Marcus Tullius Cicero.

The correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. online

. (page 16 of 70)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 16 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


petere is really parenthetical. had the same experience as you say you

fortunae suas reliquerunf] * who have have had when you write et^ery time I

abandoned their own interests' to serve feel a revival of hope. I feel that revival

the State. only now, and only in a slight degree.'

missum facias'] This seems to be down- It seems better not to take quotiens as an

right bad I^tin, but it would be danger- exclamation. Atticus would hardly have

oui to correct the style of a writer like written *how often do I revive'! It

Pompey, whose inferiority to Caesar in would improve Uie sentence to insert

this respect is very striking. Perhaps primum, which might have fallen out

none of Cicero's correspondents approach before paullum.

so near to his own excellence as Caesar, Si , . . offendero] ti cr* ^ Wiov<ra Xofiirks

and certainly none of them are worse than ^crcu Otov . . . Baptl, Eur. Med. 362.

Pompey. JfiMfm/ocwv is* to cast aside, 2. integrum^ 'neutral.'Digitized by LjOOQIC48 CCCXXriL {ATT. VIII. 11 B).

videar, oerte yideri possum. Ego me duoem in dyili bello, quoad
de pace ageretur, negayi esse, non quin rectum esset, sed quia,
quod multo rectius fuit, id mihi fraudem tulit. Plane eum, oui
noster alterum oonsulatum deferret et triumphum — at quibu&
verbis! >pro tuis rebus gestis amplissimis/ — inimicum habere
nolueram. Ego soio et quern metuam et quam ob rem. Sin erit
bellum, ut video fore, partes meae non desiderabuntur. 3. De H8
XX. Terentia tibi rescripsit. Dionysio, dum existimabam vagos
nos fore, nolui molestus esse. Tibi autem crebro ad me soribenti
de eius officio nihil rescripsi quod diem ex die exspectabam, ut
statuerem quid esset faciendum. Nunc, ut video, pueri oerte in
Formiano videntur hiematuri. Et egoP Nescio. Si enim erit
bellum, cum Pompeio esse constitui. Quod habebo certi f aoiam
ut scias. Ego bellum f oedissimimi futurum puto, nisi qui, ut tu
scribis, Parthicus casus exstiterit.CCCXXVII. CICERO TO POMPET (Act. vm. iib).

PORMIAE ; FEBRUARY 16 ; A. U. C. 706 ; B. C. 49 ; AET. CIC. 67.

M. CICERO IMP. S. D. CN. MAGNO PROCOS.

1. A. d. XV. Kalend. Martias Formiis aocepi tuas litteras, ex
quibus ea, quae in agro Piceno gesta erant, cognovi oonmiodiora
esse multo, quam ut erat nobis nuntiatum, Yibulliique virtutem

non quin"] ' not but that it would have accusative of duration of time,
been right to take a prominent position * : Parthicus casus] * unless we have a re-

op. non quin ipse dtssentiam, Fam. iv. petition of the Parthian incident.' The

7, 1 (486). Parthians had suddenly left the proyinoe

gtiod multo rectius fuif] Doubtless the of Bibulus, at a time when he was appre-

course which he took against Catiline as bending very grave results from their

Manutius suggested. invasion. Cicero writes that there is no

8. HS XX.] This refers, no doubt, serious cause for alarm unless Caesar

to the transaction with the Oppii already should, by some chance, imitate the

alluded to : cp. Att. vii. 22, 2 (320). Parthian tactics and suddenly suspend hi*

vagos"] * unsettled,* * on the move.' operations without any apparent reason. :

diem ex die] * from day to day.' We see Att. vii. 1, 2 ; 2, 8 (284, 293). The

have diem ex die ducere, Caes. B. G. i. correction of scis of the Mss to serihis

16, 4; diem de die prospectans, Liv. v. seems necessary; ut iu sets could not

48, 6 ; diem de die dtjerre, Liv. xxv. 26, 4. mean * which you remember,' and the

The diem seems to be directly governed by natural sense of the words does not fit

the verb in each case, and not to be an the context.Digitized by LjOOQICCCCXXVIL {ATT. VIII. 11 B).49industriamque libenter agnovi. Nos adhno in ea ora, ubi prae-
podti Bomus, ita fuimus, ut navem paratam haberemus. Ea enim
aadiebamos et ea yerebamur ut, quodoumque tu oonsiliiun prae-
oepiflses, id nobis persequendum putaremus. Nuno quoniam
auotoiitate et eonsilio tuo in spe firmiore sumus, si teneri posse
pntas Tarracinam et oram maritimam, in ea manebo, etsi praesidia
in oppidis nulla sunt. Nemo enim nostri ordinis in his loois est
praeter M. Eppium, quem ego Mintumis esse volui, yigilantem
hominem et industrium. Nam L. Torquatum, yirum fortem et
oum auotoiitate, Formiis non habemus, ad te prof eotum arbitramur.
2. Ego omnino, ut proximo tibi plaouerat, Capuam veni eo ipso
die, quo tu Teano Sidioino es profectus. Volueras enim me cum
M . Considio pro praetore ilia negotia tueri. Cum eo venissem,
yidi T. Ampium dilectum habere diUgentissime, ab eo accipere
libonem, summa item diligentia et in ilia colonia auotoritate. Fui
Capuae quoad oonsules. Iterum, ut erat ediotum a oonsulibus,
Teni Capuam ad Nonas Februar. Oum fuissem triduum, reoepi
me Formias. 3. Nuno quod tuum consilium aut quae ratio belli
sit ignoro. Si tenendam hano oram putas, quae et opportunitatem
et dignitatem habet et egregios cives et, ut arbitror, teneri potest,
opus est esse qui praesit. Sin omnia in unum locum contrahenda1. nH] It is unnecessary to change mM
to cuL The Terbs praeesse, praeponi^ prcu-
JUer€y are used absolutely. For instance
we have in eo exercitu . , . fratrem prae-
fio&rai, ' he had given him a commission,*
Best. 41 ; iUo heo praeposiius, 'given a
command there,' Liv. xxvii. 16, 15.

atm auetoritate] * a man of weight, of
importance' — a strange phrase. These
words could not refer to the fact that he
hdd the praetorship ; nor could eum aue*
t&rittUe be regarded as parallel to such a
phrase as ewn imperio, rossibly cum may
be a corruption <xf tumma,

2. Teano Sidicino] an inland town in
Campania, so called to distinguish it from
another Teanum in Apulia.

T, Ampium] For this Ampius Balbus,
who was called tuba belli eivUis, see intro-
dnctory note to Fam. vi. 12 (490).

ab §0 aceipere Libonem'] *that L. has
taken over the command of tiie troops
ndsed by Ampius.'

ad Nonae] < for the 5th '; that is, ^80
aa to be there on the 5th.'
VOL. nr.3. opportuniiaUm et dignitatem'] 'Oapua
has a favourable position, and is a town
of importance.' Opportunitatem habet
probably refers to the favourableness of
its position *for keeping up communi-
cations with Spain, and for threatening
Caesar's hold of the capital* (Watson).
The expression in Greek would be KdKws
icciroi irprfs.

e$se qui praesit] This is Cicero's re-
signation of his commission, so far as it
included the protection of Capua, and is
the act to which he afterwards refers in
the words a me Captmm reiiciebam, Att.
viii. 11 D, 5 (343) ; Capuam . . . aceipere
nolui, 12, 2 (345) ; but he did at first
accept the charge of Capua, for he writes
no8 Capuam sumpaimue^ Fam. zvi. 11; 4
(301), and invite eepi Capuam, Att. viii.
8, 4 (333), so that sumere, capere, are
merely to ' take in hand ' a conmiission,
while aceipere is * formally to under-
take it,* just as aceipere in this letter
means 'to take over the command' of
troops.

EDigitized by LjOOQIC60 CCCXXrill. {ATT. VIII. 1).

sunt, non dubito quin ad te statim veniam, quo mihi nihil optatius
est, idque tecum, quo die ab urbe discessimus, looutus sum. Ego,
si oui adhuo videor segnior fuisse, dum ne tibi videar, non laboro,
et tamen, si, ut video, bellum gerendum est, oonfido me omnibus
facile satis faoturum. 4. M. TuUium, meum neoessarium, ad te
misi oui tu, si tibi videretur, ad me litteras dares.OOCXXVni. CIOBRO TO ATTIOUS (Att. viii. i).

FORMIAE : FEBRUARY 16 ; A. U. C. 705 ; B. C. 49 ; AET. CIC. 57.

M. Cicero Attico scribit Be Pompeii litteris inyitatum esse Luceriam, se inyitum in
earn causam desceadere, sed tamen eo iturum esse, non quod auctoritate Pompeii, sed
benefloio moveatur.

CICERO ATTICO SAL.

1. Gum ad te litteras dedissem, redditae mihi litterae sunt a
Pompeio : cetera de rebus in Pioeno gestis, quae ad se Yibullius
scripsisset, de dilectu Domitii-^quae sunt vobis nota, neo tamen
tam laeta erant in his litteris, quam ad me Fhilotimus scripserat :
ipsam tibi epistolam misissem, nisi tam subito fratris puer pro-
fioisoebatur ; eras igitur mittam — sed in ea Pompeii epistola erat
in extreme ipsius manu : ^ Tu, censeo, Luoeriam yenias : nusquam
eris tutius/ Id ego in cam partem acoepi, haeo oppida atque
Oram maritimam ilium pro derelicto habere, neo sum miratus eum,
qui caput ipsum reliquisset, reliquis membns non parcere. 2. Ei
statim resoripsi hominemque certum misi de oomitibus meis, me
non quaerere, ubi tutissimo essem : si me vellet sua aut rei publicae
causa Luceriam venire, statim esse yenturum, hortatusque sum, ut

statim veniam] Cicero did not carry out sed] resumptive after the parentheeifl,

this promise ; he left Formiae with the as usual.

intention of doing so, but returned thither, in extremo] ' at the end ' ; i#t extremo^

fearing lest he should fall in with Caasar: in olvii. 1, means *when things have

op. Att Tiii. 3y 7 (333). come to the worst.'

2. ttUissimo] The form used by Pompey

1. seripsissef] ' which (Pompey said) in Att. viii. II A (322) (which seems to

VibuUius had told him ' ; but qttae sunt be a part of the actual letter here summa-

vobis nota, because these words are rized) is tutissime ; no analogy ifi quoted

Cicero's. except meritissimo from merito.Digitized by LjOOQICCOCXXVIII. {ATT. nil. 1).51Oram maritimam retineret, si rem frumentariam sibi ex proviiiciis
sappeditari vellet. Hoo me frustra soribere videbam. Sed uti in
urbe retinenda tunc, sio nunc in Italia non relinquenda testifioabar
sententiam meam. Sio enim parari video, ut Lueeriam omnes
oopiae oontrahantnr — et ne is quidem loous stabilis — sed ex eo ipso,
si nrgeamur, paretur fuga. 3. Quo minus mirere, si invitus in
earn oausam desoendo, in qua neque paois neque viotoriae ratio
quaesita sit umquam, sed semper flagitiosae et oalamitosae fugae.
Eundum, ut, quemcumque fors tulerit oasum, subeam potius cum
iisy qui dicuntur esse boni, quam videar a bonis dissentire. Etsi
propediem video bonorum, id est, lautorum et looupletium, urbem
refertam fore, munioipiis yero his reliotis refertissimam. Quo ego
in numero essem, si hos lictores molestissimos non haberem. Neo
me M'. Lepidi, L. Yoloatii, Ser. Sulpioii comitum paeniteret,
quorum nemo neo stultior est quam L. Domitius neo inconstantior
quam App. Claudius. 4. TJnus Pompeius me movet, beneficio,
non auctoritate. Quam enim ille habeat auotoritatem in hao
oausa P qui, oum omnes Caesarem metuebamus, ipse eum diligebat,
postquam ipse metuere ooepit, putat omnes hostes illi oportere
esse. Ibimus tamen Lueeriam, neo eum f ortasse delectabit noster
adventus. Dissimulare enim non potero mihi quae adhuo acta
sint displicere. Ego si sonmum capere possem, tam longis te
epistolis non obtunderem. Tu, si tibi eadem causa est, me re-
munerere sane velim.ei . . . 8tahilu\ It is better to regard
this as a parentheds than to take two
ia>ertie8 with the text by changing et
to ut, and inserting sit. We have the
characteristic mark of a parentbesiB in
ttd. He was going to say*! see their plan
is to collect all their forces at Luceria and
make a general stampede if hard pressed' ;
bat, having inserted the reflection, 'in-
deed Locena itself is not a very secure
retreat,' he was obliged to introduce the
last clause by the conjunction »$d,

8. Bmukmi] Manutius would add Zuee-riofHy and Boot would change eundum to
faciendum ; but cp. eunduniy Att. ix. 2 a,
4 ; ibituTy x. 16, 3 ; eatur, xiii. 42, 3.

paeniteret} 'I should not be dissa-
tisfied with Lepidus, &c., as associates (in.
my design of returning to Eomej ; none
of them are stupider than Domitius, or
more unstable Uian Appius (who have
adopted the other alternative of flying
with Pompey.)*

4. eadem eausa"] If you too are kept
awake by reflecting on the unsatisfactory
state of affairs.E2Digitized by LjOOQIC52 CCCXXIX. {ATT. VIII. 12 C).

CCCXXIX. POMPET TO DOMITIUS (Att. viii. 12 c).

LUCERIA ; FEBRUARY 16 ; A. U. C. 705 ; B. C. 49 ; AET. CIC. 67.

CN. MAGNUS PROCOS. B. D. L. DOMITIO PROCOS.

1. Ldtteras abs te M. Calenius ad me attulit a. d. xiiii. Kal.
Martias, in quibus litteris soribis tibi in animo esse observare
Caesarem et, si secundum mare ad me ire ooepisset, oonfestim in
8amnium ad me venturum, sin autem ille oiroum istaeo loca com-
moraretur, te ei, si propius acoessisset, resistere velle. Te animo
magno et forti istam rem agere existimo, sed diligentius nobis est
videndum ne distracti pares esse adversario non possimus, cum ille
magnas copias habeat et maiores brevi habiturus sit. Non enim
pro tua providentia debes illud solum animadvertere, quot in
praesentia cohortes contra te habeat Caesar, sed quantas breyi
tempore equitum et peditum copias contracturus sit. Oui rei testi-
monio sunt litterae, quas Bussenius ad me misit, in quibus scribit,
id quod ab aliis quoque mihi scribitur, praesidia Ourionem, quae
in Umbria et Tuscis erant, contrahere et ad Caesarem iter f acere.
Quae si copiae in imum locum f uerint coactae, ut pars exercitus ad
Albam mittatur, pars ad te accedat, ut non pugnet, sed locis suis
repugnet, haerebis, neque solus cum ista copia tantam multitudi-
nem sustinere poteris, ut frumentatum eas. 2. Quam ob rem te
magno opere hortor, ut quam primum cum omni copia hue venias.
Gonsules constituerunt idem facere. Ego M. Tuscilio ad te man-
data dedi providendum esse ne duae legiones sine Picentinis
cohortibus in conspectum Caesaris committerentur. Quam ob rem
nolito commoveri, si audieris me regredi, si forte Caesar ad me
yeniet : cavendum enim puto esse ne implicatus haeream. Nam
neque castra propter anni tempus etmilitum animos facere possum

1. secundum mare] so. Superum, as be in an impasse, and you will not be able

appears from the places mentioned in with yoar foUowing to make head against

Att. yiii. 12 B (325). such a force even sufficiently to allow of

utpars exercitus . . . eas"] * even though your sending out foraging parties.' For

a part of the army should be sent to Alba, ut = ' though, supposing,' see on Att.

and only a part should oppose you, even viii. 3, 6 (333).
though be should not offer battle, but

merely defend his positionsi still you will 2. nolito oommoverxl * don*t stir.'Digitized by LjOOQICCCCXXX. {ATT. VIIL 12 D). 53

neque ex omnibuB oppidis oontrahere oopias expedit, ne reoeptum
amittam. Itaqae non amplius xiiii. oohortes Luoeriam ooegi.
3. Consales praesidia omnia ad me deduoturi sunt aut in Siciliam
ituri. Nam aut exerdtom firmnm habere oportet, quo confidamuB
perrumpere nos posse, aut regiones eius modi obtinere e quibus
repugnemuB : id quod neutrum nobis hoo tempore oontigit, quod
et magnam partem Italiae Caesar oocupavit et nos non habemus
exeroitum tam amplum neque tam magnum quam ille. Itaque
nobis providendum est ut summam rei publicae rationem habea-
mus. Etiam atque etiam te hortor, ut cum omni oopia quam
primum ad me venias. Possumus etiam nunc rem publicam
engere, si communi consilio negotium administrabimus : si distra-
hemur, infirmi erimus. Mihi hoc constitutum est. 4. His litteris
soriptis Sicca abs te mihi litteras attulit et mandata. Quod me
hortare ut istuc yeniam, id me facere non arbitror posse, quod non
magno opere iis legionibus confide.CCCXXX. POMPET TO DOMITIUS (Arr. viii. 12 d).

LUCKRIA ; FEBRUARY 17 ; A. U. C. 706 ; B. C. 49 ; ABT. CIC. 57.

CN. MAGNUS PROCOS. 8. D. L. DOMITIO PR0C08.

1. Ldtterae mihi a te redditae sunt a. d. xiii. Kal. Martias, in
quibus Bcribis Caesarem apud Corflnium castra posuisse. Quod
patavi et praemonui fit, ut neo in praesentia committere tecum
proelium yelit et omnibus copiis conductis te implicet, ne ad me
iter tibi expeditum sit atque istas copias coniungere optimorum
ciyium possis cum iis legionibus, de quarum voluntate dubitamus :

8. oUin^re] *to get and hold'; oh- xii.47, • aU that I foretold has happened,

t%ner$ always meana more than * to ob- his refusing battle, and hemming you in,

tain.' so that you cannot go where you want, and

amplum] There does not seem to be unite your thoroughly lo^al contingent

any distinction between amplum and with my men, whose allegiance is doubt-

wm^um; for the collocation of these ful.* Pompe]^ relied on the anny of

adjectiyes cp. Imp. Pomp. 37 ; Gaeo. ap. Domitius to hold in check his two legions

Pam. Ti. 7, 6 (632). which had served under Caesar.

copia'\ seeon Att. TiiL 12A(331). voluntate] The dative both of the

person and the thing is more usual than

I. ut . . . veli(] For this explanatory the ablative after conjidere : cp. Schmal*,

use of tbs subjunctive with ut see on £p. Antibarb. pp. 294-96.Digitized by LjOOQIC64 CCCXXXI. [ATT. VIIL ISA).

quo etiam magis tuis litteris sum oommotus. Neque enim eorum
militum, quos meoum habeo, voluntate satis oonfido, ut de omnibus
fortunis rei publioae dimioem, neque etiam, qui ex dileotibus oon-
scripti sunt consulibus, oonvenerunt. 2. Qua re da operam, si
ulla ratione etiam nunc efficere potes, ut te explices, hue quam
primum venias, ante quam omnes oopiae ad adversarium oonveniant.
Neque enim oeleriter ex dileotibus huo homines oonvenire possunt
et, si oonvenirent, quantum iis oommittendum sit, qui inter se ne
noti quidem sunt, oontra yeteranas legiones non te praeterit.CCCXXXI. POMPET TO THE CONSULS (Att. viii. 12 a).

LUCERIA ; FEBRUARY 17 ; A. U. C. 706 ; B. C. 49 ; AET. CIC. 67.

CN. MAGNUS PROCOS. S. D. C. MARCELLO L. LENTULO COSS.

1. Ego, quod existimabam disperses nos neque rei publioae utiles
neque nobis praesidio esse posse, idciroo ad L. Domitium litteras
misi, primum uti ipse cum omni copia ad nos veniret: si de se
dubitaret, ut cohortes xix., quae ex Piceno ad me iter habebant, ad
nos mitteret. Quod veritus sum, factum est, ut Domitius impli-
caretur neque ipse satis firmus esset ad castra f acienda, quod meas
XIX. et suas xii. cohortes tribus in oppidis distributas haberet — ^nam
partim Albae, partim Sulmone oollocavit — , neque se^ si vellet,
expedire posset. 2. Nunc soitote me esse in summa soUicitudine.
Nam et tot et tales viros perioulo obsidionis liberare oupio, neque
subsidio ire possum, quod his duabus legionibus non puto esse oom-
mittendum ut illuo duoantur, ex quibus tamen non amplius xvi*

eonmlibut] * for the consuls': see note 1. copia] This word in the singular

on Fausto, Att. yiii. 3, 7 (333). denotes a hastily- raised and irregular

2. ti convenirent'] * even if the new levy, and may be translated * following '
recruits were concentrated on this i>oint, [used of Catiline^s force in Mur. 78,
you cannot fail to see how little we could j.s.a.], while eopiaeia the word for regular
trust them— they do not even know each troops. Pompey frequently applies eopia
other by sight — when opposed to ex- to lus own army, and eopiae to that of
perienced troops.' For quantum^ *how Caesar.

little/ cp. Att. iii. 9, 2 (65) ; xl. 13, 1 habebant'] If habebant is retained, and
(428). Care must be taken to render the not corrected to haberent, we must under-
indicative noti stmt correctly, as being stand that Pompey here informs t)»e
merely the statement of Pompey about consuls that their cohorts were on their
them, and not a descriptioii of them, way at the time when he wrote to Do-
which would demand the subjunctive nn<. mitius, ' I wrote to Domitius to send meDigitized by LjOOQICCCCXXXII. {ATT. nil. S). 55

oohortes oontrahere potoiy quod duos Brundisiuin misi, neque
Ganusium sine praesidio, dmn abessem, putavi esse dimittendom.

3. D. Laelio mandaram, quod maiores oopias sperabam nos habi-
turoB, ut, si vobis videretur, alteruter vestrum ad me veniret, alter
in Siciliam cum ea oopia, quam Capuae et oircum Gapuam oom-
parasiisy et cum iis militibus» quos Faustus legit, profioisceretur,
Domitius cum xii. suis oohortibus eodem adiungeretur, reliquae
oopiae omnes Brundisium cogerentur et inde navibus Dyrrhachium
transportarentur. Nunc, cum hoc tempore nihilo magis ego quam

Yos subsidio Domitio ire possim, se per montes explicare,

non est nobis committendum, ut ad has xiv. cohortes, quas dubio
animo habeo, hostis accedere aut in itinere me consequi possit.

4. Quam ob rem placitum est nuhi (talia video censeri Marcello
et ceteris nostri ordinis, qui hie simt), ut Brundisium ducerem
hano oopiam, quam mecum habeo. Yos hortor, ut, quodcum-
que militum contrahere poteritis, contrahatis et eodem [Brun-
disium] veniatis quam primum. Arma quae ad me missuri eratis,
iis oenseo armetis milites, quos vobiscum habetis. Quae arma
superabunt, ea si Brundisium iumentis deportaritis, vehementer rei
publicae profueritis. De hac re velim nostros certiores faciatis : ego
ad P. Lupum et G. Goponium praetores misi, ut se vobis coniun-
gerent et militum quod haberent ad vos deducerent.GGGXXXII. GIGERO TO ATTIGTJS (Arr. viii. 2).

FORMIAE ; FEBRUARY 17 *, A. U. C. 705 ; B. C. 49 ; AET. CIC. 57-

De litterifl Attici, de litteris ad Caesarem a se datis, de perdita causa Pompeii et
misera condicione sua, de sententia Attici, ut ipse etiam Italia, si ille cedat, fugiat.

CICERO ATTICO SAL.

1. Mihi vero omnia grata, et quod scripsisti ad me quae audi-
eras et quod non credidisti quae digna diligentia mea non erant et

the nineteen coborts, which as a matter style, taiia plaeere Mart^llo would be the

of lact were on their way to me.* right expression. Talia is our correction of

2. duduji Supplied from Att. yiii. 3, alcia {altia) of M ; Dr. Reid suggests neo
7 (333). alia. The attraction of arma to guaef and

3. u ptr monUs] Some such words as the epanalepsis of arma by iis are also
i.«qm ipse possit must have fallen out inelegant, though found in Cicero.

after possim, iumentis'] * by baggage wagons.'

4. ialia . . . eensert] Another remark-
able example of Pompey's carelessness of 1 . quodrum credidisti'] *I am obliged toDigitized by LjOOQ IC56 CCCXXXII. {ATT. Fill. S).

qnod monnisti quod sentiebas. Ego ad Oaesarem unas Capua
litteras dedi, quibus ad ea resoripsi, quae mecum ille de gladiator-
ibus suis egerat, breves, Bed benevolentiam significantes, non modo
sine oontumelia, sed etiam oum maxima laude Pompeii. Id enim
ilia sententia postulabat, qua ilium ad oonoordiam hortabar. Eas
si quo ille misit, in publico proponat velim. Alteras eodem die
dedi, quo has ad te. Non potui non dare, oum et ipse ad me sorip-
sisset et Balbus. Earum exemplum ad te misi. 2. Nihil arbitror
fore quod reprehendas. Si qua erunt, dooe me quo modo fiifiypiv
effugere possim. Nihil, inquies, omnino scripseris. Qui miagis
eflfugias eos, qui volent fingere? Verum tamen ita faciam, quoad
fieri potent. Nam quod me hortaris ad memoriam faotorum, dio-
torum, scriptorum etiam meorum, faois amice tu quidem mihique
gratissimum, sed mihi videris aliud tu honestimi meque dignum
in hao causa iudicare atque ego existimem. Mihi enim nihil ulla
in gente umquam ab ullo auctore rei publioae ao duoe turpius fac-
tum esse yidetur, quam a nostro amico factum est : cuius ego vicem
doleo : qui urbem reliquit, id est, patriam, pro qua et in qua mori
praeolarum fuit. 3. Ignorare mihi videris haeo quanta sit clades.
Es enim etiam nunc domi tuae. Sed invitis perditissimis homini-
bus esse diutius non potes. Hoc miserius, hoc turpius quidquam P
Yagamur egentes cum ooniugibus et liberis. In unius hominis
quotannis periculose aegrotantis anima positas omnes nostras spes
habemus, non expulsi, sed evocati ex patria, quam non servandam
ad reditum nostrum, sed diripiendam et inflammandam reliquimus.
Ita multi nobiscum sunt, non in suburbanis, non in hortis, non in

you for not believing a report which Greek word is the more likely to be coi^-

reflected on my energy in the discharge rupted, and is rendered probifible by the

of my duties, and for letting me know closely parallel passage in Att. xiii. 13.
your own opinion.' lUe and ilium in the auctore rei pA This expression is about

succeeding sentences refer to Caesar. the nearest in Latin to our ' statesman.'

8i quo ille misit'] 'if Caesar has passed 3. periculote aegrotantis] See Mayor

on my letter to any one (I care not) ; he on Juv. x. 283, where Cic. Tusc. i. 86,

may post up all that I write to him as a Yell. ii. 48, and all the passages touching

public advertisement.* We learn from on the recovery of Pompey in Campania,

Att. viii. 9, 1 (340), that Caesar did and moralizings thereon are collected,
oommunicate Cicero's letters to others. Ita multi . . . non erunt] If these

2. ft4fi\iftv'} This is the conjecture of words are allowed to stand as in the text,

Gronovius for esse of M* ; M* gives eninif the interpretation of them must be tiiat

which is not very unlike MEMTIN, the given by Schiitss : ' so many Pompeians areOnline LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 16 of 70)