Marcus Tullius Cicero.

The correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. online

. (page 65 of 70)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 65 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


2. praeclara trwoZld] deelara syno*
4ia M.

3. vixit] visit M* I
disciplina] diseiplinam M.
regemus] Em. ; regimus M.
0pp. Tel.] Oppio vilUnsibus M.
cum] qttem M.
videbamur] videamur M.Ep. ccclxxxix. (Fam. rv. 2).

Sbk. Stlpicio] H ; Sbktilio Stbpioio
M.

1. Eal] idusV.
Maias] M : Maii H.

tuas litteras] M ; litteras tuas HP.
cognovi] M; o^novi HP.
yenisset . . . misisset] M ; venit set , , .
misit HP.

2. meum] m^^tim libri.
capere] caperes libri.
ipse] M ; ipsi HP.
rectissimum sit] om. sit'E..

3. qua cum] quanqum M^ ; quam cum
M^

esset] esse H.

^tiam] ffratia MH.

mire] M ; in re H.

defendenda] defensa P.

arbitrabamur] arbitramur H.

deducta] <^te H.

sit. Ergo] H ; siterogo M ; sit ego P.

ea] om. P.

quorum] MH ; quarum Crat.

4. discedendum] M ; discendum H.
esse] om. H.

miserior res] M ; miseriores H.
quod non incuirat] M ; quod incurrat
(om. non) H.
iam statutum] H ; iam statum M.Ep. cccxc. (Fam. v. 19).

1. quoliberius] MH; quodliberimV.
esse posset tuum] esset posset tmtm M ;

esse posset (om. tuum) HP.

et ex his] Martyni-Laguna, Btr. colL
Fam. y. 13, 1 ; tf< Ail M ; ex hu HP.

quo] M; quodH.

quidquam] om. H.

potest] om. P.

2. babebo] hnbereMhri,
arbitraborj M ; arbitror H.

Quid rectum] edd. ; quod reHtan librL

si nos ii sumus] Crat. Wes. ; si nosH
simus M ; si nos simus {sumus H) HP.

quae sint] Wes. ; quae sunt MH.

Quare tut edd. ; quae tu libri ; tu (om.
^tMM)|StreitDer, cuius disputationi impm-
dentes iniuriam fecimus in Comm. ; vid.
Corrigenda.

poterit] libri ; poteris Crat. Wes. Sed
yid. Comm.Ep. cccxci. (Att. x. 8 a).

1. falsum esse] falsa esse M*; falsi
agnosce M^.

Te iturum] I ; om. M.
dignitas] marg. ; designatus M.
Cn\oTvwt^'] zelotipia M* ; teloHpea W,
meo . . . ludicare] C ; om. M.Ep. occxcn. (Att. x. 8).

2. nequi(] Koch. ; non neeesse est Or. ;

non potest vel non debet alii.

sin trahitur] Lamb. ; si cum trahitur
W ; si trahitur M».

Persae] per se M.

3. Tacital tanta Boot, sed sine causa,
poterit ind.] Vict. ; poterit id indignitas

M^ ; poterit in id dignitas M' ; qu. tacuisse
poterit id ind. ?

poterunt] potuerint M.

ClodiumJ Man. ; cloelium (frequenti
errore) M.

C. Atein Bos. ; OaUU M.

quidem]^ quidiS..

an ei] an et M.

yenditemus] C ; vendicemus M.

quicum coniuncti ne cum] qui eum
coniunetione cum M.

yoluimus] Man. ; volumus M.

4. itaque] Sch. ; ita quern M.

quod . . . tantum] MaL ; quod malus
(^ yel maius yel malum * in marg.) seilieet
tantum MZ ; quod maius seelus out tantsun
denique Mai. Wes ; quod maltm seilieet
tantum f denique El BootDigitized by LjOOQICADNOTATIO CRITICA.465anniyal . . . absentis] M^ ; an in valcU
hie in abentis M' ; an, huius maUdieta in
absentes Kl ; an invadeniis in ahsentes
Hofin. ; an cuius adhue in absentia solus
tuli seeUts Mady. ; an cuius invalidi et
kinc absmtis Gron. ; an invalidi huius et
absentis Wes. ; an qui iram huius amentis
solus tuli, seelus eiusdem Boot ; totum
locum sic emendat Eajs. ; quod maius
scslus et immanius f denique quod turpius f
an qua valids huic ohstans eius solus tuli
seelus t eiusdem . . . nonferam Kays. ; eadem
(so. opera) saltern pro eiusdem Kaysezo
commendare nobis liceat.

5. Non si simul . . . transierainus] nos;
non simul . . . transierimus M ; non simul
. . . transiimus Nipperdeius ; *' non simul
. . . transierimus** Wes. ; cur non simul . . .
transierimus El ; <nam si quis reprehen-
derit quod> non simul . . . transierimus
Koch.

oondimos . . . possimus] codd. ; con-
iendimus . . . possemus cum Nipperdeio
pleriqutf odd. recentes.

ea me res] Bos. ; cam res M^ ; ea res M^.

ei esset, iratum mihi] si esset rata
miehi M.

vereus] M* ; vereris M*.

adsequor] £k>s. ; assequar M.

6. neo haec] M* ; non haee M'.
Atto] Or. ; Attieo M ; Attio alii,
florentissimus . . . diebusl Man. ; flo'

rentis ac novos ut uti diebus M.
perditae] perditi M.
yenerit] veniret M.
aerarioj Vict. ; afranio M.
uteturj Kays. ; utatur M.

7. yicem] codd. ; vice edd. nonnulli,
male.

in . . . mori] yerba a multis seclusa in
Comm. yindicayimus, neque etiam suo
corrigendum esse doouimus.

in exsilio] in ins. Wes.; quod facile
poet quam excidere potuit.

censueris] Bos. ; eensuerunt M.

Thucydides] chydidesW ; tuhydides IP.

mp6rrt0w'] HAPONTA M.

4?<axi<rrns^ EAAXI2TOT M.

jrpdfrtoTOf . . . fitX\6irru¥] IIATEIiS-
eYCrNnAITHNAEMEAHN M.

vXctoToy] IIAEISTO M.

rod ... ipiffTOs'] TOTTENICONENer-

APirro M.

Kol] KAT M.

ir . . . Irt] ENTOIA«ANEICTI M.
fuisset illal Lamb. ; fuisset et illalA^;
fuisu et illal/L^,
tamen] tarn M.
accidetj Man. ; aeeidit M.

8. futuruml futuram M.
paream] M^ C ; pareamus W,

TOL.iy.9. sint] Boot; suntM; sunto Koch,
nee hercule] Hofm. ; ne hereule M.
est aropy^, est] Lamb.; sit XTOP-

FHC sit M.

10. ne"] ins. Lehmann; re mmityulg. ;
remis M.

arvfiird$9taif] sim. IIAEIAN M.

Hispaniis] hispanis M.

Antonio] anio M.

velle] Or. ; vellet M.

ciyili hello] Wes.; libelloU; bello
vulg.

uti] ut M.

possim] Wes. ; possem M ; posse
Lahmeier.

Curione. Is.] curionis W ; eurio is M*.Ep. cccxcra. (Att. x. 9).

1. dubitabat] Vict.; dubitabit W;
dubitavit M>.

coniunxisset se] Bos. ; eoniunxisse M ;
dieitur Bitreius eoniunxisse se Boot,
quid] F; quod'ii.

2. unicum filium] Corrad. et Man.;
unicam JUiam M ; sed yid. ep. Caelii § 2.

dignatione] codd. ; dignitate Lamb.
Wes. yulff.

3. quoj P; quod}JL.
adigit ita] Bos. ; adieit a M.

et oeryius filius] Bos. ; et serviJUi M.
[Adn. crit. in Att. x. 9a inyenietur sub
ep. ooclxxxiii.]Ep. cccxciy. (Fam. n. 16).

M. Cablio] corr. ex marcellio M ;
nuUam praescriptionem exhibent HP.

1. habent^ Kl ; haberet libri.

qui . . . lacentem] om. H in textu ;
add. in ima pagina.

desciscerem] desoisserem M.
fugi] M;/utHP.

2. est] om. H.

meum . . . Nosti enim] om. H.

lictorum] letorum H.

iam] M ; om. HP.

in yoculas] M ; involas HP.

maleyolorum] malevorum M.

facillime sum] M*A; sum faeillime
M».

qui] MP; ^imn^H.

eum^ euum libri.

cui lam] Martyni-Laguna ; cut tam
M ; cui tamen H ; vitam F.

3. T. Ampii] edd. ; tam pit HM ;
appii P.

quam abhorrerem] quam aborrerem M ;
quam aberrem P ; quod ab errarem H.
2HDigitized by LjOOQIC466ADNOTATIO CRITIC A.civile] HP; eivUem'HL; eiviUme'Ei.

coQsihum meum] HP ; consilium M.

me ex his] M ; ex ilUs (om. me) H.

nostra laus] M ; laua nostra H.

id existimari] H ; id existimart M.

4. fidissime] libri ; Jidelissime alii.

atque amantiBsime] om. P.

domesticis] P ; modestieis MH.

6. memoriaml Crat. ; in memorum
H ; in memoria MP.

separatim] MP ; separatum H.

cum Bciasj edd. ; quin seias libri ; qui
seias Or.

ilium] M ; illo H.

ea me cura] M ; ea mea H.

oblectabarj MH; deleetabarV,

acerbos . . . honestos] M; aeerbus
. . . honestus H ; aeerbet . . . honestus
P.

mihimet ipsi] Or. ; mihifuit ipsi librL

6. tu scribiBj seribis H.
et haec] ut hose libri.
adoleacente me : eos] H (sed hos) ;

aduleseentea (corr. in aduUseentem) eos M.

ego] ergo H.

Sed tamen . . . Togam] edd.; sed
tamen togam (nulla lacunae significatione)
libri (at om. sed P).

7. Curtius] M. ; eur eius H.
adsperai] M; asparsi'M.

De re Dolabellae] Hirscbf eld ; Dolo
bellam H; DolabeUa W; Dolabellae M';
De DolabeUa edd. FacilHme de re excidit
-posit ridere.

a

figatur] M ; agitur (sic) H.

nos nifiil] M ; nos tamen nihil HP.

postulabit] postulabatTl?,Ep. cocxcy. (Att. X. 10).

1. ei cum] Mai. ; et eum M.

saepissimej aequissime Mady., sed sine
causa.

vapaiircT(ic«T] nos ; nAPNNIKfiCK M ;
irtipriPiK&s Z ; rvptun^ucms Vict. : irapoivi'
K&s Lamb. vulg. Schelleius, ut nuper
vidimus, in scito De Antonii Epistulis
libro in nustram coniecturam incidit;
Terbo tamen Graeco subesse nescio quid
adrogantiae opinatur, ut admonentis ali-
cuius ex superiore loco inferiorem ali-
quem. Nos Graeco verbo significationem
solitam tribuimus, neque quidquam sub-
contumeliosi vocabulo inesse posse
credimus.

- 2. quam verum] M' ; quia M* ; * quid
lateat nescio, nam Tuum eonsilium quis'
seendi verum est nimis a litt. discedit'
Madv. A. C. iii. 186.me iam probare] El ; m$am pr. M ;
me approbate "Wes.

3. temptabo, audiam] Moeer ; tetnptaho
audeam M ; tentabo ut et persuadeam Wes.

me damabo] Kays. ; elamaham M ;
elam abibo Wes.

certe] HI ; earti M ; caute Olivet.

o-^ff 5 rot \4yw] CINECnTeiAETft
M, quae lect. verba in textu plane indi-
cat: ffbw Bt^ rot \4yw Vict., longius a
litt. ductu aberrans.

mngnus dolor accessit ^v^oupW] Wes.
secuti sumus in boc loco constituendo.
Yulgo legitur magnus dolor acoessit. Bf-
Jleietur aliouid dignum nobis, Avaovpia.

iv b^Xv\ ^- ^^ iios.

4. Oc^llamJ ; soeellam M.
quod a Cunone] quid acuone M.
6. Oytheritu'] ins. nos.
Cytberida] cytheridam M^ ; cytMari^

dam M'.

sunt an am.] Bos. ; ee sunt amioorum
M' ; sunt amieorum W ; eos sunt amieo»
n#m vulg.

videj de M.

dnbita si potes] CM^ ; duHtmi potest
M».

vel . . . non erit] Man. ; veliunt ri»
dieulos maius noverat W ; velo ridieulo si
navis non erit M* ; fort, vel in lintriculo.

6. dPTieowoifrror] ANNOeOnOIHTON
M.

aversum} adversum M.

tam nesciol tamen seio M.

ut est] Wes. ; et est M.

Iieovs 4w.^ HOOTETniMEAETEON M.

Ep. oocxcvi. (Att. x. 11).

1. Pbilotimus] philomus M.
ea quidem] equidem M.
babent] habet Wes. -
fcrowXoir] nOTAON M.

nihil non fl. ad] Man. ; niehil n, nan
adU,

alitor] alter M.

De itinere] Vict.; de itine M; J«t
rt^vris Ihi Bos. ; fort. De Quinto.

ea temp.] ad temp. M.

2. Q. Axius] C ; que anxius M.
reddit] redit M.

si ceteri] si ceteris M.
nescio quibus HS] Wes. ; neseio qms
M vulg.
ex ifio] Vict. ; exiUo M.
utiquej Man. ; ubique M.
existimas] eristimans M.
nemo est] nemo se M.

3. satis. De eius filio] smiis levis in
JUioU,Digitized by LjOOQICADNOTATIO CRITICA.467nam suas] C ; non suas M.

evelleremj evellere me M.

8edea . . . patienda] C; tedeaomnia
mihi sunt patienda M.

4. aestate cum illo] aestate summa illo
Tel aestate quum illo . . . navigarem coni.
Wes. : cum iUis Boot ; cum illis illo (so.
d^pdxr^) Lehm.

dtl>p<iKrtf'] A^PAirai M.

actuariola] Vict. ; aeturiora M ; aetu'
ariolo Man.

quae . . . immortales] qua ille mon^
strandum mor tales M.

cogitet] M, recte ; capital Boot.

6. Vettienum] Or. ; vel Tinum M,

dwoT6fK»5'\ AnOYOMn M.

9v/i. eram iocatus] Corrad. ; $vfx, erat
iocatus GFA; 9ufi. erat id'ii; $ufi. erat.
Id Vict.

accepit] Wes. ; aoeeperit M yulg.

Ep. cccxcm. (Att. x. 12, §{ 1-3),

1. imperatum] IP ; imperaiurum M^Z.
tetemme] terrime M.

nactua] naetu M.
putavit. Is J putabis M.
cum hoc] C ; eum hoc M^ ; enim hoe
W.

2. wSpor icXf irrcoj'] nos ; IIAPAOTAET-
TEON M ; irapair\*v(a)T4o¥ Vict. ; wdpW'
pa irX€u(<r)T^K Graev. ; irapaK\9wr4op
Wolfflin. ; wapo7r\ta'r4o¥ Tunstall ; wapa-
Hp^ iliriov Cobet. Fort, sed satis
lairimis operam perdo ; irKtvffriov: \iiperdo
lateat in irap8o-. Vel »e<^ jo^m lacrimis
d^wa &p9»' ir\9v<rrio¥.

compactol Man. ; cum pacto M.
p611ioito8j polUcitus M.
ut utj Aays. ; ut M.
tenen] vc ; tenere M.

3. eadem vere] vel eadem re (i.e. re
vera) Madv. ; eaaem e re "M.; eadem fere
Lamb. ; eadem de re yulg.

Quintum fQium] Q. F. M^ ; Q. fr.
M».
possim] Corrad. ; possem M.Ep. cccxcvin. (Att. x. 12, §§ 4-7).

4. quicquid] C; quidK.

quo . . . facta sunt] quod . . . facta
sintU.

cIaM . . . ir#p] AAMENITPOTETTX-
eAEA OMENAXPTMENOmEP M.

iubes . . . providere] Gron. ; iubes de
prof, mea C ; iubes enim prof, meam M.

peric. sit] Lamb. ; est M.

6. optas et hort.] opt<u ut hortaris M.forte . . . istis] M ; etsi vis fortunae
est in potestate : clam autem istis ? Madv. ;
fortiter ac tempestice Or. ; fortiter vel
cum tempestate Kays. Sed clam adverbium
est ap. Tullium ; fort, etsi vi (sc. agere)
fortunae est cum potestate^ clam autem
(agere) illius (sc. fortunae). Fort, tamen
legendum est clam autem ! JDi istos ! (sc.
perdant) : cp. cccci. 4, sed di istos !

turpe sit. Trabimur] Mnl. ; turpe est
trahimur M ; turpe. Sed trahamur Gron.

6. yioini] Vict. ; victi M ; invicti I ;
iuncti B.

7. suppeditabimus et Pel.] suppedita^
bimur. Fel. 0; suppeditabimus ret FeL
M.

indoles] indolens M ; indoles excellens
Wes.

aliquid huio] aliquod hoe M; aliquod
in hoe "Wes.

AKIMOAONl M ; dyx(fJ^o\oy Mueck. ;
dpoKaiiirriov %oot; fort. dK4ffifiov vel
tucofiwrov; Bos. fict. codd. auctoritate

S(8arr<(y] AIMKTON M.Ep. ccoxcix. (Att. x. 13).

1 . speculam] Boot ; secum M ; secum
aliqua Or. ; secum aliquid RI ; edd. multi
intercidisse verbum opinati secum securi-
tatsm vel iucunditatem yel adlevationem
vel simile quid legere malunt.

igitur ao si quid] Man. ; ipilur aliquid
M.
ne dimiseris] Vict. ; ne de miseris M.
pertimescas cave] Aso. ; pertimescas

irpkiip] Vict.; nPXIN M; iipx^v
marg.

deeem . . . Venerunt] Or. ; denos et
nn viri venerunt M.

ad yillam] Vict. ; duellam M.

velle et] C ; vellet M.

yipta9at] TINECeAE M.

2. A. Q. Axio] Buecb. ; a daxio M.

3. putent] ptUem M.
EKITAONON] M: IxirXoov vel lic-

x\ovv Btr. ; fort, exitus ilovalav vel
exitum &oicror, ut sit verbum ^rtim ex
Latims litteris oonfectum; cuius modi
errors in Ep. cocxcii. 10, pro avfiTaOttatf
codex dat sim. IIAEIAN. Fort, autem
sub litteris Gracis latet raruro aliquod
TOO. quale exitionem ; vid. Gqmm.Ep. cocc. (Att. x. 14).

1. postridie] C; pridieVL.
2H2Digitized by LjOOQIC468ADNOTATIO CRITICA.qaae enii] Gron. ; quafrui M.
sed . . . vigilias] M ; etper ae odioaa
ett et propter vigilias Madv.

2. consolandum] C ; consulendum M.

3. multo se in buo] multos in suo M.
foret] fore M.

filii militial Jilimilia M.

fierent] Wee. ; Jiebant M ; Jlant vulg.

celandus] eelandum M.

ad idem] Excidit voeandus vel addU'
eendui vel eohortandus vel id adhibendui
vol simile aliquid.Ep. cocci. (Att. X. 16).

1. cui . . . tabellariis] Man. ; cut ex.
F. suttulerit moram tabellariua M.

esset gua satisfecisset] eieequas satis-
feeisses M ; quo satisfecisset Wes. ; quod
satis esset Boot.

2. ut palam] ut elam nomiulli; sed
▼id. Comm.

Marcellum] Sch. ; MarceUo M.
A7«yrffas] Vict. ; ArENEAIC M.
quo] Man. ; quod M.

3. suscensere] susoenseri M.
suBcipiendae] Asc. ; suseipienda M.
aliquisl aliquos M.

4. de Quinto] deque (ut fere semper)
M.

versura] Ursin. ; usura M.

sed di ifltos] Vict.; sedustos M; sed
dii istos Z.

sit] cum codd. Wes.; est post Vict,
plerique.Ep. ccccn. (Att. x. 16j.

1. fuit] del. Kays, et "Wes., recte.

remisissem^ marg. ; venissem M.

dissimulayimus] codd.; dissimulabinus
Man. et Pius.

ffon] ins. Madv.

adservabimur] Or. ; adeservabimus M.

4. conyenirej seclusimus nos; habet
G ; om. M ; glossatorem redolet, qui
verbum constructioni miuime necessarium
temere inseruit.

ad yillam] Man.; a villa M; abii
elam Boot.

equidem] Boot. ; eadem M.

6. cum redeo] M; dum redeo marg.
ed. Lamb.

me. Tamen eum] metam eum M*;
fne turn eum W ; me turn eum marg.

nonmodo novum] nos auctore Wes. ;
novum (superscr 'yel nedum^) M ; novum
GZ; nedum'Kl.Ep. ccccin. (Att. x. 17).

1. scripta .... eius] seripta epUtola
belle ut cetera eius Mady.

aperuissem] cum codd. nos ; aperui
Wes.

dixi eil Man. : dixi et M.

strictaj nos ; scripta M ; leeta Man. ;
seissa Or. ; aperta Kl.

bonum] marg. ; probonam M ; proho :
nam Vict. Btr.

3. Ocellam] eellam M.
futura"] ins. Lehm.
Inde] Raid.; idK.

iucpais] Bos. ; eras M ; totum locum
sic emendat Boot: id si iiKpeths ertt
utinam idem maneat ! Hortensio quidemy
ut adhue erat, liberalius esse nihil potest.

4. insimularim] Gorrad. ; intimularem
M.

nemini aliter] neminit aliter (qa. nemini
taliter h. e. sine diplomaie) M.

quia pueris] M^ : quia a pueris M' i
quia prius Or.

cog^tes] cogitet M.

in primisque si quid] in primit quan
quidii.Ep. ccccnr. (Att. x. 18).

1. est quod gaudeam] est quod ins.
nos ; gaudeam M ; guadebam Man. Kl ;
gaudeo Ursin. vulg.

maiori] Or. ; fnaiore M.

Hortensiana] Man. ; Jlortensina M.

fuere . . . homo] M ; omnia fore »••-
ania iam vidi, et homo Or. ; omnia fuere
inania ; Jlet homo Kays. ; omnia inemia
Jldei : homo Mady. ; omnia fuerunt fatua
Beidius.

2. ex cursu] excursus M.

eodem] Z et marg. ; eadem M ; eo eaedem

niriae] Z et marg. ; furia M.

ad me et de ben.] ad me e ben. JS} ;
ad me de ben. M^ ; ad me de eius ben. k ;
admede eius erga me ben. Wes.

8. Ecquem] Asc. ; eo quern M.

ne te] M^; neee (frequenti inter t et
e errore) M^Ep. ccccy. (Fam. xiv. 7).

1. molestias] M; modestiat^.

habui, id quod . . . est, et TuUiolam,
quae] H Pal E Graey. Btr. Kl Men-
delss. : hdbui^ id quod . . . esty tuilioiam
quae M ; habui etj idquod . . . eet, TWfio-
lam quae Victorius, Wes., quod, utpote adDigitized by LjOOQICADNOTATIO CRITICA.469Terentiam ipsam scriptum, paene asperum
et subrusticum Tidetur; kabui id quod
, , • eit iulHolamque qua^ codd. dett.

autem f uerit] MPal; est autem EH,
sed linea sub ett man. sec. subducta.

pofitridie] postpridiae M ; post tridieE,

id est . . . Aesculapio] del. Man. Or.
Kl Btr.

2. Nayem spero] M Pal E ; navem vero
spero H.

Cohortarer] M Pal ; eohortaret HE.

quo] Pal Crat. ; quod M ; quoniam

fortiores] MH ; fortiore Kl Btr. Wes. ;
sed nulla caiisa est cur tradita mutemus ;
Tide Comm.

cognossem] M^H (m. sec.) ; eognosoem
M*; cognoss, H (m. pr.)

istio] H Pal E ; stie M.

dciensuros] MH; parum recte "Wes.
et sciibit fds/ensuros et defensurum coni-
cit : of. Pliil. xii. 27 et vide Comm.

«. Tu] ut libri.

utere] libri meliores; scribendo utare
cum codd. dett. nimis argute agit Wee. :
Tide Comm.Ep. CCCCVI. (AtT. XI. 1).

2. relinquere me] Lamb. ; relinquerem
M.

me credere] credere me debere Leh-
mann.

Ep. ccccvn. (Att. xi. 2).

1. multis meis et miscrrimis] Man. ;
muUis meis mis. C ; multissimis miserimis
M.

leTata] Z ; euata vel enata M.
etiamj te etiam M.

2. per] deK.
culpa] cui M.
facultatibus] del. Em.

3. exegi] exegit M.

ut ne qua] ut neque M.
dicas velim nie] Kahnt. ; ditas ul me
M ; dicM vel me B.

Ep. ccccvin. (Fam. Tin. 17).

1. fuisse turn quam Formiis] fuiseei
umquam formis quam tu M.

cum] quam M.

hao parte f uisset aut in] Kl Btr. ; om.
M ; in ista parte prohavisset aut H (2591)
mira interpolatione : sed tres Yictorii co-
dices ante aut Curio addunt prohibuisut.perditam] portam M.

iraoundia et amore] iracundiae tarn
ore M.

Tu porro] Man. ; tu tu porro M ; Turn
tuporro Em. ; Tute porro Or.

Arpino noctu] Grotefrend ; arimini
noctu M ; Arimino noetu Bened. edd.

Tenisseml H (2591) ; venissent M.

neque mini] Man. Crat. ; neque me M ;
cf. Wes. Em. 129 ff.

2. hie] Aift^M.

nisi Pompeianus] nisi est Pompeianus M.

effecil efflei M.

plebsj pies M ; pertes H (2591) ; equites
C. F. Hermann.

reliqua] Lamb.; reliquasM; reliquiae
Em.

exspectate] Or.; exspeetant M ; exspeeta
Em.

fArruntanum] M ; An miramini C. P.
Hermann, Kl; poUieeor urbanum (yel
simile quid) Mendelss. ; Oeram alterum
Or.

neo baeo adbuc] M; nee hoc adhue
Wes. ; neque adhue Btr.

qua . . . qua] M ; quam . . . quam Crat.

pateamusj libri ; valeamus Kl ; poUe^
amus Plujgers.

tbaec] libri ; hahet Or. ; est Em. ; quo
Jlrmissimus est GronoT. Forte huio (sc.
Caesari), Tel hae (so. nostris partibus) :
Tid. Comm.

Ep. occcix. (Fam. ex. 9).reetissimae M ; rectis-
M; cum1. rectissime]
sima H Pal.

nunc iam inclinata Tictoria]
iam inclinata sit vietoria H Pal.

incidere opinionem] M ; opinionem tn-
cidere H Pal.

quaj Wes. ; in qua libri.

scilicet tibi] H; scilicet te tibi M

ie
si tibi.

possim] MH ; possum Pal.

autemj M ; vero H.

2. Ammadyertis Cn.] M ; animadvertes
GNBi.

gloria — Italia] H ; glorimn — Italiam
M.

oontigit] MH Pal; contingit cod.
Steweon. (teste Graevio).

an nuUi] M : a nulli H Pal.

tibi utiussimum erit] H; tibi utilis"
sim erit M.

autem a te] Crat. ; autem te MH.

et ei] om. H.

3. Reliquum est ut ubi] Dresd. 2,
Lamb. Wes. coll. Fam. xr. 21, 5 (450) ;
om. ut MH.Digitized by LjOOQIC470ADNOTATIO CRITIC A.•eouamur] MH Btr. Kl Wee. ; •$qui'
mur Lamb.

ninuB] H ; rmut M, ut saepe e.g. in
Fam. viii. 8, 3 (223) ; x. 6, 2 ; 15, 4 ; xi.
10, 4, locis a Baitero coUatif .

co^tur] }A}\ eogeturW,

quietamj M ; qui etiam H.Ep. ooocx. (Fam. xiv. 8).

mihi et] et mihi E.
feciBti] M Pal ; feciste H£.£p. coocxi. (Att. XI. 3).

1. et tain] Man. ; etiam M.
abruptio] Z ; abrupto M.

cttrae] ins. Lehmann. coll. Att ix.
16, 4 ; Fam. iii. 3, 1 ; Jidei vulg. ; sed
eura$ multo facilius post tuae intercidere
potuit.

2. praecipuum . . . incommodis] Leh-
mannus, qui monstrat (Quaest. TuU. p. 28)
\oc. praecipuus et communis in multis loois
Tullianis sibi invicem opponi.

▼idee et grayissima] B ; ut dettet gr^"
viuima M.

3. egeo] 9go M.

sumus] 9ux9mui M ; fuimut Z.
opinantes] opitumte M.
ei] etW,Ep. ccccxn. (Fam. xiv. 21).
postolat] libri ; postulabit Wes.
administres] M; administris B,,

Ep. coccxin. (Att. xi. 4).

1. per te] Han. ; partim M.
frmtun] Lehmiumas ; future M ; fu'

turi vulg.

hie tua ut] Yiot. ; luetua utJd; hie tu
aut W. (De fragm. "Wurzeburgensi quod
ab bis verbis incipit, et desinit in verbo
adimi Att. xi. 6, 2, vid. Oorr. of Oie, P,
p. 83).

2. velim] W; velieU,
levata] M; levatusW,

amicus : in causa] nos; amieus in eauta
▼ulg.
a me] ad me MW.
sit] n MW.Ep. ccccxnr. (Fam. xrv. 6.

TVLLirS SVIS] SriS MHE; jr.
T. CI euis Pal.
nullum] M Pal ; om. HE.
gradas agit] M Pal H ; agit gratifu £•
extrudas] MPal; extra idae BE,

Ep. ccccxv. (Fam. xiv. 12).

gaudeasl gaude* H.
"" tj U Vail nikili est BJLnibilest^
video quid]
H.videbo quodH Pal; videbo quid £;Ep. ooocxvi. (Att. xi. 6).

1. coegerintque] eoegerint quae W.

impetu magis] impetum agie M^W.

quodam] coram MW.

tantaeut] ianta. FuitU; tantn fmt
W.

effecerint] W ; effecerunt M.

te debilitatum] Cw; te eubdebiUtatum
W ; eubidebilitaium UK

Suaerere] quaere W.
ev. ut total deversori aut tota W.

3. incredibilem] om. W.
Basilo] basiloW; basilioM.
videbitur . . . ut] om. W.
intervallo] in vallo M^W.

ad vos . . . intelleges] Wes. ; ad vm
ieripiis Htteris profecto intelligis M W.

deesse de qua] M^ ; de eede quam H^ ;
dee. sed equa W.

4. deesset] Bos. ; deett MW.
qua in re] quam in r* M*W.
ftuintU8|] Vict. ; que MW.
aversissimo] M ; acerbissimo W.Ep. ccccxvn. (Fam. xiv. 19).
qua] qua H.

Ep. ccccxvm. (Att. xi. 6).

Dicit quod inscriptioni contra morem
adicitur turbas hie dedit librariis codd.
M^ et W qui Dicit soUicitum exhibent.

1. mens dolor] sedusimus ut a gloss,
ortum additamentum.

ouidquam] quiequam M' ; huie quam

habeant] M; habebantW.
doleremj M*; doloremWW.

2. minui] minus WW.
victoriaej Victoria W.Digitized by LjOOQICADNOTATIO CRITICA.471eogitatum estl n MW ; tenti marg. ;
fort, recte ; vel fort, legendum esse tensi,

aliqao] fort alio quo,

in omnes partes] m omni$ partii M;
in omnibus pariibus W.

recipio . . . domum] nos ; recipio tern'
pore me domo M; recipiam (so. lictores)
tempore idoneo Boot.

mitte . . . considerarent] nos vestigiis
fere Orelli et Bootii insistentes ; U nunc
ad oppidum: quoniam hie placeret modo
propiue aceedere, ut de hoe re eoneiderarent
M ; totum locum sic constituit Hofm.
reliquo tempore me domi tenui ad oppidum,
eo quoniam displioeret modo propiue 11000-
dere, ut hoe de re considerarent; et sic
Kays. Recipio tempore, Sed oro te nunc ut
ad Oppium et Cornelium; uiinam his pla-
ceret modo me propiue aceedere.

3. credo] eedo M.

confirmant ^ae] eonjirmantque H.
esse et si^ li* ; esu ut si M'.
quo magis] q$tod magis M.
quidquid] qui quid M.

4. in numero] in inseruimus auotore
Btr. qui confert, Att. x. 18, 2.

7. Alexandrea] Boot ; Alexandreas M ;
AUxandrinas £1.

euntem] an euntem codd.; sed nullo
modo defendi potest an ; om. Em.Ep. occcxix. (Fam. XIV. 9).

dolor et de Dolabellae] H Pal E Btr.;
dolor et Dolabellae M ; thlor ex Dolabellae
Wes.

nee quid] M Pal ; ne quid HE.

vale] valete H.Ep. ooccxx. (Att. xi. 7).

1. arbitratus est ea factum] M ; arbi"
tratus es ; faeetum est igitur Boot ; foe iu
igitur Bos. ; factum est igitur Graev. ;
jaetum est igitur , ut seribis, S, C. Or. ;
faeian igitur ut scribis istis plaeere <etsi
rationem eorum non probo ; significas enim
plaeer€> iisdem lictoribus me uti Madv. ;
fort faeteon igitur ut scribis (coll. Att. i.
16, 13).

3. indidumj iudicum H.

ut aliqui sint] Lamb.; ut om. M;
4Uiqui si sint Btr.

4. Sulpiciil supplid M.
meo] me M.

glor. est] glor. si 'Hi \ sit RI.Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 65 of 70)