Marcus Tullius Cicero.

The correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. online

. (page 64 of 70)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 64 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


(ut

iam quomodo] KL ; nam quomodo M^ ;
quomodo'iJL^,Ep. ccclix. (Att. ix. 6).

[natali] seclusimus nos auctore Boot :
yid. Comm.

Q.] que (ut saepe) M*.

FufiusJ Lamb. ; fuaiua M.

Curtium] nescio auis ap. Corrad. ; eur
tum M* ; cur eum M*.

8. nibil aliud] michi aliud M.Digitized by LjOOQICADNOTATIO CRITICA.457initio nisi at] £1 ; initio ut H ; initio
quum ut Tule.

ego i^turj Kl ; eo iffitur M.

siquidem] Ursin. ; ti quidVL; Hout
Or. £1 ; H qui* alii.

ego vero] C ; et effo vero M.

mercanda vita puto] merectnda puto C ;
Aec officiam ei Candida vita puto M.

rca] D06 ; «a M^ Z ; mea M' ; alia
Lamb. ; nova Kl ; meliora Kays.Ep. ccclx. (Att. nt. 6).

1. putare] H ; putavi Or.
tranflmisisse nee] tranaminitte me nee

M.

Curium] Curium M.

Kinucia] M^ ; Minutia C; in via Mi'
nueia W ; via Minueia Zl.

togam] marg. ; tangam M*.

apud] nos, coll. Att. xii. 14, 1 ; a<{ M.

ac tamen] Kl "Wes. ; aeetamen M* ;
eed tamen M'.

2. est et quidem] marg. Lamb. ; est
quidem M^ ; eat quiaam M^.

Curtium] Vict. ; Curium C ; eertum
M.

3. transiit] traneitK.

consules et duo] quidam ap. Man.;
eoneulee duo et M.

4. cum . . . possem] C ; cum eonsilio
poseem M^ ; quo uti eonsilio possem M'.

&AX' &AaX^Tt7juai] AAAAAAATKTBSAI
M.

uBo] Man. ; ustts M ; usus est Wes.
illud] M» ; iUue M^.

5. poesis] poiis Kays.

6. ut quidem] et quidem M.

7. initio spesj M-' ; miti ospes M*.
yita] Bos. ; uteailL\ fort. i^.Ep. ccclxi. (Att. a. 4).

1. egeo] ego M.

ea temporibus] Aso. ; temporibus M^ ;
e iemportbus M*.

excluduntur] exeludentur M.

9iirus'] thesis M.

xoAiTwcaQ politiee W ; pollieite M*.

2. rvpavvov/i^vi}] om. M.
irpa7fi«ir«wT^o»'] C ; Tpartov M.
j^ f^Aa^.] Wes. ; cl •wAoiS. M.
tHoirrai'] Bos.; EFPeHTAI M; ^i}-

TOi C.

1^ 8t^] Wes. ; ci Zia M.
Twp. . . . fiaWov] Z ; rvpavyoi ^ioXAoy
ceteris omissis M.
oMiy"] Lamb. ; raxmnv M.
^ ^^cTcov] Wee. ; ci c^ct. M.3. ambularit] Wes. cum ut opina-
tur ; ambulaverit M.
tuum] turn M.

Ep. cccLxn. (Att. dl. 7).

1. darem] parem M.
eo die is] eos dies M.

celeripesj M ; celeriter pes Z ; Callipi'
des com. Reid. coll. Att. xiii. 12, 2.

quiddam . . . stiUarunt] Btr. ; qua
stant muta est illi arunt M ; quiddam . . .
instillarunt Bos. Tulg.

fecissem] Em. ; effedssem M.

2. fecisti] Post hoc verbum lacunae
signa apposuimus, quam hoc modo explet
Lehmann. : feeisti <^uod me de eius iu-
dicio certiorem fecisti> a quo.

et dilip] AF ; om. et M.

3. scnptas quomodo] M^; seriptae
litter as quomodo M^.

depecisci] C ; depaeisei M.

A^] AEnaM.

hocine] Mudy. ; hocne M.
ut . . . hactenus] Glossatori tribuit
Sch.

4. ilUm] Btr. ; illi W\ Ulius M«.
explicata] explicita M.

6. vagamur] Mai. ; agamur M.

6 ir\6os] Btr. ; OHAOOS M ; 6 rXovi
Tulg. ; cp. Hes. Op. 630, 665.
ut illaj utilia M.
quam ut] quamquam ut M.
noli] nolui M.

7. quantum potes] M ; quantum potest
Z.

attulerunt] attulerunt Cenantibus M,
qui banc ep. cum octava una tenore con-
iungit. £pp. 7 ABC ep. octavam boo
ordme sequuntur CBA.Ep. occLXin. (Att. ix. 8).

L II Idus] M« Zl AF Wes. ; m d.
M* ; pridie vulff.

quod quaerisj C ; quod modo queris,

AulusJ C ; Maulus W ; Faulus M* ;
manlius marg.

profectus est] lacunae signa apposui-
mus buius modi verbis explendae : alter
duos aliquos dies abest alter multos. Bo-
sius iuvenisse se ait in cod. suo alter
multos D (= dies),

2. wpoowr^^ofMi] nPOTITTBOMAI.

Ep. ccclxiv. (Att. ix. 9).

1. nil] Man ; ille M.
adsentioj cum codd. Wes. adsentior
▼ulg.Digitized by LjOOQIC458ADNOTATIO CRITICA.commorer] eommorem M* ; commoremur
M».

perlaboroQue] nos ; plahoque MA ;
perlaborque I ; pertemptaboque Kl ; ptUpa^
bcque Bos. ; Untaboque vulg.

ecquonam] Lamb. ; et quonam M.

possim] P ; possem M.

yoluntate] voluntati M.

a te comm.] ante eotnm. M.

colligamusquel coUigamus qui M.

ffo^iffrtvaij Bob ; festivo MZ.

simul ut rtis] nmt/i urus MZ.

atque in deciirsu] Z ; a^jm^ cKr«* M.

2. consulesl contuUm CW,
discessu] Man. ; ditpertu M ; dispeV'

tions F ; aigresm Wes.

ducetur] dueeretw M.

Sidone Arado] Mai. ; Sidonea £odo W;
Sidone a Rodo M>.

at quaml Vict. ; ad quam M.

3. ais in] Wes. alii$ MS ai« M>.
misi se velle] mm ^/ ae velle.
consulari] Corrad. ; eonsularis M ; aen-

tentiae consularis K.
illudj ilium M.
coepi turn] ceptum M.
numquam] Man. ; nusquam M.
quod mains] quodam itM M^
quinl cMm M*.
T<^r€j TETO M.

4. circum ilium] M^ ; eireum eum ilium
M«.

Lanuvino] Crat., lanuino M.

optavi si modo] optavitimo M.

aliquis] aliquid M.

emeret] CZ ; om. M.

sciebam] Corrad. ; seribam M.

enim te quoto] Crat.; eum de quoto M.

Deli tuum] C : delitium M.

digamma] fort. A i.e. \oiir6vj cp. Att.
XT. 17, 1 ; sed vide ne diagramma verum
sit.

aestimo] extimo M.

Antii quam] antiquam M.

H. S. Q.l Vict. ; NSQ M.

tpredum] predum M ; praedem vulg.
Sed praedium latere videtur, et nomen
alicuius intercidisse.

Antii cum] antiquum M.

venale] vetmre M.

Ep. ccclxv. (Att. ix. 10).

2. aliud in alio] M^ ; aliud a Malio W\
aliudez alio £m.

scribere] Man. ; scire M.

alienant . . . sic] Vict. ; nos tic dupli-
cavimus ; alierumtur immunde insulis unde
deeore Jit sie lA.; alienamur si quid im'
munde inmUe indeeorejlt Mad v. : aliena-'
mur immundae mulieris dedeeore Boot.nominatim] Vict.; nomina eiiwm M';
(Hnina etiam M'.

3. eoneitafnt"] ins. Lehm.
petiitl petit M.
crudeliora] C ; erudelia M.
adducere r mel addueeret me M.
oblectabat] Moser. ; obtentabai M ; epeg

te quaedam mi ottentabat marg. Lamb.

haec haec] Z ; kaee M.

fefellenmt] feUenmt M.

si yel periculose] Lamb.; tipeperieu'
lote Z ; tiveperieulo M.

scripsi] Graev. ; teriptitti M.

4. vemssem, evolvi] veniste me poltei M.
&\oyi(rr»f] AAOAIXTOS M.

5. est et cum] Asc. ; ett eum M.
facies] facitM,

cui quidem] quod quidem M.

6. fugamne . . . defendam] Kl. ;JUam
pro tuadeam M ; fugamne Jidam an m&ram
foedam def. Or. ; fugamne eitam an moram
detidem def. Kays.; fugamne injidam an
moram detidem def. Boot.

[utiliorem putem]] seel. nos.

dispertitos] ditpertim eot M.

turpe nobis] turpem nobis M.

sullaturit] Quintil. viii. 3, 32; n
iUaturi M.

proscripturit] Asc. ; proteripturi M.

ytyiK<&rtpoyJ PENIKHTEPON M ; iLppt-
vuc^tpop marg.

7. manendum puto] dum puto M.
v^Kviav] HEKTEINA M ; fl ^Kctra marg.
dubitaras] Bos. ; dubitaret M.

8. iam integral K ; in integra H.
IIIINon] IdP; iUiNon.'AK

(nrh r)iv Xti^iv'] Vict.; TnOXnAimN
M ; {nroypa^y C.

gaudeo te mansisse] marg.; gaudeo
tamen tit tecum M.

&<r/icFi(rr4$>'] nos; iLffiJiivunow Tulg.

10. opus . . . aliis] Bos.; <^ut ette
eontciut ego aliit M.

tute] Boot ; tu te vulg.Ep. ccclxvi. (Att. ix. 11a).

2. duo delegi] CM^ ; duot legi M>.

3. omnibus te precibus] marg. LamK ;
omnibut et precibus M.

me e paucis et ad utriusque] Bos. ; me
et paeit et utriutque M.
amieum ad vettrum"] ins. Lehmannus.Ep. cccLxvn. (Att. ix. 11).

1. in Appia] M*; Appia via M*.
in . . . occultans] in ortit tuea oceul-
tant M.Digitized by LjOOQICADNOTATIO CRITICA.4592. auctor otii] auetor oti M'; auUtri"
tati M^

Wirvmy] NEKEIAN M.

3. iUaJ illoa Sch. ; illie Or. ; illine
Kays.

qui . . . attendere] Lebm. ; qui pro
pricUntia potuit attendere Mady. ; ^t pru^
dentiam potius ostenderet Boot; quaepor*
tenta putae afferre ? Wea.

SuUos] ei ilUu M.

4. has pestes] has petie M.
noetri] Man. ; noatrta M.
iUic] Mai. ; iUuc M.

quia autem Faustum] quid Fauatum
C ; quidem austum M^ ; quid Enuutium
W.

fMcpofvxiay] C ; fieucpo^x^ ^•

Gnaei] Vict. ; nee M.

MalfAoya] ETAMMON M.

iam ilispaniam] Wes. ; in Siepaniam
M.

iam noBtrum earum] M ; iam tantum
earttm Mur. Kl ; tarn longum earum
Corrad. ; ampliu* trium dierum Miiller.Ep. cccLXvm. (Att. ix. 12),

1. legeiam] Or. ; legeretn M' ; legebam

possum] Man. ; poasem M.

exsecuti sumus] simm M.

ilium Mucianum] ille mieianum M.

3. circumsedit] fitr. ; cirewnset et M ;
eireumaidet marff.

consequentur] C ; tequentur M.
adferentj adferrant M.

4. Ecquidnam] Bos. ; et quidnam (ut
saepe) M.

adjinem"] F ; adjlnis W ; adJUiee M';
Eequie — nam eat tui conailii—'Jinia Boot,
cuidam] El ; quidam M* ; quidem M'.
mallem fuissem] Btr. ; malUmfuiaae M.
^uod optem] £m. ; quid optem M.
liberemur] Bos. ; liberetur M.Ep. ccclxix. (Att. ix. 13, 1-7).

1. quid enim esset] Wes. ; quid enim
eatU,

huius quidem rei] Wes. ; huiua rei qui'
dem Yulg.

2. ne cogitari] nee eogitari M.

me . . . iubeat] Corrad. ; mi At . . .
iubeat M.

3. ilia extuli] Man. ; illam M.
possetj marg. ; poaaem M.
etiamj Bos. ; et iam M.
eoquam] Bos. ; et quam M.
plane nescio] Bos. ; pU»ne aeio M.illecti sumus] ilUctiaaimua M^ ; dileeti
autnua M^ ; leeti aumua Z.

possim] poaaum M.

4. i?UwiCfp] CAAniZEN.

peditum] excidit numerus aliquis sive
decern millia sive cclx).

sex] Bos. ; ae M.

Itaiiae] Mady. ; alie W ; Hie W ; ut
ille Bos.

ludum] MZFA ; dudum Or. Yulg.

ac . . . significasses] Graevio auctore
Soh. ; ae vellem, acribia, quianam hie aigni-
Jlcaaaet M.

sedet iste] Bos. ; aed et iate M ; aed et
iatum Mai.

fecit] Fostfeeit ins. amatur Mai.

Mo-fij] AinECTC.

H€fx,dy7\ MEMEirMENPK M ; n^fxiy
fi4yai dydjKjf C.

6. occultationem] Vict. ; oeeulte Jio
onem M.

suppeterent] £m. ; auppetant M.

sciemus] Corrad. ; aeimua M.

6. moverent me] moverent ne M.
▼olui Q.] Bos. ; voluique M.
cuperem emere si] £m. me cuperem

me mey eat M.
viderem] Man. ; ut de re inH,

7. legnmufi intellegis] Wes.; intelli'
gamua M.

ex illo libello] Beroaldus ; exilio libelli
M.

qui in] quin M.

prospecta re] Boot. ; proapectaret M,
perapecta re viilg. ; proapectu maritimo
Koch. ; proapera re Gron. ; proaperitate
Peerlk.Ep. ccclxx. (Att. ix. 13a).

1. N. Magium] Cn, magnum M^; On*
magium M>.

2. proflcere] profieiaeere M^.Ep. ccclxxi. (Att. ix. 13, } 8).

tene] Bos. ; nee M.

N. Magium Y Petrarcha ; num magnum
M' ; magium si} ; Cn, Magium marg. ;
Numatium Magium G.

Balbi] albi M.

ubi] Vict. ; tt^ M ; uberem I.

merum] meeum M.Ep. cccLXxn. (Att. ix. 14).

1. ecce tibi] U^ ; et a te ibi W; et
ad Oppium Or.Digitized by LjOOQIC460ADNOTATIO CRITICA.conamur] eomtmus M^ fort, recte.
exitu] exitum M.

2. 66 P ecquid] $ex ex quid M^ ; te ei
quid UK

auBtrrucms] marg. ; eENTIKOS M.

Curiouem] M* ; Curume M'.

fecisset: se ambire reditionem] nos,
praeeuDte cum con. a m d*ir% reAtionem
Madvigio ; feetsset ad ambitionem M ;
ftcisset ad ambitionem ; a se, quibm fuis$et
£m. ; ab hoe (Le. Pompeio) le^e de ambitu
nova, quibus . . . fuiuet, eieeiot, ab iUo
(i.e. Sulla) Man.

arm a contra. Haec] Lamb. ; armm hee
eontra M.

qui de buo ilia] nos ; qui$ ulli M ; qui
nuUi Herm. Wes. ; qui ilia nuUi Boot.

quid agam] qui ogam M.

niim equidem] Vict. ; illi me quidem
M.

Anteros] Bos. ; ante pioe H.

quidem litt.] Btr. ; quidem quinte litt,
M ; quidem quidquam litt El. ; quidem
quid Hit, vulgo.

3. at] adU^.£p. occLxxm. (Att. ix. 15).

1. et hie . . . fore] Mady. ; et hoe
mihi et M.

pofiuit] marg. ; posait M.

2. primas eiua actiones] prima eiut
aetionit M.

etfii, f>i] Btr. ; et si'ii; at si Lamb.

3. TtrKaBi Kirrtpov] TETAAKTNTE-
PON M.

erat enim] erit enim M.

in mentem Tenit] in mentem ei venit
M.

sed tu ubi omnia qui] nos ; sed tu
omnia qui consilia M ; omnia quidem eons,
Kl ; omnia quippe cons. Kays.

mihi hunc] marg. ; mihi nunc M.

4. T. llebUum] Bos. ; TraHHus M.
&AAa fi^y] AAMEN M.

tet . . . illaest viat] M ; neque <fe-
aeripta attulit ilia Lucius e via Tunstall. ;
fort, sed reseripta attulit X. ilia Ssstii vel
aviirriAZvi; vid. Comm.

6. quam sim] Vict. ; quam tit M.

quodam modo] Pius ; quonam modo M.

aestimes] extimes (ut saepe) M.

puto] toto M.

Philargyro bene] Fhilargyro bene «*-
rasti Kl fictum Bosii cod. secutus ; sed
eurare Cic. non iungit cum dativo.

6. cum] secL Mai.

habuit] habuerit M.

pauculos] M' ; paulot M^ ; paueos
Man. : cp. Att. y. 21, 6.habebamus] habeemus M.
sedulo] Crat. ; seevola M.

Ep. occLxxiy. (Att. nt. 16).

1. quod ecriberem] Mai.; qmdseribe*
Tem fa,.

exspectat] M^ : expeeto CM^

Cori. illam] seel. nos.

triumpho gaudio] Lamb. ; triumphs
gaudeo ZJA} ; triumpho et gaudeo M'.

hanc . . . potent] M ; nee ideo ha-
bebo gratiam illi : neque enim aliterfmcere
poterat Mady.

Ep. cccLxxy. (Att. ix. 17).

1. ad orbem yeniam] ut ad urbem
veniam Mai. ; cul urbem ut veniam Wes. ;
nos adsentimur Bootio in brevi sententia
non opus esse tali additamento censenti.

Eal.] Kalendas M.
praecipio] F ; preripi M* ; precipU
M* ; praeripio multi edd.
Istic] istum M.

2. Curio] Curione M.
ecquid] et quid (ut saepe) M.
KtvZv¥iZi{\ £m. ; ne xd modo M^ ; ni

id modo M' ; inni admodo Zl ; jcirSvrM^s
Bos.

in magnis] eo magnis M.

sollicitat] Lamb. ; soUieiiant M.

Ep. cccLxxyi. (Att. ix. 18).

1. tardiores fore reliquos] Vict.; tm -
diorisfore belli quos M.

yeniremusi Wes. ; venerimus M ; 9e-
remus cod. Helmstad.

si nos non] F ; si in his non M^ ;
sinus non M*.

de Gnaeo] digne eo M.

yero ista dici] vero est adiei M. •

summa fuit . . . deliberarem] Wes.
secuti in interpungendo dedimus loco con-
structionem quae antehae nulla fuit.

me amayij meam aut M^ ; mM amabo
M».

2. Wicvm] NETEIAM.
in qua erat] fort, errat.

tero scelerij M ' ; aro vel aero seeleri
M' ; Eros Celer Zl ; area seelerum Hofm. ;
iptcx^^ia Or. ; mera seelera Koch. ; K4pas
seelerum Kays. ; in qua ego Tttptclas
Herm. ; in qua erat Eros Ceteris Lamb.
Wes. Sed quorsum tendit horum mentio ?
Quid si errarunt edd. omnes sub yerbia
corruptis seelera quaerentes ? Noe Grae-Digitized by LjOOQICADNOTATIO CRITIC A.461cum aliquid odorati sensum saltern ido-
neum loco dedimus, ferat A A^poi
scripsisse Tullium censentes. Vid. Comm.

Quid . . . TuUi] Lamb. ; quid Servi
Jilius quot vt M ; quid quod Servii Jiliua
quod Titimi Zl; sed Lamb, in adn. ad.
«d. 1584, coll. Att. z. 3 a, 2, monet hie
orat. esse de TuUo non de Titinio qui
alibi apparet in Epp. Tullianis.

sex legiones] $ed legionet M.

Hac . . . extremum] seclusimus nos
tit gloss, in icarcucAf (f .

3. KaTOKXch] Zl ; KATAKIC M.
descensurumj ditcemurum M.
AAATEACANJ M (eorrige sodes typo-

thetae errorem AAATEA2AN in textu
ponentis) ; \a\aytv<rav Bos. Tulg.;
vXaraytvffap nuUosensu Hofm. ; oratio
videtur esse de epistola quae oraouli ritu
dubitadonem oroiiem toUeret ; fort, igitur
scripsit Cic. dptXovaw in animo habens
iUud acflXfr (^ TivOla) ; fort, autem 0<\riv
rt\4a¥\ vela-ffirrtiAar, quodyerbumposuit
in ep. ad Att. x. 10, 3.

malim] Boot. ; maUem vel fnaU M^ ;
malum M^ et vulg.

4. xoAiriJC^r] nOEITIKHN M.Ep. ccclxxvii. (Att. ix. 19).

1. turpem] turhe M^
universos] univertU9 M.
umquam] nunquam M; non quam

marg.

2. fnissemus] M ; fugiuemut Qron. ;
9% ttatim WM fuissemus Kays. ; ivitsemui
Lamb. Wes.

Italia cessit] Italiam geasit M.

facio] facto M.

ea quae . . . certe] equeftunt, Ita^
'que quae eerie M.

possum] Bos. ; possunt M.

sed quid . . . enim] ted qui referrei
enim M.

erit imm.] Yict. ; eriti mitistimut M^ ;
-erat immitiseimus BiP.

sentiamus . . . vellem] Qron. ; Men-
tentiam ut niehil novi niei id quod mini'
mum vellem M.

3. petemus] petimus M, et mox abdi-
mua.

4. Cephalioni] Man. ; Chepaloni M.Ep. cccLxxTin. (Att. x. 1).

1. Laterium] laterwn M* ; laeterium
M».

paullum resp.] M ; pauUum Uetit reep,
Ciatiudicio comprobari] M^ ; iudieio tne
compr. M*.

inquit] quid M.

ka-wovhti yt Kal &irXci£r] ASnOTAETE
KAI AEI02 M qui dwoXoifAfiv omittit non
temere ut yerbum inf austum et occasioni
minime idoneum.

2. longinquum] Crat. ; longum cum
M.

me inde tenesl Bos. ; meum deiines M ;
me valde tenes Or. ; animum meum de eo
tenee Wes. ; metu me tenet Boot.

^ui enim] Wes. ; quid enim M.

iamiam] Gron. ; etiam M ; iam Or.

neglegam[ nee legam M.

nisi si tu] Vict. ; niti titu M* : niei tu
M».

illim] Or. ; Jilii M.

praecipiam] I ; preripiam M.

3. alicunde] recte (= ab aliquo) M;
aliunde I vulg.

exercitu et proY.] exereitum et provin-
exam M.

nummarius] Man. ; tummariue M,
quae lect. placet Tumebo ; vid. Comm. ;
eummantu Gron.

ei potest] etpotett M.

eant et redeant] Vict. ; content rideant
M ; eant redeant K, fort, recte.

quod iam] Man. ; quid iam M.

tamen] tam M.

ut non] ins. nos; probi est magnum
sit M ; probi est. Magnum est Or. Yulg.

aKdfxfta] nos ; 2KEMMATA M : axtfi-
fUruv C et Tulg.

tuaque] tuque M.

Mptv] Corrad. ; inEPEI M ; r4fnt9i
marg.

delectavit] deleetabit M.

4. Maconi] M ; fAaKp6v Popma ; ixpov
TunstaU. ; M6fivxoy Or. ; i^dpfxaxow
Boot; malum Wes.; fxaKttyioy yel
/laicwrcior nos.

xoXiT«wT«oi'] nOAEIBEYTEOHO M.

at hoc quod] ad hoe quod M' ; ad hoe
quidem M*.

agimus et turpe] Man. ; agimus nee
turpe M ; agimus turpe Btr. ; agimus nunc
turpe El.

me legatum] E ; elegatum M.

leger] Corrad. ; legerer MFA ; legarer
B.Ep. occlxxix. (Att. x. 2).

1. ut inde] Wes. ; et inde M* ynlg. ;
del. et inde M'.
adferretiu-] afferreretur M.
agi possunt] agi possint M.
XaKaytvtra'i Bos.; MMTETCA M.Digitized by LjOOQIC462ADNOTATIO CRITICA.2. peritoruml Umporum Boot ; vM'
torum Gron. ; fort, peritiorum vel pira-
tarum vel prodromorum vel perditorum
(cp. Att. X. 12, 4) vel denique T«y vepito'-

inimicum esse nolo] M^; volo M',
quam lect. amplectitur Or., sed temere;
vid. Gomm.Ep. ccclxxx. (Att. x. 3).

quod scriberem] quid Bcr. (ut saepe)
M.
ee<]^ui] et qui (ut semper) M.
ut igitur] cum igitur M^

Ep. ccclxxxi. (Att. x. 3 a).

1. pridie] P. R. (ut saepe) M.
fugerim] fugerem M.

2. TuUum] Tulium non TulUum M.
dubitarintj "Wes. ; dubitarent M.

Ep. cccLxxxn. (Att. x. 4).

1. ac depl.] Em. ; at M.
Enim iam quam] Lamb. ; $nim tan'
quam M^ ; enim quam M'.
vitae] vite marg. ; ultra M.
amisimus] marg. ; amici$9imo9 M.

3. sublevabat] marg. ; suplebat M.
quidem, qui se] qu4 $e quidem "M};

qui 96 quidem M^.

4. quacum illi] nos; qua illi M vulg.

5. praeclara] marg. ;^a^/a/a M.
coDsc] teientia marg. ; sententia M.
nisi pie] Bos. ; it{/idi4 NP ; injide M'.
quorum est iam] Lamb. ; quorum ut

iam M^ ; quorum iam M'.

quia non tamen] nos; non tam quia
M ; non iam quia Jlliu* quam quia Mai. ;
etiam quia Peerlk.

plura] Or. ; plurima M.

6. ipsius] ipH ut Or.
videremiu-] Madv. ; videmus M.

cum eo de meo] Lamb. ; eum todem
eoM.

in hac vita et fuga] AF ; in haefuga
M.

indulgentiam] Man. ; diligentiam M.

haecj Vict. ; if ww M* ; nunc M*.

7. igitur eius modi] Lamb. ; eius igitur
modi M.

id his litteris] Sch. ; id in litt, M.

8. apud me] Lamb. ; ad mc 'M. 'KX
Wes. vulg.

ocoultavit] oecultabit (errore crebro)
M.mali] Or. ; illiK; belli Man.
f uisse] ; esse M.
plebem] Viet. ; legem M.

9. quern exemplum] M^AF; quod ex-
emplum M*: quern exitum Mai. Mady..
Wes. ; quem eventum Boot.

exisset] Koch. coll. Att. x. 7, 3 ; euet
M.

nam non"] fort. num.

odit senatum] I Wes. Boot ; o4U m-
natum ad senatum me M' ; odit senatum a
senatu a m« M' ; odit senatum. * A oenatu f
A me* vulg.

cur autem sex] C ; autem sex M^ : aut
sex M'.

10. causam si in] Gron. ; causae in
!&} ; causa si in M'.

ad quae] Lamb. ; atqtie M.
recessum] Vict. ; recessurum M.
est profectum] Man. ; est virum pro-
fecto M.

11. dixerit . . . ad se deferri] Em. ;
dixerim , » . sed deferri MC.

facere solet] Or, ; faceret M.
^ debere] Ursin. ; debet M. Totum locum
sic emendat Koch: amicissimum miki
Caesarem esse. * Dubito equidem * inquam.
* Scripsit ad me Dol.' * Die quid.*

inquitj R ; unquam M.

scripsisse] scripsisset M.

quid quaeris . . . levata est] Bos. ;
quid queris atque vilebat. Est M ; quid
quaeris atque rt lebata est Z.

sermonis Hirtiani] sermones LurHani

si.

esse nobis] esset nobis M.

ad id quod pro] Kays; que pro M.

sed velim] C ; se velim M.

12. Oppios] Vict.; optimos M qui
mox pro enim habet cum.

vanum] Gron. ; unum M ; nullum
Pius.

et cetera, quoniam commoror] bene
lect. defendit I^hmannus (Quaest. Tull.
p. 108) ; vid Cumm. ; coniecturis variis
locum sollicitant edd. ; in navem et recta.
Quo iam commoror f Or. ; in navem escen-
dam f nam cur iam commoror $ Boot.Ep. occLxxxm. (Pam. vin. 16).

Alterum buius epistolae exemplum (A)
invenitur inter Epp. ad Atticum x. 9 a,
quod aliquando lectiones praebet prae-
stantiores (A = Med. 49, IS).

1. Exanimatus] A; exanimatus tmn
M.

nihil nisi triste] M ; nonniehU trist^
A'; nihil triste A}.Digitized by LjOOQICADNOTATIO CRITIC A.463id quid] M ; id quod A ; id per quod
Crat.

pencripsisti . . . cogitares] A ; per-
teripti turn tamen qualis esset quod eognita
ret M.

te oro et obsecro] A ; oro oh$ecro M.

praedixisse] A ; praedixi M ; praedixe
Mendelss.

parta victoria] A; partha victa vie-
toria M.

fore] M ; forte A.

Caeaaris] A ; Caesar M ; Caesari Or.
vulg.

eziit] exilit M ; exit A.

mehercules]] A ; om. M.

deprecatiom] A ; depraeeatio M.

2. carael AM ; eurae Crat.

yalet] M ; valemue A. Yid. Comm.

quoius] M, ride ad Fam. viii. 1, 1
(192) ; cuiue A.

quod offensae fuerit] M ; quod defenee
fuerint A ; guot offenee fuerint A marg.

subisse] M ; eubesee A.

Tictorem Caesarem] A ; vietorem (om.
Caeearem) M.

quein] A ; quatn M.

quos] A'; quod'AA^.

optimatem] A; ad optatinijj^,

quid optimum] M ; quod optimum A.

3. Quod porro] M; quidporroA,

4. mihi] MA2; nisi AK
Have] M; Aa^ A.
exposuit] M; eaposuitA,
Negavi] A ; negavit M.

scire sea tamen] M ; scire tamen A.

eeaee] A ; esse M.

percucurrissem] A' Crat. ; pereurris'
sem M ; pervieurrissetn A*.

omni vi te retinuissem] A' ; omni vitae
retinuissem M ; omni utteret. Inuissem A^

6. ne te sciens] A*M ; nee te seiens A'.

demittas unde ezitum] dimittas unde
de exitu invides A ; demittasum de exitum

M.

yes] AM ; videos Harl. (2691) fort,
recte.

iactationem] A ; iaetatione M.

potes] A ; potest M.

quae lam erunt confecta. Id si feceris]
A ; quae tam erunt eot\feceris M.

£p. oocLXXXiT. (Att. X. 6).

1. certi] eerie "ii,

2. Quinto] Vict. ; quodam M, f6rt.
recte.

^AfHcaZtdy] APKAIAN M.
molestiorj Yict. ; modestior M.
ero] pro M.

detuli ao]^ Graev. ; deeulia ao l/L'f de
TuUiaae3. Vettienua] Ursiii. ; Vectinus M.

satis homimsj satis est hominis M.

dixisset se US l.] Or. ; dixisset esse
l. M.

ei stomachosius] Man. ; et isto madio
si vis 'M..; et istomacko si vis G.

ioco] loeo M.

Ep. ccclxxxv. (Att. x. 8 *).

1. quo integra] M* ; qua inteara M*.
videbere] Vict. ; ut deberes M.
peto] puto M.Ep. ccclxxxvi. (Att. x. 6).

1. tamen res stat : iriov] nos ; et tamen
reeitet et M ; tamen retiee Vict. ; tamen
retieeto K. ; quae lect. olim placuit Wes.,
sed nunc acute videt in reeitet et latere ire
eertum est simile ve aliquid. '* Quod astute
Cicero nihil erat acturus eo explicatur qiiod
constituerat, sive vinceret Caesar in His-
pania sive non vinceret, ex Italia exire ;
cf. Att. viii. 1 et 2." Wes. Em. alt.
p. 120 Nos ** simile aliquid'* invenimus
quod a litt. ductu longe propius abest.
JSt ante tamen oritur ex dittographia ulti-
mae syllabae in quidlibet. Fort, malit
quis tamen irc((, irrjrfoy. Facile potuit
talem depravationem subire codex qui pro
KipBuvdiri exbibet ni id modo ccclxxv. 2 ;
qui po avfidOtiay dat. sim. IIAEIAN ccexcii.
10; qui fv^ouMova, notum voc., in ETAM-
MON corrumpit ceclxvii. 4 ; qui denique
pro ao<purr€iw nihil melius nabet quam
festivo ccclxiv. 1.

etiam] Mai. ; et tamen M.

2. fihol Corrad. ; fratre M.

fit a] fioe. ; i^a M ; nos verba ^^ seduh
ex Terentio desumpta esse significavimus.

prudenter me mones] ; prudenter
memores M^ ; prudenter memorat M'.Ep. cccLxxxvn. (Fam. iv. 1).

Sbb] Servilio MH.

SvLPiCTo] H ; suspieio M.

1. 0. Trebatius] contrehatius MP;
cum trebatius H.

quaesisse] H ; quaesese M.

non vidisses . . . accessissem] M ; om.
HP.

propius] H ; proprius M.

nos] H ; nostro M.

absens te] M ; absente P ; absene H.

autem cum] M ; autem turn eum HP.

tuum] om. P.Digitized by LjOOQIC464ADNOTATIO CRITIC A.esse] H ; mm M.

yidemur] Crat.; videbimur MH ; vide-
hamwr P.

posse reip.] reip. posse P.

praecepta to] H ; praeeepU M.

cum me] H ; meeum me M.

2. mihi venire] venire mihi H.

quod sperem . . . quod] P. Lamb. "Wes. ;
quid sperem . . . quid MH.

Trebatioiiue] trebatio P.

communi sententia] M'HP ; communis
in sententias W ; de communi sententia Or.

omnes homines] libri ; omms bonos Or.
coll. Fam. v. 2, 8 (16).

Vale] om. H.

cccLxxxTm. (Att. X. 7).

1. <^uin] qui M.

MelitaeJ Vict. ; militia et militias M.Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 64 of 70)