych awag przez Jana Wasz-
kiewicza. Wilno, druk. J6zefa Zawadzkiego,
1886, w 8ce, str. 169. 6 zip. 20 gr.

Suzin Alekiandar, obaoz; Hylzen; Modlitwy;
Plater Jan.

(Sazin P.). Notice snr le commandant P. Snzin
morte en Pologne le 23. Juin 1863, par L. L.
Paris, Donniol, 1864, w 8ce, str. 84. +

— Obaoz: Leger Lauis.

SUZO Bl. Henryk. MedyUcye podczas trzech-
godzinnego konania Pane naszego Jezasa Chry-
stusa. Warssawa, drnk .Gazety codzienn^j'',
1868, w 16ce, str. 84.

SUZOR Hr. La Rnasie enyahie par lea Alje-
mands, notes recueillies psr nn yieu» soldai
qui n'est ni pair de France, ni diplomats, ni
depute. Paris, 1844, w 16ce. 8 franki.

SWARACKA Karolina z Hotownidw (aroda.
1820 1 1846). Teatr mslego miasUcaka (w Athe-
neum, Oddsisl 11., Tom IV.).

— Msrzenia i rzeczywiitoso (w Pami^tai-
kach umyslowycb).

— Nawrocona (w Atheneum).

^ Poezye i Powieioi (w r^kopifimie).
Swarns (Ksial^ raski), obscz: Rybieki F.
(1860).

SWARZEHSKI Baracb (a Kostun, nrodi. 1842).
Die progressiye Mosknlatropbie. InangaralDis*
serUtion. Berlin, Q. Schade, 1867, w Soa,
str. 80. 4

Swaly, obaoi: S. W. L

Swadanbarg, obaoz: RdattiiaU,Digitized by Google414SWEERTS-BPOUC - SWI4TKOW8RI8WEEIIT8-8P0RK Mtd (Hr.). Mowa pny
urootystim oddanio Konstytaoyi wolnego mia-
tta Krakowa, miaoa doia 11 Wriefoia 1818

roku pnes , pelnomocnego Komisarza naj-

iainiejBseffO Cetarza Anetryi. Krakow, w dru*
karni GroblowBkiej Jozefa Mateckiego, 1818,
w 8oe, 8tr. 29. 1 tip. + + +

— Rede bei Uebergabe der Verfaisangs-
Urkande der freien Stadt Krakaa den 11. Sep-
tember 1818, von dem znr Organieirang bevoll-
m&chtigten HofKommiss&r Seiner kaiserlichen
Qnd k5niglichen ajpottolisohen Majest&t. Kra-
kau, gedraokt mit drdbelBchen Schriften, 1818,
w See, itr. 36. 1 zip. -t-

•- Obaoz: Zieglor F. W.

SUETONIUS Ctiut Trtnottilliii (nroda. okoto
70 roku po ChryBtatie, zyt do 121 go rcko).
De XII CaeBaribae expnrgataB ab obBOoeni*
tate et varie illuBtratas. Poiooiae, 1804, w 8ce.
6 sip. 20 gr.

— Jolioi Gaeear et Caesar Ootavian AngOBt,
in nsnin Scbolaram. PoBnaniae et Lipeiae,
impr. J. F. Enhn, 1809, w 8ce. +

— Dzieje dwunasta CeBari6w rzymflkioh,
od ...... w jezyka lacmskim napiBane, a przea

Kajetana z iLwiatkowa Kwiatkowekiego, Szam-
befana bylego Dwora Krola poUkiego, Czlonka
Towarzystwa warezawBkiego Przyjiciol Nauk,
1 laei^skiego na j^zyk pol»ki przefoione i Przy-
piaami potrzebnemi przea tegoi objainione.

Zaifczony ivciorys i jego ojca. (Tekst

laoifiaki obok). Tomow II. Wroclaw, W. B.
Korn, 1826, w 8ce; Tom I: str. XIX i 567;
Tom II: Btr. 432. 24 alp. +

Swewawia, obacz: Maciejawtkl W. Al.

Swiadadwa n^jdawniejeaego Koiciola kato-
Uokiego. Przeklad z niemieckiego. WarBzawa,
w dmkami Inztytatn glacbonieraych 1 ocie-
mnialycb, Sklad gtowny w Kai^arai £. Wen-
dego i Sp6lki, 1874, w 8ce, atr. 31. •«•

(t^ kart^ tytnlow^ po wydrakowanin laras
aniBzcsono).

— Koiciola katolickieffo* Przeklad a nie-'
mieokiego. Warazawa, Sluad g}6wny w K8i§-
garni £. Wendego i Spoiki, w drukarni Ale-
keandra Ginea, afica £lektoralna Kro 20, 1876,
w 8ce, Btr. 81. •«•

(Tylko karta tytulowa smieniona, bo dmk
are8zt% caly w Inztytacie gliicboniemych).

Swiadkewie, obacz: Ostrtwakl I. (Dowod).

Swiat matematyozno fizyozny. K^dw, 1861,
ir 8ce, Btr. 72. 6 zip. 20 gr.

— mazykalny. — Le monde maBical. ZeBzy-
t6w Lll. Lata 1878-77. Warzzawa, naklad
Kanfmanna, 1872, w 4oe, rocznie po 24 Nrow.
Prenamerata w Warezawie 4 rob.

^ (Nowy), Powiead. Wilno, dmk Kirkora,
1863.

^ dzieoiecy, maly i wialki, sajmi^*%oa ksi^-
ieoxka dla dzieci. Warszawa, F. Uoeziok, 1875,
w Bee, z drzeworytami. Brozaarowana 90 kop. ;
opxmwna 1 mb. 20 kop.— dsiaeinnYi w obraakaeh i opowiadanin
wyBtawion^, Blaftfoy za podamnek ola dobryeb
matych dziewcz^t i chfopc6w, ozdobiony 12
obrazkami kolorowanemi. Wroclaw, u wit*
helma Bognmila Koma, 1810, w 8oe, atr. I20L
Oprawne 9 zip.

— Toi. Tamie, 1820. (Zapewne tjVko prse-»
drak tytala).

-* literatary, hiatoryi, nank ekonomiosnyeh«

?odr6iT i powieioi. Daielo zbiorowe, w IV
'omach, wydane przez F. 8. D(moobow8kiego)
i Z. Z(aborow8kiego). Tom hzy. Waraaawa,.
naklad KBi^gami G. Gebetbnera i Wolffii, drak
J. Jaworekiego, 1861, w 8co, atr. 814.
WvBzly tylko IV Zeszyf v, Btanowifce Tom f.
(Obejmoje: Uwagi ned history^ literatary
J. BartoBzewicza, przez Dmoobowzkiego; 2yel«
L. Ozinskiego; Lombardjra; KorByka; Maro-
nici ; StoBanki wtoicianskie ; Sierota, powield).

— Obacz: Ancm W. (popnlamy); Artf^
(Podr6ft); Beduazyaaki (aBtronomiczny) ; P
(Podrdi); CalMski (NdwySyztom); Of(Stworzenie); Dmacbawski F. S. (Literatary);
DziekaAaki T. (geolog., sUtyBt hiBtor., 1843);
Fabian; Flannarien (WieloBd); fierstiakar F.
(dla dzieci); Harzmaa (malowany, w 8 jcsy-
kach); Horoazkiewfcz J. (Opiz, 1858); InkM
(geologiczny, 1858); Jakubowaki Bazyli (Utwo-
rzenie); jaatrz^bewski (Uklad, 1847); Kiazaw-
aki (1847); Kramerowicz Z. (1861): Lainiewaki
P. L (Obraa, 1852); Orcbawaki A. (Koniec);
Rennaw (Koniec); Regalsfci L (dach6w, 1869);
Skika E. ; Staezkewaki (Uklad dla lada); Tnawaki Woiciacb (dramatyczny): Varaa (Podr6i);
Waaalawakl (Nowy System); Witawaki NIppalH
(pierwotny); Zflaaka Jalia (zwi^ra^oy, 1877);
ZimmermanR W. (pierwotny); Zytzkiewtoz /L
(dla miodzieiy, 1852).

iwiatek awi4rz^. Kei^zeozka obraakowa,
kolorowana, objainiona teketem polskim, fran*
cazkim i niemieckim. Warazawa . Gebetbnar
i Wolff, 1875. 75 kop.

— - Ewi4ra{}cy, dla drobnycb dalatek, Wi4r-
Bzem objasniony. Wilno, M. Orgelbrand, 1861,
w 12ce, p^larkoBZ, 8 Litogra^j kolorowanych,
z podpisami. 2 alp. 20 gr.

Swiatalka, CaaBopismo. LeBznO| 1862.

~ Obaca: Baavardat Ka. (1862); Pdlke.

Swi^tkawaki, obacz: Stramayar.

SWI4TKOW8KI N. (Iniynier miaaU War-
Baawy). Taryfa domow miaat Waraaawy i Pragi,
z Planem ogolnym i 128 Bzczegolowyoh plani*
k6w ulic i domow, nioiona przea ....•, Iniy*
niera miasta Warzzawy. Warszawa, naklad
i drak GiackBberga, 1852, w 8oe: Pogl%da na
p0Bta6 WarBzawy, przez F. M. SobieBzcaaA-
Bkiego, Btr. 86; Taryfy Btr. 74, Sdibo atr. II,
Plan og61ny 1 , Bzozeg6lowych rlan6w IM
(tak). 2 rob. 25 kop. + •¥

SWiilTKOWSKi Balina L De la trmnafiiiioa
da Bang defibrin4 nouveaa proo4d4 pratiqna.
Paryi, 1871, w 8ce, sir. 64.Digitized by GoogleI$WI4TK0W8KI - fiWIDEBSKI416— Tot, par L. de Belina. 2de Mition. Paris,
1878, w 8ce, str. 60.

^— Die'TransfasioQ des Blatea, in pfaysiolo-
giseber nod medizinisoher Beziehnng. Heidel-
Barg, Winter, 1869, w 8ce, sir. 157 i 19 drze-
worytdw.

SWUTTKOWSKl Stuislaw. Nowy roasyjako*
polaki Elementarz. Wilno, 1882, w 8ce.

— Toi. Wilno. 1837, w 8o6.

— Tot. Wilno, 1862, w 8ce.

— Tot. Wilno, 1854, w 8ca.

SwiaUo in§dro8ci prawdaiwej, prowadz^ce
do bojaini botej, czyli Uwagi na ■iedm dni
tygodnxowych. GHwice, Zygmunt Landaber-
ger, 1846. 2 agr.

— Tot, na wiell^i potytek duaa naazycb
aebrana. Mikol6w i Giiwioe, u Landabergera,
1849, w 12ce. 12 grp.

— * Tot, wydania drngie. Mikolow, Nowaiski,
1861, arkoasy 2.

-* Tot , ozyli Uwagi na aiedm dni tygo*
dniowycb, na wialki potytek daaz natzyob
zaimne. Mikntdw, T. Nowatzki, 1865, w 12ce,
atr. 48. 2 agr.

— Tot, na dni 7 tygodniowycb, na wieiki
poiytek dnas naazyob zabiane. Wadowice,
liaklad i druk 4. p. J. Pokornego i Sp6}ki,
1867, w 8ca, atr. 48. -|.

— Tot. Wadowice, naktad i czcionkami Fr.
FoUyna, 1869, w 12ce, sir. 48. +

— Tot, na dni 7 tygodniowycb, na wieiki
potytok duaa naazycb aebrane. Wadowice,
naUad i oscionkami Fr. Foltyna, 1874, w 12ce,
atr. 48. +

— Obacs: Ghodklewiez Al.; Halatkiewiez Z.;
Ruazt.

8ivi%tBiea ducbowna, Bogu w Tr6jcy jedy-
nema wyatawiona, na ezeiic wcielonego DOga
i przenajdoatojnieJBzej Matki Jego Maryi, przy-
datkiem Modlitw do Swi^tych Pauskicb przy-
ozdobiona. Z pozwoleniem Starazycb wydru-
kowana na Jasn^j-Gorze czgstocbowskiej, 1817,
w 4ce, atr. 229 i kart 4.

r- Tot, roka Panskiego 1829, w 4ce, atr.
8, 367 i 3.

— Tente tytu}. Tamte, 1846, w 4ce, atr.
366 is.

(Inna edycya: Czgstochowa, 1762 -f).

Swi^MliwoIci (0) i obowi^zkacb Kapfanow.
Wilno (Warazawa), XX. Miayonarze. 5 zip.

Swiataryt w obraakacb i opowiadaniach wy-
atawiony, aawierai%cy Qigpotrzebniejaze wia-
domo4ci, dla ozytku dzioci. Wroclaw, Korn,
1823, w 8ce podlotnej, str. 14 i 118, z 25
obraakami. 16 zip.; z illuminowanemi obraz*
kami 20 zip.

. SWIATOMIR H. Napoleon XIII., Poematbero-

iczno-komiczny, w 20 Pie6niacb, przez

Paryt, nakladlibrairieinternationale A. Laoroi,
Verboeckboven et Comp., w drukarni Ronge,
Danon at FrianOi 1871| w lece, atr* 294» 2 sir.Swiatowid csyli Zbi6r najciekawasycbPowia-
ici i Artykul6w, tak tl6maczonycb jak ory-
ginalnycb, Mauce i aabawia potwi^onych
prcea tegoczeanycb Aator6w, pod Redakcy^
K. Krupskiego R. G. W. Warszawa, w dm-
karni „Gazety warBzawskiej**, w 8ce', rok 1886,
Tom 1: atr. 416, Tom II: str. 408; rok 1836,
Tom 1: str. 189, Tom II: atr. 195, Tom III:
atr. 188, Tom IV: atr. 192; rok 1837, Tom I:
atr. 190, Tom II: atr. 198, Tom III; atr. 190;
rok 1838, Tom I: atr. 188, Tom II: atr. 300.

(Tom I. obejmige watniejsze: J. Sawicki:
Harmonia kwiatow; Muzyk Jozef Krogulaki
i tegot Ballada (Nuty); Uhland: Serenada;
Wagner J.: Wieraze ; M§tlewicz J. K.: Powiaat*
ki: Trojanowska Wal.: Wiersze; Stanialaw
z Dzikowa : Wiersze ; Stanialaw Bognslawaki :
Wieraze; Caatelli: Kotciol za szklank^ wody ;
L, M.: Poprawa, podanie gminne, — Ojc6w
i pieskowa skala, — DziSci^ zabl§kane, drama,
z niemieokiego tlomaczyl A. Pap(rocki) ; J6zef
Eisner: Biografia (i tegot Noty); Prz. A.: Prze-
znaczenia Poesyi ; M. Paulina: Wieraze; Naas
Antot, drama, z niemieckiego, przez B. i)(awi*
zona); Ulneba F. Przeklady Powiaatek —
O pocz§tkn Gazet polskicb (No winy 1590,
1620, — MerknryusE 1601 i t. d.), — Ulricba
Fr.: Poezye; Radoszkowski A. B.: Wiersze;
Paszkin ; iCirdtall, Powiesc, — Piosnki czeskie;
Metlewioz J. K.: Cboracyasz i Karacyusz, Kro-
tenia; Tegot Poezye; Komarnicki Zygmont:
Wieraze ; Przeszkodzinski A. : Wi^ze j Kamin*
ski Jan Nepomncen: Tanecznica, Wi^raz).

— Obaoz: KrnptkL

— Zbi6r Rozpraw ku npowsaecbnienio poty«
tecznycb wiadomoici. Tom I: O wynalazkn
balonow, Poznau, L. Merzbacb, 1866, a 28
drzeworytamL

. Swlatawida po8%g, obaoz: PatockiMiaczyataw;
iebrawski TaafllT

Swiatowoii, obaca: fioluchawaki i.

Swiaty dwa, obaca: Zawadzki Wtadyslaw.

Swi^tynia Wenery, obacz : Mantatquieu.

~ nadziei, w pocz%tku rokn 1814, Wiersz.
B. w. m. dr., w 4ce, kart 2.

SWIDER8KI Adam. Wyklad zgody imiealo-
wdw j^zyka francnzkiego i ntycia try bo l^cz^-

cego, nlotony przez Warszawa, naklad

Brzeziny i Sp6lki, w dmkami A. Oal^zow-
akiego i 8p6lki, 1829, w 8ce, atr. ?I i 113.
3 zip. 45 kr. f. +

— Tot, wydanie drngie. Warazawa, naklad
Autora, J. Giocksberg, 1835, w 6ce, atr. 120.
3 alp.

SWIDERSKI Fauatyn. Pol kopy bajek dla poca-
ciwycb cblopkow. Warszawa, druk K. Kowa-
lewskiego, 1862, w 16ce, str. 64. J zip. 10 gr.

SWIDERSKI Falicianus Martlua. Disaertatio
inauguralia medico • practica de curyza etc.
Yilnae, 1819, w 8ce, str. 26, kart 16. +

SWIDERSKI l^rzej. Galicya oswobodzona,
Poema, w 6 Pielniacb. Krakow, 1810, w 8ce,Digitized by Google416fiWIDEBSKI ^ fiWI^CI— Jotefadft, w 6 Pieioiach, nad zgooem
i. p. Ksi^igeia Josefa Pooiaiowtkiego, N. W.

W. P., roko 1818 prsypadlym, przei , Pod-

putkownika napiaana. Warssawa, w drakami
XX. Pgar6w, 1818, w 8ce, itr. 62. 16 kr.

— Toi, w 6 PieMach, (lees nie aawiera
wi^c^j taksta). Waraiawa, 1818, w 8ce, air. 30.
1 £^p. + + +

— Mosa polaka, pod iytaUm: Pieioi 80-
letniago ataroa, prsez .... Warasawa, w dm-
karni XX. PijarOw, 1807, w 8ce, atr. 73. ^

— Toi. Winded (Wanaawa), 1807, w 8oe,
atr. 66. (Data Wi^dea jeat amyslon^). 7 z}p.

~ Poama w 24 Pieiniaob, pod tytalem:

8yo maraotrawny, pnes Waraaawa, naktad

i dnik J6aefa Pakasty, 1824, w 12ce, atr. 104,
ntolicab. 2, rycina 1, M6t arkaas I, i Portro*
tern Autora. 8 alp. -i- + +

— Poatelnik Qarodowy, Wi^rasem, pnes .....
P2ock-, w drakami rxfdow^j, 1816, w See,
atr. 144. 1 alp. 16 gr. -». + -f

— Zabawki, Witoiem i Prosf. Tom6w 11.
Wilno. druk aX. Baayhan6w, 1804, w 8ce;
Tom lazy: atr. 8 i 149; Tom Ilgi: atr. 128.
6 alp. + +

~ Obaca: Mareiar (Olind).

SWIOEMKI Kuinim (Dr). Medyeyna, do
powazachnego niytku zaatoaowana prsez Dra
...... Cstooka oeaarakiego Towarsyatwa lekar-

akieffo w Wilnie i Towarzyatwa lekarakiego
w Warasawie, NaacsTciela Medycyny popu-
lam^j fiz^csnego w^chowania dzieoi, Dosoro
chorych i Iekaraki4(| Botaniki kruow^j. Gseld
I. i II. WilDO, 1868, w 8ce; Cso46 1: atr. XXI
i 106; Czfiid 11: atr. 166 i kart 8. 1 nib.
60 kop. ; snii. 4 alp. -i-

SWIOCMKI Wladvataw (arods. 1824). nie-
ktdrych prsyrsadaen i lekach ir6dmaeicsnych.
Posoao, 2apaiiaki; Dresno, dmk Kraaaew-
akiego, 1869, w 8ce, atr. 24. +

— De oteri inveraione diaaertatio ioangti-
raliamedioa Berolini, typ. Schleaingeri, 1863,
w 8ce, atr. 27 i kart 2. +

— Ob. Gebaatein (Zapalenie maoicy, 1870).
Swiderskiege swi^ek, obacs: Wieribewaki

tttniilaw.

iwidrygaite, obacs: Keoebaa.

iwidzlAaki KajeUw (t 1816), obacs: Wmi%^
wiejaki I.

iWIDZlASKI Pietr Konstanty (1798 f 1866).
Qloa w caatie obcbodo urocsyatoici 4w. Jana,
na poaiedsenia pol^czonych W. 0. i Sw. R6-
wnofoi pod wacb. Lublina dnia 24. Moa IV.

r. p. a. 6817 miany przes M. K. 8w. R6*

wnoici, w 8ce, kart Dielicsb. 7. + -f

— Oloa w csaaie obchoda nrocsyatoici
imienin N. W. M. W. kr61. pel. na poaie-
dseniaob polaesonych W. Od. i Sw. R6w.
pod waeh. Lablina dnia 16. Maroa IX. r. p.
a. 6817, mian^ prses ..«• M» K. Sw. £6w.,
W 4(00, kart niahcsb. 3. i>~ Materyaly biatoryczne wydane prses
komiay^ archaologiczD^ kijowak%. pamiatniki
izdannyje wremieanoja kommiaaieja dlia roa-
bora diiewnycb aktow wyaoczajaze ntwieri-
dennoju t>ri kgowakom wojennoro podolakom
i wolynakom general- gubeniatorie. T. 1 — lil.
Kij6w, n Wahiera, 1846, w 8ce, T. I. wy-
danie dmgie r. 1848, atr. XXI, 274, 112 i
478; T. 11, 1846, atr. VIII. 371, 238 i 161;
T. HI, druk Uniweraytacki, 1862, atr. XXXll,
99, 192, 440.

(Do kommtaYi prsejrsania akt i wydania
materyalow naleieli s polakow: Konat. 8wi«
dzi&aki, Henryk Rzewnaki, Michal Grabow-
aki, Edward Rnlikowaki, Dyonizy Zubrsycki.
8a ta akta dotyozfce Raai polakiej w Roaayi
i HaltosQ, dotycz%ce zatarg6w Cbmielnickiego,
czas6w Zygmunta Aagnata. Liaty snakomit^
oa6b. W diiele tem obok oiyginatow pol-
akieb snigdig% aie u doln tlomacsania roa*
ayjakie. Za4 od 8go tomu kasat Swidsinaki
odbga6 oaobno aam tekat polaki).

- Oddsiat III. Materyaly dla biatoryi Ma-
lej Roaayi b. w. m. i r. w See doiej, atr. 78
i 180. (Jeatto wyi wapomniana odbiika ata-
raniem dwidsinekiego). Ob^mnje : Liaty i a*
niweraafy sa Jana Kasimiersa od 1650—60.
Na koiioa Igo seasytu atoi : s X. G(rodski^)
2yt(omierakiej) 1661 r. k. 119 a na koncn
2go: 6wczesna kopia w B(M.) K(ona.) S(wi*
dsinakiego) zbioro 0. N(acewicza). Karty ty-
tulowej miejaca druku i roka nie ma. -t-

*- Obaoz: Maleressyt.

iwidziiakiefa moseum, obaes: BarlMMwiM
I.; Neloal Zy|.; UiU I.; WialapaItU Alakm-
dar.

(iwidiiiaU K.) Zapia Konatantego 6wi-
dsinakiego. Zeasyt I i II sawieraj^: Aleka.
WielopoTakiego mowa miana w sidsie apel.
kr61eatwa d. 19. Cserwoa 1867. Warasawa,
1868, w 8ce, atr. 27. Zeazyt II. Odpowiedi
Ludwika i Tytnaa braci Swidzinakich, na
mowj} Alekaandra brabi Wielopolakiego mar-
grabiego Myazkowakiego, miana w a^zie
apellacyjnym d. 7 (19) Czerwca 1857 r. w
aprawie o teatament Konatantego Swidzin*
akiego. Warasawa, w dmkami rs^dowej prsy
kom. rs%d. aprawiedl., 1868^ w 8ce, atr. 81.

- Obacs: andMwaki H.; MalielMwtki Wt.
iwieee, obacs: Alakaaodrewicz B.; SpeaM

(lojowe).

SwI^cenla aabbata osyli dni niedsielnych
jako obowiazek moralny i religijny. Wansa-
wa, drak aX. Miaayonarsy londyna., 1836,
w 8ce, atr. 42.

iwi^oeaiu (0) niedslel i dni twi^tecsny^
Rrak6w, naklad kaiegarni katoUckiej, Dra
Wladyafawa Milkowakiego, drak W. Korne-
ckiego, 1877, w 12oe, atr. 28. -f

twiaci polaoy, ob. lareazewiei (iywoty);
KeaiHtaki, Pakalaki W. (ijwoty); SkarfiDigitized by GoogleSWlfOICKi - SWIECZTN417tol^CIU IfMOy. iUgeitr aptaotkowT i
■piteniowy dla ponf dojoh gotpodyn« Minsk,
II ZAwadskiego w Wiloie, 1861, folio. 60 kop.

toCCICKI iwa. O daioj, Iradniei i m«l^
wlaanoici ciemBkiej, oru galicjjtkiein To*
wirtjitwia parcelacyx i baoowy. Waniawfti
Oebethnar i Wolfi; drak J. Sikonkiego. 1872,
w l6ea, ttr. 62. 2 sip.

— O dsioriawaoh wiajtkich pod wsglfdem
fotpodaroio-spoleoznym i prawaym. (Prto-
drak s Qasoty rolDiosaj). Wansawfti 1878, w
800. 60 kop.

im^nCKI Kami (a Witobska). Do la oy-
itiio thdso. MontpoUier, 1837.

tolECICKl Paalia (1841 f 12. Wnoinia
1876). (Pseudonym JCiosowski, Staobarski). No-
winy. Lw6w, 1867^69, (csasopismo) reda-
gowal to pismo.

— SskoU (csasopismo). Lw6w, 1871—72.
Rodagowal.-

— Bawidlo w ineoh odslonach (stanowi
T. lY BibUoteki Nowin). Lw6W| 1869, w 16oe,
sir. 135. 8 sgr.

— Djabelska gora powieid prsetoiona na
eaeskie L. firoi-Netoliok^. (Obrasy iiyota
1874}.

— Mowa ladtka, jej nk2ad pierwotny i
bttdowa. Lwow, w ksi§garni Bariostewicsa,
1878, w See, str. IV, 98. 1 nib. 20 kop. + 4

— Odmiana aaimkdw. Bsecs jgzykowo-po-
r6wnawesa prsez ..... Lwow, naktad autora,
dink £. Winiana, 1871, w 8ce, str. 80 i 1
■laL ♦ + +

— Opowieioi stepowe. Lwow, 1871, w See,
str. 19£ 67% kop.

— Pofcnta (sopowieiei stepowyoh) prselol.
■a eaeskie £dw. Jalinek (w csasop. Lumir
1874;.

— Prsed laty. PowisM nkrainska. Lw6w,
K. Wild, 1866, w 8oe, str. 189. 80 kop.

— Toft, r. 1869 (dodawane wpnektadsie
•arbakim do esasopismo Danica).

— Tr^jka. Powieid w 2ob tomacb pnes
PaiiL SUchnrskiego. Lw6w, E. PUler, 1868,
w 8oe, atr. 472. 2 sir. 40 cent.

— Uwagi nad tlomaoseniem latopisa Ne*
stent prsea Aug. Bielowskiego i J. Wagile-
wiesa. Lw6w, Gabrynowici, 1868. w 8ce,
str. 16. 40 kr. + + '

— Wik XIX w dijaob litaratniy akrain-
skojj. Lw6w, w 8ce, 1 ark.

— Wyeiecska do Pionin pnes Paulina
Stachnrskiego. Lw6w, naklad Qabrynowiesa,
i Schmida, drnk fl. Jasidskiego, 1869, w 8ce,
sir. 118. 20 sgr. +

-. Por6wnsj: Ortbe}swsfci.

— Wsp61pracowmk mskieffo csaaopisma
Rywa (tarn nmieicil prseklad Uamleta na ra-
sinskie 1866).

— Obaos; fi6|i| (powisioi 1861 tttunacxylje wraa s Jaasm Grsegorsewskim) ; Pamie*
tnih.

iWI^CICKl TUmu (or. 1826). De sypUli-
tide tertiaria dissert, inaognr. medioa. Bw
lin, dmk ScUesingera, 1860, w 8oe, str.
28. +

iwieeie (Co slyeba^ w?) b. m, d., Poanaii,
(1848), w 8ee, 1 karta.

— (Bfl pewny na) iwiecie, kt6ry to w dnt
one. Owiecsko straoona, aeh kandyftel jest?
Ofam w Boga w niessoseMu mem (pieini).
]Cikot6w, T. Nowacki, 1842, p6l arkossa.
Libra po 6 sgr.

imiCKI Tomiis (1774 f 1887). Opis sta-
roiytnej Polski prsea ..... meoenasa pray
nigw. s^dsie kr6l. pols. podlasianina. War*
ssawa, naktad i drok Zawadskiego i W^o-
kiego, JKMoinadwor. dmk. i kai^gana, 1816,
w 8oe, a 2 ryoinami, str. 481 i regestni kart
4, str. 887. + 4 -i-

— Tot, prsea meeenasa prsy sfdsie ni^«
wyissym kr6lestwa polskiego, cztonka towa-
rsystwa kr61ewsko*warssaw8kiego prsyjaci6t
nank. Wydanie powtome. Warssawa, dmk
XX. Puar6w, 1828, w 8oe mniejssej, Tom L
str. y 1 466, nielicsb. 16; Tom II, str. 886,
niel. 10. Rysank6w litografowanych trsy, to
jest: Ostatki doma Jana Kochanowskiego w
Czarnym lesie; Zamek w Ostrogn; Bai^ery
polskie aiywane na okrgtach. 4- + +

— Toft, praes ..... meeenasa priy nigwyft-
ssym s%dsie krolestwe polskiego, pocUasia*
nine. Tom 1 i II. Krakow, drak (jaasa, wyd.
M. J. Torowskiego, 1861, w 8ee, str, 274 i
214. (Z BibUoteki polskiej). + -f -f

-« Historyesne pami^tniki snamienitych ro*
dsin i os6b dawnej Polski prsea ..... prs^-
rsal w r^kopiftmie* objainit i usapelnil przy-
pisami Julian Bartosaewios. T. I— IL War-
szawa, 8. H. Merzbaoh« dmk J. Ungra, 1866
do 1869, w 8ce, str. X, 417 i 680 ryoin 2.
46 2}p. anift. 20 sip. + 4- -f

(Z. I i U w^dat H. Lewestam, dalsze saft
i sprostowal hcsne bt^y JoL Bartoszewios).

— Historfosna wiadomoi4 o siemi pomor-
skiej, mieicie Gdanska ores ftegludse i pa-
nowsnia polak6w na morza Baltyokiem. War-
ssawa, druk W. D^br^wskiego, 1811, w 8ce,
str. 88 i 1 rye. 8 zip. 4- + +

— Obacz: Lelswol J.
iwi^ene, obacz: Peteeki L

8WIECZYN Aleksander. Itbrannyja socsine-
n^a polskich dramaticseskioh pisatelej. War-
ssawa, 1678—76. Narsymski: Birftew^ja Epi-
dem^a; Fredro Jan Al. : Odna odiniocbonka ;
Fredro Al. : Damy i hosary : Fredro AL : 8soraOnline LibraryKarol Józef Teofil EstreicherBibliografia polska, Volume 4 → online text (page 75 of 117)