Montana. Dept. of Health and Environmental Science.

Montana health data book and medical facilities inventory (Volume 1982) online

. (page 9 of 17)
Online LibraryMontana. Dept. of Health and Environmental ScienceMontana health data book and medical facilities inventory (Volume 1982) → online text (page 9 of 17)
Font size
QR-code for this ebook


lA ro ro


E

o


en
>
o

UJ
X UJ

E

OO


<

X

1 a:
Ul
< —
Z X


Q O
E
< -JCE > O UJ
O


CO o cc


UJ CO Q Z E
X tr
— 1 < U) UJ
o a: z UJ


X -1 z — o
UJ
<l— f— XZUJSLlJUJ
Z Z3 — 1—


Q- _l ^ < X X
o t~
CC jiUJZ — O < 2: OEE
— Z CO z


UJ < z cr CO o
z z
< bjs: — ujQ. bjx 1- o xoo
Z Ci UJ


X u. < UJ UJ 1 o
UJ — UJ UJ
-1 lOOEt/>>-S — X XX

CL ujxci-OOf— 0C3uj(r o UJ
3; 1- =) o
o z z


UJCO COh-EOUJZ
E H- Z O — E —
ECOOE

o cr o
o z X X — X z z: < UJ o zoo s
cr UJ o


oa<i— ujxcooco UJ
X Z) UJ X


UJ


CL o o u_ o — o s 2: z — ZZ50
ca o 1— z


xoujx)0 ixcr E
z cr


s:


iujxz_ioio 0(/)x<o— CO ox
1 to o —


o a: o o UJ z5 o
o < o

Z _1 o z


<


UJE — ozc/3cnzQ: coxco ci;cO(/)o
UJ UJ — CO


OOOIUJZEOZ x
"Z.


s:oo(/)2 — bjuj — xio or i3a:Q:(/50
E —1 q: cc


z 1 UJ cc: — o z
- < -

CO — X CO
OXZQ:it0Z_IC0ZZI21O3 ■ZX1Z)<Z
O < 1- =>


— ujuje<cox — cr o
>


X — z) UJ q: o — q: — ozzo z z _i —
X > CO z


coxEoocr couj z
cc cc \ — cc


I—


h- (/> Z E 3 O S O >(/> O — Z -J O CO
z —


crt— ox Z3I— crt— UJ —
=3 o — 1 ::3


_J


ococc oz<izi-ccoc/)>- — <>_iice
O O Q C3


=5 x xzznzEco
Z E < Z


zujx)_jx bj< — o ai h- — 1— <uj=)
Z O UJ UJ


z u. Of- UJ z UJ o cr
UJ UJ

— q: z < _l Q _l >- z Z > Z) — -cr EZ
- > -JE


OOZ-Jcro oxr3
> E X <


<


t/5 — z< -1 1- =5 1- z z en o z cc o
C0>h - JO> Z— <UJ(/)_1 z
h- Z


(X > -I QC < — Z - Z S > Z =1 UJ E =) O X >
OCH-Z — XI— UJ — COUJUJUJ<f_IO
z > >- <


U-


=3 1- < O cr QC O > =) E 1- XI en E E UJ S E H


-J


13 Z D i<:


zEcocrxz—i — <z>


_J


3 1-1—1—
Z Z — E UJ O X O O Z O UJ E O E S UJ 3: z


<


Z => O CO 1-


=50q:=3 o<q:u — I—


<


O z z z
3 cr UJ X E < (1- O O X> O > O X O E UJ X)


h-


OO CO O X n Z UJ — > O — CO z


1—


3
>OOEI-UJE— O — O 1— O — O


o


h-O COUJU z OQ-ZEl21CC=)


o


O O E
H- O E ZJ E X Q UJ O CO QC Q _i Z>0


1—


UJ =) CO cc


Z _l< OUJUJZJO


t—


zoo
— UJCO_l COCO— 1> Q- LiJZUJC3<
UJ UJ < UJ


>-<><-l<OEEZO
cr _j
Z CC E _1 Z U:s:Q.Q.co33;


cc


to

UJo
<Ul

s:
o
tocc
o
a.

UJ

a:

to

z
o

CO
CO<<

I-

oo

UJ

cn■It
r~

CM

lA

UJ

cnX-70-o<

0.Q a

LU <

H-

o —

Q- O

bJ —
en cc
omo t^ vo CO
^ m en <\i\0J o\ >- t\J J- r— ro CO >- Ln ^ iTv 3- On (\J

r- <Mw


_l


<


< •


Ul


1- h-


Oi


o<


<


h- a.


oc
UJ
X
H-
o


CO cc
ZUJ


Q


O X


Z


— 1- CO


<


coo<
CO UJ


.


— S QC


CO 2


£ O <


LJ O


Q CC

< u-


1- o
Z Ld
=) q:
o
o>
CD


s:


H


O 1— CO


z ■-


cc Z UJ


UJ oo


U- LJ —


U ON


O 1-


<.-


■<z


-)


5:^0


Q -


Q Q


<<


< <


Z
-<
>t-
1- z
-o
-IS


CO
Z UJ


o z


os:>


<-


- <i-


u_


co CO z


u^


CO =3


t/5 UJ


-20


< -


soo


1—


Q CC


> —


<u.


1- -1
z —
13 O
o<
UU.
UJ UJ
s: cc
<<
CO o
ss:
OQ£
CC UJ
U. 1—
CO o
z z
oo
— _l


UJ


CO


S


CO UJ


<


— H


z


5:<
Q>


>


<-


1—


1 CC


— .


<Q-


_l


1-

<

Q


<CM fO Jd- r- ro C\J '<»cf CO ■-COOCM^Oh-^roin-— C\JJ-r~-J"CNJ

r- CM >-CO O lTN O LA NO f^ NO mvO O CD CM O CANO O C7N r^ -=J"

CMf^'iC^'— NO NOr- C\J-d- fOCNjCOinCONOLPMni— o

■-CM ""ON

NO

oCM03O
Cj\
CM— _I 5: 3


— to <


< > _l xco


u. CO < 1 CO


_l z _l Q- UJ —


q: _j UJ 3 1 LJ s: s:


UJCQ UJUJ >occsoi


X. < h- Q- UJC0LJOX>


X UJ Z CO 1- CO h- X 1—


Q^xxujs; UJ— UJ CO z —


UJ cocco o— 1 x<iu.5:ujoz-j


1-0— X <QCO^UJCJ)lOZ Z


ZZU-cSJ 1— iCUJXUJZUJUJ — coo<


UJ — UJ <zit- cco^-EI— cocr:<z


CO 1— UJ z z _J UJ UJ z => X z or n u.


o: — s — <xic_>s;ujzuj _ixujr>z cc


l-OXOCOZOCOOO— lO< CJZ UJI


z z 3; X q; CO UJ X CO cc z 1— CO co cc uj


UJ 3(rco_i 1— cco zuj>uj<s:


o>u.oz 1 — <zzz3Zcoa- — -JHi-oo


COUJOZ UJS:><UJZ<CCCOCO< — < X


UJ— 1 — >sizcco 5:=)Occ>zi-o


_j_icccOK-occoujco> zx;dz=>cozi-


<<OcczxooxuJh-3; zoxuj — CO


> > Z 3 ID Z 1- _J Z UJ > > OS CO UJ


—1
z < z CO < CO =>< =5 — UJ UJ cc orscccc


<


— 1


^ s: UJ s: -J > o> -1 -1 X UJ


1—


<


cc > cc Z ZO _; -1 Z Q- —ZUJ

1—


O— II— QOUJ — _IO Z<<<UJUJ> Q


1—

:s: u. < — < < £3 CC UJ -1 — > > z CO iC uj —
1—


cc —ZUJ —0-3 << r> > Q CO


z
O^ZZ)X>COCOZ>CCI— XX_J-3— lUJ —

UJ


u-ccosri— 1 <mujzi-i— < -jcoi-

1—


< -J s: < Q- -1 1- s: CD z ID cc £c> • • -1 >- CO

<


— _JOO-l< — 05: OOOOI-l-<<UJ


LjJ


1—


mooou-xxx — -iS5:zzccioco>33:


oc


CO<CC
OUJ

I-
<CC

o

a.

UJ

cco

za(O

UJo
<o

COQ
UJCC

oUJ

ccCO
CO<_j
<o

o

UJ

cca-
r-
pj

UJ

cc

UJ

3:

UJ

cc-71->

o
z
<

Q.

ZD

o
o
oo
ir

UJw

< >

X a:
oo
CO o

— UJ
Q h-

<

CO

2:uj

O .N

CO CO

CO Q

— UJ

5: CO
Q

< >

cn

co".-
> CO

< o2(/3
Ul UJ<-

Q- _l

X

Ul u.
>

01 UJ
=3 a:
CO <

CJ

00 s:

r- UJo o

u- o

_l

Q
UJ <

t- ■z.
a^<
o V-
d. z
UJ o
OCT.

CO Ul

<i-

<

CO >

Q —

Ul a:

CQ O-<a:

Ula

z

<

CO

Q
UJ
CO

Q
UJ


«— ro lA *— f^^ ro Tf— rooOO'— ON^D^CM'— rOir\r - rO00M3Oi:■ CM lA *- O CO lA CM ;00 J- 3- CO O ON>-
►- CJ

z z

bJ <

ceo

UJ o
Q-OCO

UJ

o
<

X

o
toCO

z
o

CO

CO<Ul CO

- >-

I- <

<QQ CO

UJ Q
2UJ
ir CQ_l CO
-J Q:^ CD

CO<

zCJ

<>

Ld CC
N O

— o

CO UJ
Ql-
Ul <

couOC\l J- 00 03 CO 00 CO 00roj-r-j-CMMDCor-

J- r- r- .-1— J3- ro CO J lA CMUJ CO

s o

O X
X
CO

I- CO

CO LJ

UJ z
tr o

CJ

> <

I- UJ
Z Q

Z3

o z
o o

X

oc << CO

Suj
o o

< z

o <

q; a:

CD li~o

CM
VO S

X o

X

o

Z CJ z

- z<

CO — z

££ CO O

Z3 CC ir

Z =3 I

Z UJ

> s:

K > o

Z I- X
ZD Z
O => CO
O O UJ
CJ CC
Q O
_l Ul <
Ul I—

>

u. Z Q_
CC < O.

< q: <
o o X< Ul <

2: s: UJ z

Ul o 2: UJ
N X O -J
O X Ul
CQ O X
I Z CJ I
CC — Z UJ
Ul CO — CC
I— CC CO <
Z =3 CC U
Ul Z ID
O Z >

> 1-

X I- _l —

I < z

_l z — o

< z> CC s:

Ul s: o 2:
X s 2: o

O Ul CJ

1-02:

CO I-

Ul Ul Q- Z
(K — 13 O

CJ oc: Q 2:

-I — Z h-
_l < Z3 CO
— CC O Ul
X Q- CC SOfoor-y3 o> CM CM r^ la

^ .- .- r- ,- CM■-COJ-CAO-— "-OlA 0\

•- r~- c^ CM <^ ^ vo -d- ro •-

tA LA C3\ CM ■- O 00 I - >— CM<

I-
oCO

Qo

CM
VrOLAlAaOCO^-~vO^^ - LAvC^vOlAf^C7^00r^^ - lA^-00^-r^^rorO-3■^roCOCOC^VO
CM^C3NC;M^^0C0CJNOO0NOr-0NLA0NOC>v0C>O0sC?N^0C0a3OOOOOOCJ\^OlALA'^roP^-d'COT— fOT— cocot— vOCOmvOONf^f^'— ^r^^LAr^vOCOCM'— OCO
CMCiJ •-CM'-rO'— CM -d" '- •- ■— >— CMt-r-r- CMCMi-f^CMiA "-J-T-CMCOO-— ^CMOJ-J-r~-'-LA00r— LA^-r^-vOro-— OOOlALAt-iAJT— C003J-
j-rot— t— roCM(^f*3fOr-fO*— cOf— r-CM'~ roCvJcOt— »— ro^CMlACMf^ '—CMVO-— Or - JJlAONOOCOvOCMOvOCMJ"CjNr-00«— JO^OCMr^roOCMCOI^OvOCOOO
lAr - CM~-r~Ot-otor^l^J3-vOCMroJiA^CAOO'^>OLAC\ONO-3'J-OOiAC3\t-
tAJ-fOOOCMCM'-^-'— O0r - 00\r~0'— ^J-OlAJ-f-r— ■— CMlAOvOrovOOrO

r-roo3l~ - vOlAOCArOO-a'rO'— a'003'r~r^C\'-O00^-CNCM3-r^OroJ-a33-'—03
CMo
oX

CJ

z

VC300 St CO r-OJ-OCMrOt— COOC^OvOCOr■^0 —
■- r^ CM r- r- CM r- CM CM lA •- CM OJ CM CM ■- ■- I—

CC
O
a.

UJ^t— JCMCM"— CMvOI-~C3\J-
rorvjCMCMCMCMfOLAfOCMCMO CM O vo O
CM J CM CM CMV)


>


<


LA GN »—


J-\0<»V0


CJ


ro r- J- m ro


CM (^ CO T—

o

Z IUl O

Z. X

o

X o
I z
: o —

Z CO 1

: — CC ■
: CO 3 .

I CC Z I

: =1 <
1 z I- I

o

I _i — I
■.<cc:
1 — I— (
: CC <J^ .
O —
I s: Q <CO

o<

o

— CO

CC — <
UJ z .
X z .

CO Ul •Ul >

5: CO
o z> 2: > - :CC I

o I

X :

(

O •

CQ i: zo
n o
O

I O 13

I <

■ Z LlJ

; o I-

I 03 3

ceo

1 < X

I o oI o

; X ijj -

I 2: ■

; o o c

z X

I — L

: CO I- :

CC CO (

I 13 Ld ;

; z CC

I (

; -I > :

< h- ■

I - z (

: CC 3 (

00:

; 2: o :CO CO CO

oc CC CC

13 Z) =3I— 2: 2: z z z< <>> >>

: I- I— I-
z z z

I XI 13 =3

; o o o
1 CJ o o

> z z

11-00

I CC CO CO

: UJ

1 CO Q C2

; — < <u- <

CD

t- UJ

< s; h-

bJ O 3
CC X O
O I

I O LJ

Ul z 2:
2: — o

O CO X

X CC
3 O

CJ z z
z —
— > CO

CO I— CC
q: z 13
3 o z
Z O
CJ _J

> <

Ul bJ —
-J Z CC
3 O O

< o 2:

O O Ul

2: 2: sa
CC

Ul <

2: X <

O c :a:

X Z UJ

UJ CC

o > =>

Z < UJ

— X I

CO CC

CC H- O

3 CO z

Z Ul <

CC 2:

>

1-3 5O > >

o< < <

CC 1- I-

UJ z z

Z 3 3

— 00
2: 2: 2:CQ

2:O UJ
Zl-

— CO
CO I I—

CC UJ ijj

32: 02:
Z o — o

X CQ X

-I < I

< CJ z Ul CJ

— z Ul 2: z

QC — _l O —

O CO tiJ X CO

5: CC X CC

Ul Z3 I O 13

Z z CC z z:

O —

3 > z CO CC

u UJ < q: Ul

— -I 2: =3 >

>-l z-

Z < UJ CC

— > D QC

< — lU CC

h- X CO UJ LlJ
Z I— iC Z C3

3 CC a: o 3

o o < — O

2: Z C^ Q- Q-< >

-J Q

Ul 3 Z

2: Ul O <

o 2: CO CO

X o CO

X — o

o 2: —

Z O I CQ

— Z Ul I

CO — 2: UJ

ci: CO o 2:

3 CC X O

Z 3 X

z o

-J Z h-

< > - z

— I— CO UJ

CC — q: o

O Z 3 CO

2: 3 Z Ul

Ul 2 _l

2: Z CC <

C O >

I— o z z

-J < o

Ul C3 2: O
> 3

LU CQ _l UJ

CO UJ < Q

O CO > z

O O o <

CC cr CC COo

O UJ

z 2:

Id — o
2: X X

o o

X I oo s:
z o

— X

CO

CC o
3 Z

z —

CO
>• CC

H 3CO Ul

CC s.

3 O

z X

CC o3 _l

2: <O CC
U O^ 2:

3

-I I-t- 3
CO toz 2: CO

Ul o q:

O X 3

z
_1 o
< z>-

— 1-
— CO z

Q CC 3
Ul 3 O

2: zo

z: z Ul
O O -I
I- H- O

LJ UJ O

I- I- I-lAo

CMCC
C3CO

aCQ
QCO

<>
oo

CJ

oCC
UJ
CL-72-s
J- CM r^ ■- c\j

•- O ■- J o


C\J

o


CO^-r- r^J3-h-f^J-J-C\JOOOOVOlAr-CMOOr^OOfOro»— rniArOVOlACVJ


r~


VO r^ vo o

VO CM r^ CM
z


focM'—ooiAf^r^t— .3"f^r-~iAr~~iA'Ocor~-r~~c7Nr^LAroooc\jr-vOiAyDO
<


>-
y- o

2 Z


00 O CJ> o o


a\


C7^O00C^00C^C^C:^O^-C7^00C^OC3^^^O0^v0OOCJ^0^CJ^C0C7^C0C7^C^


o


r~- (?v o r^
3


O


UJ <


O


OQ-


o
1-


UJU


z

LlI

O
llJ


o-O


o


UJ


z


o


<


cc


CO ■- ro 0N4J-


o


oo^r - o»— -d"C\jcjvoc\ji^'— vor^iAr-^voooiAOcvjooootoi^r^iAr^


ro


CO oo J-


<


J3- f— CVJ fO


CM


CMCC.3"-3"CM»— roJOCMlA'— ^ror-t— ro-3"CMCMVOCMr^»— lACMrOfO


lA


r- O CM lA
a.


X
f^


1 — 1 —


CM


M


u


IJ


W
y_


o


^


d:


o


<>-
X cc
oo


CO


to o


z


— UJ


o


Q 1-

^ or - iAC\j


J


lAroChOOlAf-~r-rO\Of\J'-00lA00CM00C3\r^CM00CMv0OOvOJ-iAO


r -


f^ CM^ ^
<


00


vO r- C\J t— LA


lA


-JO^OLAroromr^r - C\JC0ro\OJ3-rOCM^LArOLA00^00:3"r-^Or-~^


CO


o cvj iAr~
• o


C/5
O
1^


CO

Z LlJ


s
r~
,_


O N<


V> CO
U3 a
— UJ
fO fO OO O *—


O


C-~lALAr-t~-J-00CMOO00C\J>->-lAr - C\JJ-'-v0^OOr~-J-lACM\0f»-i


f -


O CO i-~ CO
s: CO


1—


r- r^ J 3- c\j


3-


fOOOf003'-OCJ\OCroOOh-OJ-'-r^CMOCjNj-C0for - t^r-0D'-


1^


3 lA J (^
Q


z


o lA o r~ o


ON


^rovOC\JJ-J-JvOvOI - '-h-Oi^^'-ror-rDiAJ3-J-iAyDr~^f~-'-n


lA


CO 00 •- -3-
< >


UJ CO


m r^ .— fo •—


LA
1^


00 ^ ro r^
m


oooooLAr^f— •— CMO-d'C\jcoc\jro\c3h-CMfococMa\OC\jcoocooj"0
-


1- <


t— •— »— C\J


VO


CMCMCMCM CMCMCMCM'-tO.-CM(\JC\J'-CMC\Jr-CMr-CMC\JCMCMCMC\I(^co


VO


CM fO J- CM
(/> ■-


< Q
J-
VO
&?


>=o


Q_
o


< o\


o


1- -


UJ
X


z to


}~


UJ u


<
o


z


1— 1—


Q if)


fO ro PO


O


f^OJ" OOOO lA Or^r^lAO'— ro^rOKOOOiA'— 0M30C\J


o


oo m >— CO
< —


UJ Q


ro CM J-


1 —


3-ro^ CM^OCM rn Or-CM^vor^jLAJ" CMCMr-rOiAvOJiA


o


O VO CO VO


t—


Q. _l


S UJ
lA
o
en

tr CO
o


-o


UJ
,—
Cl-


><


1-
UJ


UJ U-

>


z
cc


o: UJ


CO


3 q:


>-


CO <


Q
<


o


UJ


<- fO o in


r-


COV003-0 OO'-O OOO C\J d- CO O O O f^ O J- - OCO o


o


O O ON


Q


1—


-1 <f)


.- rod->-


o


:3- ro ro r- CM .a- J" VO CM ON Jj- JS" CO M CM >- CM lA J- J- t- ro ro CM lA 4J-


t^


d-^ ro
03 s:


-J Q
CJN
0\
\


CMT


— UJ


r- UJ


i£ CO
Q


1—


CO
UJ


s


K


oo


cc


ce z
o


o


l^ o
1-


c^


_i
<
_J


UJ


Q
_l


cc


UJ <
3
s:
1- z
o
<


CO


cc<
CO
< X


Q


o t-
CO
a < 1


UJ


Q- 2

cr: zz cc UJ


ca


UJ O
s; UJ UJ
UJ o UJ UJ UJ cc Z
(Ts:
1 s: s:

> o o
UJ 1- UJ o -J y- y- s: uj z uj cc o
sizs: <ujujzz o >i— < siujx


a

UJ


(/2 UJ
1— X X
OUJUJOUJ ZXEIUJ — UJ X OZ l-UJ Ol—


U-


<e-

cc X O 5: X CJ3 X < 1 O O O S > ZUJ — — S XZZCJ3
en


U-


<


UJ


_l O UJ CJ
UJ O Geo CCX Q-Ot-O <0 U-cCO UJ3Z
UJ


<


(/5>


s


— z z 5: z
1- o UJ X o o - u. UJ cj X — z _J cc o< X c:) (J o —
1-


1-


Q —


<


o < — o —
Z z cc z _J u. o h- O z u- u— o 1— UJ UJ 2: z 1- CO 3:
Z UJ


co


UJ an


z


< Z CO X CO
UJ — <c:!— UJ zz — _io CO izi <c:> — i— cocco
UJ h- UJ <
cQ a.
u- o cc cc
OCOOZCOCCI-UJUJ — COOZCOCC UJUJZ COZ COZ— DO
o 1- 2: -1


\
>


cc :3 o 3>
cc — CCUJ — 2:OC0CC3 — UJZ5 EOUJ_l — CCUJSZCO
30 3
UJ z


1-


UJ 1 z z z
t-=)XCO=)UJXO CC=>ICO_IZ OCOO<£3CO -DOUJ <
1— QD X O


CO


1

cc UJ —
z z h- cc z Q 3; X 1- =5 z UJ or — uj x uj i- o ir o z co _i co _i
Z 1 CO


>


<


-I


< 2: -1 CO >
UJ _Ji3 zz sz!S:> :^ _ii oijz ujiujo
UJ UJ 1— CO


<
o o < tr 1-
OCO<Z>U.U.OUJ QOZll— 00<ZQ-OZ — _J_J(CI-I
o 2: CO —


Q


o


o


X — 13 z
CO o UJ ^
UJ


<


o a: ■z.z:>
UJ UJ X < _i — CO < _i > _i z s — z o o > cc -— >ZI-S
UJ X cc 1


1-


s:


U-


Zl-O o
_IZ Z_1CC(CC0UJ — _IZ(-_IIDOOCOOCOXI— UJCO(rZ<COO
-1 cc


z


q:
-cos: >o


_l


< o >< < o o cc _i cc — < z - s: X z cc o UJ z uj uj o o s: uj x


_J


< o>o


UJ


UJ
CO UJ UJ (—


<


> o 1- 1- > z z =3 < o -c cc ID > s - => _i > 3 z s: s o


<


>ZI- z

1-
cc o: s: zuj


i-


z<zz < < z > 2: CO UJ o o 1- CO z CO < UJ o o O UJ < 3 3:


\—


z -z<


1—


z
3 Z5 Z


o


o UJ 3 o a: 5: s: z uj x o q- o co cc o > _i o — x s: cc h- uj uj


o


o CO 3 2:


<


~~
ZUJ Q O O
D Z U 1—


1—


OQOsrcc >oz:coi- — uj:3iizz_i q. ujco

o o— i-ii— o cor)Qxujcrzo — o<co Qzi >>


1—


O IX o
3 O UJ


Ci_


o
UJ — < CO


UJ


^z _ju.<<— couj_j<co> oo::o>Q-<z<<>


UJ


Z Z Q


II


z
Q CO _J X 2


N


cc < Z < Z>JZ UJ Q — s < cc Q- — cc < Q 3 >>


N


< (C -
<
— 1- 3 O
O51occ:^zzi3ujujoxxzc^ujzcoco>x_iuj_i — —Jujujuj

s: t- UJ CO


>


CO h- < < -i


CO


U.UJCQI— CCOOSZ — Oh-I— UJZ_IUJ_I COt-_IQXCC_l_i_l_J


CO


UJ CO 1— -1


o


w
> to UJ CO —I


Q


ONccz<-J_J5:oz< — < — ujcc-J—ii-cQcr — zuuj — _i_i_i


C2


N LJ CO —1


z


o
< UJ X — UJ


UJ


— 0<UJ_IOOOO<UJ<_IlC_I<UJ — O — OXO — XI— <<<


UJ


o cc => —


<


Ul
3:3:3:3:>


CO


c:coooooooocDC)u_u.u.oxxxx_iza.a.cccoco>>>


CD


CO o o X


Q-


m


3

u


o


>


C3N


0\


o\


o\


Ov


o


UJ


UJ a:


in


lA


o\


o


m


o


_I


N O
1
1


f—
-I


— O


o


O


o


o


1


1-

CO UJ


C\J


CM


vO


VO


o


z


::£


Q 1-


o


UJ


w


UJ <
o
a:

UJ

a.


3
o
o
oo
a.

UJ

00 CO J ^O -3- ro .-


-


NO •- m
r- r- CO J- CO c\j


00


J ON ON CO


>


00 0^ ON ON ON


00


00 ON On On


1- o


»—


z z
Lul <
OOl
D
0:0
bJ
a-O

NO
ON-73-O 00 J-
On ON ONQ
Z
<w

Ul

o
cc

< >-

X q:
uo

— Ld
Q I—

<

to

ZLlJ

O N

CO U5
to Q

— UJ

2: CO

Q

< >

CO

V) t-

> 00

< On

Q r-Z CO

bJ UJ<-

Q I

-CJ
><
UJ U-
>

q: UJ

to <

cj

cos:o o
cd z

u. o
_]

Q
UJ <

I- z

a. <

O h-
o- z
UJ o

ocs:

to UJ

<(-

<

to>

Q —

UJ cc
CO a.Q
UJ

2:
a:Q

z
<toQ
UJ


O

cc
<

X
CJ

toto

z
o

to
to

s:

Q
<UJ to

- >

y- <

< QQ to

UJ Q

s: UJ

CC CD_] to

_1 Q:^ CO

to2:
<O
<UJ o:
N o
— tj

to UJ
Q I-
UJ <
CO Omor-ocONOJ- On
ro OJ CM r- ON NO ■- o
.- .-03CO r-


^


ro


ro


J-


r— tTMTN


J-


CO


ro


NO


t— r-


lA


CM .-


ro


r-CO.— OOOlACXJ.— CM
VONOfN-).— r-1— T— OD

.- ■- ^ - .- oCM CM J- NO lA C3N J lTN

CJNroirNr- .— C?N^ O

r - ^OONOCOcv-) ro

O NO J" NO CO lA NO .—

rOfOCMrorororo OONO .- iTN .— r- o

CM ro .— r- c;n CO

CM CNJ .- .- r-r~ J CM t3NON ■-
NO CM t> -J .— lA
00 CM CM 00 CMCM ONO ro NO
J- LA tA NO LANO t~- lA O CM NO .-

T— .— o NO r- c;n odt3N ON CM

00 JONlA J- 00 O CM
00 J J- O <-oO ■- lA J- CO CO

^ lAO 03 LA ro

r- r- r- lAcc
>
<

X

I

CI
CC

UJz
o
to
_l
o<UJ I 2

s: ce UJ

O UJ _i

X I— to LU

Z O X

O UJ Z I

z cj — UJ
- -is:
to h- _i o
cc z — X

Z 13 UJ CD
O UJ O Z O 1 (J)
to X —I to UJ zX
0: Q.
UJ UJ
I— X

z to

UJ
O Q

o

<r- O
ZOto :
o ■to

o<U-

>o

z

O UJ

tj s:
o

Z X

o

I— z
to <

o cc

Z UJ

— X

>l-

— 3o
o- <

I UJ

to z

UJ UJ
CC (J

o

< 3

o
SCO

UJ

— OL
> UJ

:3: >
cc _i

< —

C3-. to_l o to

< X q:

> =!

z o z

o z

O — LlJ
to OL

X q: <

Q- => O

Ld Z

to z

O >- a:■ -I to

I— < UJ

to > 3:<
I—
OQ

UJ
CDO
OCO Ld — _l

< Q. CC -J —
X to Ld _l CO

Ld — I I

CC -J Z CD Ld

< UJ 1 2:

<Jj ^a: CJ UJ o

I s: X

Ld Ld Ld O

s: s: cr X o
o o < z

X X (J z —
< to

O z X a: cc

Z < I— Ld ID

— q; -J X z

to Ld < h-

cc X UJ z> cr

3 I- X _l O
Z =3 Z

_i UJ to <
> o- s:

I- -i< z

— Ld _J X Z
Z => Q. O CC
=> Z -) Ld

E < -■: t-
s: 2: c: -to

O 2: < 1- Ld

tJ — O- to 2o
J-<

t-
o
I-to

Q.- lTN no
JO Jd-

CM CM J3-CM


CM


d-


r- NO


ro


r—


CM


ro


t -
NO ro


(3N


NO


NC CO


J-


NO


ONo
oO CM
O ro
^ CMct:

Ld O

h- Z

z —

UJ to

tj ccu z

to UJ
Ld O

_i to

< LiJ
> -I

z <
o >

O Z

o

-J o

<

> >-

O h-
q; z

:i: O
IT o
<

CL Ld
Q

Ld <

^- CJ
t- to

3 <

CQ Oo

COO

ois

nO<

I—
oto

ao

COo

oX

oa:
o
a.to
>
<

aa

LU

I-
cn
o
o.to

ato<

to<<

a.>
O

z

<

a.

o
o
oUJ

o-74-O UJ
< X (fl
t— f— UJ


mo


zoo


• >


ui o:


o\


02::3
tcoo
ujc: w
0. li.

CVICM


•- O1^ lA

■- O

UJK


o<


<>UJ


1 o


j-ooooomiA


CO O o o
OOOroOOOfOrOOOOiAOr-OOJOOOOOCMOO


z ct cc

UJ Q- 13
>


^■•-^0 00 ON^O


O fO O iTi Jd-
OCMO-d"^-LALACO^CMLAOOLAr~~CMOCMlAOr^fOLAr^OVO
cc


o o


CM VO ro CM O CM <-


ro »— LAO *—
J3" CM LA lA ro ro CO ro fO ro CM *— t— CM lA ^ -=J" lA VO CM ^ ^ ^
o


or s: CO
o


u o
uu


Q. ir
<

o

UJ


U.


Q
LxJ </>


3 Q


UJ<
Z LJ


o o
bJ CD


<-


UD O O O ro h- O


O^ O O O
OOOt-~vOOONOONOOOOOCMOOC^OOQOC - 00
>


1- Q
Z UJ
L'^ J- o o o c\j o


00 CO ON f^ lA
rO00LALAOLAlA<-lA'-LAO'-OCMC0O3-OO<-r~O'-OCM
q: 03


UJS

o


r - ro CO VO CO C7\


VO LA J- ro 00
LAr - =t-d"covOvO\0(^Or^OvOOr^C3\LALALAiAPOCAr-lA'0-3-
_i .-
<0O


UJ O
HON


Q. ce
o.-


u_
b.<


oz
<


fe«l-


UJ
1 z


cs:
CO o


LJ<
US


oo
o


<-


C3NO O C\J CO


o r^ o o la
U3 - LAO COO vo 00 lA
!>: z


KQ
:3 —


ZUJ


Ch CJ L'-i .-


C\J r- .- OJ
lAi— CM"— f^ CMLAf—
o


ujs:


lA


I—
CO CO


o
LU


cs
Id —


UJ o
13 1-


Q. a:
z —


U-
UJ _l


>-


LJ O


Li-


o


CO
ZUJ


— cn
.-^


to LjJ
H<
U-


LJ


1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17

Online LibraryMontana. Dept. of Health and Environmental ScienceMontana health data book and medical facilities inventory (Volume 1982) → online text (page 9 of 17)