Copyright
Kew Royal Botanic Gardens.

Kew bulletin online

. (page 24 of 69)
Online LibraryKew Royal Botanic GardensKew bulletin → online text (page 24 of 69)
Font size
QR-code for this ebook


M. Decaisne, 1844.

Astragalus Edmonstoneij Robinson {Phaca Edmonatonei^
Hook, f.), is synonymous with A8tta{fa2us Jiavue^ Reiche {Phaca
flava^ Hook, et Am.), The calyx of the latter is densely hairy,
not " glabriusculus " as originally described.

412. Onrania Bggersii, Spragu^ et Hutchinson [Cucurbitaceae-
Cucumerineae] ; affinis O. coccineae^ Cogn., foliis magis lobatis,
calycis dentibus brevioribus, antheris rectis ab ea recedit.

Bamuli sulcati, sparse villosi. Folia pedatifida, ambitu sub-
orbicularia, lobis 5 obovatis vel oblanceolatis (medio interdum
trilobate), acute acuminatis basin versus sensim angustatis
9-15 cm. iongis 3*5-7 cm. lafcis, margine denticulata, denticulis
circa 0*5 mm. Iongis 0-5-3 cm. distantibus, membranacea, in
venis utrinque villis puberula, ceterum glabra; venae laterales
utrinque 7-8 ; petiolus 6-8 cm. longus, anguste alatus, oostatus,
sparse villosus vel glabrescens. Flores masculi 8-24 in racemum
brevem corymbosum longipedunculatum dispositi ; pedunculus
gracilis, ^ sulcatus, 15-17 cm. longus, glabriusculus ; pedicelli
sparse pilosi, usque ad 6 mm. longi. Calycis tulms ovoideus.Digitized byGoogle201

circa 6 nmi« longns, 2 mm. diametro, extra pilosos, Intns
glaber ; lobi erecti, lineari-subulati, acnti, 2-2'5 mm. longi, extra
sparse pilosi, intns glabri. Petala erecta, lanceolata, obtusa,
1*75-2 mm. longa, 0*75 mm. lata, dense papillosa. Antherae rectae,
oblongae, circa 3*5 mm. longae, connectivo angusto, appendicnla
obtusa papillosa circa 0*4 mm. longa. Inflorescentia feminea
rhachi angulato-flexaosa circa 25 cm. longa, floribus solitariis
altemis 2*5-4 cm. distantibus, pedicellis nsqne ad 5 mm. longis.
Ovarium subcylindricum, circa 2 cm. longam, glabnim. Calyx
glabrinscolos ; tabus circa 1 cm. longus, 3-4 mm. diametro ; lobi
deltoidei, acnminati, leviter reflexi, 1*5-2 mm. longi, basi circa
1*5 mm. lati. Petala ovato-oblonga, obtnsissima vel acuminata,
3-^*5 mm. longa, 1*75-2 mm. lata, dense papillosa. Stylus per
6 mm. indivisns, ram is intus stigmatosis circa 8 mm. longis
1*5 mm. latis apice rotondatis. Fructus desunt.

Ecuador. Eggers, 15496.

According to Cogniaux's key to the species of GhAvania (in DC.
Monogr. iii. 679), Q. Eggersii should come near O. macrophyUa^
kegeliana and klotzschiana^ which agree with it in having
straight anthers, narrow connective and papillate appendix, but
the closest affinity seems to be with O, coccinea and G. parvijlora^
which differ from it in having the anthers replicate at the base.

413. Onrania phaneroBiphon, Sprague et Hutchinaan [Cucurbita-
ceae-Cucumerineae] ; a vera ff. eriantha, Cogn., corollae tubo insigni
facile distinguitur.

JRamuli graciles, valde costati, ut pedunculi et longe patenter
sparsiuscule villosi et pilis brevibus crispulis inter costas pnberuli.
Folia late ovata, acute acuminata, basi satis alte cordata, 11-16 cm.
longa, 7*5-12 cm. lata, tenuiter membranacea, ciliata, minute
denticulata, denticulis subulatis patentibus 5-10 mm. distantibus,
utrinque breviter sparse appresse inconspicue villosa, basi pedatim
7-nervia ; nervi laterales superiores utrinque 3 ; petioli circa 4 cm.
longi, dense longe villosi, crispule pubescentes. Injloreecentia
mascula spicata, longipeduncuJata ; pedunculus circa 25 cm.
longus ; rhachis circa 3 cm. longa, dense villosa, minute crispule
pubeecens. Calycis tubus ovoideo-globosus, intus 6 mm. longus,
circa 4 mm. diametro, extra dense villosus; lobi subulati,
16-18 mm. longi, basi 1*5-2 mm. lati, extra longe patulo- villosi,
intus inf erne villosi, supeme glabriusculi. Corollae tubus 4-5 mm.
longus, extra tomentellus, intus glaber ; lobi lineares, subqua-
drangulares, obtusi, 8-10 mm. longi, 0*75 mm. lati, ubique pilis
moniliformibus dense tomentelli, extra pilis longioribus formae
Bolitae ornati. Anthera>e late ovatae vel ellipticae, 3-3*5 mm.
longae, 2*5-3 mm. latae, inappendiculatae, loculis basi incurvatis,
connectivo 1*5-2 mm. lato. PJanta feminea ipfnota. — 0, eriantha^
Cogn, in DC. Monogr. Phan. iii. 683, partim^ non Anguria
erianthay Poepp. et Endl.

Ecuador. Forest near Archidona, Jameson.

414. Peraearpa losonica, Rol/e [Campanulaceae-Campanuleae] ; a
P. carnosa^ Hook, f . Jb Thom., f oliis dupio minoribus, pedunculo
folia saepissime multo excedente distincta.Digitized byGoogle202

Herha snbprostrata, ramosa, nana, 5-8 cm. alta. Rami graciles,
glabri, subflexaosi. Folia petiolata, ovata, apiculata, crenata,
4-10 mm. longa, 3-7 mm lata ; petioli 2-6 mm. longi. Pedunculi
graciles, 0*6-2 cm. longi. Galycis tubas 1 mm. longos, oyario
adnatns; lobi triangulares, subobtusi, 0*5 mm. longi. Cotvlk^
alba, campanulata, 1*5 mm. longa, 5-partita; lobi lanceolato-
oblongi, subobtusi. Stamina 5 ; antherae lanceolatae, 1 mm.
longae ; filamenta aequilonga. FrucixAS ellipsoideus, circa 3 mm.
longus.

Luzon. Prov. Benguet: Mt^ Data, at about 2220 ft., LoheTj
3735 ; Pauai, at bases of trees in mossy forest, at 2040 ft, MerriU^
4724.

A very interesting addition to the Philippine Flora, as P.
camosay Hook, f . & Thom., the only species hitherto known, is a
native of the mountains of Northern India, from Eumaon to
Sikkim, Khasia and Manipur, and has recently been detected in
Yunnan by Dr. Henry. The Philippine plant is much smaller
in every respect.

415. Cjrnoglossnm amabile, Stapf et Drummand [Boraginaceae-
Borageae] ; affinis G./urcato^ Wall., a quo floribus paulo maioribus
amoene coeruleis, antheris altius insertis, nuculis magis erectis,
glochidiis brevioribus basi saepe cofluentibus recedit.

Herba perennis ad 60 cm. alta, undique griseo-pubescens vel
hirsutiuscula. Caules teretes, infra inflorescentias simplices.
Folia basalia in petiolum 4-2 cm. longum attenuata, lanceolate-
elliptica, utrinque acuta, 5-10 cm. longa, 2-3*5 cm. lata, caulina
sessilia, oblonga vel lanceolata, acuta, basi rotundata, saepe
undulata, ma j era ad 10 cm. longa, ad 2*5 cm. lata, omnia dense
tenuiterque molliter pubescentia vel subvelutina, nervis secundariis
duplo arcuato-connectis subtus uti costa magis minusve albicanti-
bus vel cinerescentibus. Racemi ex axillis foliorum sursum cito
decrescentium supeme in paniculam laxam collecti, inferiores
pedunculis 2-f oliatis, superiores pedunculis nudis suffulti ad 3 cm.
frarius ultra) longi, robustiores 2-pari ; pedicelli sub anthesi vix

2 mm. longi, demum elongati (ad 4 mm.) et nutantes. Calyx ad

3 mm. longus, cinereo-pubescens ; sepala ovata, subacuta. Corolla
amoene coerulea ; tubus ad 2*5 mm. longus ; limbus patens, 7-9 mm.
diametro, fauce fomicibus papillosls retusis instructus, segmentis
rotundatis. Antherae inter fornices breviter protusae, 1 mm.
longae ; filamenta brevissima. Nticulae ambitu ovatae, in dorso
depressae, oblique erectae, 3 mm. longae, 2-2*5 mm. latae,
albicantes, ubique glochidiis brevibus basin versus iucrassatis et
interdum confluentibus obsitae, glochidiis marginalibus fere in
cristam dispositis, gynobasi gracili inferne subito dilatatae adnatae,
areola ovata in dimidio nuculae superiore sita.

China. Yunnan, Mengtsze, Hancock, 133 ; Szemao, 1350 m.,
Henry, 9365. Szechuan, Tatsienlu, Soulie, 861 ; 2700-4050 m.,
Pratty 887 ; without precise locality, cultivated and communicated
by Max LeichUin,

According to Hancock, this . plant covers the plains near
Mengtsze in large patches ^* absolutely blue, like lakes.** A white
flowering form was collected by Dr. Henry.Digitized byGoogle2(»

416. Euterpe Jenmanii, G. H. Wright [Palmae-Oncofipermeae];
E. ventricosaej C. H. Wright, proxima, caale minus ventricoso et
fractu nigro diflEert.

Oaulis erectUB, 6-9 m. aHus, leviter ventricosus. Foliorum
rhachis triangolaris, laevis ; f oliola lineari-lanceolata, acuminata,
75 cm. longa, 2*5 cm. lata, nervis circa 10 tenuibus. Panictda
dense ramosissima ; ramuli ultimi teretes, glauci, floribus dense
vestiti. Flores $ : sepala subreniformia, imbricata, 1 mm. longa ;
petala oblongo-lanceolata, 4 mm. longa, 2 mm. lata ; stamina 6 ;
filamenta compressa, petalis aequilonga; antherae dorsifixae,
sagittatae ; ovarii rudimentum parrum, trilobum. Flores $ :
sepala valde imbricata, transverse oblonga, 1*5 mm. longa, 3 mm.
lata, scariosa ; corolla 3*5 mm. longa, lobis 3 triangularibus acutis
valvatis tubo aequilongis ; staminodia connata, corollae tube adnata,
lobis triangularibus obtusis ; ovarium oblique ovoideum ; stigma
excentricum. Drupa globosa, 8*4 mm. diam., exsiccata nigra.

British Guiana. Georgetown, Jenmariy 2057.

417. Euterpe ventriooBa, G. H. Wright [Palmae-Oncospermeae];
■ E. acuminataej Wendl. (CEnocarpi utiliy Klotzsch), affinis sed ramis,

ultimis iuflorescentiae teretibus glaucis, florum masculorum sepalis
multo minoribus suborbicularibus.

OatUis erectus, 6-9 m. altus, medio ventricosus circa 7*25 dm.
diam. Foliorum rhachis triangularis, glabra ; f oliola oblongo-
lanceolata, ad 12 dm. longa, 4*4 cm. lata, circa 12-nervia. Spadix
ramosissima; ramuli ultimi 2*25 dm. longi, 2 mm. lati, teretes,
glauci, floribus dense vestiti. Flores i : sepala suborbicularia,
imbricata, 1 mm. longa ; petala oblonga, subacuta, valvata, 4*7 mm.
longa ; filamenta petalis breviora, compressa ; antherae dorsifixae,
cellulis basi divergentibus ; ovarii rudimentum parvum, trigonum.
Flores ? : sepala late deltoidea, obtusa vel nonnunquam mucronu-
lata ; corolla trilobata, 3 mm. longa ; lobi late triangulares, tubo
dimidio breviores ; staminodia 6, connata, corollae tubo adnata,
lobis rotundatis; ovarium oblique ovoideum. Drupa globosa,
6*3 mm. diam., brunnea.

British Guiana. Cultivated in the Botanic Gardens, George-
town, Jenman^ 7574,

418. Diehelaehne braehyathera, Stapf, [Gramineae-Agrostideae] ;
affinis D. sdureae^ Hook, f., sed spiculis minoribus, glumis magis
inaequilongis, arista multo breviore, antheris brevibus diversa.

Gramen caespitosum, perenne, glabrum. Gulmi graciles, 4-nodi,
intemodiis e vaginis exsertis. Foliorum vaginae subarctae vel
Bumma supeme dilatata, magis minusve asperulae ; ligulae mem-
braneceae late ovatae, 3 mm. longae ; laminae lineares, apice
longe acutatae, acutissimae, inferiores ad 35 cm. longae, ad 7 mm.
latae, planae, virides, scaberulae, nervis latei-alibus (secundariis)
utrinque 3. Panicuia contracta, linearis, 15 cm. longa, paulo ultra
1 cm. diametro ; internodia inferiora 3-2 cm. distantia ; rami
fasciculati, 5-3-nati, valde inaequales, longiores ad 5 cm. longi et
ad 8 mm. indivisi, breviores ab ima basi divisi ; ramuli (rami
secundarii) fasciculati, ad 1*5 cm. longi, racemosi ; pedicelli
1*5-0*5 mm. longi. Sjrtculae lanceolatae, 4-5 mm. longae,Digitized byGoogle204

viridescentes. Qlumae angnste lanceolatae, acute tenuiterque
acaminatae, praeter margines albido-hyalinos virides, carina
aspernla, inferior paulo brevier, 1-nervis, superior 3-nervis.
Valva lanceolata, acntissima, minute bifida, glumam euperiorem
subaequans, circiter 1 mm. infra apicem aristata, minutissimo
asperula, 5-neryis, nervo exteriore submarginali, ima basi (callo)
minute barbata ; arista 4-5 mm. longa subflexuosa a medio magis
minusve recurva. Palea tenuis, 2*5-3 mm. longa, carinis superne
asperulis. Antherae late oblongae, 0'5-0*7 mm. longae. Stigmata
delicate plumosa, 1-1*5 mm. longa.

Australia. New South Wales : Blue Mountains, Mt. Wilson,
swamp at the head of Waterfall Gully, Oryson.

Diandrolyra, Stapf, gen. nov. [Gramineae-Olyreae] ; ex affinitate
OlyraSy sed differt spiculis geminatis inferiore feminea, superiore
mascula distincta ; spiculis masculis glumis 2 praeditis in
inferioribus minutis in terminali yalvam aequantlbus ; flore
masculo 2-andro cum pistillo rudimentario bene evoluto ; flore
femineo cum staminodiis minimis 2.

Sfnaiilos unisexuales, praeter summam masculam geminatae,
inferior uniuscuiusque paris feminea, superior mascula, in
racemum compositum spiciformem dispositae. Spiculae masculae
cum pedicello articulatae, totae deciduae, ramulorum ovato-
lanceolatae ; glumae minutae, squamiformes, minutissime
puberulae, hyalinae ; valva membranacea, tenuiter 3- vel sub-
5-nervis, parce transverse venulosa ; palea quam valva paulo
brevier, 2-carinata ; lodiculae 3, camosulae ; stamina 2 (anticum
suppressum) ; pistil li rudimentum perfecto simili sed basi tenui,
st>lo indiviso, stigmatibus confluentibus ; spicula mascula ter-
minalis lanceolata ; glumae magis minusve aequales, valva vix
breviores, 3-nerves, caetera ut in spiculis ramulorum. Spiculae
femineae cum pedicello articulate si hand fecundatae totae
deciduae, ovoideo-oblongae, breviter cuspidato-acuminatae, virides,
puberulae ; glumae herbaceae, aequales, valvam paulo superantes,
sub 7-nerves, transverse venulosae, basi cum rhachilla in stipitem
brevem crassiusculum connatae ; valva oblongoelliptica, acuta,
pergamentacea, demum indurata, pallida, tenuissime 5-nervis,
laevis ; palea 2-nervis, valvam aequans et structura simillima ;
lodiculae 3, truncatae, camosae ; staminodia 2, minutissima,
cylindrica, lateralia (anticum nullum) ; ovarium ovoideimi in
stylum filiformem apice divisum abeuns, stigmatibus plumosis
sub apice anthoecii exsertis. Caryopsis ellipsoidea, libera;
Embryo minutus.

419. D. bicolor, Stapf (spec, unica).

Gramen perenne, dense caespitosum. Oulmi erecti, tota fere
longitudine vaginati, parte terminali exserta pubescente florentes
1-3- (rarius pluri-) f oliati 4-8 cm. alti, steriles 5-8-f oliati, 10-20 cm.
alti. Folia infima ad vaginas redacta, sequentes perfecta vel 1-2
intermedia (t.^., lamina parva ovata) ; vaginae arctae, striatae,
tenuiter puberulae nisi superne pubescentes vel partibus obtectis
glabris, ore obtuse subauriculatae vel truncatae ; ligula vix uUa ;
lamina lanceolata vel lanceolato-oblonga, basi rotundata, abrupte in
petiolum 1 mm. longam pubescentem contracta, 6-9 cm. longa,Digitized byGoogle205

1-1*5 cm. lata, apice tenniter acutata, plana, supra satarate viridia,
costa basi calloso-incrassata snpra tenni percnrsa, tenuiter striata,
laevis nisi secnndom margines asperuU, infra violaceo-pnrporea,
aspemla, nervis secundariis ntrinqne 3 prominnlis, venis trans-
versis nallis. Inflorescentia terminalis, 1*5 cm. longa, angosta,
snbsecnnda, folio snmmo superata spicularum paribas 4-5 ; ramnli
adpressi, ad 3 mm. longi, uti rhachis semicylindrica, snblaeves yel
snpeme asperoli. Spiculae masculoie 5 mm. longae, inferiomm
glnma inferior 1-1*5 mm. longa, lanoeolata vol ovata, magis
minnsye acuta, snperior minor ; antherae vix 1 mm. longa ;
pistillnm mdimentariam antheras paulo snperans. Spicules
femineae 6 mm. longae ; valya 5 mm. longa, laevissima.

Native country unknown. Raised at Kew from seeds com-
municated by Messrs. Sander & Son.

The blades of vertical stems are more or less at right angles to
the medium plane, of inclined stems more or less inclined, and if
more than two or three, distinctly distichous. The uppermost
blade is obliquely erect and more or less in the continuation of
the stem with the inflorescence facing the green upper side.
When the fruits have begun to set, the blade of the uppermost
leaf turns on the petiole until it has come round the inflorescence
so that its purple underside faces the fruits. As the leaf -margins
curl back at the same time the infructescence becomes loosely
enclosed and hidden by the blade.

420. Belaginella (Stachygynandrom) Tansl^, Baker [Selaginel-
lace»]; ad 8. plumosaniy Baker, magis accedit ; differt caule parce
ramose, foliis majoribus baud contiguis ovatis basi hand ciliatis,
foliis minoribus conspicue aristatis, bracteis obtusis.

Caules continui, decumbentes, remote ramosi, subpedales, ramis
ascendentibus brevibus simplicibus vel breviter ramosis. Folia
majora ovata, nitidula, viridia, 2 mm. longa, ad latus superius
magis producta, basibus hand ciliatis utrinque late rotundatis.
Folia minora ascendentia, ovata, conspicue aristata, foliis
majoribus duplo breviora. Spicve 12-18 mm. longae, 2 mm.
diam. ; bracteae erecto-patentes, conformes, obliquae, ovate-
lanceolatae, obtusae.

Malay Peninsula. Perak or Selangore, A, G. Tansley.XXXV.-^TDNET BOTANIC GARDENS.

Mr. J. H. Maiden, Director of the Sydney Botanic Gardens, has
given in the Sydney Morning Herald an interesting and very
valuable account of the origin of the Gardens and of their history
during the early half of the last century. I'he first instalment of
this sketch appeared in the issue of the journal for April 21 ; it
was concluded in the issue for May 23, 1906. With the object of
rendering it more generally known, the dceteh is reprinted here.
The history of the Gardens subsequent to January, 1848, the date
to which present account brings us, which Mr. Maiden hopes at
some future date to write, will be looked forward to with much
interest.Digitized byGoogle206•♦Sydney Botajtio Qardbns.

" If it be stated that the Botanic Oarden of Sydney is one of the
eldest in the world, it may be thought to be harmless exaggeration*
That of Oxford is older, Eew is older, some of the older Italian
gardens have been styled BotaniC| and have done botanical work
fitfnlly. But Sydney is senior to that of Cambridge, Edinburgh,
all the official American gardens, and many others. Furthermore,
as a combined botanical and horticultural establishment that of
Sydney is, by common consent, admitted to the front rank of the
world*8 institutions.

•^ It has grown with New South Wales, and its growth has been
so gradual that a certain amount of research has been neoessary
to ascertain certain facts in its development.

"The colony was founded on January 26, 1788. Governor
Phillip had collected both at Rio de Janiero and at the Gape
many economic plants, while he had brought wheat and other
cereals from England. Simultaneously with finding shelter for
his people he set apart land for a farm and garden. This was
the site of the present Botanic Garden and the origin of the name
Farm Cove, on which it abuts.

" The creek which runs through the Garden and which is made
as rural as possible under the circumstances, is the stream
marked on Governor Phillip's first plan, and doubtless was the
cause of the form being chosen where it is. His first plan is
marked *a farm, nine acres in corn/ and six months later we
have the note, 'six acres of wheat, eight of barley, and six of
other grain.'

" Some time after 1790 the Governor gave Nicholas Devine a
permission occupancy of a portion of land at Farm Cove, and
there is a notice in the * Sydney Gazette ' in 1803 regarding a theft
of ' apple-tree plants ' from this early horticulturist.

" The ' Scotch Martyrs,' Muir, Palmer, Skirving, Gerald, and
Margaret, were transported for what we should at the present
time call the expression of moderate political opinions. This was
in 1794. Gerald purchased or leased a piece of land in the
Botanic Gardens, built a house and formed a garden, where he
died in March, 1796. Tradition has it that he was buried in his
garden, between the wishing tree and the creek, but I have no
evidence, and the precise site is unknown.

" In the earliest days- the farm or garden was primarily to
replenish the Government stores with grain, and also to supply
the Governor and the officers with fruit and vegetables. At least
as early as 1806 it was alluded to as the Government (Jarden. By
this time Bcitish oaks had fruited in the infant colony, and ^ the
gardener will have instructions to supply those who may be
approved.' So that a century ago the place had become differen-
tiated from a farm into a garden. The fact is that partly because
of the innate sterility of the land, and partly because the cereal
crops were attacked by rust, it became impossible to cultivate
these necessities of life at Farm Cove, which accordingly wereDigitized byGoogle207

SowD at Parramatta and the Hawkesbory. But the impress of
e old ploughed fields is still left in the Botanic Oardens in the
shape of the large oblong beds which, at the present day, mainly
compose the Middle Qarden. These were simply wheat and
barley fields and vegetable gardens, and when the farm evoWed
into a garden it was sufficient to make paths parallel to and at
right angles to the old furrows. After the cereals had disappeared,
vegetables, small fruits, and orchard succeeded, and the wishing
tree was planted (in 1817) at the intersection of paths.

^' The attention that had been given in Europe to the remarkable
vegetation of New Holland caused the directors of botanical
establishments and proprietors of nurseries to compete eagerly for
seeds and plants of this country. Sydney had practically a
monopoly of such productions, and hence it came about that cases
of plants were consigned to the Botanic G^ardens of Sydney by
almost every ship. Economic plants were most sought for in
Sydney as an exchange, but other interesting and beautiful plants
poured in. The early superintendents (as they were then called)
endeavoured to set out the plants they received, according to
methods of classification, but the variety was such that this
grouping had to be abandoned. At the present day, however, the
horticulturist or botanist can still see, for example, how the
Oleaceae (Jasmine or Olive family), the Araliaceae, the Ster-
culiaceae were planted together in those early days.

" Governor Bligh was fond of gardening. We read that in 1807

* the shrubbery has also undergone a thorough change — no grass
now growing in it, all laid out in walks, with clumps of trees.'
Government House was then at the corner of Bridge and Phillip
streets, with a fronting to Farm Cove. The solitary remaining
tree of the old Government House avenue of a century ago is an
oak in Phillip Street, opposite the Civil Ambulance Brigade, near
the Water Police Court. The telegraph people hack at it every
now and then, and this (perhaps the oldest) relic of the Govern-
ment Garden in Sydney, should be placed in my charge before it
is too late. There used to be ten or a dozen stone pines just west
of old Government House ; one of them stood in Bridge Street up
till about 30 years ago.

*'At this time, in a map by Meehan (assistant surveyor), the
native name of Farm Cove is given as Woccanmagully. This map
showed leases in the present Botanic Gardens, in addition to
Devine's, but these were shortly afterwards revoked.

*'*' Howard, the friend and executor of Allan Cunningham, later
on King's Botanist, and afterwards Superintendent of tide Botanic
Gardens, informed Hooker that the Sydney Botanic Garden was

* probably founded shortly after Governor Macquarie's arrival in
1809,' but I will show presently that a somewhat later date is the
correct one.

" In the year 1813 the Mrs. Macquarie's Road, referred to in the
inscription on Mrs. Macquarie's Chair, was commenced. This
road was of a total length of three miles and 37 yards, probably
measured from the Obelisk in Macquarie Place. The road
encircled the Domain, as then defined, and from the chair to oldDigitized byGoogle208

Qoyemment House gates it passed through the present garden,
e.g^trom. the vicinity of Mr. Overseer Gamfield*s present house,
along the north side of the old stone wall. The old stone wall
had therefore been constructed some time prior to the year 1813 —
I do not know the precise date. Mrs. Macquarie^s Road was
finally completed on June 13, 1816. Besides ^e chair, the
inscription ' Mrs. Macquarie^s Road, 1816/ may still be seen on a
rock on the left-hand side of the road up the slope after leaving
Palmer's baths.

'^ The completion of Mrs. Macquarie's Road and its record on
the chair was, I consider, the coping-stone of Macquarie's plans
for the definition of the Gfarden and Domain. He then appointed
a superintendent to supervise the area which he had thus
defined.

'^ Mrs. Macquarie's chair is, therefore, the true foundation-stone
of the Botanic Gardens ; the date (June 13, 1816) inscribed on it
is the oflRcial birthday of the Botanic Gardens. In about 10 years,
therefore, we shall arrive at the centenary of the Sydney Botanic
Gktidens, and I hope that one way of commemorating it will be
by the issue of an illustrated historical volume.

'* Incidentally, I may remark that 1816 is an important year to
us for another reason, since on December 21 Allan Cunningham
landed in Port Jackson.

" Part of Mrs. Macquarie's Road is lined by swamp mahogany
trees (Eucalyptus robusta). These line the north side of the wall
from the aviary entrance to the main avenue entrance.

"Other trees along this Macquarie Road are the British oaks,
from the main Domain entrance opposite the Public Library
along the back of the hospital wall, at least as far as the St. Mary'sOnline LibraryKew Royal Botanic GardensKew bulletin → online text (page 24 of 69)