Karol Józef Teofil Estreicher.

Bibliografia polska, Volume 4 online

. (page 83 of 117)
Online LibraryKarol Józef Teofil EstreicherBibliografia polska, Volume 4 → online text (page 83 of 117)
Font size
QR-code for this ebook


■iuazke; Prxogl^d Pelski; Wasilewekl F.;Zie-
■itIkewaU (List 1867).

Szaiaki tkepia, obaeis Cbichekina (1852).

8ZUKIEWICZ Alekaan4er (orodz. 22 Listopada
1816 rokn). Wieraa na obiedzie iostallscyj-
nym, danym na czesd noweffo Barmistrsa
Jozeu Dietla przea Cilonkdw Rady miejskidj
miaaU Krakowa, dnia 31 Paidziernika 1866.
Krak6w, dmk sGzasa*', w 8oe, kart 2. -f

— Jotraenka, Pismo eodaieane polityczne.
Krak6w, a L. Lakaazewicza , 1848, fol., po
1 arknaaa. fiedaktor Sankiewioa, aai od Kru
142—178^ Leon Ulrych i Aleksander Ssukie-
wioz, poiaiej tenie i Teofil Lenartowicc.
WyszYo Nrow 178, od 21 Marca do 31 Paz-
dzieraika; Ner 1^75 w 4ce, Ner 76—140
folio male, Ner 141— 178 folio wi^ksze. (iwier6-
rooze I. 14 alp.; dwa nast^pne po 20 xtp. +

— Obaez: Csu; Czelakewekh(Odglos Pie-
ini); Leivea; Wild lallttez (Kalendara).

SZUKIEWICZ Fabian. Wiersze Grodno.

1818 (rzeczywiicie 1808), w 8ce, str. 229.

SZUKIEWICZ Wladyataw (arodz. 1843, f 28
Maja 1868). Kwestyi robotniczej, napisal .....
(Oddmk a .Czasa''). Krakow, dmk .Czasa*', .
1866, w 8ce, str. 43. 7 alp. +

— Zdania a roinych gal^zi Prawa i Umie-
j^tnosoi politycznycn. Krakdw, dmk gCzasu'',
1865, w 8ce, atr. 8. -f

8ZULZ Anteni (Ksi%dz). Ogroiec, Poesya,
praea ...... Probosscaa mazowieckiego. War-

szawa, dmk S. Orgelbranda, 1867, w 8ce, str.
50 i 1 karU. 20 kop.

SZULC Demtnik (urodz. 1797 rokn f 27 6ra-
daia I860). Gramatyka pierwiastkowa j^yka
Ucinikiego, 1821 i 1829 roko. Ob. Broetftr.

58Digitized byGoogle4688ZULC— - Fiuna : xnacienio Prat dawnyob. wyda-
nie drngia poprawne; O wieka boleMawow-
akim Pieini Bogarodtioy; Taraowie mazo-
wieokim (Tborn), i o Nagrobka Bolesfawa
Cbrobrego. Wansawa, a Orgelbranda, 1864,
w 8oe, ttr. 6, V i 276, i Kart% jaograaca n§.
» rfp. + + +

— O Pomona saodnaAtki^m. Wartzawa,
fi. Friedlein, dnik J. Ungra, 1860, w 8ce,
•tr. VIII i 84, a Mapp% na arkoMii. 6 a}p.
20 gr.; anii. 4 zip. -i- + +

— Stanowisko hisioryi poUki4j, wjdal Adolf
Chmielifiski. Wartzawa, w drakarni .Gazety
poltki6J«, 1862, w 8oe, atr. 82 (wlateiwia
air. 20). +

— Taniowia mazowieekim (Thorn) do
Koparaika. Warszawa, 1843, w 8ca, ttr. 89. + +

(Jest odbiciam z Ptmi^tnika raliggno*moraI*
nago, za Kwiaoian 1843).

— wieka bolatlawowskim Pieini Boga*

rodzicy, przez (Wyj%iek z Pami^tnika

raligijno-moralnego). Wartzawa, 1841, w 8ca,
karta 1, ttr. 19. +

— O znaczania Prat dawnycb. Wartzawa,
naktad Redakcyi Biblioteki wartzawtkiej, drok
J. Klukowtkiego i Staaitlawa 8tr%btkiago,
1846, w 8ca, ttr. 166, z Mapp«. 6 zYp. 20 gr. + +

— ir6dle wiedzy tegoczetn4j. Wartzawa,
B. Friedlein^ drak J. Ungra, 1861, w 8oe,
atr. VII i 87. 6 zip. 20 gr. h^ +

— 2ycia Mikolaja Koparaika, prtaz .. ..,
Czlonka kor. Towarzyttwa naakowago kra*
kowtkiego. (Oddrak z „Oazaty wartzawaki4j").
Wartzawa, drak „Oazaty eodziann^'*, 1866,
w 8ca, atr. XV i 102. 1 rab. -i- -i- -f

— Obaez: Broidar (Gramatyka laointka,
1829); HatHar.

SzBle Ferdyaand. Gramatyka. Wydania Anto*
niago Jarzykowtkiego. Obacz: Bebulz.

Szulc Frydaryk, obacz: Scbuiz F. (Reita,
Poltka w roka 1793).

Szuio (Fizyk), obacz: MeMi M.

8ZULZ Ignacy. 2yaioryt 4. p. Karola Ploc-
kiego, byl. Szefa janaralnego Biora racbaby
przy Senacia rz^dz^cyra Rzeczypotpolitej kra-
kowtki4j. (Odbicia z Rocznika Towarzyatwa
Dobroczynnoici, za rok 1849). Krak6w, drnk
,Czato*, 1860, w 8ca, ttr. 9. +

— Dittertation tar la pnenmonie aignfi tim*
pla. Tribut acad4roiqoe pretent4 et pabliqua-
mant tootenue k la Facolte da Medecine de
Montpellier, le 14 decembra 1836, par ......

da CracoYia, pour obtanir le Grade da Docteur
an M4decine. A Montpellier, cbet Jean Mtr-
ial ain4. imprimeur de la Facalt4 de M4da*
oine, 1835, w 4oa, ttr. 31. + +

SZULC J4zaf (z Choryna w Poznantki4m,
nrodz. 22 Lotego 1842). Ueber Oberkiefer-
Retection Inaagural Dittertation. Graiftwald,
Fr. Uache, 1869, w 8ce, ttr. 30. +

SZULC Kazimiarz. Aatantycznoi6 (?) kamiani
.mikorzyntkicb zbadana na miejtco. (Odbiciaa Rocznika Towarzyttwa Przyjaciol Naak
poznantkiego). Pozna6» 1876 » w Soe, atr.
162. + +

— Earopa rapablikaniteh odar koaakiaeL
ZOrich, 1864.

— Toi, zweite Tarmahrta Anflaga. Leipzig,
1866.

— Qna faut-il faira poar tanTor U Fraaoa
et V £arope da pangermanitme anTaliitaant
de la Pratte m^moira tur la gnarre franco-
prattienne drett^ pendant let ^Tenementa par
Catimir de Samin. Parit, Charlet Lefebnra,
typ. Ronge fr^ret, 1870, w 8ce, ttr. 40. +

— Kwettya tocyalna i tpotdb j4j calatwia-
nia, rownia korzyttny dla robotnik6w jak wla*
tcicieli, napital ..... (Odbitka z ^Gaze^ naro-
dowej"). Lwow, F. H» Ricbter, 1871, w 16ce,
ttr. 96. 60 cent.

— De origine et tedibaa Teternm lllytio-
ram dittertatio inanguralit hittorioa^ qnam
anplittimi philoto^horum Ordinit aaotoritata
in Aoademia yiadnna vratitlavienti ad tnm*
mot in pbilotophia honoret rite ctpeaaandoa
die 8. Martii 1856 publica defendet contra
amicot doctittimot A. Motbacb, J. Plabanaki,
N. Romanowtki , J. Bnkowiecki , anotor ......

Polonnt. Potnaniaa, 2aj>antki, 1866, w Sea,
atr. 6, 78 i 2. 16 tgr. -t + +

— g}6wnyoh wyobraianiach i uroczytto-
iciach balwocbwalozych natzego luda, z powo«
da prao J. Lelewela: Balwochwalaiwo Slo-
wian i R. Berwinskiego : Stndya nad Litera-

tar%ladow%, napital Poznan, naklad idrak

Merzbacba, 1867, w 8ce, ttr. 64 i 2. 12 'A tgr.

— Tygodnikpoznantki. Redaktor.... Poznan,
1862, w 4ce, Nr6w 62*, roko 1863 Nr6w 18.

+ + 4

— Obacz: Tygadaik.

— Znicz, Pitmo zbiorowa miodzieiy pol-
tki4i. Wydawca ..... Zettyt 1. Wroclaw, naklad
Wydawcy, 1861—62, w 8ca, ttr. 91. -fr -f. f

— Obacz: Sazsit wialkopoltka.

SZULC MareiR Antani. Gramatyka firanevzka
dla 6imnazy6w i wyitzych Szkol miejskiob,
podlag Gramatyki Dra Abna nioiona. Berlin,
Mittler i tyn, 1860, w 8ce, atr. IV i 282. 6 zip.
12 gr.

— Toi, wjdanie dragie przejrzana i popra-
wiona. Berlin, Mittlar, 1867, w 8ca, atr. VI
i 271. 27 tgr.

•^ Wypity francazkie na Rwtrtf, dla Szk6l
gimnazyalnycb nloione. Berlin, Mittler i Syn,
1860, w 8ce, ttr. lY i 92. 2 zip.

— Fryderyk Chopin i Utwory jego mazyczne.
Przyczynek do 2ycioryta i oceny kompozrejri
artytty, napisti .... II Tomy. Poznan, ^opawki,
1873, w 8ce; Tom Itzy: ttr. 293 i Rejettr,
z Portretem. 2 tal.

— Przjrgoda Cbopina. Opowiedzial wedlog
niemieckiego oryginala Aator dziela: nCho-

£in*^ i Utwory jego mazyczne. Pozna£, naklad
r. Leitgebra, 1876, w 8ce, ttr. 94 90 centDigitized by GoogleszuLc ^ szoMAwncr4W(mai.l769t 1 1813). Mowi
# Arciwtsteria, miaiia m pnblionito porit-
dmlrn nuwtnTteta, 1801 roka; foL

tate P. 1^ obMs: BvdziisU W.

SZULC Wojciadi. Sprawm polska i storanok
do iii^' Galioyi' woImo poli^inego poloientt
'£aropy, pnos -«• Xnk6w« iiaklad J. Siodlao-
kiflgo, 1868, w 8ee, tir. 86.

SZULC (8CNULZ) W. Bemerknngan ftber
daa Yorkommaii das Blaiglansas etc. bai Tar-
aowits in SeUaaiaiii Hammalo, 1818, w 8oa,
afar. 226.

(Jaat ta 1 Olkotso i gorach tandominkioh).

SZULCZEWSKI Karal. An account of tha Din-
Mr giran to tha B. T. Hon. Lord Dndlay
Gontti Stoart, Maj 18 tb. 1846, at Willia's
Aooma on the ocoation of tha pratintation of
« aplandid niaca of Tapattry, worked by tha
Ladlaa of Poland. London, printed by £.
Batkept, Booktellar, Stationer etc., 8, A.
DaTiae Street, 1847, w 8oa, 2 kartkl, atr. 28. -f

— O Towarsyttwia literaokiom Priyjaoi6t
Polaki w Anglii. Odeswa do rodak6w, prsei
^^ Majora, Sakretarsa TowarzyBtwa, poparta
liatam J. O. X.'02artoryskiago. Paryft, Kei^-
gamia |K>]•la^ dmk L. Martinetai 1857| w 8oe,
atr. 88 i 8. H* -f

SZULGZEWSM Pwal. Dwa Kaaania ftaYo-
bna. Bawics, 1809, « 8oa, atr. 82.

Ssalac (Dr), obacx: Nawakawaki ianuaz (Par-
kyaia).

Sniary. Kieloa, naktad i dmk Edwarda
Kolakowikiago, 1858, w 8ca, etr. 28.

— Obaas: tapassiiiU Aataai.

SZULfiW I. J. Dnaaa eaalowiaoiaak^a s jeja
^wnymi swojetwami i spoiobnottiami. Kamia*
niao podoleki, 1868, w See, etr. 81. -f -¥

SZULfilN W. Jngo sapadoyj kng w poila-
dniaje dwadoat i piaU laUa 1888-1868. iCiew,
1884. 1 nib.

SZUUCKl Ludwik (a Podola). Dea deviations
aponUn^et dn genou. Monjtpellier, 1889.
Szaligttll, obaos: Taraiiaariei Teed.

SZUtDRZYASKI Wladystaw (nrods. 1829).
Do aonsilio, quo interrogationes in jnra in
ordine judioiorum priTatoram introdnotae sunt
daqaa yariis ejus perseqaendi rationibos die*
sartatio inangaralis. Berolini, typ. G. Schade,
1862, w 8ce, str. 102, karU 1. +

SZUtORZYASM Zmmaat Da origina aopro-
grasta tntelaa maliabris, quae apud Romanos
obtinoit, dissertatio inaogoralis. Berolini, typ.
6. Schade, 1858, w 8ca, str. 149. -i-

SZUMAN Naiirvfc. Die BuraaukraUa in Posen
and die fuDlte Thellang Pohlens, von H. 8.
Berlin, Schneider, drok Ungrai 1848| trSce,
str. 45. 5 sgr. -f

(Praypisig% t6i brosznro t^ HeL 8k6rsew-
skiemv).— Mown nad grobam Onstava Potworow-
akiago, w Leasnia dnia 27go Listopada 1860
roka powiadaiana. Posnan, naktad i drak L.
Marsbacha, 1861, w 8ce, atr. 14. 6 sgr.

— Qnaaationaa da in intagmm raatitotioaa
ax olansnla ganeralL Diasertatio inangvralia
etc, Berolini, 1846, w 8oe.

— Boesntca (Stowo iala), prsaa .... Wydra«
kowali Brada tJnffer w BerBnie^ (bea daty),
w 8ca, str. nielicab, 6.

— Rya ^roia i dsialalndoi Karola Libelta,
wspomnienie poimiertne. Na roosnic^ imierci
je^o spisal ..... (Prsedmk a ^Daiennika posnan*
skiQgo*). Posnaik, naklsd ,Daiennika posnaA*
skiego", dmk J. Krassewskiego (Dr W. Xjebin-
aki), 1878, w 8ce« str. 85, a wiaemnkiem
Libelta (pries A. Regnlskiego). 4-

— Obaos: CialakewaU P.

SZUMAN L Dolwiadcsenia aad iymcsaso-
w4m i trwal4m samkni^oiu 4wiatla naczyn,
DO podwi^saaiu i po akoprasnrse, przes ...^
Rosprawa nwie£caona przes Wydsial lekar-
skiego Dniwersytetn wroctawskiego. (Odbitka
s roka 1874); w 8ee, od str. 845—408. +

SZUMAN Laaa (a Kajawek, nroda. 18 Listo-
pada 1862). !>• tomoribos malignis origina
paroatali at pariostali dissertatio inangaralis.
YratisUTiaa, 1876.

— Die b6sartigaa ossifioirandan Gesohwftl-
ate periostalen nndparostalaa Urspmngs. Inaa-
goml Dissartation| waleha nebst beiffeAgtan
Theaen, mit Ganaiimigang der medisinisohen
Faonlt&t dar OniTersitftt sa Bradan, aor Erlan-
gang der Doctmrawftrde in der Medisin nnd
Chiraigie, Sonnabend den 29. Jali 1876 Mit-
tsgs 12 Vt Uhr in der groesenAola dlTantlioh
▼tftheidigan wird ^..^ ana Poaen. Opponan*
ten: Ignas Opielifiiki, Doctor der Mediain;
Heliodor fon Bwi^cki, Gandidat der Medi-
sin; Valentin Tomassewski, Canditat der Medi-
ain. Breslan, Draok Ton Groas, Berth nnd
Comp. (W. Friedrich), 1876. w See, 8 kartki
nielicsb., str. 62 i 2 nielicsb. + + +

SZUMAACZOWSKI tMMk. klaranka, do
jakiego hodowl^ bydta rogatego swr6ci6by
naleiato. Krak6w, naktad Antora, w dmkami
„CsaBa«, 1877, w See, atr. 2a 25 cent

— Odpowiedl na podana pod rosbi6r pyta*
nia: Jaki csj^sty doch6d pray teraiaii||ssych
oenach cereali6w, prsy wydatkach dsisi^nych,
na prowadaanie Gospoaarstwa i ci^iarach,
kt6ra si) na siemi opiind^, a nwagl^nie-
niem klasy gmnt6w na pewn4j prsestrseni,
na ntrsymania wtaicioiela i jego rodziay poso-
sta6 moie i Jaki jest plon siaraa, prsy kt6*
rym w dsisiijssyah stosnnkach nprawa sboia
korsystna jesscse byd moia dla wi^kssego
wlalcioiela. Krak6w, 1858, w 8oa, str* 22.
20 grp. -f

^— W Sprawie Ustawy drogow^J. Kmk6ir,
drak ^Csasa", 1869, w Sea, str. 12. -f

Sintwtky, obaos: SMtwsky.Digitized by GoogleuoSZOMUtUA - SZUMSKlSZUMlASKA F. To imi^ JlfleiiA. StoM Paoi
H. X T. M., otoioae do Spiewu, i towany*
•seuiem foriepianu. Liptk, P. BhodO| 1866,
w 4ce, ttr. 8. 5 agr.

-» Za eadm goniu? Sfowa uloioaa do 6pi^*
ytUt a towanjaaeDiem fortapiano. fiarliii| £.
Bote i 6. Bock, w 400. 5 agr*

SZUMK0W8KI Laon (Kti|da). Akt Obl6oa7ii
JJ. Panny Waleryi Jeimaii, Maraaalkowj bIo-
ninuikidj, SekreUrki Ura^du martzatkowego,
dopeUiiony Idgo Kwietnia 1854 roka. War-
tiawa, 1864| w 12oa.

8ZUMK0WSKI (lotpekior). Ka Akt orooayBiy
Szko}y obwodowej v Szccuccyniey rokv 183 i

1 1836go zaprasza Saomkowski, Inapektor.
SowaUu, 1834—1836, w 4oe.

— Tol, w Sawalkach, 1837, 1839. Tamie,
1837, 1889, w 4ce.

SZUMLAASKI a. fiuchlialterya i rachunko.
^osd gotpodartka, oparia sa satadach podwoj-
nego rachunka i sastoBowaoa do Gospodantw
ivszalkiego rodztju, a doI%czeiiiem wsor6w
r6geBtr6w folwarccnych, j^asowych, pro wen-
towTch, Mnyoh i propiDacyjoyon, orai iablic
bocnhalteryoanyoh, ulatwiajfoyoh oaynuol^
otwi4raiiia, prowadaania i xamykania rachnn-
k6w ogdlnycii. Tom I. Waraaawa, w drukami
J. Uogra, 1866, w 4ce, sir. 806. 8 rob. 50 kop.

— "Bnchlialierya i rachunkowoM kapioeka
t ftbryoa&a, oparU na aaaadach oodwojnego
aaaevnkv, i aatt6fowaDa do ba]idl6w vaaei-
kiago rodaaju, fabryk, rpkodiiet^ ap6tek
j dom6w doobodowych, a doYfcaeniam wzo-
r6w raobiiDk6w axcaeg6lowyeh, orax tablio
bttcbbaltarycxnyob ulaiwii^%eych cxynooici
otwi^raDia prowadcenia i aamykanit racbaa*
k6w og61oycb. Tom 1. Wartzawa, w drnkarai
J. Ungra, 1666, w 4oe, air. 848. 4 mb.

— Frobki Bf^estrow gotpodaroayob» a doda-
ni^m drukowanych Szematow na rok caly,
vlolyl i tvydal ....,., byly Nauczyciel Matama-
tyki G. W. Zeazyi 1. Waraxswa, dmk Braci
Hiodamitbow, 1856, w 4oe, air. 11 i 6 iablic.

2 mb.

SZUMLAASKI Felix. Program Nanki iSpiewu,
aa rok 1861. pr7.y c.k. wyiazem Gimnazyum,
dofldnikanskiem xwaD4m, uloiyl i uczniom

awoim na pami^tk^ poAwiocil Lv6w,

w komiiia « K. Wilda, dmk Winiarxa, 1864,
w 8ca, air. 15. 15 kr.

SZUMUliSKI Kanatamy. vynajd^waara
rat amortyzacyjnyob r6wDyob i obucxaaia Pro-
eeniu oa pewna liczb^ doK Wyjatak a raoban-
kowoici kiipiecki4j. Warazawa^aklaquGebeth-
nara i Wolffa, 1873, w 8ca, air. 26 i iabl. 5.
60 kop.

SZUIILAfiSXi (MelropoliU). Liat paaieraki,
roku 1841 , przaciw przecbodzenitt na Bcbi*
zm^. (Po polakn^ po taoinie, po aiaroata*
^iansko). Obacj; Wlalleike J.

Siumli (Plan), « objaimaniami. Waniavi.w Litografii A. Braaainy i Kamp., 1888. 2 s|p*
15 f r.

8ZUM0WICZ WaBdalin. Poazya (Moliiija^
Powie86 ukraidaka). Waraaawa, dmk Kaesa- .
nowakiego, 1845, w 12ca, atr. 106. 4 xtp. -f

— Poaaya (Piotr na Kai%fo, Powiea6 aDsie-:
j6w $lawian sacbodnieb, w XIL wiaka). War- ^
aaawa, dmk 8t SIrabakiego, 1858, w Boe,.
kari 4, atr. 201 i nielicab. 5.

— Obaea:LalMtaiBa A.

SZlMOWSKi Ifaaey. Mwigniarolnictwakm-
jowego, orax aabeapiecxenia majftkn i dobrego
bytn kaftdeffo w azczegolnoiei rolnika, przoa

, Mag. Fil. b. kral. warax. Uniw., Obyw.

podlaa. Waraaawa, dmk J. Kaoaanowakiegv,:.
1841, w 8ee, atr. 84, kart 8. 8 x)p. 10 gr. +

SZUMOWSKIWIadyat. (x Kr6leatwa). De liga*
tura oeaopbagi, aenan pbyaiologioo et medico-
forenai, diaaertatio ioangaralia, qaam ..... etc.-
Patropoli, 1857, w 8ce, atr. 29 i 1 karU.

jlnne Rozprawy lizyologiexna piaal po roa*
ayjtkn).

SZUMSKL Staalabw. Uebar Backenaabecaaa*
bei M&nnern, Inangnral Diaaeriatton eto. Bra-
alau, T. W. Jangfera Bocbdmckerei , 1872^
w 8ca, atr. 21 i 1. -f ^

SZIIII8KITaafiLZdr6ffxapomnia]iyeb.Lii6w,
liaklad Kainivni polakiej» 1876, w 1606, atr..
16. 80 cank

^ Na gmzacb, Powiea6. Tom6w It. Lwow^ ;
w Xomiaia n Wilda, naklad i dmk M. Poramby;
1865, w 8oa; Tom 1: atr. 177; Tom II: etr.
835. 1 arr. 00 kr.

— Koobigoia blilnicb jak aamycb aiabfa.
Poaaya* Lw6w, Aator, 1865^ if 9oa, atr. 4.
8 kr.

— Lttdaia dobiyab abfoi, Powi«46. Lw6w^ .
naklad Antora, 1868, w 8ce, atr. 146. 1 atr.
20 cent.

— Niewolnioy aerca^powiea^.Lw&Wtwkomi-
aia J. llilikowakiago^ 1864, w 8oa, atr. 214.
4 zip.

— Zmierxcby i iwity, PowieM wap6Icxeana.
II Tomy raxera. Lw6w, Wydawnictwo BibKo-
.teki Powia4oi i Bomana6«, « Qabryaowieaa.
i 8cbmidta, drok K. Pillera, 1873, w 8oa, atr.
169 i od 175—801. 1 atr. 60 cant -^

— Ob. Carlaa (Rok xaro^oia, 1874); fiar-
attckar (Regmlatorxy, 1876).

SZUMSKl Tamaax (urodz. 1778 f 1840). Kurz»
Baecbraibnng einaa aaa arfundenen Scbaufal-
Baita and Zalt-Tacba, aar Varmehrang dar
8tArke dar Armaa im Falda. Poaan, J. A . Maak^
1829, w 8oa, kart 8, atr. 58. -f

— Dialogoaa at mota liMilaa at utilaa poor
ceax, qai aommanoant % anprendra lea Ian*
tm99 fraa^aiaa, allamaada atpolonaiaa. Poaaaa^
Sxamaki, 1818, w aca, atr. 185. 8 ztp.

««- Einmal aina Von I Il(» iur alia 4 Reoh-
nunga-Artan, am daa Erlernan daraalban darDigitized by Google&Z0M9KT4BiJ«g«Bd SB erleioliteni. «- Jeden ras isden,
•od 1— 15| przystdsowaBd dia wtsyatldim ieb
prottjeh dsialiu&, celem tatwiejssego ich na-
neiemm 119, Ira ul^owi ntoiona prsti ••...,
K(aiics7e.) P. Gdn.) P. Bes n. dr. i r. (Ber-
lin, llitiler)| w See, ttr. 10. 10 grp.

— Taoryenia i prakfyeraa Gramatyka fran-
«iuka, dla Polakdw, nloiona pod^aff najlep*
wycli Gramatykow, w ktdr^j Prawidla m po
mnciuka i po pohkn oljjainione, 1 prxykla-
dami w tych obydw6cIi jgzykach i s Wypi-
tmi Iranciizkiemi , ktora zawierai% wyborne
franeoxkie Anegdoty, Powiesoi, Bigki^ Listy
i pRjflowia, a wyrazami obja&aiaj%cemi, z pol-
tkiemi zadaniami do t)6macaenU na franoaa-
^Ot eras oijpotrzebmeJMemi wokabulami
i rosmowamiy celem latwiejtiego ucxenia i aa-
aeietiift a^ rosnmaie m6wi^ i pisad po icaQ*
«aakn, prsos .-^ Maacsyciela P. 6(im.]^ P. —
Grammaire fran^ aiae theorique et praiiqao k
P naaga daa polonait, compoala d' aprea lea
aMillaurs gramonairiena dans laqaello on doQ*
»o r^glea ea fran^aiB et en polonaia etc.,
avee un recoeil dea meilleura anecdotea etc.
Tomow II. Rawics, 1813; Tom I: kartT, ttr.
288 i 71; Torn II: Wypisy franouzkie; Reon-
•eil dea materiaux air. 22i i lY. -f

•— Grammaire fraa^aise th^oriqoe et pra*
4iqae k V aaage dea aliemaaa, compoz^ d'apr^
lea neilleara granunairieaa, dana laqneUe on
donne reglea en fraogaia et en ailemand,
ATOo dea ezemplea dana cet denz laaguea et
^▼eo dea tbdniea allemana poor tradoiro ea
fraa^jaia, avec aa recoeil des meillenrea anec-
dotea, contet, fablea, proyerbea et lettret fran-
^aea, aveo dea mota allemana, pour tradaire
en frangais ainai qo^avee dea dialognea lea
plaa aeceasaire poor apprendre et enaeigner
ploa facilemeot a comprendre, k parler et
% ierire le franoais, par •«.., Prof, aa gymnaie
•de Poaen. — Theoretiaoh-praktisohe Gram-
"natik der franzMtchen Sprache, for DeaUche,
Terfaeat naoh den beaten Grammatiken etc.
JBerlin, Mittler; Rawica, 1818. w 8ce, atr. 271
i 7 tablic. 1 UI. +

— Tol. Poznaii, 1829.

— Polniscbe Grammatik nebat Lesebuch.
Poaea, 1808. 7 agr.

— Polnisobe Grammatik, mit praktiscbeu
Debnngen, nebat betoaderem polnisohen Lese-
l)nc&e, welchea poetUohe and proaaiacbe Ana-
zage aaa den Werken der alteren und nen-
•eaten Schriftttellern nnd daa zum Uebersetzen
deraelben nolhige pohlDisob-deutscbe Wor-
ierboch entb&lt, fur den 6chul- und Privat-

Gabrancb, entworfsn Tom , Lebrer am

kdniglichen Gymnasinm za Posen. Breslau,
bei W. G. Horn, 1811, w 8ce. 5 zip.

— Tenia iytul. Brealau, 1821, w 8oe, air.
192. 6 zip.

— Polnitche Grammatik, mit praktiaoben
Beispielen nnd Anfgaben, kurz und deut-
licb Terfazst nebst polniscbem Lesebucbe, fBr
Anfaoger, welchea leicbte Gespracbe, Briefe,Fabein nad Gediebte, mit nothigea Vokabeln,
aad am Ende einea karsen Vergleich der pol*
aiaobea Spraoke mit der raaaiacben entli&lt.
FAr dea Sohal- and Pritat-Gebranch eatwor*
fea von ...... Prof, am koaigliehea Gymaaaiam

an Poaea. Nene, Yermehita aad verbenerte
Aatgabe, f&nfie Anflage. Poaea, im Verlaga
bei J. J. Heine et Comp., 1882, w 8ce, atr.
XVI £ 223.

(W Przedmowie Aotor wymienia edycye tej
Gramatyki: Berlia, 1805: Poaen, 1808: Bre<
alan, 1821 i 1827).

^ Leaebucb polaki, ezyli Kti%^ka dla Kiem-cow, ucz^cych tiQ j^zyka poUkiego; z do}%-
czeniem krotkiej Gramatyki tego jgzyka i przy*
danym niemiecko-polskim i poTsko-niemieckimDykcyonarzykiem ; utozony dla szkolnej mlo«
dziety przes ..... Druga edycya. Poznan, 1808,
w 8ce. 6 zip.

— Polnischea Leaebucb, mit Regeln, fiir
Deutsche, oder Kurae undzweckm&dsige Anlei*
tung zum Yeratehen nnd Sprechen der pel-
niscben Sprache. Berlin, 1805, w 8ce, atr. VI
i 192, nieliczb. 12, tablic 2.

— Polnischea Lesebuch, dessen Materialiea
in verscbiedenen allgemein notbigen Gesprft-
chen, Billets, Briefen and in anderen aus den
besten Schrifstellern entlebnten proiaiscbea
nnd poetisohen Sacben beatehena, mit Tor-
aus|[eschickter knrzgefaaater polnischer Gram-
matik, entworfen von ...... 1808. 4 z^p. 15 gr.

«- Polniacbea Leaebucb, welches pvoaaiacba
aad poetisobe Aaszoge aus den Werken der
alteren and nenesten polnischea Scbriftotel*
ler nnd daa zum Uebersetzen ndthiffe Wor*
terbnch enthalt, entworfen von ..... 11 Theile.
Brealao, 1821, w 8ce. 9 alp.

<— Mowa o nigwaJ^niejszych powinnosdiach
mlodziefic6w, mianowicie nczni6w kr61ew-
akiego Gimoazyum poznanskiego, miana wpol-
skim j^zyku przy otwarciu nowego Karsa
azkolnego dnia 8 Pazdziernika 1827 i na nie-

miecki i^tjk przeloiona przez — Redo

fiber die wicbtigsten Pflicnten der Jilnglioge
etc. Pozuafi, drnk Deckera, 1827, w 8ce, atr.
15. 8 agr. 4*

•» Hyfili ogolne o ^olepazenio Qandln, rol-
Aictwa, Praemyslo i Ldukacyi narodowej,
w Esi^ztwie warszawski6m, przez ...... Nauczjr-

ciela pray Gimnasynm pozoanski6m. Pozasn.
a Deckera i Komp., 1811, w 8ce, str. 59.
2 zip. -» + +

^ Dokladna nanka j^zyka i styla polskiego.
II Cz^ici. Czeid I., zawierig^oa GramatvkQ
i Deklamatoryke, do ktor^j tei na1ei% £le»
mentara i Wzorycharakterdw, uloione podlug
najUtwiejszcj metody do nauczenia aig csy-
tania i pisania, dla aiytkn mlodziety napi-
Sana i wlaanym kosztem wydana przea ......

Kanczyciela przy Gimnazyum poznanskiim.
Poznan, drnk Deckera i Kompanii, 1809,
w 8ce, atr. 282, nielioab. 24 i tablio 2. -h

— Toz. Czgsd II: Sztuka pisania, w roamat-
tych Materyach ucsonycb, listownycb i un^Digitized by Google4638ZUREK - 8ZWA8Idon jch. Tamit, 1800| w Boa, sir. 16 i 884.
Rftxem 10 zip. 4* + -f

— Notice tar 1m ftT«iito^et r4ta1toDt d' ana
hMhe*b4chd et d' ana tauti^a inyant4ei poor
magmantar las foroat da I' 8rm4a an oampa*
Ifna. Parit, ▲nsalia Btrbarat, 1881, w 8ca,
sir. 80. 2fraDki.

— Piotr Wialki, esyli Mi}ofi6 MoBtrehy
do narodo, Tragadya oryginaloa w 6 Aktach,

pnaa Poznao, 1810, w 8ca, ttr. 112 i kart

nialiczbow. 8, i Portratam Cara Piotra W.
3 itp. + + +

— Plaa do ipar^odycznego Pisma: Kora-
•poodant poaaanaki, w Mataryach nia poli-
tycanych lacz oczooych, utoiony i wydany
przaz ...., Nauczvciala przy Gimnazyam poznad-
8ki4m. Poznan, w drakanii Prastara, 1808,
w 8ca, ly, arkuaza.

— - Racoail daa meillaan a&acdoiaa, conies,
fnblea, proyerbaa at lattrea franeaiaaa, avec
det mott allemanda lea ploa diificilaa at avec
des tbemat allamandt pour traduira en fran-
^His ainsi qa*avec daa dialoguaa let plus necaa-
sairet, par ...., Profasiaur an Qymnasa da Potan.
^ Franzdsitcbas W6rtarbaoh, walchaa aus-
erw&blta franzdiiicha Anacdotan, Erz&blan-
gen, Fabaln, Bprtobwortar und Briefa, mit
erkUraodan Wdrtam, wte ancb deotachan Aaf-
gaben znm Uaberaatzan ins Franzdaiicha nnd
allgamain nothiga Vokabaln und Gaapr&ohe
anthilt, Ton ..*.. Eawicz, 1813, w 6ca, atr.
224 i IV. +

— Tol. Braalau, 1881.

— Rozmowy i Wokabnly laiwa i ulytaozne,
Dczyd ai^ j$Eyk6w francnzkiago i poUkiego.
Poznad, 1813, w 8ca. 8 zip.

— Krotki r^a History! i Litaratury polski^j,
od najpdiaiejszycb do tarafniajszych ozaa6Wj
utoiony przaz ...... Profesora przy Akademii

wojskowej berlinskiej. Berlin, u J. F. Ungra,
naklad Autora, 1607| w 8oe, sir. 204 i kart 8.
6 alp. + + +

— Slownik maly,polsko-niemiecki, do Wypi-
a6w poUkich nalaifoy. — Klainea polnisdi-
dautschas Wdrterbucn, gehorig za den bei-
den Tbeilen des polniacben Lesebncbas. Bra-
alau, bai W. Q. Kom, 1821, w 8ce, atr. 116.
1 zip. 16 gr.

— Russischer SelbsUebrer, entbaltend eine
kurz nnd deuUicb abgefassta Grammaiik, all-
gemein notbige Redensarten und Gaspr&che,
ein dautscb russiscbas und ruuisoh-deutscbes
Vocabular der allgemein ndthi|[en Wdrtery
worin AUes mit deutsoben, lateiniscben, fran-
ZQsiscben nnd polniscben Bucbstaben gedruckt
ist, nabst eiuar in Kupfer gastoobenen Tafal
des russisoben Alpbabetea. Posen, gedruckt
bei Decker und Comp., 1813, w 8ce, sir. 92
i 81. 4 zip. f

— Wieraz do lado, na Uroozyaiofid 8 Sier-
pnia 1815 roku, b(d%cy w Poznanin przy zio-
lanitt boldu najjalni^azamn Pann Frydary-
kowi Wilbalmowi lll.i napiiany przaz .....— WypM]rAiuieazkia,kl6razawiang%wyboflu
na fraoouzkia Anakdoty, Powiaiei, B^ki, Liaif
i Przyslowia, z wyrazami objainiig^eenii, s poU
skiemi zadaniami do tlomaczania aa fnneos*
kia, oraz z n^jpotrzabniejszemi wokabulaaiOnline LibraryKarol Józef Teofil EstreicherBibliografia polska, Volume 4 → online text (page 83 of 117)