Marcus Tullius Cicero.

The correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. online

. (page 69 of 70)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 69 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


Ep. Dxxni. (Fam. xin. 28 a).

1. cuipiam] H Pal ; cupiam M.
grata sunt] om. eunt libri ; grata swit

sedWea.

enim est] est enUn H Pal.

multo] multa H.

etiam mihi] In H rasura pro etiam
tribus circiterlitteris erasis.

2. cum virtus et probitas] virtus et
eumprohitas H Pal.

reliquum] H ; relieuum M at fere
semper.

te] et M.

sunt] Wes.; sed ]ihri. Fori, sed sunt
cp. { 1.

quae] quidem codd. dett. ; om. quae
Lamb.

adiuves] H ; adiues M.

putaritj putaverit H.

3. tibi confirmo] H Pal, Lamb, (cum
codd. nonnullis) ; om. M.

ea quae] H Pal ; eaque M.Ep. dxxiv. (Fam. xin. 28 b).

Cum superiore epistola ooninngunt
libri: novae initium fecerunt edd. poet
Manutium.

1. me ei] H ; mei M.

2. iudicasse] Wes. docte, vid. Comm. ;
iudieare libri.

grecie

Graeciae] gre H.

cum ea] edd. ; quam ea M ; om. eum
H.

facies] facias H (corr. ex fades) quae
correctio (ut videtur) facta est postquam
cum erat omissum.

postulabit iis] Wes. ; postulai ut his
libri.

Ep. dxxv. (Fam. xin. 78).
1. Sicyonius] syeionius H.Digitized by LjOOQICADNOTATIO CRITICA.495est] om. H.
oontigit] eontingit E.
liberalitas] M Pal ; libtriat HE.
2. egol If Pal : ergo HE.
aditumj aditu H Pal E.
patefacio] patefaeto libri.
tua] om. H.
eum] om. H Pal E.
poUieeare] MH (m. 2); poUieeri H
(m. 1).
peto ut] peto etiam ut H Pal £.
complectare] M Pal ; ampUotare HE.Ep. dxxvi. (Pam. xm. 79).

Ayianium] avinium libri.
audieram] HE ; audiveram M Pal.
tractatusT coir, ex traeturus H.
patre] H Pal E ; patri M.
Avianius] avinitt$ Pal.Ep. Dxxvn. (Pam. vi. 8).

1. rata esse] add. in marg. H.
quoad] HP; quodM.
consuessentl consueseenU H ; eum con»

Mvessent Streicher (p. 187).

aut] ut H.

eorum animos] etiam negate P, quae
Terba male repetita veram lectionem eie-
oerunt ; vid. Thurotum, p. 24.

rogatvmx\ M ; rationx HP. •

i)0tiu8] libri ; vel ejlagitaiioni potius
Wee., sed additamentum reiecenmt et
Streicheros et MendeUs. Vide Comm.

ut . . . yelles] et in singula quoad
t
pellet H ; ut esse singuU aquo adveUes M ;
t4 esse in Sieilia quo advelles P.

quid] add. in marg. H.

cognosti] cognovisti HP.

pliujeal] om. H.

2. mihij om. P.
aj del. P (m. 1).
sun tibi] tibi sim H.

ut] Wes. ; om. libri. Vid. Comm.

subsidas] subsideas HP.

Asiaticae] aselatice H.

sit] tibi sit H.

oommorandum] HP ; commemoran'adiuvat] HP ; adiuat M ; adiuvabit
Em. We?., fort, recte.

re] rei H.

impetrata] impetranda H.

quod] HP ; aut quod M.

3. Furfanio] furfano MP; fitrsano
H.

diligentissime] dignissime H.tiudia
studia] spontefaeiam H.
morem iis] mores his H.Ep. dxxyiii. (Pam. vi. 9).

PURPANio] Vict. ; Jurfano MPH
(Index) ; fursano H.

e

1. patre] pater P ; pat H.

sum usus] Biicheler; svmus M; uti
sumus HP quod nunc quidem nobis magis
placet.

huno] Hie incipit folium palimpsest!
Taurinensis (Taur.) cp. ad Fam. yi. 10
(492).

probitatis] probatatis M ; bonitatis T
(= Turonenais^ ; provitatis H.

officiis amicitiae] libri ; amieitiae q^-
eiis Taur.

sic] om. Taur.

ut non ullo] P; nullo ut Taur.; ut
non nullo MH.

2. Nihil attinet . . . tueri] om. Taur.
sit] ^ Lamb. ; est libri.

possim] possum P.
yides] Taur. ; ut des libri.
est] esse Taur.

cognorim] eognoverim HP; cognovim
Taur.
pluribus rebus] om. Taur.
sentias] Taur. ; sentires libri Wes.
ut] om. P.
esj Taur. ; esses librL
commendatione] commendatio P.
hoc . . . ValeJ om. Taur.Ep. dxxix. (Pam. v. 16).

1. accommodatus] H; aeeommodantu^
M; aeeommodandusP.

maerore] dolors P.

adhibere] HP (m. 2) ; hibere MP (m. 1).

2. ut omnibus] ut in omnibus P.
proposita sit] proposi M.
▼ivamus] vilamus M.

eos casus! eo easu M.

3. perturoatio] perbatio M ; probation
HP ; prolatio Graev.

4. si tuarum] si duarum ; asstdua^
rum HP.

occidenint] repetitum post miserias
M» ; del. M».

ex qua si] Bengel ; et quasi libri ; tft
qua si alii.

ducenda] dioenda P.

probitati] itati M^ in rasura ; probati
T.

rectis studiis] HP ; recti si studiis M.Digitized by LjOOQIC496ADNOTATIO CRITIC A.meheroule] HP ; mereule M.

a dis] M ; ah diUV;a diis H (m. 1).

his] M ; m P ; isK.

0. tibi unum hoc] iibi hoe unum H ;
in rasura man. sec. r ; om. T.

ne quid iis] nsque Aw H.

putes] putas H.

deminutum] diminutum H ; deminth
iutum M.

referetur] referretur MH.

luctus yetustate] vetuttate luetus H.

6. Etenim . . . debemus] om. P (m. 1).

amissis tarn imbecillo] rasura ooto
litterarum, turn bello P.

modum fecerit] om. P.

anteferre] libri; ante vertere Cobet;
4iinte o^iprr^ Streicher ; anieire vel anteeire,
coll. C. I. L. i. pp. 605-6, Mendelssohn.

temporis] iemporibus H.

adsecutuml] aecuseUum H.

functum viri] Or. "Wes. ; funeturum
MPH (m. 2) ; funetum H (m. 1).

atque amicisaimi] om. P.£p. Dxxx. (Fam. XT. 18).

1. tempore] om. E.
iretur] iteretur H.

habuissem] Lamb. Schiitz Wes. ; Aa-
iuisset libri.

possumus] po$$imus E.

Itidere] reddere HE.

mehercule] mectUe H.

in palaestra est] Man. Wes. ; moletta
est H Pal £ ; tnolestaal M. Nescimus an
error sit in yerbis praecedentibus in eulinaf
pro quibus f ortasse scribendum est iucunda
ut totus locus in hunc modum refingatur
tua quidem iueunda, mea moletta est. Sed
de hoc loco nondum emendato quot homi-
nes tot coniecturae, tit oleo est Btr. coll.
De Orat. i. 81 ; tit orchestra est amicus
Lambini ; in luto est Mendelss. ; in molis
4st yel ad molas est Schoell. Vid. Comm.

2. tua] om. H Pal E.
tabellmus] tabellarios H.Ep. dxxxi. (Fam. xv. 16).

1. quem] Gronov. "Wes. ; cum libri.

oppressitj HE ; operis sit M ; oppres-
4erit Pal ; cum haec tertia iam epistola
ante te oppresserit ed. Mediolani Btr.

scidam] seedam HE ; eedulam Pal.

exspectabo] speetabo libri, (Nonius
j>. 291).

haberem] habere M.

qui] £m. ; quid libri.Kar* ci8(6Afl»y] Karetiaw libri.

spectris] MPal; speeteris KE,

ne] nee H.

Insuber] inwper libri.

Epicureus] JEpieureius lihri ; 'Etucov-
p€ios Mendeiss.

Gargettius] gargetitu Pal; gargectius
HE.

nominat] nominatus H Pal £..

2. possent] MHE ; possint Pal Em. ;
possunt Wes.

quod quae yelis] nos ; quod velis libri ;
quod vel iis Yict. ; quod vel ipsa Em. ; quod
cum velis Man. Wes. ; qitod velis nolis
Koch ; quod velis (ex vela, 'Orum) eurrunt
cp. retnis velisque fugere Tusc. iii. 26,
Scriptor quidam in Athenaeo Londi-
nensi.

. incurmntl H Pal E ; eurrunt M ;
oeeurruni Vict. ; aecurrunt Em. Wes.
Koch.

potestate sit] poiestate ut sit libri.

occurrat] Lbri ; aecurrat Lamb. Wes.

sed si] M Pal ; M<; in HE.

Britanniam] Pal ; brittaniam MHE.

coepero] cepero HE ; eoero M.

advolabit] H ; advolabat H.

3. stomachabere] stomachare H ; sto-
machavere M.

alpttrti] Or. ; heresi libri.

VI] M Pal ; in HE.

aut triennium] om. Nonius qui (p.
278) huno locum laudat.

postea] possessa libri.

quamj M Pal ; om. HE.

putaram] Wes. ; puUurim libri, Men-
delss.

si modo . . . probas] modo etiam tu
modoprobas H.

Qui id] Schiitz ; quid libri.

habebam] habeam H ; habeo ampliut
E.

Ep. dxxxii. (Fam. vi. 7).

1. inepte] libri, Btr. Kl Mendelss. ;
impense vel [inepte^ Wes. ; inopi vel in-
opinato Streicher : intempestive Lehmann.
Nos quoque olim si inepta coniecimus,
sed nunc a Mendelssohnio docti nil esse
mutandum videmus.

Qua quidem in re] om. P.

fato] facto V.

cum mendum] P ; commendum M ;
eommentum H.

lituraj literaT; litteraMR,

stultitia . . . multetur] ttulticiam
fama mulUt (mulcet H) HP.

2. est] om. H.

quin — quin] qui non — qui non HP.
optaret] HP ; obtaret M ; optarii edd.Digitized by LjOOQICADNOTATIO CRITICA.497cogitat] eogai H.

n scit . . . irascitur] MP ; H text et
permaderi qui iratciturlEL.
qui] ora. H.
ignorit] ignorat H.
sunt] H Benedict. Wes. ; iint MP.

3. refugiens] fugiens HP.

sed incitatum] aed mutatum HP.

rero] MH ; modo P.

infirmitati] Jirmitati H.

ac] atV; an H.

beneficium] libri, Wes. ; del. Lamb.

pares] MH ; paras P.

yinctum] unctum H ; victum P.

4. corpore] om. H.
auimum] animo HP.
loauiturj M^HP; loqueturJA}.
at] aut H.

non] H ; nttm MP.

porro] MP ; poUro H.

reprendo aliquem] Wes., feliciter au-
dax ; o^^i^m libri; sed forsitan offendam
ex proximo offendo ortum sit, et procul
dubio yerbum supplendum est quod sen-
sum culpandi babet.

f acit] libri ; ubi tu hoe omnittm pairO'
nusfacit Lamb.

calumnia] ealupnia H ; calupniator P.

minus] M^P ; minis WH ; tu minut
Wes.

te adl adte H.

et auierret] et qferrei HP ; et aut au"
ferret coni. Btr.

6. gumma] libri; tumma me Lamb.
Btr.

vides] videae HP.

Adulescens] adoleteentis H.

capiatur] om. H.

et per te . . . perducantur] om. P,
sed add. in marg. man. sec.

exitum] effeetum P.

ad eiusj libri, optime defensi a Men-
delssohn, coll.Liy. yi. 34, 5, cp. Kiihnast,
p. 359 ; apud eius edd.

omnes] familiaris omnit Eayser.

6. non] om. P.

hoc] om. H.

id magnum] id id magni P.

tuumj om. H.

esse] est HP.

in miseria]^ in miseriis H ; miseriam P.

in amicitio] inimioiiia libri.

impudenter] MP ; imprutUnter H.

consuesti] M ; eentueris H ; eonsueris
P.

sic] om. H.

noceat] noeeat. Vale H.

Ep. Dxxxm. (Fam. yi. 6).

A] Antonio H.
VOL. ly.1. yideo] M» ; vidi M»HP.
certo] eerte H.

2. prospiciam] projieiam H.
persuaserim] persuasuerim H.
puto] putee HP.

3. Qua re . . . tribuit] libri. Quae
Mady. (Opusc. Ac. 321, ed. 2) et Boot
(Obs. Crit. 1 1 ) de hoc loco excogitayerunt,
ea yide in Comm.

accedunt] aecidunt P.

yirtutemj libri male ex proximo rtr-
tutem iterantes ; ehquentiam Schiitz Wes.
coll. Fam. yi. 9, 1 (628); doctrinam
Lamb. ; eruditionem Gronoy. ; litter a tu-
ram Or. ; venustatem Kl. ; dicendivirtutem
Koch.

cotidie significaturque] cottidieque sig-
niJUMtur H.

yivunt] corr. ex vivit H ; vivum M.

tibi^ om. P.

4. id faciendum sit] faciendum sit id

esse] om. H

in meos
in meos] inimicos H (linea fnhinimieos
ducta).

Ep. Dxxxiy. (Fam. yi. 18).

L Simul atque accepi] H et HM
(Indices) ; simul aeeepi Mr.

yetari esse in decurionibus] vitari esse
in eurionibus H.

fecissent] faeerent H.

senatumj Lamb. ; senatu libri.

2. nos] HP ; rw M ; suos Biicheler,
bene.

Paciaeci] paeificar H (sed -fiear m. 2) ;
paeiaeti P.

Salasso] Salustius H.

eius] om. HP.

iussu . . . interfectum] interfeetum
iussu Pompeii in^pectante exercUu H.

deducere] adducere H.

3. De] om. HP.
pro] om. P.

4. meum] om. H.
opere] om. H.
mei] WV^meWn.

tamen personare] Vict. ; iam imperso-
nare libri.

6. cum ea] cum mea H.

sum] om. H.

delectant] P ; ^^leetabant MH quod si
accipis adde sis nunc ante domus,

desertissima] disertissima H.

et cetera] libri; fortasse arohetypi
scriptor labore f essus transcribendi litteras
Graecas sibi prorsus ignotas, reliquis
yerbis versus Hesiodici $(o\ wpowdpotBtr
l^iyjcor omissis, et cetera substituit.
2KDigitized by LjOOQIC498ADNOTATIO CRITICA.£p. DXXXT. (Fam. it. 14).

1. a] ad H.

Corcyrae] coreyre M ; cwrevre H ; eon^
ereU T; Coroyrae Btr. ; Corcyra Mart.

^-

gratulabare] P ; ffratttlabare H ; ^ra-
tulabere M.

meaml fneamque H.

possisj M^H ; pofM M'.

reliquum] relieum M ; relietum HP.

impendent] impendunt H.

ostentat] H ; corr. eadem xnanu ex
ottentet M ; oitendat P.

2. me turn] m^^Mm H ; mmm P.
futoia . . . eseet] om. H.
yictoria] post hoc verbimi M^ addidit

tin autem vicH estent quantut interitus
$»9et fuiwnts a victoria^ sed eiecit M^.

me haec] haee me H ; om. haee P.

saluti suae] M'P; ntoe saltUit H;
iolutis tuas W.

3. egerim] egeram P.
gratulariflj corr. ex yratulari M.
certo] eerte H.

sed] quodV,
tamj tamen HP.
meoj meo niti H.
nihilo] mAi/ HP.

4. eo sis] M fort, ex $o esses.
tibi iamj tarn tibi H.
yideamT libri ; video "Wes.
qui simj M^ ; quis sim HM'.
rei famae] reifamiliaris H.

actunim] aetorum H.
certiorem. Vale] om. Vale W.Ep. dxxxyi. (Fam. it. 10).

1. erat] HPM (Index) ; om. M.
enim] om. P.

de
decessio] diseessio H.

2. sensum] con. ex.eensus'M}.
nisi] om. HP.

idque] Vict; atque libri; atque id
Or.
yaleret] valere et HP.
re] om. P (m. 1).
quid] quod libri.
fticias] facias. Vale H.£p. Dxxxvn. (Fam. ix. 10).

1. Nihil enim Romae . . . rov\ Haec
verba laudata sunt a Suetonio De Gramm.
c. 14 « p. 263 ep. Both.Vidium] vidi eum H; iudieum Pal:
{nidium marg.).
AristarchusJ arisiareus H Pal.

2. te] Aldus ; om. libri.
Oblitusne] oblitosne M.
ingentium tcularum] MH; inyeiUi

vineularum Pal ; ingenttum eochlearum vel
gallinarum alii; ingentium fereularum
noe ; ingentium- squillarum Gronov.

cum ffoipi^ Septilnae] libri (sed sophie^ ;
ewm sepia Septimiae Pantagathus, GronoT. ;
nobis olim in mentem venit etttn eopta
werrucy.

quidem] om. M.

condemnaro] eondempnavero H.

ne] libri ; ut "Wes. Sed vid. Gomm.

3. oello in aliqua] bello ut {aut Pal)
in aliqua H Pal.

versere] MH (m. 2) ; versee H (m. 1) ;
verse tur Pal.

de P. Bullae] d^ Sylle H.
ceteroqui] M* ; cetera qui M'H Pal.

ne hasta] ne asta H, cp. ad Fam. xv.
17, 2 (641).Ep. dxxxviu. (Fam. vi. 1).

Index Epistularum exstat in MH, deest
in P.

1. nemoque] nemo qui MH.

ubivis quam] ubi unquam P; ubi
usquam H.

sit] "Wes. ; est libri.

malit . . . non est] om. P (m. 1).

quin . . . esse] om. P.

quisquis] libn, recte, vid. Comm. ;
quisque Lamb.

cogunt] HP; eoguntur'Mi.

tu, cum] MH ; turn eum P.

2. agitare] agitari H.
cogitationuml cogitaiionem M^.
suae] tuae r.

ab altera . . . interitu] om. HP.
quidem seiunctum] edd.; quidem (in
fine versus) iunctum M.
certo] certe HP.

3. id] om. H.
loco] lono M.
multa] muUi P.
nulla] ulla H.

sentire] sentire voluerimus H,

ad bene beateque] MP {at}A)\ atque
beate H.

videbamur sequi] videbatur. Sed qui
libri.

tam] tamefi libri.

4. ita cadere animisl- ea eadere nimis
P.Digitized by LjOOQICADNOTATIO CRITICA.499putarixnus] putavmnms P ; putaremut
H.

meDte . . . praescribit] om. P (m. 1).

Sed] $edetll.

spes aliquade rebuB] Wes. ; »pes aliqua
e r$bu$ M ; spes aliqtta rsbus HP.

6. yeniebat] veniehant libri.

impiobabamj improbatum H.

quae] HP ; quem M.

auctoritatibusT HP ; auetwriUUibus
nostris M» yid. Comm.

iure] viro H.

ea] om. H.

diyinabam] om. P.

alterum utrum] altsnUrorum H.

6. quod mihi] HP ; quid mihi M.
Phuturgyrus] philargius H.
aolere] om. H.

non debee nee dubitare] turn dubitare
debesH,

reparata aliquaj nos; aliqua M; r^-
parata HP (quod Mendelas. glossema esse
affinnat) ; reereata aliqmndo Streicher.

sis is] Kl. ; si sis Ubri ; sis edd.

afflictiore] ^factions H.

ferrej fire H.

et in] MH ; tw P.

quod et in urbe ea . . . ratio^ M ; ea
om. P ; quod (spatio panro rehcto) urbe
subitaia et alts straeio H.

annati . . . quam] om. P (m. 1).

7. eeo] om. HP.
debebam] M ; debeam HP.
quantum tu intellegis] deL Streioher,

iniuria ; vid. Comm.
quin] Vict.; ^» libri.
navare] fiavigare H.
aliquidj om. H.

Ep, dxxxix. (Pam. VI. 3).

A] Antonio H.

1. fui] fuit H.
ea] om. H.

utj HP; aufii.
confirmarem] eonfirmare H.

2. item] idem H.
praeeertim] om. H.

eadem . . . ezitus] eadem idem esset
exitus H.

video] videro H.

certosciam] Lamb., recte^vid. Comm.;
cerio seio libri, "Wes.

divinare] divinari HP.

nemo] non HP.

vel haec] hose HP.

3. si id vel ante acciderit] libri ; om.
9el Kavser Wes. ; vel simul vel ante Hof m.

tum] non P. <

dixit] libri ; duxit Crat.Sed] siR.

4. fuiorum] om. P.

quam] quern P.

aut eorum] auetorum P.

discesserunt] Benedict. ; diseesserint
Ubri.

aut eorum qui remansenint] Codex
quidam Alani et nostratis et nostri (sed
om. eorum) ; om. libri ; del. Mendelssohn,
qui scripsit quam quemvis eorum qui
dissenserint vel dissenserunt (sc. a consUio
tuo post pu^piam Pbarsalicam in exdlium
proficiscendi) : ingeniose confert Fam. iv.
7, 3 (486), sed vid. Comm.

te uti] Uut^\ utieU; viUV,

dum ero] duro HP.£p. DXL. (Fam. vi. 4).

A] Antonio H.

1. quod] P ; quid MH.

bellum] libri ; futurum bellum Btr. ;
bellum/ore Lamb.

videtur] P Vict. ; videmur MH.

haec] Aoe H.

non quo ego certo scirem sed quod]
Cod. Ursini (teste Graevio) et Cod. quidam
Alani (sed seiam)^ Em. ; non quo sed -quod
(in marg. lacimae signo posito) M (sine
uUo signo) HP; non quomodo sed quid
coni. Wes.; sed quid Frey, fort, recte
cum fieri possit ut non quo varia quaedam
sit lectio ; non quo secundum {sed) quos,
coll. Tac. H. iii. 7, Mendelss. Vid.
Comm.

magnae] maxime H.

ut uterounque vioerit] ut eum uterque
vieerit H.

Ilia] t^H.

quam] Vict. ; eum libri.

2. debebam] Lamb. Wes.; debeam
libri, Btr.

malorum] maiorum M.

maioris] maiori H.

putaramus] Lamb. ; putaremus libri.

exspectare] exispeetare M.

3. ad te] a te H.
huiusmodi] eiusmodi P.
velit] HP; velimU,
miserrimos] HP ; -mo "M} ; ^mum M^
non solumj om. H.

si] etsi libri.

studui] Mtudii HP (m. 1).

4. Quanto fuerim dolore] libri (sed
dodore M) ; quanto fuerim in dolore Lamb.

plus] prius libri.

tamen in hao] libri ; tamen hoe Crat.
Btr.
non] ne H.

2E2Digitized by LjOOQIC500ADNOTATIO CRITICA.Adiuvat] adiuat M^

etiam] iam libri.

acta iam] M ; ea HP.

Buo] om. HP.

delectat] Wes. ; delectatur libri ; de-
leeiatorW.

torn yetat in eo] turn in ea (om. vetaO
HP.

impudentia] libri; impudentis Lamb.

deaino] libri ; add. timere Lehmann,

ettiere Wes. inutiliter.

nuUusJ tUlus H.

potiusj om. H.

6. cotidianus] cottidianis H.

Ego quae] £ffoq ; H.

quaoque] M^P ; gtute qui M ; quae H.Ep. dxli. (Fam. XV. 17).

1. flagitant] Jlagitunt H.
ad] aH.

petasati] petunt ttatim ut H Pal E.

SnoscesJ corr. ex ignotcas H.
teras] alterat iam H Pal E.
breves Bed] brevis ed M.
yeniant] veniunt H.
revertantur] revertatur H.

2. ut tamen] H Pal E ; om. ut M.
P] Aldus ; d libri ; del. Bengal,
cruditate] M Pal ; erudelitate HE.
hasta] atta M, cp. Varro L. L. v.

116.

reMxisset] rejrexiuet H.

macellarius^ Weiske, Mady. ingeniose ;
Marcellua libn. Yid. Comm.

a

et Attius] et turn (sed a alia manu) H ;
eatuut E ; et atinis Pal.

gaudebant] E Pal; gaudebunt H;
gaudebat M.

3. Hispania novi] M Pal ; hiapanio H
(m. 1) ; hiapanianon. (m. 2) £.

Ian.] del. Wes. ; aut ita aut Ian, ita
Mendelss.
posset] poseit H.
eum] M Pal ; om. HE.

4. Tu] om. H Pal E.
es] eat H.

amamus]^ M Pal ; animua HE.
patiar. Vale] paiior valde. Vale H.Ep. dxlii. (Fam. xy. 19).

M] Pal MH (Indices) ; om. MHE.
1. Non meheroule] Nonne hereule H.
facio] Jieio H.
venitj veniet H.
Catiana] eatina libri.proxima] pro maxima H.
esse] om. E.

2. ex urbe] H Pal E ; exur M.
meberculej mercule M ut saepe.
nostrorumj noatrum H Pal E.
omnibus | hominibua libri.

ea] M Pal ; om. HE.
enim] MH Pal ; vero £.
Epicurus] ipieurua M.

3. et Pansa] M ; om. et H Pal £.
qui] qui et E.

^i\6Ka\oi et] om. H.

quaesiit] qua^aivit HE.

esset seal Lamb. ; eaaet et libri ; eaaet
(om. et) edd. vett. "Wes.

sectorem] M ; aertorem Pal ; aectatorem
HE ; fort, aeetatcrem nw aeetorem deaider-
abit.

yiderit] videret H.

4. quid] MPal; om. HE.
rescribej reaeribere HE.
Grnaeusj e. n. yel en libri.

fatuus] M Pal : faeiua H ; faeiHua £.
scis . . . putet] om. HE.
derisum] irriaum Pal.
Hui] M : «< H Pal E.
istaT H Pal E ; «<« M, confert Men-
delss. Fam. iy. 3, 2 (494).Ep. DXLin. (Fam.ix. 13).

1. C. Subemius] M ; C. 5. ubemiua
H ; ubemiua Pal.

putarat] edd. ; putaret H Pal ; putare
M.

2. Galenus] ut (uti Pal) Calenua H
Pal.

maiore] M ; maiori H Pal.

3. incolumes] om. H.

cum (ante munieipio)^ M Pal (marg.) ;
eum H ; turn edd. ; coi Pal.
Caleno] om. H.

4. dicere] om. H Pal.
possit] om. H.

oontendaaque] M ; eontandaa quodVaX;
om. H.
ut perficias] om. utB..
yehementer te] om. te H.Ep. DXLiy. (Fam. xm. 16).

1. et ex eo] libri, etsi maUemus yel
cum Lambino de vel ab ; plerumque enim
spero aliquid ah homine, e re. Vid.
Comm.

perbene] Scliiitz ; pei me libri ; opimt
Lamb. ; praeelare Kl. ; nuper optime
Elrauss.Digitized by LjOOQICADNOTATIO CRITICA.501ezimiisl El. Wes. ; ex hia libri.
feceraa] Madv. ; feeeram libri.
libertum] H Pal ; liberum M.
com] dum H.

2. mihi etiam] etiam mihi H.

quod eos] HJPal ; quoa eot M ; quo eoi
Med. (49, 7).
Itaque etj om. et H.

3. speraret te] U tperarH H.
sum I tolwn H.arbitrarer] arbitrer H PaL

de tuis unus] supra lineam in H ;
unuB de tuis Pal.

mei] Lamb. ; fnsum libri.

quod et ipse] om. et H.

ei] et H.

4. iam pridemj torn diupridem H.

opinionis] opxniones M.

id mihi maiorem] H Pal ; id maiorem
M.Digitized by LjOOQICLIST OF ABBREVIATIONS

USED IN ADNOTATIO CRITICA.
[The Editors mentioned very rarefy are referred to in the Adn, Grit, by their fuU namet."]

corr. = eorrexit ; corr. Vict, means Yiotoriiui suggested the emended reading which

appears in the text,
fort. ^fortaue (i.e. perhaps the light reading is 'so and so'); qu, indicates

less degree of probahility.
cm ts omieit.

ooni. = eonieeit or eoniectura (in all its cases),
lect. c= lectio (in all its cases).

Oomm. = Commentarium (in all its cases), that is, the English foot-notes.
Adn. Grit. = Adnotatio Critiea (in all its cases),
del. = delevit.

ins. = ineeruit.

lihri s the consensus of the best mss.

edd. G= the reading of the best editors.

M ■> codex Mediceus.

M' = codex M a prima manu,

M' s codex M a eeetmda manu.

marg. = secundum eorreetionem marginalem.
H ■ codices Harleiani (described in Introd. to vol. I*, pp. 74 ff., and in Pref.

to vol. I', and in Introd. to vol. II.
P = codex Parisinus 17812 (see Introd. to vol II., p. Ix. ; vol. 17., p. c).

T ss codex Turonensis (described in Introd. to vol. I*, pp. 78 ff.).

Pal = codex Palatinus 698, called by Gruter Palatinus Sextus (see Introd. to

vol. II., p. Ixxxiii).
E = codex Erfurtensis, now BerolinensiB 252 (see Introd. to vol. II., p. Ixxxiv).

C = oodex Cratandrinus.

c = editio Cratandrina (1528).

Grat. a Gratander.
Z = codex Tomaesianus.

Zl » codex Tomaesianus teste Lambino.

Zb = codex Tomaesianus teste Bosio.

X, T = pseudo-codices Bosiani (commonlj called, respectively, codex GruseUinus

and Decurtattis).
A B codex Antonianus.Digitized by LjOOQICLIST OF ABBREVIATIONS. 503

F e codex Faerninus.

R B edltio princeps Romana (Rome, 1470).

I = editio lenBoniana (Venice, 1470).

N = ed. Neapolitana (Naples, 1474).

Vict. = VictoriuB (Venice, 1636-1671).

Corrad. = Corradus {Epp. ad Att. Venice, 1644).

Mur. = Maretus ( Variae leetioms, Venice and Paris, 1669-86).

Mai. = Malaspina (Venice, 1664).

Lamb. = Lambinus (Paris, 1566) ; 2nd, 1684, with notes of Orsini).

Ursin. « Orsini.

Man. = Ed. of Manutius (Aid. 1676 ; Ven. 1679).

Bos. s Simeo Bosius (Epp. ad Ait, Limoges, 1680).

Grut. = Gruter (Hamburg, 1618).

Oraev. = Graevius (Amsterdam, 1677).

Gron. = Gronovins (Lyons, 1692).

Em. = Emesti (Leipsic, 1737).

Face. B Facciolati (Padua, 1738).

Sob. » Schutz (HaUe, 1809).

Or. = OreUi (Zurich, 1846).

Matth. ^ Matthiae (Leipsic, 1849).

k = Elot2 (1st ed. Teubner, Leipsic, 1868).

El = Elotz (2nd ed. Teubner, Leipsic, 1869, 1870).

Hofm. sHofmann, Ausgewahlte Brief e (Berlin, ed. 1, 1860; ed. 2, besorgt von

E. Lehmann, 1892).

Boot. = I. C. G. Boot. (Epp, ad Ait. Amsterdam, ed. 1, 1866 ; ed. 2, 1886).

^rit^^* } = ^^^'8 Obtervationea Critieae ad Cie, Epp. (Amsterdam, 1880).

Miill. = C. F. W. MiUler (Progr. Landsberg, 1866).

Btr. = Baiter & Eeyser's ed. (Leipsic, 1867).

Eays. = Eayser.

Eoch. = Eoch (Einladungs-Programm, May, 1868).

Biich. s Biicheler (Q. Cic, Reliquiae, Teubner, Leipsic, 1868, and Mu9, Bhtn, xi.).

Bfadv. » Madvig (Adversaria Critiea, yols. L, ii., Copenhagen, 1871-73; vol. iii,

1884).
Wes. = Wesenberg (Teubner, Leipsic, 1872, 1873).
Em. = Wesenberg's Emettdalumet (Hauniae, 1840).

Em. Alt. = Weeenberg's Emendaiionea Alterae, Teubner (Leipsic, 1873).
Peerlk. = Peerlkamp.
Pluyg. = Pluygers.
Streicher = Oscar Streicher's De Ciceronis Epistulis ad Familiares emendandis (in

▼ol. iii. of the Commeniaiiones Philologae lemnaea) (Teubner, Leipsic,

1884).
Becher = tjber den Sprachgebrauch des Caelius, yon Oberlehrer Dr. Ferdinand

Becher (Ilfeld, 1888).
Lehmann a Quaestiones Tullianae, Pars Prima, de Ciceronis epistolis, scripsit C. A.

Lehmann (Prague and Leipsic, 1886).
Mendelss.ss M. Tullii Ciceronis Epistularum libri sedecim edidit L. Mendelssohn

(Leipsic, 1893).
Schmidt = Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero yon 0. E. Schmidt (Leipsic, 1893).Digitized by LjOOQICOBDEB OF LETTEBS.I.

Paet VI.Tear of


Thia Edition.


Baiter.


A.,U. c.


B. C.


Cicero*8
Life.


CCCI.


Fam. XVI. 11 .


705


49Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 69 of 70)