M. (Paul) Rapin de Thoyras.

The history of England : written in French (Volume 1) online

. (page 120 of 360)
Online LibraryM. (Paul) Rapin de ThoyrasThe history of England : written in French (Volume 1) → online text (page 120 of 360)
Font size
QR-code for this ebook


injb turns. The Injh Harp was antitntly ot that Shape,N°. XV. Vol.1. B b b bCharts282The HISTORY of ENGLAND.Vol. I.(i) Charta Regis Willielmi conquilitoris.WILLIELMUS rex Anglorum, dux Nor-
mannorum, omnibus hominibus fuis Francis Si
Anglis, falutem.

De religione & pace publica.I. Statuimus imprimis fuper omnia, unum Deum per
totum regnum noftrum venerari, unam fidem Chrifti Tem-
per inviolatam cuftodiri, pacem, & fecuritatem & con-
cordiam, judicium Si juftitiam inter Anglos & Norman-
nos, Francos Si Britones Walliae Si Cornubiae, Piclos, &
Scotos Albania, fimiliter inter Francos & Infulanos, pro-
vincias Si patrias, qua pertinent ad coronam Si dignitatem,
defcnfionem Si obfervationem & honorem regni noftri,
Si inter omnes nobis fubje£tos per univerfam monarchiam
reo-ni Britannia; firmiter Si inviolabiliter obfervari. Ita
quod nullus alii forisfaciat in ullo fuper forisfacturam no-
ftram plenam.

De fide & obfequio erga regem.

II. Statuimus etiam ut omnes liberi homines foedera &
facramento affirment, quod intra & extra univerfum reg-
num AnMiae ( quod olim vocabatur regnum Britannia; )
Willielmo regi domino fuo fideles efie volunt, terras Si ho-
nores illius omni fidelitate ubique fervare cum eo, Si contra
inimicos & alienigenas defendere.De Clientum feu Vaflallorum praeftationibus.

VIII. Statuimus etiam & firmiter prascipimus, ut om-
nes comites & barones, milites, & fervientes, & univerfi
liberi homines totius regni noftri pnedic~ti, habeant &
teneant fe femper bene in armis & in equis, ut decet &
oportet, & quod fint femper prompti & bene parati ad fer-
vicium fuum integrum nobis explendum & peragendum,
cum femper opus adfuerit, fecundum quod nobis debent de
feodis & tenementis fuis, de jure facere, & ficut illis fta-
tuimus, per Commune Concilium totius regni noftri pras-
di<£ti, Si illis dedimus & conceffimus in feodo jure haeredi-
tario ; hoc praeceptum non fit violatum ullo modo, fuper
forisfaiSluram noftram plenam.

Ut jura regia illaefa fervare pro viribus conen-
tur fubditi.

IX. Statuimus etiam & firmiter praecipimus, ut omnes
liberi homines totius regni noftri praedicti fint fratres con-
jurati ad monarchiam noftram & ad regnum noftrum pro
viribus fuis Si facultatibus, contra inimicos pro pofle fuo
defendendum Si viriliter fervandum, & pacem & dignita-
tem coronas noftrae integram obfervandam, & ad judicium
re£tum, Si juftitiam conftanter omnibus modis pro poife
fuo fine dolo &: fine dilatione faciendam. [ Hoc Decretum
fancitum eft in Civitate London. ]De Normanni feu Francigena? caede.

III. Volumus autem & firmiter praecipimus, ut omnes
homines, quos nobifcum adduximus, aut poft nos venerint,
fint fub prote£tione & in pace noftra per univerfum regnum
praedi&um ; Si fi quis de illis occifus fuerit, dominus ejus
habeat intra V. dies homicidam ejus fi poterit ; fin autem,
incipiat perfolvere nobis XLVI marcas argenti, quamdiu
fubftantia domini illius perduraverit : Ubi vero fubftantia
domini defecerit, totus hundredus in quo occifio fa&a eft,
communiter folvat quod remanet.

De jure Normannorum qui ante adventum
regis Gulielmi cives fuerant Anglicani.

IV. Et omnis Francigena, qui tempore Edwardi pro-
pinqui noftri fuit in Anglia particeps confuetudinum An-
glorum, quod ipfi dicunt (2) Anhlote & Anfcote, perfolvat
fecundum legem Anglorum.

De clientelari feu Feudorum jure, & Inge-
nuorum immunitate.

V. Volumus etiam ac firmiter praecipimus & concedi-
mus, ut omnes liberi homines totius Monarchiae regni
noftri praedidti, habeant & teneant terras fuas & pofTef-
fiones fuas bene & in pace, libere ab omni exaftione in-
jufta, Si ab omni tallagio, ita quod nichil ab eis exigatur
vel capiatur, nifi fervicium fuum liberum, quod de jure
nobis facere debent Si facere tenentur ; & prout ftatutum
eft eis Si illis a nobis datum Si conceftum jure haereditario
imperpetuum, per commune concilium totius regni noftri
praedi&i.

De nofturnis cuflodiis.

VI. Statuimus etiam & firmiter praecipimus, ut omnes
Civitates & Burgi & Caftella & Hundredi & Wapentachia
totius regni noftri prxdi&i, fingulis no&ibus vigilentur Si
cuftodiantur in gyrum, pro maleficis & inimicis, prout vi-
cecomes & aldermanni, & pratpofiti k caeteri ballivi &
miniftri noftri melius, per Commune Confilium ad uti-
litatem regni, providebunt.

De menfuris & ponderibus.

VII. Et quod habeant per univerfum regnum menfuras
fideliffimas & lignatas, Si pondera fideliflima Si fignata,
ficut born praedeceflbres ftatuerunt.Ne venditio & emptio fiat nifi coram teftibus
& in civitatibus.

X. Interdicimus etiam, ut nulla viva (3) pecunia ven-
datur aut ernatur nifi intra civitates, & hoc ante tres fideles
teftes, nee aliquam rem vetitam, fine fidejufibre Si war-
ranto : quod fi aliter fecerit, folvat & perfolvat Si poftea
forisfadturam.De emporiis & jure urbium, pagorumque
notas melioris.

XI. Item nullum mercatum vel forum fit, nee fieri
permittantur, nifi in civitatibus regni noftri, in burgis &
muro vallatis, & in caftellis & in locis tutiffimis, ubi con-
fuetudines regni noftri & jus noftrum commune & digni-
tatis coronas noftrae, quae conftituta funt a bonis praedecef-
foribus noftris deperiri non pollunt, nee defraudari, nee vio-
lari, fed omnia rite Si in aperto & per judicium & jufti-
tiam, fieri debent. Et ideo caftella, & burgi & civitates
fitae funt & fundatae, & sedificatae, fcilicet, ad tuitionem
gentium Sc populorum regni, Si ad defenfionem regni, &
idcirco obfervari debent cum omni libertate Si integritate
& ratione.De purgatione forenfi in judiciis publicis.

XII. Decretum eft etiam (4) ibi, ut fi Francigena ap-
pellaverit Anglum de perjurio aut murdro, furto, homici-
dio, ( Ran quod dicunt ) apertam rapinam quae negari non
poteft, Anglus fe defendat per quod melius voluerit, aut
judicio ferri, aut duello : Si autem Anglus infirmus fuerit,
inveniat alium, qui pro eo faciat : Si quis eorum viiftus
fuerit, emendet regi XL folid. Si autem Anglus Franci-
genam appellaverit, & probare voluerit judicio aut duello,
volo tunc Francigenam purgare fe facramento, non ferro.

Firmantur leges Edwardi regis.

XIII. Hoc quoque praecipimus ut omnes habeant & te-
neant leges Edwardi regis in omnibus rebus, adauclis luis,
quas conftituimus ad utilitatem Anglorum.

De juftitiae publica? fidejuflbribus.

XIV. Omnis homo qui voluerit fe teneri pro lil'ero,
fit in plegio, ut plegius earn habeat ad juftitiam, fi quid
offenderit, Si quifquam evaferit, talium vidcant plecii, ur
folvant, quod calumniatum eft, S; purgent fe quod rn evafo(1) Printed in Mr. Lamba'd's Anbaicnam. and in Sir Rtger Tiui/JmU Edition of the fame Work, from the ancient Manufctipt C rv in the R
m the Exchequer. ( 2 j /. c , H.r_vmcnt of Scot and Lot. (3) ;. ». 1' c (4' :. ,. 1

nullamBook VIII.7. JOHN.283nullam fraudem noverint. Requiratur hundrcdus & comi-
tatus (ficut anteceflbres ftatuerunt ) & qui juflc venire flc-
bent & noluerint, fummoneantur feme) ; & fi fecundo non
venerint, accipiatur unus bos ; & fi tertio, alius bos ; &
fi quarto, reddatur de rebus hujus hominis quod calump-
niatum eft, quod dicitur Ceathgel, k infuper regis foris-
faclura.De fervis & eorum manumiflione.

XV. Et prohibimus ut nullus vendat hominem extra pa-
triam ; ft qui vero velit fervum fuum liberum facere, tradat
euin vicecomiti per manum dcxtram in pleno comitatu,
quietum ilium clamare debet a jugo fervitutis fuae per ma-
numinionem, & oftendat ei libcras vias & portas, & tradat
ill i libera arma, fell, lanceam & gladium, deinde liber ho-
mo eJricitur.De fervis.

XVI. Item fi fcrvi permanferint fine calumnia per an-
num & diem in civitatibus noftris, vel in burgis muro val-
latis, vel in caftris noftris, a die ilia liberi efficiuntur, &
liberi a jugo fervitutis fuse fint imperpetuum.

De fupplicorum modo.

XVII. Interdicimus etiam, ne quis occidatur vel mf-
pendatur pro aliqua culpa, fed enervantur oculi Si abfeidan-
tur pedes, vel tefticuli vel manus, ita quod truncus rema-
neat vivus in fignum prodilionis & nequitise fua;, fecun-
dum enim quantitatem delicti debet poena maleficis infligi :
ifta praecepta non fint violata fuper forisfadturam noftram
plcnam. Teftibus, &c.

Alia charta continens inftitutiones five leges
Regis Willielmi ; qua; videntur additiones
prioribus (1).

Willielmus Dei gratia, rex Anglorum, omnibus ad quosfcriptum hoc perveniat, falutcm & amicitiam, quod m;.', L..
& prsecipio per totam Aiiglix nationeni cuftodiri.De examine forenfi.

XVIII. Si Anglicus homo compellet aliquem Francige-
nam per (2} bellum de furto vel homicidio vel aliqua r«
pro qua bellum fieri debeat, vel judicium inter duos homi-
nes, habeat plenam licentiam faciendi. Et fi Anglicus
bellum nolit, Francigena compellatus adlegict fe in jure-
jurando contra cum per fuos teites fecundum legem Nor-
mannia.*.De eodem.

XIX. Item fi Francigena compellat Anglicum per bel-
lum de eifdem rebus, Anglicus plena licentia defendat fe per
bellum vel pet judicium, fi magis ei placeat. Et fi untrum
fit, ( id eft invalidus) & nolit bellum vel non poflet, qux-
rat fibi legalem defenforem.De eodem.

XX. Si Francigena victus fuerit, perfolvat regi LX folid.
Et fi Anglicus nolit fe defendere per bellum vel per tcfti-
monium, adlegict femper (3) Dei judicium.De examine forenfi.

XXI. De omnibus Utlaganae rebus, rex inftitutt, ut
Anglicus fe purgci ;>d judicium ; & ft Anglicus appellee
Francigenam, de Utlegaria & hoc fuper eum inveritare
velit, detendat fe Francigena per bellum. Et ii Angli-
cus non audeat eum probare per bellum, defendat fe
Francigena pleno juramento, non in verborum obfer-
vantiis.M. Pa
9- 55-Charta Libertatum Regis Henrici primi.HE N R I C U S Dei gratia, rex Anglia?, &c. Hu-
goni de Boclande vicecomiti & omnibus fidelibus
fuis tarn Francis quam Anglicis in Herefordfyre fa-
lutem. Sciatis me Dei mifericordia & Communi Confilio
baronum regni Anglise rcgem efle coronatum.I. Et quia regnum oppreffum erat injuftis exadtionibus,
ego refpeclu Dei, & amore quern erga vos omnes habeo,
fanctam Dei ecclefiam liberam facio, ita quod nee earn
vendam nee ad firmam ponam, ncc mortuo archiepifcopo
vel epifcopo, vel abbate, aliquid accipiam de dominio ec-
clefiae, vel de hominibus, donee fucceflbr in earn ingre-
diatur.

II. Et omnes malas confuetudines, quibus regnum An-
glise injufte opprimebatur, inde aufero, quas malas confue-
tudines in parte hie pono.

III. Siquis baronum meorum, comitum, vel aliorum,
qui de me tenent, mortuus fuerit, haeres fuus non redimet
terram fuam, iicut facere confueverat tempore patris mei,
fed jufta & legitima relevatione relevabit earn : fimiliter
& (4) homines baronum meorum legitima & jufta releva-
tione relevabunt terras fuas de dominis fuis.

IV. Et liquis baronum vel aliorum hominum meorum,
filiam fuam tradere vuiuerit, five fororem, five neptem,
five cognatam, mecum inde loquatur, fed neque ego aliquid
de fuo pro hac licentia accipiam, neque defendam ei, quin
earn det, excepto fi earn dare voluerit inimico meo.

V. Et fi mortuo barone vel alio homine meo, filia haeres
remanlerit, dabo illam cum confilio baronum meorum cum
terra fua.

\ I. Ft fi mortuo marito, uxor ejus remanferit, & fine
liberis fuerit, dotem fuam, & maritagium habebit, & earn

(1) Thcf; arc not in the Red Bo k of the Exchequer, but to be found in Brampton's Chronicle, Col. qSs. and are alfo in the Manufcript belonging ts
the Dean and Chapter of Rwbrfiir, called Textm Rcfftnfis, p. 47.

[z) 1. e. Untie, or Du:l. ^j ,, e . Ordeal. (+) r, r. Tcneotei.non dabo marito, nifi fecundum velle fuum. Si vero uxor
cum liberis remanferit, dotem fuam & maritagium habebit,
dum corpus fuum legitime fervabit ; & earn non dabo nifi
fecundum velle fuum, & terra; liberorum cuftos erit five
uxor, five alius propinquior, qui juftus efle debet : & prae-
cipio, ut homines mei fimiliter fe contineant erga filios &
filias & uxores, hominum fuorum.

VII. Monetagium commune, quod capiebatur per civi-
tates vel comitatus, quod non fuit tempore Edwardi regis,
hoc ne amodo fiat omnino defendo.

VIII. Si quis captus fuerit five monetarius five alius cum
falfa moneta, juftitia redla inde fiat.

IX. Omnia placita & omnia debita, quae regi fratri
meo debebantur, condono, exceptis firmis meis, & ex-
ceptis illis, quae padta erant pro aliorum haereditatibus,
vel pro illis rebus, quae juftius alios contingebant. Et fi
quis aliquid pro haereditate fua pepigerat, illud condono
& omnes releviationes, quae pro rec"tis haereditatibus paibe
erant.

X. Et fi quis baronum vel hominum meorum infirma-
bitsr, ficut ipfe dabit vel dare difpofuerit, pecuniam fuam:
ita datum efle concedo.

XI. Quod fi ipfe praeventus, vel armis, vel infirmitate,
pecuniam fuam nee dederit, nee dare difpofuerit, uxor fua,
five liberi aut parentes, & legitimi homines fui, pro anima
ejus earn dividant : ficut eis melius vilum fuerit.

XII. Si quis baronum vel hominum meorum forisfecerit,
non dabit vadium in miferia pecuniae fuse, ficut faciebat tem-
pore patris, vel fratris mei, fed fecundum forisfaclurae mo-
dum : nee ita emendabit ficut emendailet retro tempore pa-
tris mei vel fratris.XIII. Qyoi284The HISTORY of ENGLAND. Vol. I.XIII. Quod fi perfidise vel fceleris convidus fuerit, ficut
culpa, fie emendet.

XIV. Murdra etiam retro ab ilia die, qua in regem
coronatus fum, omnia condono, & ea qux amodo fada
fuerint, jufle emendentur fecundum lagam regis Edwardi.

XV. Foreftas Communi Confilio baronum meorum in
manu mea, ita retinui, ficut pater meus eas habuit.

XVI. Militibus, qui per loricas terras fuas defendunt,
terras dominicarum carucarum fuarum quietas ab omnibus
treldis & omni proprio, dono meo concedo ; ut ficut tam
magno gravamine alleviati funt, ita equis & armis bene fe
inilruant, ut apti & parati fint ad fervitium meum, & ad
defenfionem regni mei.XVII. Pacem finnam pono in toto regno meo, & te-
heri amodo praecipio. Lagam regis Edwardi vobis reddo,
cum illis emendationibus, quibus pater meus earn emenda-
vit, confilio baronum fuorum.

XVIII. Si quis aliquid de modo, vel de rebus alicujus
poll obitum regis Willielmi fratris mei cepit, totum cito
reddatur abfque emendatione ; & fi quis inde aliquid reti-
nuerit, ille fuper quern inventum fuerit, graviter mihi
emendabit.

His teftibus Mauricio Londonienfi epifcopo, Willi-
elmo Wintonienfi eledo, Girardo Herefordenii epifcopo,
Henrico comite , Simone comite , Waltero Giffard
comite, Roberto de Monte forti, Rogero Bigod, & aliis
multis.Charta Regis Stephanl3'
W. Malms,
degell. Reg.
p. 179.1.EG O Stephanus Dei gratia, alTenfu cleri & populi
in regem Angliae eledus, & a domino Willielmo
Arcliiepifcopo Cantuariae & fandae Ecclefiae Ro-
mans legato confecratus, & ab Innocentio fandae fedis Ro-
mans pontifice poftmodum confirmatus, refpedu & amore
Dei fandam ecclefiam liberam efle concedo, & debitam re-
verentiam illi confirmo.II. Nihil me in ecclefia, vel in rebus ecclefiafticis fymo-
niace adurum, vel permilTurum efle promitto.

III. Ecclefiafticarum perfonarum & omnium clericorum,
& rerum eorum juftitiam & poteftatem & diftributionem
bonorum ecclefiafticorum manu epifcoporum efle, prohibeo
& confirmo.

IV. Dignitates ecclefiarum, privileges earum confirma-
tas, & confuetudines earum antiquo tenore habitas, invio-
late manere concedo St ftatuo.

V. Omnes ecclefiarum pofTeffiones, & tenuras, quas die
ilia habuerant, qua Willielmus rex avus meus fuit vivus &
mortuus, fine omnium calumniantium redamatione eis libe-
ras & abfolutas efie concedo.

VI. Si quid vero de habitis aut pofleffis ante mortem
regis, quibus modo careat, ecclefia, deinceps repeteret, in-
dulgentiae & difpenfationi meae vel difcutiendum, vel relii-
tuendum refervo.VII. Qyaecunque vero poft mortem regis liberalitate re-
gum, largitione principum, oblatione, vel comparatione, vel
qualibet tranfmutatione fidelium collata funt confirmo.

VIII. Pacem meam & juftitiam in omnibus fadurum &
pro poffe meo confervaturum promitto.

IX. Foreftas quas Willielmus rex avus meus, $z Wil-
lielmus avunculus meus inftituerunt & tenuerunt, mihi re-
fervo. Csteras omnes, quas Henricus rex fuperaddidit,
ecclefiis & regno quietas reddo & concedo.

X. Si quis autem epifcopus Vel abbas, vel alia ecclefiaftica
perfona ante mortem fuam rationabditer fua diilribuerit,
vel diftribuenda ftatuerit, firmum manere concedo.

_ XI. Si vero morte praeoccupatus fuerit, pro falute animae
ejusj ecclefiae confilio eadem fiat diftributio.

XII. Dum vero fedes propriis fuerint paftoribus vacuse,
& ipfae, & omnes earum pofleiTiones, in manu & cuftodia
clericorum vel proborum hominum, ejufalem ecclefiae com-
mittantur, donee pallor canonice fubftituatur.

XIII. Omnes exadiones & Mefcheningas, & injuftitias,
five per vice-comites, vel per is quoflibet male indudasj
funditus extirpo. Bonas leg- z antiquas Si juftas confue-
tudines in murdris, & placi i & aliis caufis obfervabo, &
obfervari praecipio, & conflituo : apud Oxeneford anno in-
carnationis Domini 1136. regni mei primo.Charta libertatum Anglise Henrici II.A-
Ex. Vol. II.
Concil. Bii-
t-n.Do.Hci)i
Spelman,

V- S 1 -HE N R I C U S Dei gratia rex Anglorum, dux
Normanniae & Acquitaniae, comes Andegaviae,
baronibus & fidelibus fuis Francis & Anglicis, fa-
lutem.I. Sciatis me ad honorem Dei & fandae ecclefiae & pro
communi emendatione totius regni mei, conceiTifie & red-
didifle & praefenti charta mea confirmafie, Deo & fandae
ecclefiae & omnibus comitibus & baronibus & omnibus ho-
minibus meis, omnes confuetudines quas rex Henricus avus
meus eis dedit & conceflit ; fimiliter etiam omnes malasconfuetudines, quas ipfe delevit & remifit, ego remitto &
deleri concedo pro me & haeredibus meis.

II. Quare volo & firmiter praecipio, ut fanda ecclefia,
& omnes comites & barones, k omnes mei homines, omnes
illas confuetudines & donationes & libertates, & liberas con-
fuetudines habeant & teneant, libere & quiete, bene & in
pace, integre, de me & haeredibus meis, iibi & haeredibus
fuis, adeo libere & plenarie in omnibus, ficut rex Henricus
avus meus eis dedit & conceffit, & charta fua confirma\ it.
Tell. Richardo de Luci.CHARTABook VIII.7. JOHN.285CHARTA Commimium Libertatum ; < The CHARTER of Liberties, or

five Magna Chart a regis * the Great Charter granted

Jo h ann is; ex Autographo Cot- ' by King John to his Subjects

toniano (i). * in the year 1255.JOHANNES dei gratia rex Anglic, dominus
Hyliernie, dux Normannie, Aquitanie, & comes
Andegavie, archiepifcopis, epifcopis, abbatibus, comi-
tibus, baronibus, jufticiariis, foreftariis, vicecomiti-
bus, prcpofitis, miniftris, & omnibus ballivis & fide-
libus fuis, falutem. Sciatis nos intuitu dei & pro falute ani-
me noftre & omnium anteceflbrum & heredum noftrorum,
ad honorem dei, & exaltationem (anfte ecclefie, & emen-
dationem regni noftri, per confilium venerabilium Patrum
noftrorum Stephani Cantuarienfis archiepifcopi, totius An-
glic Primatis & Sanfte Romane ecclefie Cardinalis, Hen-
rici Dublinicnfis Archiepifcopi, Willielmi Londonienfls, Pe-
tri Wintonienfis , Jofcelini Bathonienfis & Glafton, Hu-
gonis Lincolnienfis , Walteri Wygornienfis, Willielmi
Coventrenfis, & Bencdifti Roffenfis epifcoporum ; ma-
giftri Pandulfi domim pape fubdiaconi & familiaris, fra-
tris Eymerici magiftri mihtie templi in Anglia ; & nobi-
Iium virorum Willielmi Marifcalli comitis Penbrok, Wil-
lielmi comitis Sarum, Willielmi comitis Warennie, Willi-
elmi comitis Arundell, Alani de Galweya conftabularii
Scottie, Warini filii Geroldi, Petri filii Hereberti, Huberti
de Burgo fenefcalli Piftavie, Hugonis de Nevill, Matthei
filii Hereberti, Thome Ballet, Alani Bafl'et, Philippi de
Albiniaco, Roberti de Roppele, Johannis Marefcalli, Johan-
nis filii Hugonis, & aliorum fidelium noftrorum, In pri-
mis conceffiffe deo, & hac prefente charta noftra confir-
maile, pro nobis & heredibus noftris in perpetuum ;I. Quod Anglicana ecclefia libera fit, & habeat jura fua
Integra, & libertates fuas illefas ; & ita volumus obfervari,
quod apparet ex eo, quod Iibe.-tatem electionum que maxi-
ma & magis necelfaria reputatur ecclefie Anglicane, mera
& fpontanea voluntate, ante difcordiam inter nos & ba-
rones noftros motam, conceflimus & carta noftra confirma-
vimus, & earn optinuimus a domino papa Innocentio tertio
confirmari ; quam & nos obfervabimus, & ab heredibus
noftris in perpetuum bona fide volumus obfervari.II. Conceflimus etiam omnibus liberis hominibus regni
noftri pro nobis & heredibus noftris in perpetuum, omnes
libertates fubferiptas, habendas & tenendas eis & heredibus
fuis, de nobis & heredibus noftris.

III. Si quis comitum vel baronum noftrorum, five alio-
rum tenentium de nobis in capite per fervitium militare,
mortuus fuerit, & cum decellerit heres fuus plene etatis
fuerit, & relevium debeat, habeat hereditatem fuam per
antiquum relevium, fcilicet heres vel heredes comitis de
baronia comitis integra per centum libras. Heres vel here-
des baronis de baronia integra per centum libras. Heres velJO HN by the Grace of God, King of England, 7}«<S«za1>
Lord of Ireland, Duke of Normandy and Aquitain, Cuaitih
and Earl of Anjou : To the Archbifhop 1 ,, B;-
ftiops, Abbots, Earls, Barons, Judiciaries, Eo-
refters, Sheriffs, Governors, Officers, and to all
Bailiffs and other his faithful Subjects, Greeting. Know
' ye, that we (2), in the prefence of God, and for the
' health of our Soul, and the Souls of our Anccftors and
1 Heirs, to the honour of God, and the exaltation 0/
' Holy Church, and amendment of our Kingdom, by the
' advice of our venerable Fathers, Stephen Archbifhop of
' Canterbury, Primate of all England, and Cardinal of
' the Holy Roman Church ; Henry Archbifhop of Dub-
' I'm, William Bifhop of London, Peter of Winchefltr t
' Jofcelin of Bath and Glajlonbury, Hugh of Lincoln, IVal-
' ter of Worcejler, William of Coventry, Benedict of Ro-
' chejler , Biftiops ; and Mafter Pandulph the Pope's
' Sub-Deacon and Servant , Brother Aymcric Mafter
' of the Temple in England; and the noble Perfons Wil-

* Ham Marefcall Earl of Pembroke, William Earl of Sa~
' lisbury, William Earl of IVarren, William Earl of A-
' rundel, Alan de Galoway Conftable of Scotland, Waritl
' Fitz-Gerald, Peter Fitz- Herbert, and Hubert de Burgh
' Senefchal of Poiclou, Hugo de Neville, Matthew Fitz-
' Herebert, Thomas Bajfet, Alan Bajfet, Philip de Albiney,

* Robert de Roppele, John Marefcall, John Fitz-Hugh,
' and others our Liegemen ; have in the firft place granted
' to God, and by this our prefent Charter, confirmed for
' V s an d our Heirs for ever,

' I. That the Church of England fhall be free (3), and
' enjoy her whole Rights and Liberties inviolable. [ (4) And
' we will have them fo to be obferved, which appears from
' hence, that the freedom of Elections, which is reckoned
' mod neceffary for the Church of England (;) of our
' own free Will and Pleafure we have granted and confirm-
' ed by our Charter, and obtained the Confirmation there-
' of from Pope Innocent the Third, before the Difcord be-
' tween Us and our Barons, which Charter we fhall ob-
' ferve, and do will it to be faithfully obferved by out
' Heirs for ever. ]

' II. We have alfo granted to all the Freemen of

* our Kingdom, for Us and our Heirs for ever, all the un-
' der-written Liberties, to have and to held, them and
' their Heirs, of Us and our Heirs.

' III. If any of our Earls (6), or Barons, or others

' who hold of Us in Chief by military Service, fhall die,

' and at the time of his death his Heir is of full

' Age, and owes a Relief, he fhall have his Inheritance byOnline LibraryM. (Paul) Rapin de ThoyrasThe history of England : written in French (Volume 1) → online text (page 120 of 360)