Copyright
North Carolina. Secretary of State.

North Carolina manual [serial] (Volume 1951) online

. (page 16 of 45)
Online LibraryNorth Carolina. Secretary of StateNorth Carolina manual [serial] (Volume 1951) → online text (page 16 of 45)
Font size
QR-code for this ebook


sjoioaia
aaAoOjjOOC^OCO^HCOOiiOC»COtOCO'rpOCC»ft051>-0'— '■rt'iO'^OSCO'— lOSt*'— 'COCOO
t^W^ — <MI>'COCOCDOo:'*CM*t"iOl>-CDcD'— 'OlCOCDCDOCOCDCOCDOSlOt^t^t—— ' GC f CO CO —iC (M CO ^ -^O (M —- C-1SJO;39(a

^HaAasoo'jj-r»OtOiOto*T»ou7»0'^-rocc>r - ^^io>0'^cO'^cO"^'— 'Oiir - '— »c-^Oioor^ir3

C^lCSOC^t^OiO— "CDC^]C^GC'-r-TO:>-t'CCTrC<JCOcDCOOOCOOI>-CS)C^COCOU^
QOCQi— ("^J^-rf— ilOCOMWC»iCOOlO CO— 'OC-TCO— '■— "OOU^tTiC'— ' — OSM'-rr-sao:ioa|3
jaAoofjO>i000cDlr— CO^-T

— o CO oq CO r- CI i^

OOCOCOt^COC-lu^CO— ii— OOOOOC— lOCOascDQCCifMCDCOCOr^'^cO-t'Oai— 'CO
— COOiO'TO't'CO-riC - 'COIOOCOCOCOCOCO'— 'CDlO-— 'C^J
CiCliO — lOOlO'l'—tr^iOCOC-lCO— 'l-^iCC^^O— 'GCdOiQit^CO d — Tf CO (M —. T— CO iC CO -t~- CO CO — ' "GO o^ cs ao


oco-T't^ooocoocQooio - 'OS—- '-riococoOf— 'coco-^Tp-rrt^cocooiot^csi
cDc^— iTfiooicoOio-— 'Oococx<M-^cO' - oO'-'coO'-'iocncniococ-)oC"^ac

03t^"^0i"^C0iJ^O»0O"^CC0C'C^lc0C;aJOi:O0l0iai0i00-rt'(>JC^G0C^lOCD-^
-r — ' — ' <M CO CO <M '—»'-' C<l (M ■n' CQ (M "^ CM --^ d Cd CO i-"lO f-H CM -rro

o


>,c;i 0) 5 m o-jS '^ ••^ ■ S s s

g cu 3 S — -S =«^"St
3 3"ca :« zt cs a rtja-cja^^'d 2 a a>> >


a

rt cs ~ "<:-5;<;<-t;-5;cQ33aK2)cgoOOOOOOooooooaoQQC5QQElection Returns199t^t^ijr:;iooioc*:!»oc<i^-o^-':oi>'CC'— cct^»«cc<:r^cocc^-^^•— t^t^ - r^aiO'— cocDcoc*^?ot^aC'^^r -


Cv] — ^ c^ ^ (MOi— *cocDcT)t^col^-■^c<^ooco■ - ^ftcflO-— »raooc»'rf'»oo<ococoincoco>ni-HO'^'-HOOcoocon*Oit^

-♦iC^lu^OlC^UtPiCOC^J-— C3CCCO-— COOCt^O' - C^lC^"*iOr - U3cOOOCOGC'— coic^?»orc»cccc^. «CCOi^-— CO (>q r- cc ^ r^ CO c^] •— 'iC-^Cr^-COiCrOfMC^-rCO-t"tt^trtc^T^cO'—i''-''-'oo"^c35(^r>coaDiocooio - c^co»r5 0co-n'-rcO'— 'oc-rccooccoQO - rc^cccotOCT)o^cot^c:o - !or-^t^^c^] o; ro 1-H c-icouoi^-rrooosco-T*"'— oi>'C<ic<ji^-CTjooc<icot^oa:c<Jt^':ccccooo5i>-coioin'^ooco»ooo<>ic?i^
T-ic^c^C50co.— Ot^tcccio-— "OS-— 'Oc^'-Hc^ccc<i-*Oir— , - 0' - T— a^ooQO-— 'coo^^occoO(^acococ^l

«"H 1 *^i /vi —, r— ^ /%.! _a r^ ^>-i /^i r^ T-^ ^-1 ?%-i r*", — +1 v^ i-vi K*\ "r+H ("^ i*^-> CO ^^ ("M j~^ ^-^l r~^ ini tr^ co »-h rvi ^^ r~^ m eo ira ^rf p<5 »raCO'— '(MC^'-'OfM'— t^CCC<lCOI>- i-HCOOC-^-— 'uu iti T^ i_j i_^ (ij irg uu ^r^i ui >.

-'CiCCC<I-*Oi'— I,— lO-— 'T— CTSOOOD— 'C0OI~^O00OO(MC0C0C-*coc^-r o^t^co - 'M — 't— co<^^cDcxJOc^c^«5oClOcococr500c^^:Dt^l^-GO-ro-^t^c^aico^nocolnoc<^cc^ - ■^^ - *'^>-cocolO
l0^o^-c^cO"^ClC^s^oa3o:ocO"^c:sc^cclOC5cococ<^050■«coc<^^-■^oco■^^ooccocD"rJ•coc^■^

(>ro" ■^-Ht^'-HT— cOC<)CO^-COGOi:C!C^«— •-HClJ'^aS'— COCO'^C^lCO-^^OOO'-HCO'^OOGOCOC'aCO'—'CCC^'^

C^ T-i CM '-< Cq , '-'

ccincot^c^c^oc-— - o:ircoc^QC"^o - ocoaci - tftotCcn'— - OGCOQC - oocC'^cocsico^ooo-ic;

'MfMC^t^'— 'CO — '— 'ICCOCICOO —CODCOrO-HOCO'/SiOO'-H-— t^CO»0-*''^CO' - C<J-^QOCOCO - COCOt-

ic-rf-^ aicMco»o coco-T cocvii^co-^coc^oa— ' - ' ■— '

■^:r■^o;lO'^^oc^^^CTl0^o^o^-^^cct^GCOrocccO'^lrt'— coi-^-c^iCTii^-rT'cDc^Tcsiftoooi^cooiOoooi^

OOCOOincr^I - -t^CTlt^CO'— t - -rC^tra»OO■GC■tf5CDC<l^f^' - ' - C0r^^O^0QC■0C'Cac0^ - 0C»OOC^C^t^t^OiC0C^l

cDi>'C^i«'^'^c<iOut)C<io— ^t^coas' - co'Oc^'Ot-^ociccO'— "^co-— i<:O'^"^cocot>-i>-Q0':o

tD"c» »c r^'— -— -rcoiOcC'OCGC'ioo]'—!'— ■~ - r^ - -coio^ococo-riOc::' - co-*GCr^coc^cO' - co(>i (mo:<m

- - . OJ — — <M

■,—,1^,— t^, - , - 03co»ncool-t'co^^»c-^uT)Loo-^co-r•^ooiGO»ra■ - 'C;cc^-ail— <^^Oi»Ol^

(MiO-— m '— CTjCO-^COi^D lOCOiO .— 'CSJCOCO-*' COOO >— .-^rfTT (^r^,_^H -— iC^Cvl

CO — -f ^ ^ —

oot^05"^C5coc<i-^cotot^c^c^ooiot^cocot-^oi— 'O'cor^c^]-rcccoc»cocsc^or - co-^»noco
,^t^_-i,_ T— c^ 'McocoO'— .— iooC'00^-ocoioro»o -ran>-i— -rm-f-^c-i— 'tccoc^c^ttsc^-^c<itc-^occ-rcco - coc£Ou:)iooot^O'^cr)OCr^cr:coa;'— oi^cor-r-.c^ocoin-*<©cocooc^'T-—
r^ - ocrio;':DO-— O'— '^cn^ocooClOOcct^■^r^ct^CTJO■^coac^-o^^c^ool>-co■n^•— c^jo^-rt-oiocr-
oooc^lc»l-Hcoco»ccon"co(-'Caocr^ococolO^*'OOcoc<^^'I>■oor-HI>.osc^■^oc^oo5lCc;c^

»r3"rj- -r(^^'— T - coc^CTitccD!:cio— '• - ■-HGC'^Oi'— con"'^coc^co'^oO'-Hc^i'^r-.ococ^c^ - -c<i - — '^

^-oooi<^aoooc»l^q - >ooc<lOco - 'C^o^l^^lX)cc':C' - 'Oco^D•— CO-— cocoocoiaDocOTT^-rroOMio
Oicqt~^ir - »oc^c»ioiocor-.'^c^cocooi>-tC':ocO'^coc^oiir^-^'^o-^oc^oc^-rrc^u3C>ooeocD '-'^^'*^

CO oi^ ^H CO -^ Tp »0 ID CO I>- — ' — • CO C^ -t* CO O^ CO IM CO <M -^ i-H C*« f-* - « -h »— ,-1

"rrOi'-«C<lC<ICO(M - f(MC<l-fC0050-rOCO— ' - HCD»OCOCO — COOOOOr^C005C7iOCO<MOSQOCOQOOi»OCDCO

iX'Cocooi^-ooaC'i^ccioi-^-rcou^c;cor - 'rpQO - ':0' - CicT:— ^co05C<i — co-^toc^r^ost^^^^oco

•— <XJC»^ - lOO^O3■ - 0C00lC'— • - O» - i0 0C''— O'^r^COOi'—'OOO'^eDGOOeDC^t^t^Or^OOOOSCDC^CO

■^ KC> c<ifc> c<i T-H 03 TT CO Tt< CO i— t >— ' -^ CO »c »— ' oi ca c^ •— ' c^ CO Oi <M o< -^ ca »-<"—* '—' •-< <— < ■-t' <— '= ; E?H ^

t/^ a > ^o ci Q^

*^ rf rf flj*-^-^ •-;"O O 1^ C3 TO I— I— ■ -C 3

COC3 :^c 2^

>. ct^-a-o-?! S S a, §^l-irtl^l§lllllgfelilllB
'3200North Carolina Manual^3

a

C
oCO

OS

tH

I

QOCO

os

• FN

u

Oh

;>(

oosjojaaia I f2SgS^"1 ^^1 ^v^ ^^ ^^ /-r*. f^^ '^. *-v^ 1^ ^vi f-/^ __^puotcjnqx1— CO ':o -r CO ■— CD CO d CO -r c^ ■— 4Ccoc^<^


sjo^oaigt^tocococ^'^coioc:=Oi'Tr'oocDcoco-t">(^crsco»f:)icicoer3coGO

COCCO>Oir^COCftCOai(MCDCOOOCOI>>iCOC— icOOOCOC^J^OcDMOC' '-■cQ»o-n'-r wdco-^-— -maau4./a^^ ir2cooior^a5aiCi-r-rc:c5ait - fcDOcococO'— t-oo-1'
UBOinJjj <£r^:f t-'oo co'io -T'- -r -r o" —COCOO-Mi— >COCD»OCOC^CO


QoccGC''^c<jQCc^coco':C!:cic — — '-roc:oo^t — r-r-— c:(MC<i
COCO-— c^icoa: cccjocr-^-Oiocc. — 'Mcx-fc^iC'— c^acccnoOO T— CO iCi -^ ^T)CD CO iri 1— c<j *-"sjo^03ia

l[aAasooy;C - lCOCMI>>t - CO<MCO-r' - 'CO'— 'OCCt^-— 'O-rt— C<1(M»0-^'^COt- to r- QC c: 1 - -r d lO -r t - CI COio - rocd»— co^r^io^ocsjcoI cDoii— 'OOon'OOoic^oC'if:)05iO-rC3iCt - c<)0^cr. cD-rr^co
Bj^j4^oj^ I ^t^— :,7,^oc-ir-c^iot - — -ro-^<:ocococ^cot— o-r»ooioTT C-) -r — c^CO - OO^|aA8soo'y^iOO"— lOCOCnt-^r— ir-H-r-— 'dC^IOdC^COCO-ftOfMOSdOCS

uti CO m -— ' rM fio o OC <M r- r^ rM — > -f c— lO GO t— c^i *— c^ OS — • CD OC

-fiO^MCOOOC-— 'O^.CO'MCC-fCO-— '' - C^OOt>-:DO'](MO:tD-I^
COCOOi-— 'COOCiCCSIcC-roCC^CO— 't^TfOOCN-— "COt - I>.t— COCOSJO:i09|a

uopu^qt— t— c<JCMcoooc^rcoa;cD-r'— '■^•— 'lO'ooiOCTi — oodO —
o-iocoo-iOco-r— ^T-iiracoGOOOO-— <»ra-fco(Oio»o-i"0 Oi
onor-iocoocojcoiO'Mt— ocrjcococo-r — io-*"i~coidc<i:D

CO <M-f-r*^ ■-rco-fc^c^^ cm co-— 'Co -^c^isjop9]a

;[3AaS00^OOlOCDOO.— 'I— CO»OTl'COC5»OC:'OcOOt^iOOt— COCMCJICO
CiOOCcDO— COOOOOCCO'—'^-TiOCCOiO'^r-OCaCiOCMOO
Ot^fMCOOCOiC;'— 'lOCOaOcDCCO-rfiOOCOOOOCOiO'OCqcO

(X)c0O'-ic-ici»ocC'eC'-*'00c^(M'-"t— Tfaico-— •cor-cct—cocosjop9ia

s^uioqxjaAoojjCMcococD-roct - occMt— — CO — ooc: gcoocjco-— 'C-ar— imcc
t— a:GOcr:co*r(Mc:a:t— -— 'cr. r—m^^i— r— — '— 'CCicof>)'— 'O-ao:)

OcDt— 0C'-f'^>-H(rqciiO»O0CCDC^at-^CO— '•— 'CDi— iccioio-^coCM -n* n" -^COCS ^ '-I '-'&Jopa|a
-jiaAasooyiOCMOmCMCO — 00»C— ■003COCOCOCOCO'— '•— aiiCOOCOOiCQ
■^CDCDC^GCCO - — OOOfMOi — (Mt— OCOCDCDQC— 'CDOliCOO-—

coGOooi>.i - coaicoi>.t - '^-t^»ocx: - 'OOQO!:oco-rcoiO'-'i:—-r
t~,-ft-*t - cnao-rcMiccot— CMCM soco-tcsit— 'cocoiO':DO<icosjo:i09ia
jaAoojjTrior—iot— CMCioC't— ciiC-TioioaC'OiOdcoaiOoocoGOCM
-rot— lO^t— "Otoior-O'T'— iiCTTt— CO — i— 'CC'QCaioot—t— C-l CM »0 I— lO »o^.-HCD i-HCO-rt— — ':sjo;oa[aOOtOO — COCDiO'— I'OOt— C0CMi0O»0 - 't— GC— lOO-aira-— 'CD

ooi-ro— iGC-roccDOt— -rcMCMt— -fai-fcoOlOiCMOcocoI—
.— .a:!— -rt— — iCMi>*oc5CDr— t— foC'COcooooict— QC'ict— f■^c^-rrco-r-rcM- CO'— 'CO— i-— '(M CM Ci OlCI CO CM COOo c= _c.-^ &


3 O; m ^ _c>■.= 2 £; s ci S ^-= « ?^ °S oElection Returns201tjojs


uoauqof


— '-— 'fM'—'C^C-lC^'-H ■—CO CO ■—■ <N00


I

w

H

;?;
tJ
o

CQ

OS
O

;2;

OS

o

OS

o

Em

H
O
>i^eyuB^gpAogja^j^aFL,^qSuqivWooguosiiqof1-H CO »C O kO T.t^ CO t^-rfa5C<lt— ■Tf-^CS COCOi— i-rf -— H COCOOO-fi— I OCiMiO'^»OC7i05CSICOt^OCDCDC0' - C^0Ct^C^CT5C:^':D':C:' - C:^C0t>-C<l-t''— 'C^^20-H <M .^C^J .— I r-H05C^OOi01C^OiC;tOOt^aiC'l-n'07C^'^OCOOOCOC^C5CNlC<JCStOGCiOCC>
»OC»C^001^C']^X;CCcOc0COC^CVtiO':OCOC0COcOO'l'^C0CCCC!C*)' - '00t^"^00-f CO (M CO •-"o


202North Carolina Manual^loagccc a:yccc^circ»f5ro — ■icsoc. ooicr. ci^io-ro — dec-C^ — DC (M -T<—• d — »i^- -T CM CI n :c T o

? -r -r »c O »r? T— oC^j -M — .— -"■ — lO — 'U()SUi;0(' I


CO <M f— ■ -^lO C^l ' — ^ I - ^-■^ - -^ •-' ^ *-' lOn3
oAaju^^lf;


•ot^-rcc - ''— ' — oioIpAOfI


00


93


.2
'•3

c
o

u

o

V

k

o
O

oo(Xia5(jBgO CO tP rf o :o t-
co CD -* ^:i -r -r
(M - H —


^qSuqiVnoosucsuqofOOC-rOOGO'MO'— CC-^"^OOCSI»COCOOC5GCCOi-H,-iGOCri'^
f^TT'-riOOGO'^'— >iJ^iOC3i£>.05GOK'5CT^<:D'3iGOrO>0'— 'C^TO
■^OiCMCDCO-— ' GCt— — TO'— '00-^-+''— ' CO1— '-fC^-f'— '1— •

c-i c^i — —■ — > -r C'l — f— •— '-* CO r- Oi n c^ CO
-r c; >— I -^ o -^ CD

CD CO '— t (M^ci - C3t-^'^cooic<i'rroico-^ocDi-*ooit - oO(r>co^*'-rt^C73<aD-r^^t^c^coo
to-rocc»coQOCTicooi'^c^-^cooasas-^ccas-^' - -cooco-— »pco'OOc^i>.csi

cOC^l-^'^05CMCOCM-ri>.COCMCOCD-r<:CI>-0'-OOOt-^t^^C:iC7iOl::r>0:-_'rO — ■r-H M -— ' -^ -— ' '-"■* -— CO CM '-^ —iO c^i -r oc oc ■M -
— GC: CO ID ci I - :r-
t- ^ ic t- c:i -*' -i-oc:iOC2CM-fc:;-ot - oc-r'-*-rcOQOOo-roccoco^io-^-3'co
— . ci-r'^ccci-— coco-Tf-fOO'-H-rcoco ::.'^0'Oooo-igc-^ooc3
'^r-o;'— •C'-rcMt— [■-oocDCMCMcM'Mcooo-t'OOi^'f'^t^f^^co»c c^i •— -r — Irvi^CC — -^ ^—,^00o— O '_ obCc= g?3 :^ rf cj o .-= 2SSElection Returns203-:rc<i'^t - c^c^occ^ieoiCascDa>OoaiOi-^o?cr^t^GOoic^coocco-r - »on'Ooooooo:^- CO > - ' - c-a — 'COiM-f'T^COC^' - ' - .—— c^ in ■— — <IS


c<icD-rt^cot - »oor^-T'0»o-r-t'.-Ht^
- _ -»OwCOco-r'coGCCMoicoaoocc^c^oi'— 'OCUDO^iOiOwCOCO-5rt'(XOT-icC-^-^aiOOCCO'^T-H-t}<.-HOC^CCC<IOCO'— 'CC-rfOOC^tOi— •OiOO'— "OOO

a .-i .-. ^ c^a c<j CO - ' M M r^ (M T-1 ,-H <M ^ ^ (Mcocci^ cs cc ^QCcoeOcocoot-^'-Hai'rr.— tt^i— (U5i>.?oio»occccos>— •oc^cooi'^ricoOi-Hc^irococ^ootoc^r-.

•^ CO »0 C^ -^ »0 — ' C<1 CO "^ -^ C<l I>- O; CO 03 C^ t^ C^l CO d CO CM C<J CO O '—''—' OJ 0> C^ WD — ■

- I T^ '-' (M 1-i MI-"
I■^"Tpoc^-rrGOOtooco-— iCDoo»ocoo;coocfiooccc^icoco-^oic<)coc^iooococ^oooasr-t>. i oo
r^oascocMCii— ifM '-Hcoi>-i-Ht^ - iocoaicOfM'— 'co-— 'co-— iio cot - -rj^t^if3 Tti.— los \ oi|>.i-Hioc0005CO'n^tO"rt<n'OC^COiOas<M"^'— 'aO.-HOOGC'Xi»f5I>-t^O'— 'CDiOCO"— 'COGOCOCOOl

cococococoo-— 'OiC50ooo:>r - r^c^io3oO"r«t>.eDrr'(>jr-cocO'— ■t - -rrotoasf— i-^t^oocoo*-— '

OSOOCQC^JC^iOCXJCOC^liO'^OOCOirDO-T'— "i-H.— i| - COC^00COC0C0f>lC^»CCOC^iO'^O:C0COiCC0


»0 <N OJ C^l .— 1 .— I .-H


O r- 00 •+! CO
CO O iC o o

■-H (T^ -r -— ' 'MClCOtMCOCOCO^fOC^iOT't-^iC-^-r — C<lcO'— "OOCOC^CqcO'-C'tCO'tOC^COC^

o^cj-^QOt^i>-csiOiw''— •'rit - -rco-T'cO'— '-roooc<ioi>'COOoioc^i:oco-+'[-^
cciooiC^co*Ci— i>-oc<j»cioc^)-r»ociC4»ocioO'— ' - rcooocociiot^ioc^aiQO ■rr —ICO -— '-—HCO-— 'C'JCO'— r— - IM^ — 4 >o


a ■2 -^" B


° "aJ^S >..S II•2i3
o■S c^ i-


S g 'V^ 13 04 A » A A

*" W .-_ »-^ '-^ >-_ •-_llll^204North Carolina Manual8A1SS9JH0JJUBoqqndajjIBJOoraaQ

MODg JJ3H w•— 'C^i-— 'CM— t^io coaci^r-i:Dcci -— c^oco-r '— -rooro— -— cDioT^ GOWiCO-^ —OC - H CSI ^ —


C^<M(MCOlC — lOtMrOCSI — t^ococcc^^-'^cO'— »'-'[•-. cckcr - -'QO

I

00I— I
H

;?;
o

O
"^
<A

;>
o

o

H
O
>tm.ii[qnday' - cct^crjcDOcc-fio-^'—'Occ^rcQCtocci'— •CTitoiO'— -r-
cc'-HOiot^:r:c^':0'— -fT— -r-fc^iocoof^ccor-.r-roc-i-
cocicoco-rasGC loosos-— 'OO'Ti COCO'— coio rM-— ic' -^ CO -r CO -rr iO

• O l^ C5 — CO
) -T CO C<1 O^ C^-M t- CD CO "T '— 'i^ c<j rM -H CM — '—I


o-r — -rQOOCMco-^iOQOc^?oC'a:coiC' - co-i- — OI - -0— 'c^j-riOfMoitc
o-icocc-rco-— i-rcoi>.'-HCO'^r - o»0'^io-rcoacoacio-rt— -^CMi-t— cc
-t'coccio-rGccoc5-T'coi: - coo-^t - »ooc. -^i; - >»oc<JCMcoio-^i>-T-ici-rcviai c^j •— ' CO -r■rt'CMCM'M— 'OC^iO;.— (OCOC^ - '.-HCCiO'rr'^C'r-iuTioiiqiidayoicocr;cricc-rcNiico:»o»0'Mi*— oC'CioocMC^-rrcot-
co-— 'OfMi— ii-ir- COiOO'30-fa: lOCMcOt— to

cocM'— ' -fCM — r-.-f"c<i'M T— ' lO— 'CM .-Hi—— '-THiociCM-fcococM-rt - i:o

— ■■ - t - O ^- Oi CO iC t— CT: — <

-— cor-o-ioo CMcccDuoiqSnojg— 'co^c— ot-r-CMt-or'-.-^oC't^coto-^cot - .'— -:*'cotocot^i>.t— i:ccoo
oc:i!:ccM — t - cooo— 'Oooco — Gcaioiooicocooc-i^oo-i^io-^'ac-^ai
cot^a;»occ— -rocritoiiOcot-~coooQCc<Joo-^»ococooc — o-f — oi>-— o^.— -r-r— 'loccCOCM—i-t^CO— '— 'CliOiOcO— <>— — 'CMGCC^COQCCOOC^i-^CMtOO'— 't-^Ot-~rf-fC:i - t^COGC-r— ':CT'CM!:C — CMC0-^=CC0tr30CCMi— oo-j-occcoCi"^tO^CC<l — lOCMC^COt^— OiiO-TCO — t - CMCO T-CM - " .-tCMMOt-^tOOlOOcDiO-'-^OCTSOOCOCMO-^OcO-HiOiCCMCOOi-rtO — O
CCr^ — I-^O^COCOOO — COiOOOO— DCI^OCCCI^CMtO*— COOCCOICCO
~ ~ "OCCCO-^— "COCMOOO— 'Ol^'-HCOOCCOCOO-lCiaiCO-TTiOCOOsOAaojja ^P'^IO I oocMCM-f"»o injcococMcot-^OicOr-icoc^iajcocot— >— oicotOr- ''-«Qoc>3u^aijqnday00t-(MC7itOOiOu^ClO— '.— CM»0'— 'C^-^OSOS-'^CD"^— •COOO'-Hr-QOCMCO

t - -^— «o-*iOo;'rrcoi - GOoor^co»oooooi-^'^occooocococMr^cMt - -coco
oooccMcr^ooo oocccMCiiOt^ t-.— "oooo^- CMODt-^cooo -r'<^':r)IBJOoraaQ1-* GO -^f CO CO —lO CM CO T-H .— .r-.T— »ooQC700— -or— ooot - »oococc^-t - co^ - 'cot - ^:r:'— Tt't^cooc
o-Tt-coiOOcoc^-^OiCO — Cia;c:>-riccMait^co»Ctco-r':o-^a:t^cMco —
oa:C5CMi - o^'— '^1— •aioo-^oai-rraocO'— 'cococO'-ii— -^ot^coco"^

00 CM >— ' -^ -^ .-I 40 CO CM CM CO UO 00 iC CO '— 00 "^f^ CO *-i i— i CO lO -^ lO ^^ »— ' 03 CM


OO-rOO-^-rrC^OCCOC^COCOOOQC'DC'COi— 'CO-^O0CMCMGCiCc:C— -ocr-o-f
ZOIO — OOidCMCOCOiOClO-^t - — CMiOiOGOiC— ■ — t-tOt-CO^O — CnOO
1— CMCMuOOiO'— ■'— -X'^'^UOaJCC — l>-'-rOOO'— tOCDOC'CKiO t - CMt^'jBjaoinaQCD CM "— ' CO CO CM .-I r-. -rH -rf iO COI>- CO CO 1—" CO CMOOOC'COI>-— <CM!lC»0-fCOI-^ — -rOC^)t^ClC<IO"^^-CO.— '"^CMOOI>-COCO

oco-r«ocsoocoQC30-HcrjTraioa; — toioio-^oo:oic^:D'!f'— oGi>-cM^o

CC-t^COCMO'TPO'— — iCMCOOOCiO'^Or^Cir^CO — OOS-rTOr^COCMOCMiC-Tt' CM CM 1— ' W5 CO »C CO CM — lO CO C<I TCD CO CO -^ —o5-H S

1^


■3^M— ' -: ' f^ fl <i^ "c€ ^ <€Ss?a o c3-S-a

c


=3 a oS >■ a3 E^ Cssaaaisd isj=j=j=^^ o C 3 3 s a «Election Returns205OicO'f'*' o— ".— I ,_H,— if^ •— -c^ CO'— aocoiOc^'-H-rt<'^cxit^iOi-'corrc^)Otoocc4cai'-HQOiocDr^or-.M»noi>.' - o-^oc;rc"^C50oooc^^
■rrcccicO"^cD'^05ir3»0':ooocoo-t'aOQC-^-^ccr-t^cooiGCOCiOO«Di - -cc'»co;cccoc;OtC-r*-'o - ■ c^ -^-^1 CD -M -H c^ _■GO< - 'aoocu^iccoiot^?DOc<iOicocoo^C"^t-^o - 'Coas'— coi>-i>-ai-rrciio»caocsot-^ooecot^tD'^OOCOC^CDOOr^QOcOOiOOCO'^OOOilr^uDO'-HirO"— "'— '"^»OCDOC*DC^<3'CX3t - "^GOI>-CNCDaiiOCO'— "^-^o (M c^j -rCM »0 CO — » rM .—I .—Ib - CicDc^aicoc^c^cv5Tra5t-^QCc<iic - 'C<icO' - iOcccooc^cca5ccoi»0"^c^x>cscoc^io<a3ciccc^

ocococ^^oC't - cc■-Hl - «(£;c^cDc»ai■^cot - ai005l>.^-t - 05col>.t - "^c»c»co•-H"^oco

coc<i'^CJt - -coooO'~H'raiocDcccDCT=ocr^i-^"^r-ic^r-H-roii - ooc^'-Hoi'-HOii>-oococ^lOCOOtOCO-*'.— '1— «CC(M'^CD«Dt^-^'-H'— Ioc-:}'Qo.-<cCTr-;rc^»c<J-n'cccod CO l>- Oi CC C^ CC, - " C4 .-tcsc^as5Dcccoic-^cocooc^coco-rrcooooooaiOi' - r-t^iccicin'-T'Oic^coO'— tcO'^u^'— "co-^OT
Ot— iccocooocot^-— coccooc^iT-H'^iOoicocot^t-^iO'^'^cooot^'— •'-Hc^i!C>c^Oi»cor^cDcoccc;c^

■'-<O0T-.0Or-.OO O'— ' OO-— "C^C^CO (MCOCOO^^-^C^OC^iO '-""^C^t— COCCt^ .-<00W3C^.-«r-.(M — Tfr-i - ^ ir:)(M "^ CO ■-' C^- ic^c^"^coGor - - ^-^ccoocoQOco^-oc^i'-HOO'^-'^cooococ:'r-coiocooooiocooiO'— 'oo-^(NOiot>-Oico
Oi-rooO"^»o»C':oc<ic^i>'0^rococ^cK"^'T'OC^'^ioococ^'rrc^c^oooocon'00'— icocooocnocO"rrc^
cooiO-^»Oi - c^c'j05GO<:oo"^c^'^cooor - ic^iioi^cooc:>050c^»r5cot^coO"^c^oir^c^t^coTrc^'— lOOi^^Cji,_H,— -r'C^Ut)^-OOC^OOiO"^OOT— .,— .OsiOUtiiCOOC^L-^t^OOO' - i"^OOi-H(^COCOOiOiC£^CDQOCOC^

-— 'OcO'-HioOOcOOOO-^OiOn'OOC^CTsO'^^^COCil-^C^'— tO:>iO'— 't^tOC00iCCC^-05O■^00t - •C0O^-••-|■^

t^tot^-Okrst-'-.cococ^ooc^c^c^as'— >'-<coooo»0'-'Ot-t - rcr-c^c^cocoiooococo<-*c^ic2oocccO'-'r - oit -■^rl coco-^-:f CO to •-«CO lO CO CQ C* «-i 1— IiC - ^-— ■^C0' - »0C0CQIr^C^ClC0'-'<DC'lt^OC-3»0-rc0'— 'OCOOOt^OiC^Ol-^TT-— (■^CO0OCDiCCOCOCC*CCOiC^^
CIt— 'OOt^CO - .'— >c£30SCOCOCCCO-t'C^'— I-^C0»0I-^*OC0C^OC^lCac0C<)CO40(OC^C0Cr;0C-^n"0iC0C0C0CC"^
»OOCl-^00-Tt^'^"T"CCODCOCO»0 - iCi'-'t^OGC»OiC-r - >C2C^'-''— iCni'-H-rrOCOCCOCr^'^i-^^

lOOiicc^'^iO'— <'-<coc^ascDooo»oc<j'-''-'as'-rci'— «co»o»ocococo»c-^'-<cococDcDcoojco»-'ffoc^'— ic<i oo o<

1-1 1-1 r-< (M

Oi-^t^OOcOCOOTti'-<C7lCiCVIOCDO - <COC^OOOC^JC:iOCOOi' - 'COOOCOC^I' - <05»OQOOO-t'r-.COC?Sl-* 3-rt»0'-«r-

OiOOOCO-— «CQC0C^ - ^00C^C^liO0CO100OC0G0r - iX!'— tU3C<J-— 'COC^r-OC5»Ot-OOCOCnC^CSIOiiOCOCO^

1— COC^OC<I<M CICJ t-^C-lt-^OifM T— it-^O0G;<— .r-COOOCOiO mCDC^fM-^COt^i— 'C^Ot-^-— I*)— .cocvi-^

— iMiCiOi-1 OC^'MTT COOJ-^ COtM-^Cl'^COlMC^ r-i ^i— ^I-^00i0'TC^l' - '^Or*OCD0^c0t-^U^Ir-0;C»t-^<^'— '■—'OOOt^iOCsiC^lCOC^CTs-t''— t-~CD05i— 'Tt^
lOOOOiOC^OiC^lCOOOn^iOn'C^CJiCOOOt^ClCOCO'^-rOcC-T'CaCDt^CXOt-^aiC^C^ICOC^U^Cn-rfi.— iCTJ«

-TT'OOiO'^-'t'CM'-*'— "COfMOOcO'lOcDiO'-i,— t OO'rraS'— ifO-t-^COC^CO'^CrS'—CSi-rtt^CCCOOJC^i-tCO'— '•-tC4t>-C<JO■^05C0lOGCOC^0005CD■-HCD0l'-HC^"^cD - <C^C0'-^l:0^-C^(^^00O(^^C0CC>■:0lOC^CTlO*0»OOOOOOO^0
»OC0003'-HOi^OiCOC^*Or - '— '•-"t^C^JOOiOOO'^Ot^C^iO"^»OOC^t-~'— ■l>-tCO0CQeD»C'^'— ■C'ir^OO^HCOTT
lOOi'n'OOn'CDC^i— •»OCO-rcO'^OiO' - C^'^t-^COC^CO'-^COt - U3ii:^COC^COCOn'' - 'CO'— ti— it^OOO"^!^»oco t - •-'CO l>- CO C^ CO -■•— ' - "C^COOOOiOOCi— lO^COCXCXt^'-iOO'— ■C<105C0'— '-rrOiOCO-^COUOOaCOiCOOi— <COiO'^COCQCSOOr>-'ViO^OO

cor-cDt^i— '■^iQiO'n^coc<ii>-'-Hcoooooc^c^couDcoc<i'— 'u^o-r-— >OiO' - '00»o»oiooao<Ncc<c[-^'^ooc^t^

COCDf^i— (1— tCDr'-OC^lC0»OC0C^G000C^C0t^»OC0C500'— •aiiCiOCOC10DC^CS*OOODCD'-*'^'^<^C-»*f5QO'^C^*00
CO CO -n* T-1 CO 00 T-t CO •— 1 CO *0 n* -^ CO 1— I -— « CD CO "3 C^ C^ CO !M -— ' C-l CO *0 C^ CO ■'T "^ C^ •— i C^ i— i C^ i— i .-« iC •— •C.-S JiEgo 2= S S

oooo0) 2 X

c o «■a o.i?S C4 O CJ

OOWWKKWa
■ a o

■ ^ o *-* •
<y a^"a3 w 52 CO

^-o-o-^ 9 2 ,;


Q O — -^ •"be
— 3 ■ -

a a -■a '=^

rt S • ■ o «ai eg cu u su.- u u eivOa-CSHvv 5. ■So206North Carolina Manual


uBoiiqnday


iri -^ -^ -rUDCO ^ T-H c^


i— <coi?^o»ocoi>-iO'— 'COCO-— '»ooC'»o» - »o<:Dt>-oO' - *ii^co-pr^T3

c
o
o00
••*
OS

I

00

O)'■3

C

o

u

o

u

%

O

ooUBOiiqndajj0:>OiaOGCiiOOO'^«0»OaiC^OS'MCOOOOiCtD— — 000500

00 <M lo -rr lO *r5 (TO n* •— c^ cs co -^ Oi -^ m^BJOomaQcoc:;-r!:Dcocot^iooooo-ro— lOoocooicccicccDCiiooD
OOO'— ccit - ocot - a:oic - i»or-cococccoooQOicc<ico<MO
"^coc^i"^aitooccicai»0'-'0»ocoooorrt - co^^cDT— i-^ccutioqqnda^


uojijSnojgUT;Di[qnd8y
mossug uiEjuiy^■EJOoniaQ
AaoH H ap^ioC^l CO CO »o■n^ CM n' •-" (MC<ICCOOCCiir^C;tDcDcOiCCiCiCOC5t^OOC^':£:Ci'~-OOC^tOcDO

c^ic^c^cC'-— 'Oir^ooC'COco-rt^cocoiniOid— *c30cci>-oco

'rf-^CMOOOiOOiCO'— 'OO-TC^OOOC^t-^t^t^t^— icoo-ro
OOtOOSi— tCOCOiCC-ICC-^OOC^CO-— "CDtPOOCI-— 'fOt^-r-t^COCOt^-GOO-— ■'MCOi^jDOC'CnGCOC'— 'Cr-COOC»OCDCO — OOiC<ICOOO
-tiOiO-n-iOC^-TCOt^tOCO-— ■CrjCOtCt-^fy2C<)X)r - COiOCO'^t-^,— t -;r CD lO IJ^■^ CO lO C^ — ICO C^l 00 «— ' -oco-rict^t-^cco-— icoaiOiMcocio-— "C^ooi-— c^icc^joC'
,— ,— _ c:jioco»ocioc«cooiococ:oc't - '— icD:^if:)'M-rc;oo

OOil^Oi-— '-rC^OC''— iQCOOOOOi'Mt-^— -"t^t-^OiOC-JOOt^u:)t^iCOlOOOCiiOC-'lcOCOOOCMcr^-COif^C^'— 'COCDCOiOCMCOimoqqnda^05' - cot^"^oc - '.— '-^loon'oo-ric-r'— 'lOicoiosoooo-^ca
CD CO -f -^ -^ -^ <>» -r -— ' >— ' c^ CO T-t CD CO oa^■EJOOUiaQ1— lOst^O"— <0003CO»0»0"— '•rrcOOt^»OOiI>-GOcDt— OOOOiC<)

oo-TC^Ci'^Cit^ooscD^oococo-rc^iOOcDr^ - tcvit - ioo

COr-Cl-t-OOC^CDcDt^iOiOCOiCOOr^OC'-Tt^cDCOCOCDOlC-CO
t>.-Tl-.t - CSOC'-T'C^lCCOt— Cvi(M iOCO-rC^— <C0OiC»0(MC0nBOiiqndajjOOOt^CO'<:r'— 'O-— •iOOiO*OOC<IOOiOa:cDC5C^MO'^'— I—- iiO

oot'-co'— 'CNoacD-^o-cDOicO'-'cociaiOcoirsoi'— '03io-rr>-
as-rooi-^oii— '.— ■cO'-^io-fcoo-^ioooc^i'-'Ot-tocotMcD-^CD .— « 1-H -rr CO lO »0 ■^ CO CO C^ CQ '-«r-l (N CO t^ rIBJOooiaQOCncDt - -^<MOcDcD'-rOOiCCOOiO'-HCOCOOOCiOOCD»f5-f-^
cor - - 'COC^-— "lOCOtM-^t^C-.t^^OlOiOCOCOOlCOOOCOOi— <

iCcooocDcocoi>-ooO'^cDooosir3Tr'0500coO'— 'r-.iO'— 'CQt^»f5C0»0'-*"C0iCC^(MC0C<l"rt'i— li— (COC^'— iC^i— 'CO-^COTTi— iC^o

o3o.9 9 9t^ o n

=? M S'3

>

zD ii a
B C O
ai • —J3
o


Election Returns 207

VOTE FOR STATE OFFICERS IN DEMOCRATIC PRIMARIES

1940 AND 19441940

FOR GOVERNOR—

J. Melville Broughton 147,386

W. P. Horton 105,915

A. J. Maxwell 102,095

Lee Gravely 63,030

Thos. E. Cooper 33,176

Paul D. Grady 15,735

Arthur Simmons 2,058

FOR LIEUTENANT GOVERNOR—

R. L. Harris 150,661

W. Erskine Smith 127.522

L. A. Martin 76,861

D. L. Tompkins 42,672

FOR SECRETARY OF STATE—

Thad Eure 274,408

Walter Murphy 137,598

FOR STATE AUDITOR—

George Ross Pou 262,870

Charlie Miller 127,600

FOR COMMLSSIONER OF AGRICULTURE—

W. Kerr Scott 252.912

C. Wayland Spruill 157,933

FOR INSURANCE COMMISSIONER—

Dan Bonev 266,974

William B". Oliver 122,1071944

FOR GOVERNOR—

R. Gregg Cherry 185,027

Ralph McDonald 134,661

011a Ray Boyd 2,069

FOR LIEUTENANT GOVERNOR—

L. Y. Balleutine 181,002

W. I. Halstead 59.2J6

Jamie T. Lyda 18.9-1"Online LibraryNorth Carolina. Secretary of StateNorth Carolina manual [serial] (Volume 1951) → online text (page 16 of 45)