Copyright
Robert Howard Lord.

The second partition of Poland; a study in diplomatic history online

. (page 57 of 59)
Online LibraryRobert Howard LordThe second partition of Poland; a study in diplomatic history → online text (page 57 of 59)
Font size
QR-code for this ebook


Musea Krdlovstvi Ceskeho, lxxxii (1908), pp. 40-66, 241-250, 436-

454-
Kalinka, W. Der vierjahrige polnische Reichstag, 1788 bis 1791. Aus dem

Polnischen iibersetzte deutsche Originalausgabe. Berlin, 1896-98. 2

vols.
Ostatnie lata panowania Stanislawa Augusta. 2nd ed. Cracow, 1891.

2 vols. (The second contains very valuable documents.)
Klotz, Justine. L'CEuvre legislative de la Diete de 4 Ans. Paris, 1913.
Konopczynski, Wladyslaw. Polska w dobie wojny siedmioletniej . Warsaw,

1908-n. (Forms vols, vii, viii, and xvi of Professor Askenazy's Mono-

grafii w zakresie dziejow nowozytnych.)
Korzon, T. Kosciuszko. 2nd ed. Cracow, 1906.

" Pocz^tki sejmu wielkiego." In Ateneum, 1881'.

W ewnetrzne dzieje Polski za Stanislawa Augusta, 1764-1794: badania

historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. 2nd ed.

Cracow, 1897-98. 6 vols. Zamknie.cie. Lemberg, 1899.
Kraszewski, J. I. Polska w czasie trzech rozbiorow. Warsaw, 1902-03.

3 vols.

Kutrzeba, Stanislaw. Historya ustroju Polski w zarysie. Tom I. Korona.

3rd ed. Lemberg, 191 2.
Leblond, M. A. La Pologne vivante. Paris, 1910.
Lehtonen, U. L. Die polnischen Provinzen Russlands unter Katharina II in

den Jahren 177 2-1782. Aus dem finnischen Original iibersetzt von

Gustav Schmidt. Berlin, 1907.
Lelewel, Joachim. Histoire de Pologne. Paris, 1844. 2 vols.
Morawski, T. Dzieje narodu polskiego. Posen, 1875-77. 6 vols.
Niewenglowski, D. C. Les Idees politiques el Vesprit public en Pologne d la

Jin du xviii e siecle. Paris, 1901.
Olszewicz, V. " L'fivolution de la constitution polonaise." In Revue des

Sciences Politiques, 191 1, pp. 610-619.
Pamietnik drugiego zjazdu historykow polskich we Lwowie. Tom I. Referaty.

Lemberg, 1890.566BIBLIOGRAPHYPamietnik trzeciego zjazdu historykow polskich w Krakowie. Tom I. Referaty.

Cracow, 1900.
Pawihski, Adolf. Rzqdy sejmikowe w epoce krolow elekcyjnych. Warsaw,

1888. (Forms vol. i of his five-volume work Dzieje ziemi kujawskiej.)
Sejmiki ziemskie. Poczatek ich i rozwoj az do ustalenia sie. udzialu

poslow ziemskich w ustawodawstwie sejmu walnego, 1374-1505. War-
saw, 1895.
Piekosifiski, F. " Wiece, sejmiki, sejmy i przywileje ziemskie w Polsce

wiekow srednich." In Rozprawy Akademii Vmiejetno'sci w Krakowie,

Wyd. hist.-fil., serya II., xiv (1900), pp. 177-251.
Pilat, Roman. O liter aturze politycznej sejmu czteroletniego. Cracow, 1872.
Popiel, Pawel. Powstanie i upadek konstytucyi 3. maja (wedlug dokumentow

oryginalnych). Cracow, 1901.
Prochaska, A. " Geneza i rozwoj parlamentaryzmu za pierwszych Jagiel-

lonow." In Rozpr. Akad. Umiej. w Krakowie, Wyd. hist.-fil., serya

II., xiii (1899), pp. 1-184.
Rembowski, A. Konfederacya i rokosz. Porownanie stanowych konsty-
tucyi patlstw europejskich z ustrojem Rzeczypospolitej polskiej. 2nd ed.

Warsaw, 1896.
" Reprezentacya stanowa w Polsce." In Biblioteka Warszawska, 1893 1 ,

pp. 1-40.
" Stany Rzeczypospolitej polskiej w znaczeniu prawne-panstwowem."

Ibid., 1892^, pp. 417-441.
" Studya nad sejmem Rzeczypospolitej polskiej." Ibid., 1893™, pp.

288-311.
Roepell, R. Polen um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Gotha,

1874.
" Zur Genesis der Verfassung Polens vom 3. Mai 1791." In His-

torische Zeitschrift, lxvi (1891), pp. 1-52.
Schmitt, Henryk. Dzieje Polski xviii i xix wieku. Cracow, 1866-68. 4

vols.
Seraphim, August. Die Geschichte des Herzogtums Kurland (i^di-i^gf).

2nd ed. Reval, 1904.
Smolenski, Wladyslaw. Konfederacya targowicka. Cracow, 1903.

Ostatni rok sejmu wielkiego. Cracow, 1897.

Pisma history >czne. Cracow, 1901. 3 vols.

Przewrot umystowy w Polsce wieku xviii. Studya historyczne. Cracow,

1891.
Smolka, S. " Geneza konstytucyi 3. maja." In Bulletin International de

VAcademie des Sciences de Cracovie. Comptes rendus des seances de

Vannee i8gi, pp. 35°-354-
Sokolowski, A. and Inlender, Adolf. Dzieje Polski illustrowane. Vienna,

1896-1901. 4 vols.
Solov'ev {German Ssolowjoff), S. Geschichte des Falles von Polen (nach

russischen Quellen). Uebersetzt von J. Sporer. Gotha, 1865.
Soplica, T. Wojna polsko-rosyjska 1JQ2 r. Tom I. Kampania koronna.

Cracow, 1906.
Studnicki, Wl. Sprawa polska. Posen, 1910.BIBLIOGRAPHY 567

Sulimierski, F., and others. Slownik geogrqficzny krolewstwa polskiego i
innych krajow slowianskich. Warsaw, 1880-1902. 15 torn.

Szujski, Jozef. Dzieje Polski. Cracow, 1882-94. 4 vols.

Waliszewski, K. Potoccy i Czartoryscy. Walka stronnictw i programow
politycznych przed upadkiem Rzpltej, 17 35-1 763. Cracow, 1887.

Wegner, Leon. Dzieje dnia (rzeciego i piatego maja 1791. Posen, 1865.

Sejm grodzienski. Ostatni ust§p od 26. sierpnia do 23. wrzesnia 1793.

Posen, 1866.

Zaleski, Bronislaw. " Korespondencya krajowa Stanislawa Augusta." In
Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Pary&u, rok 1870-72,
pp. 147-402.

Zywot Ks. Adama Jerziego Czartoryskiego. Tom I. Posen, 1881.

HjoBaiicKifi, R. rpojrneHCKift cefiirL 1793 rojiy : nocjrEjrHiit cefiMX PjKeiH-nocno-
jihtoh. Moscow, 1870.

Kap4eBi>, H. Ea^eHie IIojiliuh bt> ncTopa^ecKofi jraTepaTypi. St. Petersburg,
1888.

■ HojibCKia pei})opMU xviiiB-BKa. St. Petersburg, 1890.

IIcTopHHecKiii oiepKi noiBCKaro ceflsia. Moscow, 1888.

KocTOMapoBi., H. H. nodTEjiHie toah Piia-IlocnojiHTOH. 3rd ed. St. Peters-
burg, 1886. 2 vols.

(c) Works Relating More Particularly to Russia

Aragon, Louis, Marquis d'. Un Paladin au xviii e siecle. Le Prince

Charles de Nassau-Siegen. D'apres sa correspondance originate inedite

de 1784 a 1780. Paris, 1893.
Askenazy, S. " Przyczynek do krytyki depesz M. M. Alopeusza." In

Kwartalnik Eistoryczny , xvii (1903), pp. 530-543.
Bilbasov, V. A. Geschichte Katharina II. (Uebersetzung aus dem Russischen

von M. v. Pezold.) Berlin, 1891-93. 4 parts in 3 vols.
Katharina II Kaiserin von Russland im Urtheile der Welti iter atur.

(Autorisirte Uebersetzung aus dem Russichen, mit einem Vorwort von

Dr. Theodor Schiemann.) Berlin, 1897. 2 vols.
Blum, K. L. Ein russischer Staatsmann. Des Grafen Jakob Johann Sievers

Denkwilrdigkeiten zur Geschichte Russlands. Leipsic and Heidelberg,

1857-58. 4 vols.
Bruckner, Alexander and Mettig, C. Geschichte Russlands bis zum Ende

des 18. Jahrhunderts. Gotha, 1896-19 13. 2 vols.
Bruckner, Alexander. Katharina II. Berlin, 1883.
" Neue Beitrage zur Geschichte der Regierung Katharina II." In

Ilistorische Zeitschrift, lviii (1887), pp. 279-309.
Caro, Jakob. Katharina II von Russland. Berlin, 1876.
Daudet, Ernest. Les Bourbons et la Russie pendant la Revolution jrancaise.

Paris, 1886.
Dembinski, Bronislaw. Rosya a rewolucya francuska. Cracow, 1896.
" W sprawie krytyki korespondencyi dyplomatycznej." In Kwartal-
nik Historyczny, xviii (1904), pp. 32-46.
Herrmann, Ernst. Geschichte des russischen Staates. (Forms vols, iii-vi of568 BIBLIOGRAPHY

the work begun by Philipp Strahl in the series Geschichte der europai-

schen Staaten.) Hamburg and Gotha, 1846-60. Erganzungsband.

Diplomatische Correspondenz aus der Revolutionszeit. Gotha, 1867.
Lariviere, Charles de. Catherine II et la Revolution franqaise, d'apres de

nouveanx documents. Paris, 1895.
Liske, X. " Beitrage zur Geschichte der Kaniower Zusammenkunft 1787

und ihrer Vorlaufer." In Russische Revue, iv (1874), pp. 481-508.
" Zur Charakteristik Katharina II." In Historische Zeitschrift, xxxix

(1878), pp. 230-240.
" Zur Geschichte der letzten Jahre der Republik Polen." Ibid.,

xxi (1869), pp. 25-73.
Smitt, Friedrich von. Suworow und Polens Untergang. Leipsic, etc., 1858.

2 vols.
Stein, F. von. Geschichte des russischen Heeres. Hanover, 1885.
Sybel, Heinrich von. " Katharina II von Russland." In his Kleine his-
torische Schriften, i (1869), pp. 147-177. Munich.
Waliszewski, K. Autour d'un trone. Catherine II de Russie, ses collabora-

teurs. Paris, 1894.

Le Roman d'une imperatrice. Catherine II de Russie. Paris, 1893.

EHflLSacoBi., B. A. EaMflTH HMnepaipnaH EKaiepHHH H. PyccKaa OapHHa,

lxxxviii (1896), pp. 241-280.

npHcoejrHHeme KypaaHfliH. Ibid., lxxxiii (1895), pp. 3-55.

BpHKHept, AjieKcaH^pi. Boima Poccin cb HlBeaiefi Bt 1 788-1 790 r. St.

Petersburg, 1869.

EoTeMKHHt. St. Petersburg, 1891.

TpoTt, fl. K. EKaTepHHa II h TycTaBi III. St. Petersburg, 1877.
TpHropoBHit, H. H. KaHHjepi. khh3b Be36opo;rKO. Oiihti. o6pa6oTKH Maie-

piajioBt kjlh ero 6iorpa4>ia. PyccKiw ApxHBi, 1874-77, and CQ'opHHK'B

Hivin. Pyc. Hct. 06m,., xxvi and xxxix.
KHaab T. A. noTeMKHHt-TaBpH^ecKifi. Biorpa(J)H^ecKifi oTCput. PyccKa-a

CiapHHa, xii (1875), pp. 481-522, 681-700; xiii, pp. 20-40, 159-174;

xiv, pp. 217-267.
KHA3b njaTOHt AjieKcaH.npoBHi'B 3y6oBi>. HciopHKo-fiiorpatfra^ecKiH o^epKi.

Ibid., xvi (1876), pp. 591-606; xvii, pp. 39S 2 , 437~462, 690-726.
HeTpoB'B, A. H. BTopaa Typeintaa BofiHa Bt napciBOBaHie HjyinepaTpHn,H

EKaTepHHH II. St. Petersburg, 1880. 2 vols.
neTpymeBCKifi, A. renepajracHMyeb kh. CyBopoBt. St. Petersburg, 1900.
BHiraHt, A. H. BcTopia pyccKofi 9THorpa(JHH. St. Petersburg, 1890-92.

4 vols.
CojioBbeBT., C. M. HcTopia Poccin ci. apeBHittniHX'B BpeMeHt. H3,n. ToBapn-

m,ecTBa " OSmeciBeHHaa nojn>3a." St. Petersburg, 1893. 6 vols.
^e^yjiHHi., H. J[. BfTEnraaa noiHTHKa Poccia bi> HanajrE HapciBOBama EKaie-
pHHH II, 1762-1774. St. Petersburg, 1896.
m,e6aai.cKia, n. PyccKaa noaHTHKa bi noabmi ao EKaiepHHH II. Moscow,

1864.


BIBLIOGRAPHY 569id) Works Relating More Particularly to Prussia

Bailleu, Paul. " Der Ursprung des deutschen Flirstenbundes." In His-

torische Zeitschrift, xli (1879), pp. 410-434.
" Graf Hertzberg." Ibid., xlii (1879), pp. 442-490.

" Herzog Karl August, Goethe, und die ungarische Konigskrone."

In Goethe- J ahrbuch, xx (1899), pp. 144-152.

" Konig Friedrich Wilhelm II und die Genesis des Friedens von Basel."

In Historische Zeitschrift, lxxv (1895), pp. 237-275.
" Zur Vorgeschichte der Revolutionskriege." Ibid., lxxiv (1895), pp.

259-262.
Biilow, Prince Bernhard von. Imperial Germany. London, etc., 1914.
Damus, R. " Die Stadt Danzig gegeniiber der Politik Friedrichs des Gros-

sen und Friedrich Wilhelms II." In Zeitschrift des westpreussischen

Geschichtsvereins, Heft xx (1887).
Droysen, J. G. Geschichte der preussischen Politik. Leipsic, 1868-86

(partly in 2nd ed.). 5 parts in 14 vols.
Duncker, M. Aus der Zeit Friedrich des Grossen und Friedrich Wilhelms

III. Leipsic, 1876.
" Friedrich Wilhelm II und Graf Hertzberg." In Historische Zeitschrift

xxxvii (1877), pp. 1-43.
Flammermont, Jules. Negociations secretes de Louis XVI et du baron de

Breteuil avec la cour de Berlin, decembre, ijgi-juillet, 17Q2. Paris.

1885.
Forster, Friedrich. Friedrich Wilhelm I, Konig von Preussen. Potsdam

1834-35. 3 vols.
Heidrich, Kurt. Preussen im Kampfe gegen die franzosische Revolution bis

zur zweiten Teilung Polens. Stuttgart and Berlin, 1908.
Hiiffer, Hermann. Die Kabinetsregierung in Preussen und Johann Wil-
helm Lombard. Leipsic, 1891.
Koser, Reinhold. Konig Friedrich der Grosse. Stuttgart and Berlin, 1893-

1903. 2 vols.
" Aus dem ersten Regierungsjahre Friedrich Wilhelms II." In For-

schungen zur brandenburgischen und preussichen Geschichte, iv (1891),

pp. 593-605.

" Die preussische Politik von 1786 bis 1806." In DeutscJte Monal-

schrift fur das gesamte Leben der Gegenwart, xi (:907), pp. 453-480, 612-

637-
Krauel, R. Graf Hertzberg als Minister Friedrich Wilhelms II. Berlin,

1899.
Prinz Heinrich von Preussen als Politiker. Berlin, 1902. (Quellen und

Untersuchungen zur Geschichte des Houses Hohenzollern, iv.)
Lehmann, Max. Friedrich der Grosse und der Ursprung des siebenjahrigen

Krieges. Leipsic, 1894.
Luckwaldt, Friedrich. " Zur Vorgeschichte der Konvention von Reichen-

bach: Englischer Einfluss am Hofe Friedrich Wilhelms II." In

Delbr tick-Festschrift (1908), pp. 232-256.570BIBLIOGRAPHYNaude, Albert. " Der preussische Staatsschatz unter Konig Friedrich
Wilhelm II und seine Erschopfung." In Forschungen zur brandenburg'
ischcn und preussischen Geschichte, v (1892), pp. 203-256.

"Die brandenburg-preussische Getreidehandelspolitik von 1713-1806."

In Schmoller's Jahrbuch fiir Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirt-
schaft im Deutschen Reiche, N. F., xxix* (1905), pp. 161-190.

Philippson, Martin. Geschichte des preussischen Staatswesens vom Tode
Friedrichs des Grossen bis zu den Freiheitskriegen. Leipsic, 1880-82.
2 vols.

Reimann, Eduard. Neuere Geschichte des preussischen Staates vom Eu-
bertusburger Frieden bis zum Wiener Kongress. Gotha, 1882-88. 2 vols.

Ritter, Paul. Die Konvention von Reichenbach {27. Juli 17 go). Berlin, 1898.

Sevin, Ludwig. Das System der preussischen Geheimpolitik vom August 17 go
bis zum Mai 17 gi. Berlin, 1903.

Sussheim, Karl. Preussens Politik in Ansbach-Bayreuth 17 gi bis 1806.
Berlin, 1902.

Unzer, Adolf. Eertzbergs Anteil an den preussisch-osterreichischen Ver-
handlungen, 177 8-7 g. Frankfort, 1890.

Volz, G. B. " Prinz Heinrich von Preussen und die preussische Politik
vor der ersten Teilung Polens." In Forschungen zur brandenburgischen
und preussischen Geschichte, xviii (1905), pp. 1 51-201.

" Friedrich der Grosse und die erste Teilung Polens." Ibid., xxiii

(1910), pp. 71-143, 225 f.

Welschinger, Henri. La Mission secrete de Mirabeau a Berlin {1786-1787).
Paris, 1900.

Wittichen, F. C. " Die Politik des Graf en Hertzberg, 1785-90." In
Eistorische Vierteljahrschrift, ix (1906), pp. 174-204.

Preussen und England in der europdischen Politik, 1785-1788. Heidel-
berg, 1902.

" Zur Vorgeschichte der Revolutionskriege." In Forschungen zur

brandenburgischen und preussischen Geschichte, xvii (1904), pp. 253-262.

Wittichen, Paul. Die polnische Politik Preussens, 1788-go. Gottingen,
1899.

(e) Works Relating More Particularly to Austria

Beer, Adolf. Die orientalische Politik Oesterreichs seit 1774. Prague, etc.,

1883.
Genelin, Placid. Leopolds II dussere Politik. Programm, Trieste, 1883.
Herrmann, Ernst. " Die polnische Politik Kaiser Leopolds H." In

Forschungen zur deutschen Geschichte, iv (1864), pp. 385-438.
[Hormayr, Joseph von.] Lebensbilder aus dem Befreiungskriege. Ernst

Friedrich Graf von Miinster. 2nd ed. Jena, 1845. 3 vols.
Kalinka, W. " Polityka dworu austryackiego w sprawie konstytucyi 3.

maja." In Przeglad Polski, 1873 1 .
Krones, Franz. Ungarn unter Maria Theresia und Joseph II, 1740-17QO.

Graz, 1871.
Langwerth von Simmern, Baron Heinrich. Oesterreich und das deutsche

Reich im Kampfe mit der franzosischen Revolution. Berlin, 1880.

2 vols.BIBLIOGRAPHY 57*

Sybel, Heinrich von. " Kaiser Leopold II. Gegen Ernst Herrmann."
In Historische Zeitschrift, x (1863), pp. 387-432.

" Noch einmal liber Leopold II gegen E. Herrmann." Ibid., xii (1864),

pp. 260-283.

Wolf, A. Oesterreich unter Maria Theresia, Josef II und Leopold II. Ber-
lin, 1883.

Wolfsgruber, Colestin. Franz I, Kaiser von Oesterreich. Vienna and Leip-
sic, 1899. 2 vols.

Zeissberg, Heinrich von. Erzherzog Carl von Oesterreich. Vienna and Leip-
sic, 1895.

" Erzherzog Carl von Oesterreich und Prinz Hohenlohe-Kirchberg.

Ein Beitrag zur Geschichte des Feldzuges in die Champagne." In
Archiv filr bsterreichische Geschichte, lxxiii (1888), pp. 1—77.

(J) Works Relating More Particularly to Other States

Askenazy, S. " Upadek Polski a Francya." In Biblioteka Warszawska,

1913", pp. 1-35, 209-262.
Aulard, A. Etudes et lecons sur la Revolution franqaise. Paris, 1893 — .

7 vols, (to 1913).

Baehrendtz, F. J. " Om Sveriges forhallande till Ryssland under Konung
Gustaf IV Adolfs formyndarstyrelse." In Eistoriskt Bibliotek utgif-
vet af Carl Silfverstolpe, vii (1880), pp. 251-286, 507-530.

Barral Montferrat, Dominique, Marquis de. Dix Ans de paix armee entre
la France et V Angleterre, 1783-1793. I er tome. Paris, 1893.
(No more published.)

Baumgarten, Hermann. Geschichte Spaniens zur Zeit der franzbsischen
Revolution. Berlin, 1861.

Blok, P. J. Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Groningen, 1892-1908.

8 vols.

Boethius, S. J. " Gustaf IV Adolfs formyndareregering och Franska Revo-

lutionen." In Historisk Tidskrift, 1888, pp. 95-130, 177-230.
Chuquet, A. La Campagne de VArgonne (1792). Paris, 1886.
Flassan, G. R., Comte de. Histoire generate et raisonnee de la diplomatic

jranqaise. 2nd ed. Paris, 181 1. 7 vols.
Flathe, Theodor. Die Verhandlungen iiber die dent Kurfiirsten Friedrich

August III von Sachsen angebotene Thronfolge in Polen und der sdch-

sische Geheime Legationsrath von Essen. Meissen, 1870.
" Die Verhandlungen iiber Sachsens Neutralitat, 1790." In Archiv

fur sdchsische Geschichte, ix (1871), pp. 165-192.
Geffroy, Auguste. Gustave III et la Cour de France. Paris, 1867. 2 vols.
Goetz-Bernstein, Hans Alfred. La Diplomatic de la Gironde. Paris,

1912.
Grosjean, Georges. " La Mission de Semonville a Constantinople." In

La Revolution Franqaise, xii (1887), pp. 888-921.
Handelsman, M. "La Constitution polonaise du 3 mai 1791 et l'opinion

francaise." Ibid., lviii (19.10), pp. 411-434.
Holm, Edvard. Danmark-Norges udenrigske historie under den Franske572 BIBLIOGRAPHY

Revolution og Napoleons krige fra 1791 til 1807. Copenhagen, 1875.

2 vols.
Jorga, Neculai. Geschichte des osmanischen Reiches. Gotha, 1908-13. 5

vols.
Lecky, W. E. H. A History of England in the Eighteenth Century. London,

1878-90. 8 vols.
Lemontey, Pierre-Edouard. Essai sur V etablissement monarchique de Louis

XIV. Paris, 1818.
Marichalar, Amalio, Marques de Montesa, and Manrique, Cayetano.

Historia de la legislacion y recitaciones del derecho civil de Espana.

Madrid, 1861-72. 9 vols.
Muriel, Andres. Historia de Carlos IV. Madrid, 1893-94. 6 vols. {Me-
morial Historico Espanol, vols, xxix-xxxiv.)
Odhner, C. T. " Gustaf III och Katarina efter freden i Warala." In

Svenska Akademiens Handlingar ifrdn dr 1886, ix (1894), pp. 145-208.
Pella y Forgas, Joseph. Llibertats y antich govern de Catalunya. Barcelona,

1 1905-
Petiet, Rene. Gustave IV Adolphe et la Revolution franqaise: Relations

diplomatiques de la France et de la Suede de 1792 d 1810, d'apres des docu-
ments d'archives inedits. Paris, 1914.
Pingaud, Leonce. Choiseul-Gouffier. La France en Orient sous Louis XVI.

Paris, 1887.
Politz, K. H. L. Die Regierung Friedrich Augusts, Konigs von Sachsen.

Leipsic, 1830. 2 vols.
Rose, J. Holland. William Pitt and National Revival. London, 191 1.

William Pitt and the Great War. London, 191 1.

Salomon, Felix. Das politische System des jiingeren Pitt und die zweite Tei-

lung Polens. Berlin, 1895.

William Pitt der Jiingere. Erster Band. Leipsic, etc., 1906.

[Schinkel, B. von.] Minnen ur Sveriges nyare historia. (Samlade af B. von

Schinkel, forfattade och utgifne af C. W. Bergman.) Stockholm, 1855-

81. 12 vols. Bihang. (Utgifvet af S. J. Boethius.) 1880-83. 3 v °l s -
Schrepfer, Rudolf. Pfalzbayerns Politik im Revolutionszeitalter von 1789-

1793. Nuremberg, 1903.
Stanhope, Philip Henry Stanhope, fifth Earl of. Life of William Pitt.

London, 1861-62. 4 vols.
Wahrenberg, C. F. I. " Bidrag till historien om Konung Gustaf IIP sed-

naste regeringsar." In Tidskrift for Litter atur, utgifven af C. F. Berg-

stedt, 1851, pp. 321-365.
Zinkeisen, J. W. Geschichte des osmanischen Reiches in Europa. Gotha,

1840-63. 7 vols.INDEXINDEXAdair, Robert, 190.

Africa, 481.

Agriculture, revival of, in Poland, 60.

Akerman, town in Bessarabia, 1 20.

Alexander I, emperor of Russia (1801-

25), 512.
Alexander II, emperor of Russia (1855-

81), 5-

Alexis, tsar of Russia (1645-76), 32.

Alopeus, Russian envoy at Berlin, 78,
in, 161, 181, 234, 238, 260, 311 f., 321,
322, 323, 325, 347, n. 3, 355, 379, 421,

532i 534 *; 53° f-

Alsace, 159, 218, 231, 239, 340, 344, 346,

348, 415, 420, 423, 432, 435, 535, 542,

544-
Alvensleben, Count, Prussian minister,

189, 272 f., 337.
Andrusovo, Truce of (1667), 41.
Ankwicz, Polish deputy, 480.
Ansbach, Franconian margraviate, 174,

326, 328, 335 f., 338-347-
Anton, Prince, brother of Frederick

Augustus I, 227.
Aragon, 16.

Aragonese Cortes, the, 8.
Armed Neutrality, the, 184.
Armenians, 26.
1 Army of the Grand Hetman's Staff,'

the, 139.
Artois, 423.

Artois, Count of, 159, 218, 524.
Asia, 481.

Auckland, Lord, English statesman, 164.
Augustus II, king of Poland (1697-1704,

1700-33), 33, 34, 35-
Augustus III, king of Poland (i733 _0 3)»

21, 35, 62.
Austria, 5, 26, n. 1, 32, 33, 37, 38, 40, 47,

53, 54; alliance with Russia (1781),

64-74; attitude towards the Polishrevolution, 105-108; the Convention
of Reichenbach, 128-152; formation
of the Austro-Prussian alliance, 201-
216; policy of Leopold II, 217-242;
Francis II and the French and Polish
problems, 255 ff., 263-273; agrees and
then disagrees with Prussia, 310-347;
the note of Merle, 348-361; Haug-
witz's final negotiation at Vienna, 362-
376; attitude towards the Russo-
Prussian alliance treaty, 398-439; re-
marks on the relation of Austria to the
Polish Question, 492, 502 f.
Austrian Netherlands, 70, 120, 128, 129,
136, 148, 149, 172, 262, 267, 314, 327,
328, 351, 354, 362, 392, 413, 414, 432,
436.

Baireuth, Franconian margraviate, 174,

326, 328, 335 f., 338-347-
Balkan Peninsula, the, 5.
Bar, Confederation of, 50, 98.
Barere, French politician, 450.
Bavaria, 66, 72, 73, 174, 262, 314, 328,

344, 346, 357, 361, 366, 383, 399, 43°,

433, 435, 535-
Bavaria, Elector of, see Charles Theodore.
Bavarian Exchange, the, 72, 73, 262-

273, 3io-347, 357-375, 39i f-, 398-

422, 423, 429-436, 53 I ~534-
Bavarian Succession, War of the (1778-

79), 66 f., 82.
Belgium, 6, 73, 117, n8, 120, 262, 353,

365, 368, 380, 424, 44i, 442, 45 1 , 502.
Belgrade, 120, 142, 143.
Bender, fortress in Bessarabia, 120, 183.
Berg, 159, 239, 328, 335, 346, 347, 49 2 - .
Berlin, Treaty of (Feb. 7, 1792), 236, 241,

270, 3°5, 3°6-
Bernstorff, Count, Danish minister, 166,
199.575576INDEXBessarabia, 76, 83, 154.
Bezborodko, Russian minister, no, 182,
183, 244, 250, 251 ff., 277 ff., 280, 320,

333, 377, 380, 389, 499, 5", 528 ff.

Bielinski, Stanislas, Polish politician,
461, 464, 470, 479, 480.

Bischoffwerder, favorite of Frederick
William II of Prussia, 73, in, 117,
159, 161, 173-177, 181, 202, 208-214,
220, 228, 234, 237, 238 ff., 256, 257,
258, 262, 263, 264, 269, 310 ff., 323,
325, 339, 34o, 359, 360, 521 I-, 524,

S30, 531-534, 535-
Bismarck, Prince, 5.
Bobrzynski, Polish historian, 11.
Bochnia, circle in Galicia, 144.
Bohemia, 9, 12, 13, 16, 38, 135, 141,

142.
Bosnia, 144.

Bourbon, House of, 32, 106.
Braclaw, palatinate of, 140, 528.
Branicki, Polish grand hetman, 84, 85,

87, 88, 249 f., 396.
Breteuil, agent of Louis XVI, 232.
Brissot, French politician, 450.
Brody, town in Galicia, 144.
Brunswick, Charles Frederick William,

Duke of (1780-1806), 73, 143, 159, 195,

2 3°, 237, 310, 339, 355, 360, 437, 533 f.
Brzesc Kujawski, palatinate of, 331, 342,

n. 4.
Buchholtz, Prussian envoy at Warsaw,

90, 98, 99, 102, 394, 396, 457, 460,

463-478, 514, 556.
Buda, 302, 315, 318.
Biihren, Russian adventurer, 512.
Biilow, Prince von, 5.
Bukovina, 134.
Bulgakov, Russian envoy at Warsaw,

139, 197, 198, 245, 280, 285, 292, 293,

294, 296, 302, 395.
1 Burgundy, Kingdom of,' 262 f.
Burke, Edmund, British statesman, 55,

186, 199, 445.

' Cabinet policy,' 504.
CachS, de, Austrian diplomat, 89, 106,
206, 413.Caesar, Prussian charge d'affaires at
Vienna, 362, 373, 374, 4°°, 403, 404,
412, n. 2,421, 435, 547.

Carisien, Swedish diplomat, 524.

Carpathians, the, 30.

Casimir III, the Great, king of Poland
(i333-7o), 8.

Casimir IV, king of Poland (1444-92), 9.

Catalonia, 8.

Catherine II, empress of Russia (1762-

96), 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 66;
her Polish policy and the First Parti-
tion, 45-55; policy towards Poland
after the First Partition, 64-67, 509 f.;
relations with Prussia and Austria, 67-
74; journey to the Crimea, 74; proj-
ect of a Russo-Polish alliance, 82-91,
93, 102, 510 f.; denounced in the Pol-
ish diet, 99, 109; announces that she
will withdraw her troops from Poland,
100; letter to Potemkin, 107 f.; her
' pretended dignity,' 109; absorbed in
the Swedish war, 138; grudgingly sup-
ports Potemkin's schemes, 139 f.,
245 ff., 512-515; her diplomatic vic-
tory over the Triple Alliance, 153-
191; opposed to the Constitution of
the Third of May, 206 ff., 214, 243;
feigned zeal for the French enterprise,
217, 219, 235, 248; reconciled with
Prussia, 233 f.; note to Zubov, 237,
5255.; turns her attention to Poland,
244, 247-261, 274-309; agrees with
Prussia upon the Second Partition,
377-397; keeps Austria from sharing
in the Partition, 426 f., 438 f., 553 f.;
extorts the consent of the Republic toOnline LibraryRobert Howard LordThe second partition of Poland; a study in diplomatic history → online text (page 57 of 59)