Madrid Sociedad Española de Historia Natural.

Anales, Volume 27 online

. (page 6 of 57)
Online LibraryMadrid Sociedad Española de Historia NaturalAnales, Volume 27 → online text (page 6 of 57)
Font size
QR-code for this ebook


S.-v. 1 hue illuc abundanter occurrit, in Laguna de la Noriela
pr. VillaniarUn; in Laguna del Taraje c. Puerto Real; in Laguna
de Campano pr. Chiclana; in ditionis Jerez locis Arroyo del Al-
baladejo, Laguna de Tolhm, Canos de Adma, et alibi. — S.-v. 2
in inundatis, pr. Puerto de Santa Maria et ad Mesas, de Sola-
noSj urbis Jerez.— -^.-v, 3 pr. Algedras (Winkl.), ad Casas-Vie-
Jas ditionis Medina, in Arroyo de Guadajabaque et in Laguna
de Torrox urbis Jerex, et alibi. — S.-v. 4 in Laguna de Torrox
pr. Jerez. — S.-v. 5 ad San Fernando, c. Chiclana, inter Puerto
Real et Puerto de Santa Maria, in Arroyo del Albaladejo ditio-
nis Jerez et alibi.— S.-v. 6 pr. Algedras (Winkl.), in Arroyo de
Guadajabaque pr. Jerez.— S.-v. 7 inter Sanlucar et Trebujena,
pr. Puerto de Santa Maria^ c. San Fernando, et alibi. — ^. Febr.-
Majo. (v. V.)

;?. trichopkyllus Coss., Comp. Flor. Atl. 1. c, p. 17.— jffi. tricko-
phyllus (^haix in Vill., Dauph. i, p. 335. — Amo, Flor. Iber.
VI, p. 703. — R. panthotrix Brot., Flor. Lus. ii, p. 375 ex p.
Folia saepius uniformia submersa multisecta, pedunculi
breviusculi, flores parvi, stamina pauca 5-15, receptacu-
lum saepe ovato-conicum plus minusve hirsutum.

S.-var. 1 genuinus.^R. trichopkyllus Freyn in Wk. et Lge.,
1. c. Ill, p. 911. — Submersus foliis omnibus multisectis
laciniis rigidis divergentibus, staminibus 10-15.

S.-var. 2 terrestris.— R. trichopkyllus &. terrestris Gr. et Godr.,
Flor. Fr. i, p. 24. — Freyn in Wk. et Lge., 1. c— Caespito-Digitized byGoogle74 AlULLBB DK HISTORIA NATURAL. (664>

sus, densfe foliosus foliis multifidis laciniis succulentis^

floribus minimis, staminibus 5-10.
Hab. in aquis stag^nantibus et rivulis regionis inferioris et
montanae: S.-var. 1 in Dehesa de la Brefia inter Zahara et Be-
namahoma, in Lagnna de Rajamancera ditionis Jerez, — S.-var. 2"
pr. Pxierto de Santa Maria (Bourg. ex Colm.)-— Febr.-Jun.
(v. V. s.-var. 1).

y. Baudotii Coss. , Comp. Flor. Atl., 1. c— i2. Baudotii Godr.^
Monogr. , p. 14, f. 4.— Koch, Flor. Germ., p. 11.— Folia
saepius biformia, submersa brevissimfe petiolata multisec^
ta, natantia reniformia plus minus profundi 3-5 loba, pe-
dunculi elong-ati superne sensim attenuati, flores parvuli
majusculive, stamina saepius numerosa , receptaculum
sparsfe ciliatum plerumque ovato-conicum rarius subglo-
bosum.

S.-var. 1 geiminus, — R, Baudotii Freyn in Wk. et Lge., 1. c. iii,.
p. 910. — Folia submersa flaccida laciniis setaceis, natan-
tia vari^ lobata v. partita, pedunculi longissimi foliis sub-
duplo longiores, stamina numerosa, carpella permulta
obovata obtusissima apiculata, receptaculum ovato-coni-
cum parcfe ciliatum.

S.-var. 2 con fustic, —R, conftmis Gr. et Godr., Flor. Fr. i, p. 22.
Freyn in Wk. et Lge., I. c — Folia pedunculisque ut in
anteriore, stamina numerosa parum longiora, carpella
permulta oblongo-obovata apice attenuata apiculata, re-
ceptaculum ovato-conicum parce pilosum.

S.-var. 3 duMus,—R, duMtis Freyn in Wk. et Lge., 1. c, p. 909.
— R. confusMS Torrepando exs. non Godr. — Folia submersa
rigida parum divisa laciniis filiformibus, natantia varife-
lobata V. partita, pedunculi foliis subduplo longiores, sta-
mina baud numerosa longiuscula, carpella pauca obovata
vix apiculata, receptaculum subglobosum sparse ciliatum^

S.-var. 4 Leontinensis, — R. Leontinensis Freyn in Wk. et Lge.,.
1. c, p. 910.— Willk., Illustr. Flor. Hisp. ii, p. 50, t. 120 BE
R. aquatiUs 8. tnmcalus Willk. y pi. Hisp. exs. non Koch.Digitized byGoogle(WK) Fares Lara. — flokula gaditana. 75.

— ^Folia submersa rig'ida laciniis filiformibus ultimis apice

divaricato-bifidis, natantia varie lobata, pedunculi foliia

subfiequilongi, stamina numerosa longfiuscula , carpella

multa obovata apiculata, receptaculum ovatum pilosulum.

HsB variationes pro locorum natura extra aquam aut in aquia

dulcibus V. salsis plus minusve profundis, formas diversas ut

var. anteriores quoque ostendunt.

Hab. in aquis stagnantibus dulcibus v. salsis regionis infe-
rioris: S.-v. 1 in aquis subsalsis ad la Algaida urbis iSanlucar,
— S.-v. 2 ad Puerto de Santa Maria (Lange), et inter Jerez et
Putrto ReaL — S.-v. 3 in aquis ad pagum Palmones pr. Algeci-
ras (Reverch.) et in loco dicto la Madre-xieja pr. Jerez, — ^.-v. 4
c. San Fernando (Willk.), in vicinitatibus Chiclana, et inter
Jerez et Puerto ife<z/.— Jan.-Maj. (v. v.)

Ar. geogr. — Var. a. in regione temperata et frigida hemi-
sphaerii borealis; var. /3. in Europa, Asia occidentali, Africa
boreali, America septentrionali et australi; var. y. in Hiber^
nia, Britannia, Scandinavia, Batavia, Germania, Gallia, Lusi-
tania, Hispania, Balearibus, Istria, Sicilia, Grsecia, Palaestinay
Africa boreali.

1.730.— R. tncoides Freyn,

Wk. et Lge., I. c. iii, p. 912.— Willk. , Illustr. Flor. Hisp. 11,.
p. 49, t. 120 A! — R, circinnatus Winkler, pi. Hisp. exs. non
Sibth. — Batrachinm circinnatum 0. fuci folium Uechtr. in Fritze
pi. Hisp. exs.

Hab. in aquis salsis stagnantibus regionis inferioris: pr.
Puerto de Santa Maria (Winkl., Fritze). — Apr.-Majo. (n. v.)

Ar. geogr.— Adhuc in loco indicato tantum visus.

1.731.— R. gramlDetis Z.

Var. luznlmfolius Boiss., Elench. n. 4, et Voy. bot. 11, p. 7. —
Preyn in Wk. et Lge., I. c. in, p. 917.— A. graminens Cutanda,.
Flor. Madr., p. 102.— i?. Inzula/olius kmo, Flor. Iber. vi, p. 714.
— R, graminmcs v. Baticus Per. Lar. in Flor. Gad. exs. — Caulis-
erectus, furcato-ramosus, pauci- v. pluri-florus, a basi ad api-
eem aut in basi tantum indumento laxo, lanato v. lanato-to«
mentoso, niveo; folia angustfe v. angustissimfe lanceolata, sub-
tus saepe plus minusve lanata, marginibus in superiore longa
parte involutis; petala 5-7 late obovato-cuneata; carpella nu-Digitized byGoogle^6 ANALKS DK HISTORIA NATL'RAL. (666)

inerosa in capitulum subg^lobosum v. ovato-oblong'um aggre-
gata, subovata , validfe nervoso-reticulata et longiusculfe api-
-culata.

Hab. in glareosis arenosisque incultis, locis graminosis,
pascuis et sylvaticis regionis inferioris et montanae: in Dehesa
de Martelilla inter Jerez et Medina (Gutierr.); ad Grazalema
<Reverch.); in Pinar de Hierro pr. Chiclana; in Llanos de Can-
Una ditionis Jerez^ et alibi.— i^. Mart.-Jun. (v. v.)

Planta Gaditana a typo Boissieriano, ex descriptione quo-
niam exemplaria authentica non vidi, aliquantum recedit;
secundum opinioneui tamen cl. Freyn qui specimina mea exa-
minavit, nihil nisi varietatis IuzuIcb/oIU R, graminei forma
angustifolia spica oblonga est.

Planta ab auctoribus Gallicis in monte Alaric in les Corbie-
res lecta, et sub nomine R, luzulafolii a cl. G, Gautier designa-
ta (Flor. de Narb., des Corb., et des Pyr. exc.) cujus exempla
ria ante oculos habeo, ad aliam R, graminei formam pertinet,
■quoniam a speciminibus meis caulibus glabris, foliis inferio-
ribus glabris aut subtus nonnullis ad basim pilis longis seri-
<5eis, limbo utrinque multo minus attenuato, multinervo, ner-
vis 10-12 subaeque validis (nervi 7-9 in Gaditanorum specimi-
Hum foliis latitudine sequali tantum apparent), carpellis hand
nuraerosis, majoribus, regulosis substriatisque et breviter
^piculatis diflFerunt.

Ar. geogr. — Spec, in Lusitania, Hispania, Gallia, Helvetia,
Sardinia, Italia, Algeria, Imp. Maroccano; var. luzulafoUus in
L.usitania, Hispania centrali et australi, et ^Algeria?

1.732. -R. bullatus Z.

Sp. pL, p. 774.— Brot., Flor. Lus. ii, p. 365. — Boiss. , Voy.
bot. II, p. 7. — Amo, Flor. Iber. vi, p. 704. — Freyn in Wk. et
Lge., I. c. Ill, p. 918. — Coss., Comp. Flor. Atl. ii, p. 21. — R. gru-
mosaradice Clus,, Rar. pi. hist, i, p. 238 ic. 1 et 21— (Pedunculo
glabro ac petalis nimis acutis ic. prima et foliis acutfe dentatis
nee inaequaliter crenatis secunda peccant.)

Hab. in regione inferiore ubi in arenosis argillosis calca-
reisque incultis, in fruticetis, pascuis montosis, et collibus
tipricis hue illuc copiosfe provenit: in vicinitatibus Cadiz (N6e,
Duf., Elizalde); c. Sanlikar et ad Puerto de Santa Maria (Clem.!);
in Gibraltar (Boiss., Kel.); pr. Chiclana (Colm., Lange); in Sie-Digitized byGoogle(e87) Perei Lara.— florula gaditana. n

Tta Carbonera et ad San Roque (Dautez); pr. Areas; in loco los
Jardales pr. Medina; in Dehesa de la Zarza c. Puerto Real; in
ditionis Jei^ez locis Dehesa de Melgarejo, Gigonzay Cerros de las
Pachecas, et alibi.— 4. Flor. a Sept. ad Januar. (v. v. et s.)

Ar. g^eog^r.—Lusitania, Hispania occid. et australis, Corsica,
Sardinia, Sicilia, Italia australis, Greta, Algeria, Imp. Maroc-
canum.

1.733.— R. blepharicarpos Boiss.

Elench. n. 1, et Voy. bot. 11, p. 8, t. 1 a! — Freyn in Wk. et
Lge., 1. c. Ill, p. 980. — Debeaux, Flor. Gibr., p. 15.

Hab. in collibus herbidis et rupestribus umbrosis regionis^
inferioris: in monte Gibraltar (Lemann, Kel., Dautez); in Sie-
rra Carbonera pr. San Roque (Dautez). — 2^, Apr. Maj. (n. v.)

R. blepharicarpos Boiss. a R, spicato Desf. secundum cl. Coss.

(Comp. Flor. Atl. 11, p. 23) non propria distinctus, eta

Dasoi botanophilo Gibraltarico, cl. Gandoger teste, R.spi-

catm in vicinitatibus San Roqite jam lectus fuit.

Ar. geogr. — Lusitania, Hispania australis, Algeria, Imp.

Maroccanum.

1.734.— R. Winkleri Freyn.

Wk. et Lge., 1. c. in, p. 922.— Debeaux, Flor. Gibr., p. 17.

Hab. in dumetosis regionis inferioris: in monte Sierra de
Palma ditionis Los Barrios (Reverch.). — 2i. Majo. (n. v.)

Ar. geogr. — Species v. forsan sequentis tantum varietas
adhuc non nisi in Hispania australi visa.

1.735. - R. flabellatus Desf.

Flor. Atl. I, p. 438, 1. 114!— i?. chcprophyllos -(.flabellatus DC.^
Syst. I, p. 255.-72. flabellatus a. genuinus Freyn in Wk. et Lge.>
1. c. Ill, p. 923.— Debeaux, Flor. Gibr., p. 16.

Hab. in arenosis, collibus dumosis humidiusculis rupium-
que fissuris regionis inferioris: pr. Algeciras (Willk., Hackel);
in Sierra de Palma (Willk.) et in Sierra de Luna (Winkler) di-
tionis Los Barrios; c. San Roque (Winkler); inter Castellar et
Jimena, et alibi.— 2^. Mart.-Jun. (v. v.)

^. acinacilobus Freyn in Wk. et Lge., 1. c. — Debeaux, 1. c.

Hab. in eisdem locis: in Sierra de Palma et in Sierra de Luna
supra Algeciras (Winkler).— (n. v.)Digitized byGoogle78 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (068)

Y- flavescens Freyn in Wk. et Lge., 1. c. — Debeaux, Flor. Gibr.
1. c—R: rv^fulus Brot., Flor. Lus. ii, p. 367.
Hab. in pascuis et collibus dumosis regionis inferioris: pr.
€hiclana et in Sierra dePalma dit. Los Barrios (Winkl., Rever-
-chon); in loco Cabezas de Arnao pr. AlcaJd de los Gazules; in
Dehesa de Garcisobaco, Dehesa de las Cuevas, et Llaiws de Cau-
Una ditionis Jerez^ et alibi. — (v. v.)

^. gregarins.—'ETQyii in Wk. et Lge., 1. c. — Debeaux, Flor.
Gibr. 1. c — iJ. gregarius Brot., Flor. Lus. ii, p. 369. —
R, chm^ophyllos p. gregarius DC, Syst. i, p. 255.
Hab. in arenosis incultis et collibus dumosis: pr. Gibraltar

<Dasoi); in Sierra de Pahtia pr. Los Barrios (Reverch.) — (n. v.)

z, confertus Freyn in Wk. etLge., 1. c— Debeaux, Flor. Gibr. 1. c.
Hab. in pratis humidis regionis inferioris: pr. San Tioque
(Willk., Winkl.); c. Algedras (Winkl.)— (n. v.)

^. acvtilobus Freyn, 1. c— Debeaux, 1. c. — R, dimorphorrhizns
Brot., Phyt. Lus. ii, p. 227, t. 180!
Hab. in arenosis incultis, pascuis, pinetis collibusque dumo-
sis regionis inferioris: inter Chidana et Conil (Willk.); c. Chi-
clana (Winkl.) in Pinar de la Dehesilla; in Sierra de Pabna
pr. Los Bamos (Fritze); inter Gibraltar et San Roque (Kel.,
Dautez); in Pinar de Lagunaseca c. Puerto Real, et alibi. —
<v. V.)

T]. mollis Freyn, 1. c— jffi. C/uBrophyllos a, vulgaris DC, Syst. i,
p. 254 ex p.

Hab. in collibus arenosis, dumetis ericetisque regionis mon-
tanae: in montibus supra Algedras (Dieck.); in Peuon de Lan-
gar in ad El Gastor, — (v. v.)

Ar. geogr. — Lusitania, Gallia occidentalis, centralis et aus-
tralis, regio ferfe omnis mediterranea.

1.736.— R. ophioglossifolius Vilh

Dauph. IV, p. 732, t. 49!— DC, Syst. i, p. 248.— Reich., Ic. iv,
t. 21, f. 4613!— Amo, Flor. Iber. vi, p. 725.— Wk. et Lge., 1. c.
Ill, p. 927.

Hab. in pratis et pascuis paludosis regionis inferioris: pr.Digitized byGoogle<M9) Perei Lara. — floblla gaditana. •;9

San Roque fWillk.) ad Sierra Carhonira (Dautez); in Sierra de
Palma ditionis Los Barrios (Winkl.)— ®- 4- Apr.-Jun. (n. v.)

Ar. geogr. — Europa occidentalis, regio omnis mediterranea,
€anariae.

1.737.— R. palustris Z.

Herb, et mss. ex Smith in Rees Cycl., n. 52.— Boiss., Flor.
or. I, p. 37. — R. palustris a. orie7italis DC, Syst. i, p. 294. —
Caudice abbreviate fibrisradicalibuscrassiusculis fasciculatis;*
caulibus di-trichotomis inferne petiolisque dense hirsutispilis
patentibus v. retroflexis; foliis ndpresse villosis, radicalibus
ovatis trifidis tripartitisve, sinubusobtusis, segmentis subcon-
formibus insequaliter inciso-crenatis; pedunculis viilosis, sul-
catis; calyce cito reflexo; carpellis ovatis Isevibus rostro trian-
^ulari recto brevissimo.

Hab. in humidis reg-ionis inferioris: ad Laguna del Taraje
c. Puerto Real; in Dehesa del Pedroso ditionis Medina; ad Arro-
yo del Albaladejo pr. Jfrez, et alibi.— 2i. Apr.-Jun. (v. v.)

S.-var. adscendens, — R, adscendens Brot. , Flor. Lus. ii, p. 370.
— Freyn in Wk. et Lg-e., 1. c. in, p. 930. — R, palustris Lange
exs. ex Freyn. — Caulibus petiolisque glabris subglabrisve;
foliis radicalibus interdum subcalloso-marginatis , saepe
trisectis, partitionibus bi-tripartitis, seg-mentis incisis cre-
natis dentatisve; carpellorum rostro recto v. recurvo bre-
vissimo.
Hab. in paludosis, herbidis humidis et ad rivulos regionis

inferioris: inter promontorium Trafalgar etop'id. Vejer (Willk.);

pr. Sanlucar (Colm.); c. Puerto de Santa Maria et pr. Chiclana

<Winkl.) ad Pinar de la Dehesilla; ad Laguna de Montanez dit.

Puerto Real; ad Arroyo del Albaladejo pr. Jerez, et alibi. — (v. v.)

S.-var. Broteri. — R, adscendens Brot., Phyt. Lus. ii, p. 229,
t. 181!— A. Broteri Freyn in Wk. et Lge., 1. c. — Caulibus
petiolisque hirsutis pilis patentibus v. retroflexis perssppe
flavicantibus; foliis radicalibus plerumque magnis tri-
partitis trisectisve, partitionibus contiguis v. intermedia
saepissimfe majore plus minusve petiolulata, omnibus in-
cisis interdum subtrifidis, lobis ina^qualiter crenatis den-
tatisve; pedunculis plus minus sulcatis; carpellorum ros-
tro recto V. apice incurvo duplo majore.Digitized byGoogle80 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (6T0>

Hab. in regione inferiore et submoiitana ubi in paludosis,
humidis sylvaticis, ad fossas et rivulos hue illuc frequenter
provenit: pr. Vejer (Willk.); c A^lgedras (WinkL, Hackel,
Dautez, Reverch.) in loco Garganta del Capitdn!; pr. Puerto de
Santa Maria et in Sierra de Palma dit. Los Barrios (Winkl.);
ad Sierra Carbonera c. San Roque (Dautez); in Dekesa deAtrera
urbis Arcos; supra Benamahoma; in ditionis Jerez locis Dehesa
de la Jarda, Dehesa del Charco, Arroyo del Albaladejo, et alibi.

-(V. V.)

^. macrophyllus Ball, Spic, p. 306. — 7?. macrophylhis Desf.^

Flor. Atl. I, p. 437.— Freyn in Wk. et Lg-e., 1. c, p. 935.—

Willk., Illustr. Flor. Hisp. ii, p. 47, t. 119!— Caulibus ro-

bustis petiolisque densfe hirsutis; foliis magnis, radical!-

bus long-issime petiolatis cordato-subrotundis trifidis tri-

partitisve, seg^mentis latissimis plerumque sese tegenti-

bus, bi- trifidis v. inciso-lobulatis et inaequaliter crenatis:

pedunculis crassiusculis vix sulcatis; calyce demum pa-

tente v. plus minus reflexo; carpellis majoribus, rostro ut

in anteriore.

Hab. in pascuis herbidisque humidis et ad fossas regionis

inferioris: in Sierra de Palma pr. Los Barrios (Hegelm.); ad

radicem montis Sierra Carbonera pr. San Roque (Dautez); in

loco El Espadanal c. Jimena; in Llanos de Caiilina pr. Jerez, et

alibi. — (v. V.)

Notae diagnosticae quibus R, adscendem, R, Broteri, et R, ma-
cropkyllus a R. paltistri distinguuntur certfe variabiles sunt.

Ar. geogr. — Spec, in Lusitania et regione mediterranea aus-
tral lore fere omnis.

1.738.— R. bulbosus Z.

Var. Alea Burnat, Fl. Alp. Marit. i, p. 33.— i?. Alea Willk.,.
Pug. pi. nov. in Linnaea 30 (1859), p. 84.— Arao, Flor. Iber. vi,
p. 718.— Wk. et Lge., 1. c. iii, p. 931.— Willk., Illustr. Flor.
Hisp. I, p. 101 , t. 63 B. et 64! — R. bulbosus var. Neapolitanns^
Coss., PI. crit. I, p. 3, et Comp. Flor. Atl. ii, p. 27.

Hab. in herbidis pascuisque humidis regionis inferioris:
pr. Puerto de Santa Maria (Osbeck ex Colm.); c. Puerto ReaT
(Bourg.)— ?|. Apr.-Jun. (n. v.)

Ar. geogr.— Lusitania, Hispania, Gallia australis, Istria,.
Baleares, Algeria, Imp. Maroccanum.Digitized byGoogle«ni) Perez Lara.— florula gaditana. 8i

1.739. — R. Steveni Andrz.

Bess. Cat. pi. Volhyn., p. 22.— Reich., Ic. Flor. Germ, iv,
t. 17, f. 4605!— Wk. et Lge„ 1. c. iii, p. 938.— J?. acns Jord.,
Obs. fragm. 6, p. 15 uon L. — R, Granatensis Boiss., Diagn. Or.,
ser. II, n. 1, p. 8. ,

Hab. in herbidis humidis regionis inferioris: pr. Puerto de
Santa Maria (Gutierr. ex Colm.) — ^. Apr.-Jun. (n. v.)

)5. multifidus Amo, Flor. Iber. vi, p. 719.— Wk. et Lge., 1. c—
Debeaux, Flor. Gibr., p. 18.

Hab. in pratis uliginosis pr. fluv. Guadarraiique inter San.
Jtoque et Algeciras (Dautez).— (n. v.)

Ar. geogr. — Europa ferfe tota, Sibiria, Imp. Maroccanum.

1.740.— R. Sardous Crantz,

Stirp. Austr. ii, p. 84. — R, Philonotis Retz, Obs. vi, p. 31. —
R. SardousZ. tuberculatum Freyn in Wk. et Lge., 1. c. in, p. 940.
Debeaux, Flor. Gibr., p. 18.

Hab. in arenosis hieme inundatis et in uliginosis region Ij^
inferioris: inter Gibraltar et San Roque, et ad radices montis
Sierra Carbonera pr. San Roque (Dautez). — O- Mart.-Majo.
(n. V.)

j5. trilobus, — R, trilobusiyestj Flor. Atl. i, p. 437, 1. 113!— Amo»
Flor. Iber. vi, p. 724.— Freyn in Wk. et Lge., 1. c, p. 939
ex p.— iZ. Sardous Brot., Flor. Lus. ii, p. 371. — R, Philono-
tis y. trilobus Coss., Comp. Flor. Atl. ii, p. 34.
Hab. in regione inferiore ubi in arenosis argillosisque hu-
midis, pascuis lacunosis et ad fossas hue illuc frequenter
occurrit: inter Castellar et fluvium Guadiaro (Willk.); SanU-
car, San Fernando (Colm.); pr. Medina (Bourg.); pr. Algeciras
et ad pagum Palmones (Winkl. , Hackel.) ; c. Chiclana, in Sie-
rra de Lun^ et in Sieira de Palma dit Los Barrios, in vicinita-
tibus Jerez (Winkl.); inter Gibraltar et San Roque (Dautez); in
la Pinaleta pr. Puerto Real, et in aliis locis.— (v. v.)

S,-var. rhaadifolius. — R. rhaadifolius DC, Syst. ii, p. 284. —
R, trilobus Fceyn in Wk. et Lge., 1. c. ex p.
Hab. in eisdem locis sed mult() frequentior: c. Arcos; pr.
Puerto de Santa Maria; in Sierra de Retin pr. Vejer; in Llanos
de Caulina pr. Jerez, et alibi. — (v. v.)

AXALU8 DK H18T. NAT.— XXVII. 6*Digitize'd byGoogleW ANALES DE HISTORIA NATURAL. (6:2)

Ar. geogr, — E, Sardons in Europa fere tota, Asia minore.
Syria, Algeria; var. fi. in Lusitania, regione ferfe omni medi-
terranea, Canariis, Madera, Azoricis; s.-var. in Lusitania, His-
pania australi, Gallia australi, Algeria, Imp. Maroccano, Ca-
nariis.

1.741.— R parviflorus Z.

Sp. pL, p. 780.— Brot., Flor. Lus. ii, p. 371.— Reich., Ic. Flor.
Germ, iv, t. 22, f. 4616!— Amo, Flor. Iber. vi, p. 724.— Freyn
in Wk'. et Lge., 1. c. in , p. 940.

Hab in arenosis argillosisque humidis incultis, in dumosis
et secus sepes regionis inferioris et niontanje: pr. Puerto de
Santa Maria (Gutierr.); c. Conil (Clem.); pr. Alcald de los Ga-
niles (Bourg.); c. Chiclana (Winkl.); c. Algeciras et in Gh^am-
lema (Reverch.); pr. Castellar, et alibi. — O. Mart.-Jun. (v. v.)

Ar. geogr. — Europa occidentalis et australis, Algeria, Imp.
Maroccanum, Canarisp, Madera, Azorica^, America borealis.

1.742.— R. muricatus Z.

Sp. pi., p. 780.— Brot., Flor. Lus. ii, p. 373. — Reich., Ic. 1. c.
IV, t. 22, f. 4615!— Amo, Flor. Iber. vi, p. 727.— Freyn in Wk.
etLge., 1. c, p. 941.

Hab. in regione inferiore et montana ubi in arenosis argillo-
sisque humidis incultis, in ruderatis, inter segetes et in de-
pressishieme inundatis hue illuc frequenter occurrit: pr. Puer-
to Real (Osbeck); 2i^ Puerto de Santa Maria (Gutierr.!, Bourg.);
c. Sanlucar (Colm.); inter San Fernando et Cadi: (Winkl.); pr.
Algeciras (Winkl., Hackel); c. Gibraltar et infra San Roque
(Dautez); c. Arcos, pr. Algar, in Sierra de Retin pr. Vejer, in
Llanos de Caulina dit. Jerez, et alibi. — O. Mart.-Jun. (v. v. et s.)

Ar. geogr. — Europa australis, Asia occidentalis, Africa bo-
realis, Canarise, Madera, Azoricm, America borealis et aus-
tralis.

1.743.— R. arvensis Z.

Sp. pi., p. 780.— Brot., Flor. Lus. ii, p. 373. — Reich., Ic. 1. c.
IV, t. 21, f. 4614!— Amo, Flor. Iber. vi, p. 726.— Freyn in Wk.
etLge., 1. c. Ill, p. 942. — R, sylvesirisiu, Dod. Pempt., p.424ic.!

Hab. in arenosis argillosisque incultis, in ruderatis, inter
segetes, in vervactis et arvis regionis inferioris et montana*:Digitized byGoogle\«») Perez Lara. — florula gaditana. m

pr. Saiilucar (Colm.); ad Gra^alema; c. ViUamartin; in vicini-
tatibus Jere^, et alibi.— O- Mart.-Jiin. (v. v.)

Ar. geogr.— Europa media et australis, Asia media et occi-
dentalis, Africa borealis.Ficaria Dill.

1.744.— F. RanuDCuloides Mcpnch,

Meth., p. 215.— Amo, Flor. Iber. vi, p. 728.— Freyn in Wk.
«t Lge., 1. c. Ill, p. 943. — Ra?n(nc}fbfs Ficaria L., Sp. pi., p. 774.
— Brot., Flor. Lus. ii, p. 364.— Reich., Ic. Flor. Germ, iv, t. 1,
f. 4ol2\^CAeHdo?iiu7?i mhnts Dod. Pempt., p. 49 ic!

Hab. in pratis humidis regionis inferioris: in vicinitatibus
{ribraJlar (Amo).— 2^. Jan.-Apr. (n. v.)

$. grandiflora. — F, grandijlora Robert., Cat. Toulon, p. 57 et
112. — Lange, Pug. p. 254 — Freyn in Wk. et Lge., 1. c. —
F. calihcpfolia Gr. et Godr., Flor. Fr. i, p. 39.— Amo, 1. c,
p. 729. — Ranuncnlus /icari(pformhs F. Scliultz. Arch, de Fl.,
1855, p. 123.
Hab. in pascuis arenosisargillosisque humidis, sepibus um-
brosis locisque sylvaticis regionis inferioris: pr. Puerto de San-
ta Maria (Gutierr.); c. SanUcar et ad Algeciras (Clem.); ad La-
_^una de Montane: inter Puerto Real et Medina: ad Arroyo del
Albaladejo pr. Jere:, et alibi. - (v. v.)

Ar. geogr. — Var. a. in Kuropa fere tota; var. 5. in regione
fere omni mediterranea.TRIB. ANEMONEiE DC,

Adonis L.

1.745. — A. autumnalis Z.

Sp. pi., p. 771.— Reich., Ic. Flor. (Jerm. iv, t. 24, f. 4621 ! -.
Amo, Flor. Iber. vi, p. 695.— Wk. et Lge., 1. c. iii, p. 944. —
Flos Admis vnlgo Chxiif^., Rar. pi. hist, i, p. 336, f. 1!— Vulg.
^ota de Sangre,

Hab. in arenosis argillosisque cultis, inter segetes regionisDigitized byGoogle84 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (67t>-

inferioris et montanae: in vicinitatibus Jerez, pr. BenaocaZy et
alibi. — O. Man.-Jun. (v. v,)

iJ. Batica, — A. Bmtica Coss. , Pi, crit., p. 25. — Amo, Flor. Iber.
1. c, p. 698.— Wk. et Lge. , 1. c.

Hab. in cultis et vervactis, prsesertim inter segetes regioni»-
inferioris et montanae: pr. Puerto de Santa Maria (Bourg-.V
Colm.); ad Sanlucar (Colm.); c. Grazalema (Reverch.); in vici-
nitatibus Jerez, et alibi. — (v. v. et s.)

Ar. geogr. — Spec, in Europa media et regione omni medi—
terranea; var. jS. in Lusitania et Hispania australibus.

1.746. — A. SBStivalis Z.

Sp. pi., p. 772.— Reich., Ic. 1. c, t. 24, f. 4619!— Amo, 1. c.^
p. 696.—^. astivalis a. miniata Wk. et Lge., 1. c. iii, p. 945.

Hab. inter segetes regionis inferioris: in vicinitatibus Jerez
(Willk.)— o. Mart.-Jun. (n. v.)

Ar. geogr. — Europa media et australis, Asia occidentalism
Africa borealis.

1.747. — A. microcarpa DC,

Syst, I, p. 223. — Boiss., Voy. bot. ii, p. 5.— Amo, 1. c, p. 697^
— A, annua Brot. , Flor. Lus. ii, p. 376 ex p. — A, intermedia
Webb et Berth., Phyt. Can. i, p. 12.

Petala in specim. nostris plerumque coccinea.

Hab. in regione inferiore ubi in arenosis argillosisque cul-
tis, inter segetes, in agris et vervactis hue illuc abundanter
occurrit: in vicinitatibus Jerez (^V'illk., Colm., Fritze); c. Pxier-
to de Santa Maria (Bourg. , Colm.); pr. Sanlucar (Colm.); pr.
Arcos; c. Medina, et alibi. — O. Febr.-Majo. (v. v.)

^. dentata Coss. et Krai, in Bull. Soc. bot. Fr. iv, p. 55. — Coss.^
Comp. Flor, Atl. ii, p. 13.—^ . dentata Del., Fl. -Eg., p. 17. —
Boiss., Flor. or. i, p. 18.— Wk. et Lge., 1. c. in, p. 945 ex p.Online LibraryMadrid Sociedad Española de Historia NaturalAnales, Volume 27 → online text (page 6 of 57)