Marcus Tullius Cicero.

The correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. online

. (page 58 of 70)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 58 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


vel efflagitationi'] or rather * my earnest and P. p. 62 (/).

supplication.' Some strong word of this tU aubsidas'] ut is added by Wesenberg :

meaning and with the same termination for we must haye it in the second clause

as rogationi must be added. Wesenberg as weU as in the first.

(E. A. 14) has chosen efflagitationi, and ad reliquias] * to settle the remnants

for it he compares, Fam. t. 19, 2, quoH of your business in Asia.'

quaedam admonitio videtur esse nffldi vel Fropinquitas] < The proximitj^ of these

potius efflagitatio, regions is of importance, either for

2D2Digitized by LjOOQIC404 DXXrilL {FAM. VI. 9).

▼el ad impetrandmn adiuvat orebriB litteris et mmtiis Tel ad
reditus oeleritateniy re ant impetrata, id quod spero, ant aliqua
ratione oonfeota. Quam ob rem censeo magno opere oommoran-
dum. 3. T. Fnrfanio Postumo, familiari meo, legatisque eins,
item meis familiaribus, diligenlissime te oommendabo, omn vene-
rint : erant enim omnes Mutinae. Yin smit optimi et toi mmiliiim
studiosi et mei neoessariL Quae mihi venient in mentem, quae ad
te pertinere arbitrabor, ea mea sponte faeiam : si qtdd ignorabo,
de eo admonitus omnimn stadia yincam. Ego etsi ooram de te
oimi Furfanio ita loqnar, at tibi litteris meis ad eam nihil opas sit,
tamen, qaoniam tuis plaouit, te habere meas litteras, quas ei
reddereSy morem iis gessL Earum litteranun exemplimi infra
scriptam est.DXXVII. CICERO TO T. FURPANTOS POSTUMUS

(FaM. VI. 9).

(enclosed in the preceding letter.)

M. Cicero T. Furfanio Postumo proo. A. CaednaiD diligenter commendat.

M. CICERO T. FURFANIO PROCOS. S.

1. Cimi A. Caeeina tanta mihi familiaritas oonsaetudoque
semper fait, ut nulla nudor esse possit. Nam et patre eius, daro
homine et forti viro, plurimum sum usus et himc a puero, quod
et spem magnam mihi adferebat simmiae probitatis summaeque
eloquentiae et vivebat meoum coniunctissime non solum offioiis
amicitiae, sed etiam studiis communibus, sio semper dilexi, ut non

carrying through your point, as letters 3. T. Furfanio Fbstumo] ThisFurfanius

and messengers can often come and go ; or was a judge in the case of Milo, and had

for a speedy return if your point is gained, heen threatened hy Clodius (Mil. 7o).

as I hope it will be, or if some compromise He appears to have held the government

is effected.* The meaning of the latter of Sicily in 706 (49), as we are told that

clause is certainly what Manutius gives a certain Postumius was appointed by the

to it, viz. that Caeeina maybe allowed to Senate to succeed him : cp. Att. vii. 15, 2

live in Italy, provided he does not come (311). In 709 (45) he was again governor

to Rome : not, as Bill, says, ' if some- of Sicily,
thing should be brought to pass,' an

euphemism for, if Caesar should be I, non solum, , .eommunihus] 'not <m\j

defeated in Spain. Crebris nuntiit is on terms of friendship, but also «?h^ring ia

ablative of the cause. the same pursuits.*Digitized by LjOOQICDXXIX. [FAN. r. 16). 405

xillo oum homine coniunotius viverem. 2. Nihil attinet me plura
Bcribere : quam mihi Decease sit eius salutem et fortiinas quibus-
oumque rebus possim tueri, vides. Beliquum est ut, ouin oognorim
pluribus rebus quid tu et de bonoruin fortuna et de rei publicae
oalamitatibus sentias, nihil a te petam, nisi ut ad earn voluntatem,
quam tua sponte erga Caeoinam habiturus es, tantus oumulus
acoedat eommendatione mea, quanti me a te fieri intellego. Hoc
mihi gratius facere nihil potes. Yale.DXXIX. CICERO TO TITITJS (Fam. v. le).

ROME (P) ; A. U. 0. 708 (?) ; B. C. 46 (?) ; AET. CIO. 60 (?).

Consolatur M. Cicero amicum in morte liberonim admodum dolentem.

M. CICERO S. D. T. TITIO.

1. Etsi unus ex omnibus minime simi ad te oonsolandum
acoommodatus, quod tantiim ex tuis molestiis cepi doloris, ut
consolatione ipse egerem, tamen, cum longius a summi luctus
aoerbitate mens abesset dolor quam tuus, statui nostrae necessi-
tudinis esse meaeque in te benevolentiae non tacere tanto in tuo
maerore tam diu, sed adhibere aliquam modicam consolationem
quae levare dolorem tuum posset, si minus sanare potuisset. 2. Est
autem consolatio pervulgata quidem ilia maxime, quam semper in
ore atque in animo habere debemus, homines nos ut esse memineri-
mus ea lege natos, ut omnibus telis fortuna proposita sit yita

2. tantua . . . intellego] * an addition the latter, as in either of the other cosee

be made by means of my recommendation we might have expected some reference

proportional to the esteem in which I to the important function Titius had dis-

know you hold me/ charged.

1. a summi . . . aeerhUate] 'from the

We cannot fix definitely tlie place or intensity of the deepest grief/ Boeckel

time at which this letter was written, notices the gradation of synonyms for

and have inserted it in this part as most grief here used, molestiae^ dolor^ luetiu^

of Cicero';! letters of consolation are here maerar, 'trouble, sorrow, grief, misery.'

collected. It is also quite uncertain who 2. telis forttmae] * slings and arrows

this Titius was, whether L. Titius L. F. of fortune.' For the sentiment of the

Rufus, who was Praetor Urbanus in 704 whole passage cp. Att. xv. 1«, 1, Sed ad

{bO), cp. Fam. xiii. 58 (248), or T. Titius, haec otnnia una consolatio est quod ea eon-

who was legatus of Pompey, Fam. xiii. dieione nati sumus, ut nihil , quod homini

76 (178), or someone else. Most probably aeeidm'$ possit^ recusare debeamus.Digitized by LjOOQIC406 DXXIX. {FAM. V. 16).

nostra, neque esse reousandnm quo minus ea, qua nati sumus,
condioione vivamus, neve tarn graviter eos casus feramus, quos
nullo ooosilio vitare possimus, eventisque aliorum memoria repe-
tendis nihil aooidisse novi nobis oogitemus. 3. Neque hae neque
oeterae consolationes, quae sunt a sapientissimis viris usurpatae
memoiiaeque litteris proditae, tantum videntur profioere debere,
quantum status ipse nostrae oivitatis et haeo perturbatio temporom
perditorum, oum beatissimi sint, qui liberos non susoeperunt,
minus autem miseri, qui his temporibus amiserunt, quam si eosdem
bona aut denique aliqua re publica perdidissent. 4. Quod si tuum
te desiderium movet aut si tuarum rerum oogitatione maeres, non
facile exhauriri tibi istum dolorem posse universum puto : sin Ola
te res cruciat, quae magis amoris est, ut eorum, qui oociderunt,
miserias lugeas, ut ea non dicam, quae saepissime et legi et audivi,
nihil mali esse in morte, ex qua si resideat sensus, immortalitas
ilia potius quam mors duoenda sit, sin amissus, nulla videri
nuseria debeat quae non sentiatur, hoc tamen non dubitans oonfir-
mare possum, ea misceri, parari, impendere rei publicae, quae qui
reliquerit, nullo modo mihi quidem deeeptus esse videatur. Quid
est enim iam non modo pudori, probitati, virtuti, rectis studiis,
bonis artibus, sed omnino libertati ac saluti loci P Non mehereule
quemquam audivi hoc gravissimo etpestilentiBsimo anno adulescen-
tulimi aut puerum mortuum, qui mihi non a dis immortalibus
ereptus ex his miseriis atque ex iniquissima condicione vitae yide-
retur. 5. Quare si tibi unum hoc detrahi potest, ne quid iis,
quos amasti, mali putes contigisse, permultum erit ex maerore tuo
deminutum. Relinquetur enim simplex ilia iam cura doloris tui,
quae non cum illis communicabitur, sed ad te ipsum proprie
referetur : in qua non est iam gravitatis et sapientiae tuae, quam

3. memariaequ0 Htterit proditae] *and reigns, such projects are on foot, such
handed down to posterity in literature ' : dangers are threatening the state.' deetp^
litterU is abhitiTe oi the means. tus^ * unfairly dealt with.'

bona . , , re publiea] * when there was reetit timiit, bonis attibwi] < honest

a proper or indeed any form of free pursuits and liberal studies.'

government.' 6. Quare . . . demimUum] Cicero

4. iila res . . , ut , , , luffeat"] The ut speaks like an Epicurean, trying to direst
is ezpUcatiye of ilia ret, ms correspondent of all fear that his loved

ut ea non dieam\ ' not to mention.' ones should be suffering the temws of

leg%\ probably m Xenophon, Cyr. viii. Hades.
7, 19 ff. (cp. De Sen. 81), or Plat. Apol. ecmtigieee'l used here of bad fortune, as

40 (cp. Tusc. i. 97). in Lael. 8, nee ulh eaeu arbHror hoe eon*

ea , . ,rei publicae'] ' such confusion etanti hominiposee eoniinfere ut uUa inter •Digitized by LjOOQICDXXIX. (FAM. V. 16).407tu a puero praestitisti, f eire immoderatiuB oasuin inoommodoram
tuorum, qui sit ab eoronii quos dilezeris, nuseria maloque seiiino-
tuB. Etenim eum semper te et privatis in rebus et publieis prae-
Btitisti, tuenda tibi ut sit gravitas et oonstantiae serviendmn. Nam
quod adlatura est ipsa diutumitas, quae mazimos luotus vetustate
tollit^ id nos praedpere oonsilio prudentiaque debemus. 6. Etenim
si nulla fuit umquam liberis amissis tarn imbedllo mulier animo,
quae non aliquando lugendi modum feoerit, oerte nos, quod est
dies adlatura, id oomdlio anteferre debemus neque exspeotare
temporis medieinam, quam repraesentare ratione possimus. His
ego litteris si quid prof ecdssem, existimabam optandum quiddam
me esse adsecutum : sin minus forte valuissent, officio tamen esse
functum viri benevolentissimi atque amioissimi, quem me tibi et
fuisse semper ezistimes yelim et futurum esse confidas.mi$9ioJiat qfficii, where Dr. Beid compares
our passage, and also Lael. 72 ; N. 1). i.
27 ; Phil. xIt. 24 ; and quotes with ap-
piOTal Seyffert's opinioui that e(mtinff0re,
like wootHiKuy, signifies the happening of
Bometning which is natural or to he ex-
pected under the circumstances.

€a$um ineommodorum tuorum] <the
misfortunes which haye hefallen you.'

et eonttantiae serviendum] * and regard
should he paid to firmness.'^

Ham . . . toUit^ <For that which
mere progress of tmie is sure to hring,
which by its long lapse wears out eyen
the deepest sorrows.' This recalls the
grand and simple line of Aeschylus
(Eum. 286) :—

The same sentiment is in the Sophoclean
Xp^pos yhp §htiap^s e*hs (£1. 179), ' Time
is a conifortable god.'

6. anteferr$\ This must mean 'anti-
cipate \* thougn no parallel has been ad-
duced for this usage, yet the form of the
compound would not seem to render itimpossible. Some editors read anUfmr$,
Gobet conjectures antevertere^ which means
*to anticipate,' in Lael. 16: Streicher,
anU adferre; and Mendelssohn, anteire,
or rather the archaic form antteire.

quam . . . po»$imu9^ *■ which we
can haye ready to hand if we are reason-
able ' ; repToetmtare is lit. * to bring into
the present from the future,' hence, ' to
do at once' ; cp. Phil. ii. 118, repraettrUari
('acquired at once') morte mea libertas
oivitatit potest; Alt. zyi. 2, 3 : Caes. B.G.
i. 40, 14. The word also means, * to pay
ready money,' Att. zii. 26, 1 : 29, 2 ; Fam.
xyi. 14, 2. For the general sentiment
op. Att. xii. 10, Cofuolatumum autem
muUae viae, ml ilia rectietima: impetret
ratio quod dies impetratura sit ; also Fam.
yii. 28, 8 (477), quamquam me non ratio
solum eonsolatwr, quae plurimum debet
valeret sed etiam dies, quae stultis quoque
mederi solet,

sin minus"] Cicero does not appear to
haye thought that his letters of consola-
tion were much more than mere acts of
politeness.Digitized by LjOOQIC408DXXX. {FAM. XV. 18).DXXX. CICERO TO C. CASSroS LONGINUS

(Fam. XV. 18).
ROME ; END OF TEAK; A. XT. C. 708 ; B. C. 46 ; AET. CIC. 60.M. Cicero excusat breWtatem litterarum :
Hispania adferri significat.tristitiam temporum accusal, nihil exM. CICERO S. D. C. CASSIO.

1. Longior epistola fuisset, nisi eo ipso tempore petita esset a
me, oum iam iretur ad te : longior etiam, si <f>\vapov aliquem
habuisset : nam airoviaZ^uv sine perioulo yix possumus. Bidere
igitnr, inqnies, possumus P Non meheroule facillime. Yerum
tamen aliam aberrationem a molestiis nullam habemus. Ubi
igitur, inquieSy philosophia? Tua quidem in culina, mea inI. Zonffior] *Tlii8 letter would have
been longer had I not been asked for it
ju8t the moment a post was going out to
you.*

longior etiam] * longer, too, if it had
any havardage for its contents.' Lambinus
altered auUm of the mss to etiam; the
latter can only mean *and indeed' in
enumerations : cp. Muren. 49. Mendels-
sohn (Neue Jahrb. 1891, p. 351) proposes
either to read n autetn longior ^\Oapo¥t or
to eject 8% altogether ; but neither pro-
posal is very satisfactory.

aberrationetn] * diversion,' * distrac-
tion.'

Tua quidem . . . audiam'] * Tours in-
deed belongs to the kitchen, mine to the
school-room. For I am ashamed to live
a slave, and so I represent myself as being
oareh ss, in order to avoid hearing the
reproaches of Plato ' : cp. Bep. iii. 387 B,
roaoirif ^rro¥ ojcov<rr4o¥ irai<rl koL kvZpd.
oiy ots 9*1 4\€v$4povs thai 9o{f\nay
Boifdrov fioWov ir9pofirifi4vovs, Falaestra
is used for a rhetorical school as well as a
wrestling school. Cicero is referring to
the declamations he was practising : cp.
Fam. ix. 18, 3 (473). Alias re* (or aliud)
agere was a common phrase for attending
to secondary or subordinate subjects to
the neglect of essentials ; hence it came
to mean * to be careless or indifferent ' :
cp. Cluent. 179, Brut. 233, ita (Fimbria)furebat tamen ut mirarere tarn aliae re*
agere populum ut esset insano inter dieertos
loeus; Tae. Agr. 43, valgus guoque et hie
aliud agens p^mlus, * tlus apathetic, in-
different populace.'

The text is the emendation of Manutius:
the M88 give mea molesta est. Baiter con-
jectures in oleo est, which means much
the same as in palaestra; cp. CatulL 63,
64, deeus olei ; but it is further Irom the
MSS, and is a word less suited for prose
than palaestra unless in connexion with
the latter. Eleyn reads orchestra^ and
supposes that Cassius enjoyed himself not
only by eating good dinners, but also by
going to the theatre ; and that the orekes'
ira was where the senators sat (Vitniv.
V. 6, n. He adds (Pref. Ixvii.) that he
is unaole to conceive what in palaestra
can mean, and certainly it is a strange
expression. Mendelssohn (/. c. p. 352)
proposes in luto est for molesta est, * You
have embraced the kitchen philosophy
(i.e. the Epicurean), I am stiU in pes-
plexity as to what sect to follow.' The
general expression is in luto haerere (or
haesitare), but in luto esse occurs in Plant.
Pseud, iv. 2, 27 (987). Perhaps we should
read Tua quidem %uctmda{ioT in euUna)^mea
molesta est, * Tours is of course a pleaisant
philosophy, mine keeps vexing me ; for I
feel ashamed at being a slave.' To read it»-
eunda for in culina is not to depart furtherDigitized by LjOOQ ICDXXX. {FAM. XV. 18).409palaestra est : pudet enim servire. Itaque f ado me alias res agere,
ne oonvioiuin Platonis audiam. 2. De Hispania nihil adhuo oerti,
nihil omnino novi. Te abesse mea causa moleste f ero, tua gaudeo.
Sed flagitat tabellarius. Yalebis igitur meque, ut a puero feoisti,
amabis.from the mss than to read in palaestra for
molesia ; and a copyist would be only too
prone to make a reference to the kitchen
when the subject was the philosophy of
Epicurus. According to this reading we
have also a more satisfactory explanation
of enim,

fado . . . agtr9\ For this use otfaeire
with infinitive cp. 2 Verr. i. 100, quod
plus fecit Dolabella Verrem accepisse quam
iste in suis tabulis habuit. Boot (Obs.Crit. 25), who does not think this usage
possible, alters to facile patior : cp. Att.
xiii. 23, 1 . But this is too far from the

M68.

ecfwicium'\ This word is connected with
voxj and means the din of many Toices.
Dr. Eeid (on Arch. 12) notices that in
passages like the one before us, and Acad,
li. 34 {eonvicio veritatis), there is present
the idea of repetition of sounds by the
same yoice.Digitized by LjOOQICLETTERS OF THE TWENTT-FOURTH TEAR OF CICERO'S
COERESPONDENCE.

EPP. DXXXI.-DCLXX.A. U. C. 709 ; B. C. 45 ; AET. CIC. 61.

CONS. C. JULIUS CAESAR IV. SINE COLLEGA, IDEM DICTATOR;
M. AEMILIUS LEPIDUS, MAGISTER EftUITUM.The chief event in this year, as far as Cioero was concerned, was the death of
Tnllia, in February. At first Cioero seemed crushed. A large number of the
letters to'Attious after Tullia's death have relation to a monument which
Cicero intended to build to her memory. After his first burst of grief
Cioero strove to deaden his sorrow by writing literary and philosophical
treatises. He published in the course of the year a Cofisolaiio, the De JFVm&iM,
Academicay and probably Hortensitu. Such constant work was salutary, and
towards the end of the year he appears to have regained his normal composure.
Some time in the late autumn he defended King Deiotarus before Caesar.Digitized by LjOOQICDXXXI. {FAM. XV. 16).411DXXXI. CICERO TO C. CASSITJS LONGINUS

(FaM. XV. 16).
ROME ; JANUARY : A. XT. C. 709 ; B. C. 45 ; AST. CIC. 61.

M. Cicero ridet opiniones Epioureorem et ipsom Gassium disciplinae Epicureae
studiosum.

M. CICERO S. D. C. CASSIO.

1. Puto te iam suppudere, quern haeo tertia iam epistola ante
oppressit quam tu seidam aut litteram. Sed non urgeo : longiores
enim exspectabo vel potius exigam. Ego si semper haberem oui
darem, vel ternas in bora darem. Fit enim nescio qui ut quasi
coram adesse videare, cum scribo aliquid ad te, neque id tear'
ciSwAcav fpavraaia^f ut diount tui amioi novi, qui putant etiam
SiavotiTiKciQ (l^avTamaQ spectris Catianis exoitari — nam, ne te fugiat,
Catius Insuber, Epioureus, qui nuper est mortuus, quae ille Gar-
gettius et iam ante Demooritus ciScaAo, hie spectra nominat;
2. — his autem spectris etiam si oculi possent feriri, quod quae velis1. Fuio te iam 9upp%tdere\ 'Ithinknoyr
you muBt be somewhat ashamed of your-
self that already this third letter is upon
you before you send a sheet or a line (lit.
' a letter of the alphabet '). But I am not
m-essin^.* The text is the reading of
uronoYius: see Adn. Crit. Note the
ellipse of mmtti. For seida, see Att. i.
20, 7 (26).

Sed . . . exigam] Nonius (p. 291)
quotes this passage, with the addition,
quando herele ego temere exigam.

neeeio qm] * somehow or other, * ablatiye.

icar' €i9^\»v ^avraalas] cp. icar'
t'M\twkfiirr4(r€tSf Att. ii. 3, 2 (29). This
was the Epicurean theory of vision.

8(ayoifr(K^ ^ayrcurfar] 'mental pic-
tures.'

spectrit Catianis'] * by what Catius
calls spectres or ghosts.' This translation
of fflBtfXa by spectra appears to haye been
ridiculous : op. Fam. xy. 19. 1, 2, though
unless we had this eyidenoe we should not
have thought so. The word spectra occurs
only in these two passages. Catius, the
Insubrian, was an Epicurean writer who
had recently died. He treated his subjectsuperficially, but in a fairly readable
manner, Quintil. x. 1, 124, In JBpicureis
levis quidem sed non iniueundtts iamen
auetor est Catius. That this Catius is not
the Catius of Hor. Sat. ii. 4 is almost
certain: see Prof. Palmer's Introd. to
that Satire.

Ille Oargettius] Epicurus, who be-
longed to Uie deme of Gargettus, seven
miles N.W. of Athens.

2. his autem spectris] Cicero's objec-
tions to the Epicurean theory of mental
images are these : Granted that the mental
ima^ of an object is caused by idola
impinging on the eye, how is it that the
mind in uiought is affected bv just those
images which we will shoula affisct it —
that just those idola reach the mind. We
read quod quae velis ipsa ineurrunt^ * even
supposing that the eye can be struck by
these spectres, because the actual images
jovL wish do run in, I cannot see how it
IS that the mind can be struck.' The
unages jou wish with countless others
stream mto the eyes : but how the mind
is struck by just the images you wish is
the difficulty. The most common wordDigitized by LjOOQIC412DXXXI. [FAM. XV. 16).ipsa mcurrunt, animus qui possit ego non video. Dooeas tu me
oportebity oum salyus veneris, in meane potestate sit spectrum
tuum, ut, simul ac mihi oollibitum sit de te cogitare, illud oocurrat,
neque solum de te, qui mihi haeres in meduUis, sed, si insulam
Britanniam ooepero oogitare, eius elSwXov mihi advolabit ad
pectus? 3. Sed haeo posterius. Tempto enim te quo animo
accipias. Si enim stomachabere et moleste feres, plura dicemus
postulabimusque, ex qua aipioH vi hominibus armatis deiectusfor objects striking on the eye is incurro
(cp. Att. zii. 21, 5, Fam. ii. 16, 2 (394),
Qiiintil. X. 3, 16), and as it is supported
foy H and its family had better be
retaiiied. M reads oecurruntf which is
generally altered to accurrunt, a word
which occurs in a passage bearing on the
«ame objection as the present one, viz. De
Div. ii. 137-8 ; cp. Lucret. iv. 779 flF, and
N.D. i. 108. These ^ayTcurrucat 4irifio\ai
rris iiavoias 'represent the impression
deriyed from the spectra or idola, which
are too delicate to affect the senses, but
which can act upon the mind,' if the mind
strains itself to see them : but as to this
straining of the mind, which is the real
difficulty, the Epicureans give no account
of it, and Lucretius simply ' assumes that
the mind is able to attend, to abstract, to
concentrate itself. In other words he
takes for granted a spontaneity — a power
of initiation, selection, and determination,
which his primitive atoms are not
supposed to possess, but which he natu-
raUy enough, if somewhat illogically,
Assumes to exist and operate.' (Wallace,
£pieureanUmy p. 226 ; cp. p. 119.) Some-
what different is the explanation of Munro
{Lucr. iv. 802) : * Neither here nor else-
where does Lucretius explain the all-
important point how the mind is first
turned to any object of thought. When
the mind is once roused and the will set
in motion, then it may be said that it
atti'uds solely or mainly to the images
connected with such object; but why
should one image more than any other
image first strike on the mind P This he
does not explain : he attributed it, I
presume, to accident, and therefore
thought it unnecessary to enlarge upon
it.' If Epicurus and Lucretius had got
a firm hold of the theory of ' latent modi-
fications,' which has been used to explain
the apparent vagaries of thought and the
4i680ciation of ideas, they might at least
have given a possible explanation of thedifficulty, and so thrown on their oppo-
nents the burden of proof. Among the
many other emendations proiKtsed (see
Adn. Crit.) that of Koch's is notioeable,
quod velis nolit ipsa accurrunt, 'because
vdlly nilly (wheUier you will or no) they
themselves run up.' For veUm ttclim
without conjunction, in colloquial lan-
guage : cp. N. D. i. 17 ; Q. Fr. iii. 8, 4
(159).

haeres in meduilis'] cp. Phil. i. 36, in
medtdlit popttii Moffumi ac tfisceribu* haC'
rebant.

advolabit ad pectus"^ * will fly into my
miud': cp. Att. xiii. 12, 4, toto peeUrt
coffitefnus. Strictly pectus in the seat of
the emotions, and not of the inteUect:
but perhaps the expression is conditioned
by tte immediately preceding qui mihi
haeres in meduilis. Professor Padmer has
suggested to us that possibly ad pectus
is a corruption of ad adepecUis : though
the plural is rare, ^et adspeetus in the
singular is a ver^ Ciceronian word. But
the objection which Cicero is combating is
not how the images come into the eye,
this he allows as possible for the sake of
argument (§ 2, init.), but how the mind is
stmiulated.

Tempto enim te quo"] This is a con-
struction more common in Greek than in
Latin.

postulabimusque'] ^wi* shall make an
application that you be restored to that
system from which you have been ousted
by force of arms.' Cassius is facetiously
represented as having been ousted from
the Stoic philosophy by the arms of Caesar,
and as having embraced the Epicurean
tenets of the Tatter. Cicero says he will
get an interdict from the praetor that he
be restored to his former possession, vis.
the Stoic philosophy.

VI EOMINIBUS ARMATIS'\ The
interdict unde vi ran thus : — Unde tu iilum
vi deieeisti, aut familia tua deieeitf de eo^
quaeque ills tune ibi ?uibuit, tantutMttodoDigitized by LjOOQICDXXXII. {FAM. ri. 7). 4ia

sisy in earn restitnare. In hoo interdioto non solet addi in hoc
AKNO. Qua re si iam biennium aut triennimn est, oiun virtuti
nnntium remisisti delenitus illecebris voluptatis, in integro res
nobis erit. Quamquam qmonm loquor P cum uno fortissimo viro,
qui, postea quam forum attigisti, nihil feoisti nisi plenissimum
amplissimae dignitatis. In ista ipsa aipian metuo ne plus ner-
vorum sit quam ego putaram, si modo eam tu probas. Qui id tibi
in mentem venit? inquies. Quia nihil habebam aliud quod
seriberem. De re publica enim nihil soribere possum : neo enimOnline LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 58 of 70)