Karol Józef Teofil Estreicher.

Bibliografia polska, Volume 4 online

. (page 76 of 117)
Online LibraryKarol Józef Teofil EstreicherBibliografia polska, Volume 4 → online text (page 76 of 117)
Font size
QR-code for this ebook


is za pogranicznoj stieny (wierszem); Zacha-
ryasiewicz: Kupla i prodaza.

(Przekladat : Rapackiego (Wit Stwosz) ; An-
ezyoa (Dach wojewody); i Cb^cinskiego (ko«
med.)

68Digitized by Google418SWIKDIKNIA ^ fiwqiTOCHOWSKISwMiMki o poUkom mUiiafte 1668 r. w
•iewierotapftdnoj Rottji. Csast Issa. Wilno,
1868, w 8ce. (Prseklady franentkia lego p.
t. La Rnatie littboanienne jutqa'a la chute
da la Pologoa. Paris, 1869. L'Auiriche et la
Pologne. Paris, 1869. La question polouaise
dans la Rnssie occidentale. Paris, 1861).

8WIENTEK Auguitya (z Skrzyssowa ur. 1828).

ROmiscbe Briefe vou Licentiaten der katb.

Theol. Curat us nud Milit&r>Pfarrer su Kreuiz-
burg, znr Jahresfeier des 1800gea Jabil&um
der Apostelfursten Petrus nnd Paulns. Kreuts-
burg, Yerlag und Dmck C. Thielmann, 1868,
w 8oe, ttr. 102.

— Die sechs christlichen Hauptwabrbeitea,

saeht Predigten in der Fastenseit von

Lioentiat der Tbeologle, Kreutsburg, Thiel*
naoD, 1865.

— Tol, 2te Terbesterte and Termerbte
Auflage. Kreutiburg, Thielmann, 1865, w 8cey
•tr. 62. 7y, sgr. 4-

— Dtt tollat Vater und Mutter ehren! Eine
Predigt fUr die lieben Kinder. Breftlau, G. P.
Aderhols, 1855.

— Das Leben des heiligen Hyacinth. Zur
800-jfthriger Jubelfeier seines seligen Todes,
Ton 8ilesius (psendonim). Der Ertrag fur die
Dominikaner Kircbe.

— Obaca: Sktrga P.

iWIERGZKOWSKI Nikodem. Krytyesny rot-
bi6r operacyi warssawskiego Towarz. ubezp.
od ognia oparty na faktacn ..... napisa^ Wy*
danie pierwsze. Warszawa, autor, w ksi^g. 8.
CzamowskiegOi 1874, w 8ce, str. 123. 75 kop.

8WIERSZCZ Beleslaw. (Gut z auffustow-
ikiego). KoDgres i Enropa. Bruksella 1 Lipsk.
Z. Gerttmann, 1865, w 8ee, str. 85. 12 ngr.

— Napoleon HI na czele skoalisowanej
Europy. Studya dyplomacyi wsp6tcsesnej.
Poznan, M. Leitgeber, 1867, w 8oe, str. 496.
2 tal. 15 sgr.

— Napoleon III a la tdte de TEurope eoa-
lis4e. Paris, 1867, w 8ee.

*- Napoleon III i ierytoryalne wynagro-
dzenie Francyi. Lipsk, Paw. Rhode, 1867,
w 8oe, str. 126. +

-— Napoleon III et les compensations ter-
ritoriales de la France, traduit du polooais
par Edmond Callier. Posen, Bruxelles, 1868,
w 6oe. 8 franki.

— Pokoj w Villa-Franoa, je|^o wplyw na
zprawy europcgskie. Bruksella 1 Lipsk, Zyg-
munt Gerstmaun, 1864» w 8oe, str. 81. 12
ngr. +

— Prasa polska i sentymentalizm polity
ozny. Odpowiedi Dziennikowi poznanskiemn
i Gazecie torunskiej. Lipsk, P. Rhode, 1867
w 8oe. 5 sgr.

— Przymierze franko'^pruskie i wojna nad
Benem. Odpowiedzi na dwa ,yGuriosum' za-
mieszczone w Dziennikn Poznanskim przeaBoleslawa Swienzcza. Drezno, naUad aators,
druk J J. Krassewskiego, 1870, w tfce, air. 8. -f-
^ Obacz: Frtnca (1868).

SWIERZBIElittKI Marek. Kors jeometryi ela-
mentarnej z rysunkiem jeometrycznym i x»«
stosowaniami przez ..... kand. fii. naaczyciela
matematyki w gimnazyum realnem waresaw*
skiem. Warszawa, naklad autora, dink J6*
zela Tomaszewskiego, 1848, w 8ce. Tom I«
str. 284 i tabl. 8 z figur; Tom 11 solidome*
trya 1849, atr. 182 z 1 tabl. flgnr. lO sfp.
+ + +

SWIERZBlASKI RMvaM. Czy ludzie od mmlp
pochodz^? Warszawa, druk Orgelbranda,
sktad u M. Orgelbranda, 1871, w8ee, atr. 19«
20 kop.

— Dlawiec (Croup) i jego niezawodne Io«
czenie, wycserpuiste z 268 wtasnych spo<*
atrzeien, se wskaxaniem dla rodzicow: jsJc
od niego dzieci ochroni6, jak go pozasL6 i
jak% ma bjc pierwotna jpomoc do prxybyct*
iekarza Warszawa, M. Orgelbrand, 187 1, w
8oe, str. 18. 20 kop.

— Historya oywilizacyi Rzymn czyli ros*
w6j uspoYecsnienia rzymskiego. T. 1. War«
szawa, autor, 1849, w 8ce, str. 812 i nieL &
10 zip.

(Przer6bka z Niebuhra, weding francuakie*
go przeistoczenia).

— lie jest prawdy w dziele Darwinft «0
pocz^tkuodmian?* Warszawa, M. Orgelbrand,
1873, w 8ce, str. 23. 15 kop.

— Rozwoj uspotecznienia rzymskiego nmi»
pisat . ... Warszawa, druk Orgelbranda, 1870,
w 8ce, str. 526. 8 ruble, -i- +

-— Soohoty i ziamica (Phtlsis casooaa et
granulosa) przedstawione wedle nignowasyeh
badan z leczeniem opartem na wlasnych apo*
airzezeniach. Warszawa, 1875. 20 kop.

SWIERZYliSKI Satarnin. Trzy pietoi asiom
polskich z muzyk%, uloiyl ..•.• Krak6w, ata-
raniem Wywiatkowskiego, druk Uniwenk,
1871, w 8ce, str. 16. 25 cent +

SwietzozewzkJ W., obacz: Dumt (wojaa).

Swiat boiy. Lw6w, Staurop. ins^, 18M.
80 cent

Swi^te tigemnioe Masonii, ob. Bamsi.

8wi^ wyklad, ob. Areitiewsfci.

iwiatiickaT. z Radwaiakicb, obacz: tapirs;
Valbezan.

Swi^tnik kalendarz, obacz: SiarczyAski F.
(1827); Stotwinski KoRSt. (1831, 1834); w r.
1831 pod tyt Nowy kalendarz csyli Swigtnik.

Swifts narodowe, ob. Molakl M.

SWIETOCHOWSKI Alaktwidar (psendonim
Okonski Wlad. ur. 18. Styozn. 1849). Nie-
imiertelne dnsze. I. Ojciec Makary. Dramat w
8ch aktach Wtadyslawa Okonskiego. Krakow,
naklad ksiegarni Adolfa Dygasinskiego i Sp.,
dnik W. KomackiegOi 1876| w bee. itr. 69. tDigitized byGoogleSWnSTOJAli^SKIE - SWISKOCZA419— NiewiBBi, dramti w 8flb akiaeb pnts
WL OkoAtkiego, wydanie dragie. Antaa, obn^
Mk druDEtyosny. Krak6w, naklad Adolfii
Wimotowskiepro, tk^ad gt6wDj w ktifgarni
Adolfa Dygaiinakiego i 8p., dnik W. Korae-
cki^o, 1876, w 8ce, sir. Il9. (MiewlDDi 1 do
105. Ante* str. 106 — 119).

— O powsUwanio praw moralnycb. War*
•tawa, red. Pnegl%da tygodoiowego, 1877,
w 8e6, ark. 12. 1 rab. 60 kop.

— £in Vertaob die EntsteboDg der Mo-
lalgesetxe zu erklftren. Eine etliuche Ana-

Se TOD .. . Krakaa, A. Dygaaiuaki's Verlagt-
ehbandluDg, I>nick von W. Komecki, 1876,
w 8ce, str. 84. Lebensbescbreibong^ str. 1.
(Inaagnral Dissertation der pbilosophiscbeo
Paealt&t der Universitftt za Leipzig yorge-
legi. -f

— Obaes: Prteflad tyftda.; TaiiM H. (Zar.
AngUi 1872).

Swift^skia wianki, obacs : Wianki (1868).

twiflejaika noworocznik, obacz: Laiife
Karel.
twifMrzyaki gdra, obact; Armlfitki.F.

SWI^TOMIAN Ambroiy (ksi^z). Dzieje bio-
soslawioiiego Ojca Andrseja fioboli kept. T.
J. sa wiarg katoiicka od schizmatykow okro-
laie sameczonego 1667 r. spisane przez ksi^-

dza t'aryi, a SagDier i Bray, 1864. str.

116 dodatki str. 100 i ryoin^. (Frzerobione
s FUipa Btanialawa del Pace . 20 sgr. -t

SwiflepeHK ksi%^ pomorski, powiei6. Pe-
tersburg, dmk Kraja, 1840, w 12ce, str. 60.

— Obaca: Atriekdw (kijowski); Lucas.
Ssvi^piefriei obacz: Czacki T. (o dziesig*

daaeb 1810).

I SWIETOStAWSKI Zep«. Tbe cause of tbe
I SlaTonians ia tbe present question of war.
Jsra^i 1864, w 8oe.

— Gl6wny redaktor i wydawoa czasopisma
L'homme na wyspie Jersey. (Wydalony ztam-
t^d w Paidziemikn 1866).

8«i{tyeb nomenklatura, obacz: Ouchnow*
tki H.

— iywoty, obacz: Godeacard (i836); Marx.

— polskich, obacz: Jaresxewicz; Koazutaki;
P^kilaki X.; Skgrga; Zywety.

SWIE2aWSKI Ernest. Przyozynek do stttdj6w
aad podaniem o Twavdowskim. Warszawa,
1876, w 8ce, str. 21. 70 cent.

— Zarysy badan krytycznycb nad dzieja-
aii, biatoryografia i mitologi^ do wieku XV.
•ydal ..... Maff. N. H. F. b. Szk. gl. warsz.
Zesayt 1 — 11. Warssawa, druk Cserwinskie-
KO i Sp., 1871, w 8ce, str. 96. (O kronice
irfgiersko*pol8kiej). 60 kop. + -f

Zeszyt 11. Kr61 Boleslaw 11 Szosodry i bi-
tkup 8tanislaw. Warssawa, Unger i Banar*
ski, 1878, w 8ce, od str. 97—142. GO kop.(Zapowiedsiano lOiefaytdw. Za cala diieto
8 mb.)
Swieiawaki l^ obacz: Perfbskl Aat

SWiEiYlpaaey(k8i^). Nauka ocieple dla
ludu polskiego. Napisal ..... kateobeta gi-
mnasyalny w Giessynie. Ciessyn, Procbaska.
1876, w 8ee, str. 164.

SWIFT Jeka (1667 f 1746). Podr6le kapi-
taoa Gnlliwera w r6ine dalekie knge w j^*
zyku angielskim napisane. Edycya nowa, 4
to my. Krakow, dmk Antoniego GrObla po*
zostafej wdowy i 8ukcesor6w, 1804, w 8ce,
Tom I, str. 286; t II, str. 840; t. Ill, str.
180; t. IV, str. 171. W tomie IV Dimario
Garolini, Uwagi filoaoficzne, krytyczne i mo-
raine nad Gttlliwerem, str. 108. 12 U^

^ Podr6ie GuUiwera w niesn^jome kn^^*
Polskie wydanie ozdobione 460 dneworrtami
przez JJ. GrandTille, z przvdaniem krotkiej
wiadomoici o Swifcie i Walter 8cotta praes
J. K. Bobrowioza. 2 tomy. LJpsk, Baumgari*
ner. druk Teubnera, 1842, w 8ce» k. 8, str*
LXII i 271 ; t II, k. 8, str. 816. 24 alp. ^

— Kowe tanie wydanie. Lipsk, Banngiri*
ner, (nowa oktadka do starej edyeyi), 1861,
w 8ee, torn I, str. 272; t JI, atr, V, 816.
1 Ul. 16 sgr.

— Podr6ie GuHiTera do niesoanycb kra-
j6w przez Jonatbana Bwifl przeUad Woj-
ciecba Bzymanowskiego, illustracya H. £my,
z dodaniem Noktomu, kompozycyi J. I6 Do*
brzynskiego. Warssawa, Katanson, 1869^ w
4oe, str. 72. 6 ztp,

Swinka Adin (kan. kat. krak. za WladysL
Jagieify), obacz: Keadratewicz Wt. (przeklady
poet6w polsk. i lac.)

SwirczyAski Ant. ob. Czytaala*

SWIRSZCZEWSKI J^rzeJ X. S. P. Medyiai^a
na niedziela catego roku, iwi^ta nroczyata
tudziei otoiodniowe rekolekcye adwentowa
i posta przez jednego z XX. ssk6l poboinych
napisane. Wydanie dmgie. Wilno, a P^arow,
1806, w 8ce, str. 411.

— Toi. Wilno, 1817. 4 sip.
(isze wydanie tamie 1798).

— 8ppB6b ksztalcenia umysia i seroa inlo«
dyob czyli nauka obrzescianska rodsioom,
dzieciom i nanozycielom nader prsyzwoita.
Wilno, a XX. Pgardw, 1807, w 8ce, str. 16l«

— Uwsffi i nauki ducbowne w ezaaie csta-
rodniowycb rekolekcyi dla sbawiennego mlo«
dzi ohrzesoianskiej poiytka nioione. WilnOi
1806, w 8ce, str. SOO.

— Wyklad obrs%dk6w powszecbnjrob, swy-
czajow ktoryoh koici6l fiw. katolioki w aktach
najiwi^t. religii cbrzeioiaAskiej corocznia
zwykt u£ywa6. Na powadze pisma boftego
dawnoici, oraz ojc6w iw. wparty ntwierdzo*
ny. Wilno, n XX. Pijarow, 1810, w 8oe, atr.
261 i kart 7.

Swittoezt sskofy, obacz: Tr«ii.Digitized byGoogle420^WISTAK - fiWITKOWSKISwitltk wartMwsld wyiwittaay w Pnwdo-
grodxie 1821.

~ QUm: PitteU StauiMMr; SwvwiMki
Kml.

Swlttik (tool.), obacs; N«wlokl M.

Swittek. Naktadem J6z6fa Tnuikowskieffo,
ob. Gawmewtki G. (1868).

Swittek, obaci: Aneiye (1848); Citraieki;
Krzeezkowtki; Majemewtki (1848).

SWISTUA F. Oalicyjskie Beskidy i Karpatr,
letiste. Zarys orogrhfiosny. Rtesz6W| J. A.
Pelar, 1876, w 8od, str. 62, 82.

Swit. Dsiennik poiwifcony polityce, pne-
mytlowi i literatorxe. Lw6w, od Igo Pftiazier*
nika 1868 r. do 2&go KwietDia 1867, folio,
KN. 76 i 94, obacs: Witlaekl Teeffll. +

Swit. Tygodnik naakowy. literacki i arty-
•tycxny. (Rok 1 usUt a Krem 86). Lw6w,
wvdawca Bron. Zawadzki, redaktor Zygmant
Ulanowski, druk DobrxaDskiego, 1872, w 4oe,
•Ir. 424..Roc«iiia w Auitryi 8 zlr. +

I Wydawany od 8go Latego do 28go Wne-
ioia).

(Obajmige: Baluoki Miebat. Miedsr niebem
« aleiaia, powieid, sir. 294, 806, 816, 880,
842, 364, 866, 878, 889, 401, 414: Foglar
Ladwik. Moozennioy fantaayi, nowella a sie-
jsieckiego, pneklad Ernesto BaUwy Tar-
aowskiego, sir. 66, 82, 96, 107, 119, 180, 144,
166; Sas Berlics StnityDiki. Kal«!Jdo«kop,
obraay osaadw i ladsi, sir. 4, 19, 81, 41, 68,
67, 79, 98, 104, 116, 127, 140, 168, 161, 176,
187, 199, 210, 224, 286, 384, 894, 406, 419;
Kosiebrodaki br. Wtadyilaw. W jesieni, ko-
madya w jednym* akcie, str. 166, 178, 190,
203, 216; Krasaewski JJ. Radziwit w ffofici-
nia, anegdoto dramatycsna w tnacb aktocb,
air. 7, 22, 84, 46, 68, 71, 84. Balcikowtki
Adam Dr. satyrykacb polakich XYII wieka,
atr. 77, 69, lOl, 114, 126: Oasatowt Waotaw.

poeayi XIX wieka w Poltoe i we Franoyi,
ttr. 187, 149, 173, 186, 197, 214, 226, 287:
Zawadski Bronislaw. Prsefflad literatiuy dra-
matyosnej, str. 86, 109; Dziedaiayoki Woj-
ciecb. Hifttoryozofia J. W. Drapara, atr.
143, 166, 165. 177; Zg6r8ki Alfred Dr. Gotbe
i Deacartei, itudyam, str. 6, 21, 88, 44, 66;
Daisenbarg Wtadyslaw Dr. Pytagoras ust^p

1 dziej6w Helady, str. 246, 261, 272, 288, 800,
822, 836, 846, 861, 371, 886, 896. 408, 422;
Bobmidt Uenryk. Ksi^dz Hago Koll^tio i jego
prsesladowcy (?) szkic biograiicsno-krytyozDy,
Str. 209, 221, 283, 247, 267, 270, 281, 297,
810, 820, 884, 844, 860, 869, 881, 888, 893.
404, 417; SUnacki Tomasz Dr. Gl^bia morza
i g^^bia powietrza, str. 70, 81, 96, 106, 118,
129; Mickiewicz Adam. Tryumf proletarya*
8z6w I wst^pem Agatona Gillera, str. 1, 17,
89; Roszkowski Gastaw Dr. prsywilejacb
i eeremoniacb w iwiecie dyplomatycznyni,
str. 189, 201, 219, 227, 239, 26(), 268; Za-
wadzki Brooislaw. Mowa Juliassa Simona,
atr. 863, 866 ; Braki tarzadu sceny Iwowskiej;
Kwestya slowiaAska; Oiwiata lodm Slowoo naszYob nniwenytetaeh'; Pneffl«d rsaoqr
slowiafiakieb prtez Wtady^awa Ordona, air
62, 182, 146, 261, 286; Kronika artyatyenui
wiedeAska praes Nino, str. 98, 110; Mowy
obras Jana Mstejki przez Alfreda Bzczapai-
skiego, str. 266, 274 : Przeglad teatralny fnes
Bronislawa Zawadzkiego, str. f 8, 87, 99, 123,
184, 147, 169, 171, 194. 207, 230, 242, 277,
888: Wystowa sstnk pi^knycb we Lwowi*
praes Bronistawa Zawadzkiego, str. 276, 299,
801, 814 ; Nadto wiersze W. BeJzy (Unsi.
s czesk. Halki, Nemdy, Krasnoborskiej), Tar-
nowskiego Wl., Dzieduszyckiego Miecs., Om-
dsii&skiego St, Lenartowicza T., Pawlikow-
skiego MIecs., Stef. z Poknein, Ujejakiego
K., Zawsdzkiego Bron., Zdahkiego Mska^
Zmorskiego Rom. (poemat fiwi^to maj i poe>
mat Herdera Cyd. Rosbiory s§: poezyi Asny-
ka, Pilata, O literatarze scjmn 4Ietniego,
Mosbacba, Bol. Cbrobry (przez AL Hirseh-
berga), Rycbliokiego Koiciuszko.

SWITALSKI Maeie). Pami^tnik towan. Ute-
rmcko-stowiai&skiego we Wroctawio s prsy-
czyny oboboda 6()ietniego jabilenszn dokto-
ryzacyi prof. Pnrkynego, wedtog akt apiaat
ffo M. 8. Naktad T(ow.) L(it.) & Poraan,
Leitgeber, Bydgoszcz, T. Sniegocki, drok R.
Nischkowakiego, 1869, w 8ee, str. 38. 5 agr.
+ + +

— Obaez: 8. A. W. (Wannowski).

Switeziinki, ob. Tyax|iiaki A.

SWITKOWSKt Au|. Gramatyka franenaka,
wedtog metod^ Ollendorfa, dla ntytku mlo-
dzieiy polskiej zastosowana prsez ..... nanes.
j^yka 1 literatory francuzkiej przj c. k. in-
stnoie tecbnioznym krakowskim. Krak6w, na-
Uad Tomaszewicza, dmk Uniwersytein, 1872,
w 8oe, kaH niel. 2 i str. 847. 1 sir. 60 ct.
Kluoz do tejie gramatyki str. 106. 60 cent. +

^ Wypisy francuzkie. Z dodatkiem r6ftnycb
poezyi i siowniczka franouzko-polskiego. ba-
k6w, J. M. Himmelblau, 1866. w Scei atr.
LXm i 336. 6 zip. 4

^ Wypisy francuzkie do uiytku mtodziefty
polskiej uloiyt ..... nanczyciel j§zyka i lite*
ratury franoaskiej pray c. k. instytneie ta*
obnicznym w Krakowie z dodatkiem siowni-
czka francoskopolskiego. Powt6me i prse-
robione wydanie. Krak6w, naklad J. Him-
melblaua, druk Kraju, 1871, w 8ce, atr. 847.
1 zlr, -f +

* G16wniejsze zasady j^zyka francnakiego.
Krak6w, Lukaszewicz, druk. pod Sow^, 1860,
w 16ce, str. 129. 8 zip.

— Toi, ze stosownemi ^wiczeniami potf-

ozone przez nauczyciela j^zyka i litara-

tary francuzkiei przy instytucie tecbnioaiiym
w Krakowie. Mowe poprawne i pomnoione
wydanie. Krak6w, naklsd Francisska Gray-
bowskiego, 1862, w 8ce, str. 280. 80 cent.

SWiTKOWSKI Tamaii. wzi^iv Woli dnia
6. Wrzefota 1881 roku. Sprostowanie opis6w
generala Uninskiego i Soltyka, a plaaemDigitized byGoogleSWITZnr - STBILLA491Mk hitwj |mes ^.. niijon dow6dBoy baU*
jionii 2ffo pntku lOgo piecboty Haiowejt ka«
wilara legii bonorowej i krtjto zloU woj*
akow. poUk. Paryft, Hekt. BoMaoffd, druk A.
Pinard* 1883, w 8ee, ttr. 24 1 Ubl. 1 frank
75 eeniim. i- -f -i-

SWrrZIN Aitks. Mart (or. 1887 YartOTien-
lia). Da iobaa Eaatachii oatherismo. Disser-
tatio inaagnralia. Barolini, O. Bcbade, 1867,
w See, atr. 81. -f

Swabuda. CBaaopiimo Polak6w w Ameryoe.
(Organ Og6lo jnedQoexoDyob Po1ak6w pod
dyr. Drft M a6kiewiGsa). Tysoduik. Nowy Tork,
radaktor Jolian Droadowtki, wydawoa Franc.
Tomimki i Piotr Wodsicki. (W dziale lita-
laekiin powieM J.I. Kratsewtkiego : Zeliga),
dnik w donm Kr. 43 Chatham Streot, 1872,
foL. wychodii oo pi%tek. Roosnie z praesytk^
S doll. 60 coniim.; w Enropie 8 doll. 60
cant.

SVOBOOA Avgvttia. Sfttso ans dem Gebiathe
dar Raobta* and Staattwiiaenschaftan. Kra-
kan, Baohdr. Czaa, 1862, w 8oa, sir. 7. 4-

8W0B0OA las. Wvklad praktjrosay prowa-
dsanin daieoi mahron w oohronia, pneloiyl
a eaetkiego Taonl Nowosiehki. Wartzawa,
wydania nakY. wydsiaYu oohron. warsaaws.
Towns. Dobroczynnoioiy 1840, w 8ce, str.
ZXYI, 384, nl. 10, ryoin 2 i portr. 8 zfp. -f -1-

twabadiki, obaca: TychaMiraw.

8W0B00ZKI (Ganeral Major). Anrtmatyka
na •sczotach, albo tatwiajszy tpozob wyko*
aywania wasystkiob arytmetyoznych dziatan
z lieabami. Ha tzozotach wydoskonalony przaz
.^ Wydana przez Piotra Tychomirowa, z ro«
q^akiego na j^zyk polski Uomaczyt Z. Eliaaz
lOawiarowzki zgrom. XX. Pvjar6w. Wilno,
J6z. Znwadski, 1838, w ^09^ k. 2, itr. IX,
162. ++ +

Swad ztkMaw, ob. Maciejawtki W. A.; Ri-a, obaez: Br^niowtki (1869); Die-
Hi; Laob Al.; Miltnar; Toraaiewiei T.

8W0ZIL Frini. 8fttse auz dan Reobts* und
Btaatswissantcbaften. Krakau, Buchdr. der
UoW., 1863, w 8oa, sir. 7. 4

Blboryl (Z). R^kopism nadet^any. Wydanie
J. I. Kraasawikiogo. Nowolecki w Krakowie,
Braznoy 1878, w 8ee, itr 267 2 ztr

(Syborya). Foczet akazai&cow na Sybir do
gabamii tylko Wiatakiej z powstania rokn
18S0— 81, flporz%dzooy w Wiatca 1882 roku.
Krak6w, Wieloglowski i Jaworski w kom.,
drnk Czazn, 1867, w 8ce, atr 18. 15 kr -f

^ Trsy obrazy gybim iekzt do rysankn
E. Tepy. Kotomyja, 1870, w 16ca. 6 cant.tyborya, obaos: Baaiawaki (przygody); Bl*
iia (dramat): Bulhakawa; Choiacki K.; Che-
ilB I. M.: Cieeieraki (1871); Czaplicki W.;
baael I n820); Onltriew (poemat); Deate-
iMiaU; Fekliaka Ewt; Gillar Agatea (1862);Gwtfcrle (1809); Kabalaki M.; Kebyleekl (po*
dr6i); Kepe6 J.; Marfa (1871); Maasawaki
(1812); Miaareki Wine. (1868); Nieaiaiewaki L.
(1868); Pietrewaki Ruff. (Pamiet.): Prabaaka;
Skan^aey Onufr. i 0.; Statyatyka; Tauryka:
Weliekl K. (Wzpomn. 1876).

Siberian. Allgemeine Nacbricbt an datPn-
blicam uber die auz dan praussischen Staa*
ten naoh Sibirian getcbioktan BSsewiobter
nabst Bchildamng ibraa Lebenz. Berlin, 1802»
w 8ee.

— Tol, tamie, 2te Aoflaga, 1802, w 8ee.
Sybiiia czyli gra pytan i odpowiedzi dla

zabawki w zebranych towarzystwash nlotona.
Lw6w, 1881, w 8ca, atr. 48.

— Tol aamo. Lw6w, Jablonzki, 1850, w
16ce, atr. 48. 20 grp.

— czyli nowa kabafa moralno-tartobliwa.
Wilno, 1810, w 8ee, obaca: S. I. W.

— czyli odkrycia taiemnic przyazloioi, a
najtrafniepazyoh i najdawniejazych wierazT,
zagadnien i przepowiedni oloiona. Dla akro«
cania dlagioh wieezorow, dla kompanii we-
aotych i dla przyjaznego nkontentowania.
Bocbnia, W. Piaa, 1857, w 16ce, atr. 82. 20
gr. +

•^ (Nowa) czyli wieazozba i 64 kolorowa*
nych kwiat6w w kaztalcie kart uYoiona w pa-
deleozkn, przytem kaiaJkeczka obja8niaj%ca.
Warazawa, w litogr. Kofiminakiego, 1840,
w 16oa poprzecsnej, atr. 4 i kart 17. 8 zip. -i-

— Obacz: Hr. St.; P. A. S.; S. J. W. (1802).

— Nadwiftlanaka dziennik narodowy poH-
tyce, hiatoryi, literaturze i rzeczom krajo*
wym poiwiecony wydawany przez Franc.
Grzymale* Tom 1. Warazawa, drok przy nlioy
iw. Jerzego, 1821, w 8ce, atr. 875 apian 2 k.
niel. Zarazem nnty, Duma o jeneraie Jaain*
akim, s muzyk% K(nrpinakiego?) wyazio 6 ze*
Bzytdw. -f -c

(Obajmqje: Rznt oka na potadniow^ Eoro*
pe przez Franoiazka Grzymate; ftycio Fn*
aze kaiecia Otranto i wyj^tki z jego Pamie«
tnik6w; Rznt oka na poludniow§ Europe
przez Fr. Grz.: Obraz polityczny Enropy,
zawieraj%cy nwagi nad ifeapolem i Francyf
przez Fr. Or.; Rya konatytucyi polakiej 8go
Maja z niekt6remi porownaniami do Uatawy
kai^stwa warazawakiego i terazniejazej iLro-
leatwa Polakiego przez Stanialawa Wegrze*
ckiego; MykU Polaka konatytucyi aego; po»
at^pacb wolnoioi oaobistej w Ponce i innycb
krajach Earopy przez Fr. Grzymale; nya
z iycia i liaty Tadeaaza Koiciuazki; List
Koaciuszki do Szczeanego Potockiego; 2ywot
Tadeaaza Rejtena poala na aejmie w czaaie
pierwazego podziain Polaki przez J. U. Niem-
cewioza; Wzmianka o iycia politycznem H,
Kollat^a przez Fr. Grz. i jego liat do Jana
Soiaaeckiego; Pamietniki kaiecia J6zefa Po-
tt iatowakiego o wojnie przeciwko Roaayan
w r 1792 w ktorej ten bohatyr byl naczel
nym wodzem wojaka polakiego ; pierwiaat*
kowej dramatyca w Polaca przez LndwikaDigitized byGoogle4918TBILLA ^ 8TK0BAOdAtkiago; wplywi* obeaj litoratmy na
liierttoro ojesyttf ; Uwagi ntd powrtttrm
mrtjkoUm pnei wydawca Sybilh; Marooo-
wotd wiani Kaatorbarego Tymowtnego; Oj-
eayana pnai K. Tymowtkiego wiana ; 8ady
filoBof, pofv jai6 parska, wiaraa C^piyaoa Go*
dabakiago; Spiaw hUioryosn^ o^anarala Ja-
ainakim a mos^kf K. Korpiotkiago wiarai;
Wyjftak a orygiDalDego poamato Koimiaoa
pod tortulem: Ziamianatwo, wiana; Litt piar-
wtay Frydaryka hr« Skarbka piMny a War-
siawy, do wydawcy Sybilli aalacigfcy amiar*
kowania oraa iawierig%cy owiigi nad orsed-
niotam prawodawttwa ; List dragi Frydaryka
Skarbka, w kt6rym aoior aattanawia 119 nad
iip2ynioD% piarwaz% ez^ioif XIX wlaka ^od
wagl^dam cywiliaaoyi ealago rodn Indakiago
m w aaoaagolnoioi poltkia|[o naroda ; List do
wydaivcy Sybilli aaeb^cig^cy do sbiarania
aktadki na mogi^Q Koiciotzki; Odazwa da-
lagacyi bankowaj do wtayttkich miaazkane6w
krolaatwa poltkiago ; Projekt do diwigniaoia
kradyta w kraja naaaym i aatoiaaia bankn
iiarodowag[o; List obywatala kalitkiego w

fraadmiocia diwignianiakradyiu: Liat traaci
V. Skarbka pisany w mataryi kradytowaj;
Uwagi nad praemyitem i bandlam krajoarprm
oraa projakt zatoiania ukoly bandlowaj w
Warazawia). (Wydawania tego pitma sakaaal
W. kai%t9 KoDstanty).

^ Sarmacka wakraaaaonat dziamiik poli-
^oaay (poirodko oraal bialy a eyfr% 8). Mr. L
Wansawa, d. 10. Orodnia 1880 r. w 4ca
wialkicj i namar 2gi razam 8 ttr. drnk w dwia
kolumny, radaktor Francitaak Qrzymala.

— Poamat, obaoa : Waraiilai.

— * to^aotwa polzkiago. Daialo w oddaial*
oyeb potaytach wydawana (od Littop. 1883).
Paryi, dnik A. Piaard, 1883, w 8oa, MM. 5
itr. 80. Poaayt 8ci dmk P. Baadoin. Posayt
b drok £. Klefer w Wersalu, dnia 6. Wraa-
ioia 1886 r. Radaktor Fr. Grzymala. Prana-
toarata na 6 aaszyt6w 5 frank. -»•

rObejmoja: Emigracya polika, jaj awi^ak
2 Korzysoi; Usilowania naroda poukieffo w
ealo wyjartmiania ai^ od polowy XVUl w.:
Wyprawa Mapolaona r. 1812 i powaUnia
Litwy; Polacy na Kaakaaia i Georgii w la-
tacb 1818—1816; Amnastya; Udaiat kti^ia
Lnbackiago w powttanin; Mataa taorya po-
litycana w kraja i w amigraoyi).

— wiazicza cayli kabala licabowa odpo-
wiad^j%ca wiarszam na kaida aapytania oi6b
eidcawTcb wiadaia6 rzacay prsytala, doty-
oa%oa icb losu, ttanu. powolania, powodaa-
aia, awi%ak6w, stotunkow, intaraa6w, proja-
kt6w lab jakiehb^i okolicanotei, wrdania
dmgia. Waraiawa, 1821, w 8oa» kart 11 nia-
licab.

Sybilli Dorota kti^ftna na Lignioy i Braeffn
iona Jana Eryttyna, a domn margrabianka
Zgorialaeka (1690 f 1626), obaoa: Sabaiidt
(Dankwikrdigkaitan 1888).

Sybilla wr6i«ca cayli roarywki aabawnadla obojaj ploi. W«niawa, b. w. r., w 8m

2 alp. 12 gr.

SyUllaa (Oar) Waltaagangen nod PM>bpe-
aeiangan itd. Hanan, 1881, w 8ce.

Sykir. Pami^tniki Polak6w a pobyto na
Sybiraa. Cbelmno, naklad i dmk Ignacego
Danialawtkiego, 1864^1866, w Sea. Tom I.
Miawola Karola Labiea Cbojaekiago 1768 do
1776 r.: Podrdi brata Jana da Piano Carpino
i BanedykU Polak6w 1246 r. Cbelmno, 1864,
w 8ca, atr. V, 2 niel i 1 kartka nial. atr. 19.
Tom II. Daiannik podr6iy Joaafa Kopcia.
Cbalmno, 1866, w 8ca, ttr. 99. +

~ Obaoa: Carpiaa; Chajackl; Sykarya.

Svcylia, obacz: Brvdaaa (1770); Caam (o
Garibaldim (1860) : Dmaehawaki Fran. Salezy
(1880); Miaraatawakl L (1849;; Wlasniawaki M.

Syeylil (mapa). Waraaawa, litografiia Mfll*
lara, 1860, w 4ca.

8YDER0W8KI Wad. (loimaiater). Powia-
zaowania nowego roka 1881 od losmaiaftra
taatro krakowsluago, w 406, ttr. 1.

— Toi, 1889. Krakow, w 4oa, 1 karta.

SYDOW Albraoht v.* Bamarknngan anf ainar
Baisa im Jabra 1827 darch dia Baskidea
abar Krakaa and Wialiczka nach den Can*
tral- Carpathan ala Baitrag cur Oharakteriatik
diaier Gebirgtgegendan and ibrar Bawohnar.
Barlin, bai Fardinand Dumler, 1880, w 8c6,
8tr. 406 i mapa. -»-•«- +

SYDOW E. V. Uabarsichtakarta Ton Oat*
and West- Praassan and Polan. Litogr. ond
illam. Berlin, Sebropp ond Gomp., 1862, foL

Syfllta, obaoz: Biarkawaki L (1883); Ba-
racki K.; Gurtia (1861); Dwariaeiak (1880):
Graaa (1880); Haaan; Harmanawtei; Kulawsm
F.; iBcawiez; Hajari. (1888); Oatrtaraki P.;
Priapisy; Radar A.; Raaaiaat (1862); Raam*
biBM; Schlaiaalabar (1842) ; Slawiaaki J. (1888);
Saifman (o koni); Swi^cicki T. (1860); Wei-
tsanbluM,

Syfilagrafia, obaci: Kalakl J. (1866).

Sy^art i4zaf (1780 f 1804), obaei: laniolrf
(alegie przekltd w r^kopismie); T^cydydea;
Urmawskl Klam. (biogr. w Almanaoba 1816).

SYGIETYASKI Laan. Bocanik aiamianski na
r. 1874 podlug niglepsiycb irodel zebrany iOnline LibraryKarol Józef Teofil EstreicherBibliografia polska, Volume 4 → online text (page 76 of 117)