Copyright
Lee (N.H. : Town).

Report of the superintending school committee of the Town of Lee, N.H. for the year ending (1984) online

. (page 9 of 9)
Online LibraryLee (N.H. : Town)Report of the superintending school committee of the Town of Lee, N.H. for the year ending (1984) → online text (page 9 of 9)
Font size
QR-code for this ebook


or O Z 3u.ma:»-a:a.is3airz a o r- »-I ►- < O O UJ >-i«.


O O h-


I QC


3 13


O O UJ


WO"


or ct «: o
Z 2


O. UJ
UJ < X


« M 13 U7


-JO 3


X X

Z O O 0^w t-i iz o: a

O o: o: QC or

-» « «

1 _j ej o a.

UJ I o o IE < a z•« o: o;UJ s; UJ
"» z »- oo Tt ti_(o-<>5oii|z«r >ao.i(- a > 3< Sorisj

_IOUj Q«ro^>-.o_i a or <v> o:oBo;ui<i^ujQ«f

orui oi-Ji-z«/it-zjF ttoozzzujouji <•-< co (-<-> o:t-_iii

«truJXJuj»-« oiOft:^fti«<<OOUjajZ a.Zt/>v>V>»-i£10 Zo#ft:ZQ:3— l* i

i«zo«a.«:a-uii:iu»- 3a.aa:aro«'ZujO">-<>->x<>-i'>i-i io«ui«nrc/i.
ui-JZ"* •»ujo:>-xi-<-.o <t«-tffu;«i«»r<j<_>>j»-_io««t_icro>(-»ujo:
•-ii-i<rz z-.KO<r z ujoiii,! _iuJOOZZzzo_ix3Z)oz«-ia- i3«;(
Qr_i zoz_ju.ocz<</) zi/ii<i »^uj->-i_i<«<>. _iuo<a:>c_j«K '

ujtAuJO<j'>uj< o o.q:>-< >-•-< o tx ac et u ui a. oO t-ZZr

ac z_j</ia:nD-«</)</>(/>«>->uJa:ujujujzar(XQt:iAu.u.u. x<rzz v) ujooo

UJV>0«CXUJ KtEO:<_J_IUJUUUUJUJUJUJ UJWUJ>-l»HKB»-»-»-b>r-»-l

WMi/>i->uj»-wwujujujuj_ixwaeaccxt-ci:x:-i00o_ioo»-_j_|ujujt-»->-</)w>i/>i
aeaeix</)»-l-ujuj>-»-t->i-ii-iuujujuj<3=)3_iZZZO(ra(3333<««ujuJuji
«<<<<<ujujujiuuJujxi-i>-i>-i>Hi-<_)_j_<_iooooOOOOOOOa:<r<K<Ka;Ki> > > z

or o ir I124ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
mKt^l^o-o-4'00^•-»(^K)00■T-T-o•o><-T-l^Jrsllnoo-*^•co»^rg^.^f^ir^J'0^•<0•4'corM•«rgr^^o-0o o o o o o o
o o o o o o o

CO O fvj ^ 00 O rgo o


oo


o


o o


o o


o o


oo


o


o o


o. in
«» oo

O 3

OD <fNj ^ > -O O 'O moooooooooooooo
ououoo ooouoouo-O»*00^r<tr^f*-r\j^-Ou>»^lo o o o o o
(J «J o o o o
o- ^ r- o- ^ r-ooooooooooooooooooooooooo
ooouuwQjtioouoooaooootioooijo1 f« >» oo «» M o I


a z
« o
o a _i-I o»-zz Kzx z:o_i

_l>- <Mo r> o irtuJO mrvi orz_i

o«u^Oir\_j oowciu-i>Mu>ir.inf\j <uo

Zoir>o:t- iK«(>;er<->-<oca;i-t-ir> u-oza: o tto e>iZQ3>- o fxja

zo_iocooz)Q:z-*-*»-T-t-
<teriijiuUJQ:OC53 Z> t-

uj jaiio q:_i_(uj jtujuj irto u-i_j iis3i3Q: ouiiuOujtu

ujZuj«i-^ o. ujjt-iiiizt-Kuj ujQ.uj^ t-oz a.oau»-)-a:>-z
zoi-oo eiuiuj3»-ujuj33(-o«:s;z wc/>i-«u-s:ai; 03 3Z

•-iaJ3ZOt- «toxzocri_ioo3Q:«««:>-it-o<«-io.u.«»:<oooooiu
a.30<icccr ui-<x(/>a:030(rtt0 ->ua.a:«s:s:oOu<u_ia:a:_i(rcn
ora: i z o:_j (E wOOuj 3 a.

>- o z s: i:

c/> a: o <t «

X •_)Q 3 u- _loo-i-ii-i _i _j z o?>Qr_i»« « (-1

or I-.M _l>-iD uji^o ujuj n >. uj I

«» XX3_II-I UZZOt-UJOlinO t-UJZ

«j zza.a.«i:»-Zoeci:«ia:_i ao^erzi-jz

= II_J_)a.tfl« «arujOZI-UJ3<Xu.Z<

►J(DOO«« ujoujiu.>axa:xa:30o:«tuj

»-<->-»q:q:uji >-i <oiu q-»uii >

*~t tT> _juuiQ:a:aox->(ij00uj >t/)

> _I_I_J^-I c/>< -IJ OZZ _IUJ c/)'

o>_i_i_j_juj_i3Z(/>oo<nza:ooa:_j uj>-i
ziu««««zujo ujxxuio a.B.ujujacKa:i
>-iaaoooujoxo>zzccnujxx^a<<uji

a>CZZZZ>«OUJUJ>Hi-il!Eub>UwatDISCQ
<«<<<<«UiUJUIUiUIUJlUUJl-ll-ll-l>-ll-lOOO'

KKacaKecKeeKKiKceKaeaeKacirKacKaea:!X X

z z_l O t-> Q:ex Z ii z

a: ui o: I
> < Oo o o i>- >- O UJ -J (/> </>
O O 3 3 3 3 Z>
a: s a: (T oc (X ac125u>t>>r>K^<r<>>r>-r>iKirMiorM»><#oo'MrMiI KJ Q«o o
o o
o> oo oo o
o oo o

r>. »- 00 Kioooooooooooo
oooooooooooo

»-oofofv.f.-u>r-i/>r^fo>o-oI <o >» r- rj -» -♦ Iooo ooo
o oo o o o

<« rsi lA CO 00 -Oooooooooooo
ooooooooooo
ino^o>r^o>>*9 - ocom.- r^ ro >» p». 00 r\» Io o
o ooo

o a
o ou-i fO o- »- org r- I>0 -O 00 Kt Kl ^ II in r>. fsi (M o. o 00Of >

o -J

a. o

UJ >

or ZO -O fO ,» (NJ .


o o <r

« < ai
o o >t- a. I

3 ». »: >-

O < « Z O 1

o: <j <j o ►- Iwoo
ooo

I O I Io »-■t 3 .

tt O I

u> a. ■J_l _lo: uJO-ltto:

O a a: oo _i cc ujoujz o. -l_J_l<ra:

Crt «t> o O X h-«»-lO0Ct-O>- !««»-»-

iuuj_i o>-<o:a o-»- Q OtttK crttri ii

irtUJcr_jO(raco x'nj>- <zaio o Oirt>- zz

f\j_luo« b^(\jW(jjm<i<!Oui v:«ia_|i-iin<ujiijujuj

»->.<ZOirt>-«omOi-i»-oOQ;uJt-o:OOZ_IQ:»-oo:QrujuJ

>- v(rzujuJO»-Oo: </50 o;>-iuooc>HUj-» vjujuiococ
iucri/> MaiBi i_)ujuji_)u>uju)i a.x_jujujccu)u)

»-3_iujzwa.z UJ uJt-z _jo:zz »-a.uuj»-zzza:ci:
3a>_izozs«iuiKuJUJ3o ujiuz<(ujt/>ujf-uJ3aujuiUJuj
00i-ii-.0iiJ<iruJ3uJX0ujuJZ>UJQ:uj<h->-ix0uj_j_i>>
<z<xOLK->^o_io-l3o:3ujv>uj(nu>_Js:</>«:3K3uiu>uJUJee o:ac «o « <JOOZ 0«UI3-1t-IU <Z ^-JU

(i:k< _IX« ouj «uj»->->-Z

l-<>i3_| _J D0 CO < OZUJ XX«

aa«8a« )-i-i_j xeuj x-izzaa.z

OS <u.>oe o a. _I3 «<

wo »i:rr oa at-

ZZ VQCQ-C/J'TCr

<l-<l-l UJQ.Q.Q.OC«t « UJUJ IlUt- cy^irv' 09ZZZ

x>> «K<>-t>-iaxuj«:o«(ii< uiiro-KirtZ <uj» >- ac a.
Ka-a:uj_i_i-J-i<>->i/io (rx<>-iOUJCDiuuJoxor: <-i_iujuj
cc>-ii-iot/)>Hi-ii-ia>i->ox_i<uuoa:aaJO_Ja:_iouj_j _ii^s^
«r t-iujxxx aort— q:x»-*z oaftO'*»-«o»-<iuui

iMM_i_iaQ.a.uj < r>-i«oc<x <<(rir u/03_i_)x_j oiukcixso:

(-H-< >-iotiracu_i _)ujuj orx^iu -»z-»ujujuj _ii:oz "-

»-•-•>-• zzzzuujuiuj uior moNuji.) oar _i>->>-ioui3XZZZzz

►->>irtOocaa:3>-ii-<«(n<Iiujcti-iuJt-_i >- uj>-_)ot_Ju.u.atz erujooooot

UiOU>-ltnoOOOZZX3>-<acUJUiO-l>-)-IUKZUl^UJ \UiU^\UV)\Uit.VtV>UtVi\U

wwwoa.miiiQDi/)_i-j_i«uJuji-iacac 33t->oo_i«u.xzz« H->- 3 = OS o o

z_i t-KuJ _J « o: aa

lOl-.Cli.lUJ T -t x« lO

uj«<j<«aH< UJ UJ y- «:

IX OOUJ_IV<_J II)0flZ€/7O

xocQL<r_iz<iz« o«-il
o«ot-<-co>-i«uja«Mzi:z>-I -I o o o
>- X X zQ. a. a. a. IS a. -I1/1 </i V> V) (/>126KlO>K><oooeo'Ol^iOm^•♦^A*»'^^.(M<oo<^JOo».^.K»o>r>- >« 'O ^ <ooooooooooo
ooooooooooo oooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo o o o
o o o o

>0 (M -O ^O. K) K> h. O -O f> o> ». 00 m K> 00a 3oooooooo
oooooooooooooooooo
oooooooooo

■o>»r-aor>.or^r<-ir\ir-oo o oo
o o o oo

«» T- »• O fNJo o o o o
o o u o o

-O U^ r- IS) O-t> ir> »- ■o o « oT- Kl >0CO o O ii rvj

i^ I- lu <r z a. »-

Q. m t- O

« o < uj a. -J ui
_i i:

I- S OC UJ t- I o

I _l O h-

. O o Z cr >- o

0»»0>-i3l-0Z

IX S O. -I !-• »- ^

J uj O. UJ ex < UJ_) « 1/^

(D O ^/^
1 cz: T-^- aa: X o. IS _i _J

UI lu a: oi UJ

> I Xa o t- < DC cr_i ai
<:i<r<<«30 a a -I u\ o

J «000>-K!^Z Oirv»^>-.

■>-*o IT ac OSirz^oa

ao zujoouj^ oj«

UI »-ujujUJ_ixa:L3 uix-ii o a: E Q 3 rj_ Z UI
UJQ.«tZ3UIUJ<_IJEUI l/JUJ

ujCki-ioujxz* ui»-«iz

_i«tv3a.Q:_i3o->_iQra:>HI _| UI I

Sit t- O X o

z t- cr o >-> a; z z c> 13a: a: or a: a:
z z z z _l

U> M CO (A W) <•t zK a:

0. 0.

(A en« i; -J

Z <»• ul
►I -» X

Ul t/1 >-

K a: uj

UJ _i

_< u> o

X M z

< < <UI i-i <tiu.^-ii-incui

Z_l z ot-uioo«rz

uji-i ZZ« Z ►i.J 33IVII-1Z

(L« oo-> UJ QUI <<Mia:«

IS (-<•-■ a:_i3co _i_i_iujO<

oa o:a:o» cni-i-»o uw>ujx->uj

a.' EEuj oaiao? <>>■«•«« i>?o

O 1-1 3 I oJ> o z

_l _l Vo?iiQ.OOo^ar cro-o: *•«

<ti3_iui <_>_iaa 3i:uiuiuj«<t

a:z»-iuooQot-<o<«:</Jci <:i-t-x "oB

l3>Q.OOOOOI-Z<J<->rl.X_l<«tZ3_l_IO
or ui_l_l_l_l«t<ri-i>-i«t«to_l33_l«>->'-'
i-ii-i->o_i_i_)_JO.oraa->->->>-< 03>

it :x z z z t

ijiZZcowirtCOcocococoooi-crta: 00«Z>-0
zujozzzzz zzzza:ujuia:ujuj>ouj

u.u.t->>>>>>>>>3«ua:a:a:_IZuju.

UjUJUIUJUIUJUJUJUJUJUJUIUJOOOOO-i«UJ>-<_i <. t t

_J Ui Z Z

►H a: o O

3 o O127oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

■0^oooo<0^-^.o.|Ou-lrgr-l^Jl/^<»OOaou^ooO>-oao<-^-Kl»-orM-Op01-^00'<>''00>>''0^>C^u-lr^~»1-0>•O ~t <f\ o ^.- in o «#o o o
o o o
o> J- ~»o o o
o o o

r\j o <>o o o o o
o o o o o

O (M »^ 00 Ooo oooooo
oo oooooo

O-O >Kioo^T-rgoo oooooooooooooooooooooooooooooo oooooo oo
oo ooootjootjcjuoooouoooooooocjoooooo (jutjooo oo
>*/Nj o>»^-eou-^04r^-^T-|^Jlr^^u^HJ■o.mt-^o■^oa:T-^*»*^on>oruv»OT-ot^ >»->oo>tOf^ rjo^ -» ^ o-


r- ^ on CO O ^ O <u^ O O -J 2"

r- t-o_lCirr 1- 1-.0

>-y <tOO-Jxa Crt

IT o- s: <i oi- n _] vii i: -1 u

« c» ►I Q o ^'

o un onjnroocr Ofirttt TloO. a.

ni/^ i^j tt<o«o>-at (M«tooar«r 0.0

o>- >- z I z n tu 'T oou.cr>-'i/-i(-0'

xQ-h-ui h-t.-JO>-Oi^_JXuji/)crcc ft-i/io^ao o <
o ozoo «- 1ooaniQ3 t>i: z t- z ::3

<tOOQO £r<03000>-iO

l.ifo<Q:>-<-»_ii-_iuji-a.a

■5 I- O O .Ti O »«■ _l V » oo o >-• «u.. O
3 UJ

o >» _l ►- O 1 to o
o o>-t i.r i» >-

n r T o
o o o -«-> -> i; z (-* ^ _l

o ^ •*-•-.Ot-t-U^o-iiJuii
^ Oi or OL cijajuj_j_j,
zzzz^zzz iuu.1 ujujuiujiuzz-ri-i-i

xx3X-s-«33>->-u«uJt-<33=>3aicDa.accEr
oooooooooooco<r « 3 O 3 3 :-J <£

X z
33128o o o oo o o
o o o o o o o
•* o- ^ •* to ~r o-oooooooooooo
oooooooooooo
T-rj-o-o^-oomoomof^ooooooooooooooooooo ooooooo
oooooooooouoooooooo oooooooo >r oo Ioo
o o

-O 00o »-o o o o o
o o o o o
•o o in in rgo o o
o o ooooooooooooo ooooo
oooooooooooo ooooo
<^■OK>^».l^Jo~^»■oOlnln ooim-o^I Kl O CO »- « -O Oooocoooo oo
ouocjooou oo
iNj-o-ootoooo mma >
O _i

a. oLU lU O Z Ou. I- I- 2^ o a ^ TT <t t-=5 O CE a .

O O ui 3 O .
a Q- t- o >. IUJllJ SOrZUJ HJ«inU'U.UJUJU-UJLl.UJLUXlJJ_|U.

x_iujujuioo>-i> ujoi^-izzzzzza z^oxuju.
aacr o.a.a.a.o.a.oaI >-•3 3 :»

111 ui ui X I

TT -^ -r Z ^O O O O I» > > > > zX K t-

? n- ;3 Z I

as a I- (X<ujujujujiii <t«at
■-i»-t-i-t-t-Q>->-iui- _)

Z««*iZVOUJUl_|lUUJ

<UJUJiuuiujozzuja:psi
i-i-l-J-l-J-JZKaacrN
<<<«t<«<«<uJujo
>>>>>>>>>>>>_i Q ui T i: y E s: s: i: I- ^ J" u-' ►- -»
3_i>-<oooooooooooa z
lovirxxxxxxixa-n-uj^oiKKKCxsacrcxa:u ^ -I

3 S 3-I _l -I -I -I -I -I

3 3 3 3X33O O Z I

I K oc a: I

! 3 3 3 :129oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorsi>*r«.KOiA'0-«'eoco»''■«rsioo>»0>#^Oooo>*r»'^ >oooooo ooooo
oooooo ooooo
muirorviisco o-o-orgr-oooooo oooo
oooooo ooooooooo
ooooo
h. <oo o >org K) Ki •- <oooooooooooooooooooooooooooooooooo
uouooouuooooouououooooouuuuouoouuo•J- oo o- o »N- -o »- ro 1oooo oooooo
ouoo uoooot-i

Z l±J «z or o aet o ^ <uj »- I 3 I >; o
ui]^Ui>-<<tO<(<lOO
tuo_iX-ia: _I_J^U
_) o o3 Z) Z _l: < z z oj 1
: <_> o o: z 1

1 O UJI < o >- X a:

. o o: »- « UJ

__ irt i-ii«:

a.ui- UJ ujt-trii^
s; irt»-_ioz</iazujO o O «t
13 O <r ZX X o o >- u. a_) UJ Q < «i«;<<sujrc)Q.ooooI •-< l-l _l »1 Io or Z UJ 0.1
> 1 > a z :

O •-• _l T OA z z z z z z

Z ZZZZZZU.

Z ooooooo

o en ir. (n o) ai 01_i_IZZZZZZ7I

uj<(a:ara.<r(ra:cr</)a. a.

o o19 15 Z

>-
z z >-<M I. 3:> X u. u. u.Z <ijjZZOUJ>> tt-O

o 3vx>-<<ja.zzi_>««
la: o*0(r. ^►-■•-••-"xxX « X z

O O _l I- »-

o o o « a:
ooooo

X 3 3 3 3130oo o
o o o

oo in <^ooo
ooo
o> ■« mo o
o o
<o o. •- fM ^.-I -Io o
o u

in rI o o o o

«» >» ^ o<r >
O -I
o. o

Ui >o o-cr o

13 It- ►- 5*
■A V) K
O O 3-J

o ^
i/> a:131

1 2 3 4 5 6 7 9

Online LibraryLee (N.H. : Town)Report of the superintending school committee of the Town of Lee, N.H. for the year ending (1984) → online text (page 9 of 9)