Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica online

. (page 4 of 52)
Online LibrarySocietas pro Fauna et Flora FennicaActa Soc. pro Fauna et Flora Fennica → online text (page 4 of 52)
Font size
QR-code for this ebook


angusto, atra aut fusconigricantia, materiam coccineam non con-
tinentia. Sterigmata longitudine circiter 0,025— 0,020 millim.,
basi subdigitato-ramosa, ramis saepe dichotomis, parte inferiore
leviter ventricosis, apicem versus attenuatis. Pycnoconidia sub-
cylindrica, leviter curvata aut subrecta aut parcius etiam bene
cur vata, longitudine circiter 0,oo9 — 0,oo7 millim., crassitudine cir-
citer 0,0005 millim.

Distribatio geographica. In Anglia: in Tilgate et St.
Leonard's Forest in Sussex (Borrer: Sm., Engl. Bot. XXV tab.Digitized byGoogleCl. leptophylla. 33

1782, mus. Brit.; Turner: hb. Ach.). In Belgio: (Coem., Clad.
Belg. n. 22). In Oermania: in Silesia (Flot.: Schaer., Enum. Lieh.
Eur. p. 199), prope Hahndorf in Westphalia (Nitschke: Lahm, Zu-
samm. Westf. Flecht. p. 43), ad Lorsbach in Nassau (Scriba: in
herb, meo), ad Neuenheim et Haarlass (Zw., Lieh. Heid. p. 10),
ad Badenweiler (Bausch, Uebers. Flecht. Bad. p. 10), in St. Catha-
rinenwald prope Constantiam (Crypt. Bad. n. 697) in Badena, in
Lotharingia (Dr. Kieffer: in herb, meo), prope Breitenfurt in Ba-
varia (Arn., Lieh. Jur. 1884 p. 40, Lieh. Exs. n. 883). In Oal-
lia: ad Elbeuf, Ronen, Vire, Rouvres, Etavaux (Malbr., Cat. Lieh.
Norm. p. 54), in Bois de St. Jacques prope Angers (Hy et Hue:
in herb, meo), ad Marly (Hue: in herb, meo), ad Fléville et Ger-
béviller in Lotharingia (Harmand, 1. c), in Auvergne (Gasilien,
Lieh, d' Auvergne p. 392), ad Montferrand in Franche-Comté (Fla-
gey. Lieh. Franch.-Comt. n. 107), ad St.-Séver (Duf., Rév. Clad.
p. 13). In Helvetia: ad Tigurum (Hepp), ad Mettmenstetten
(Hegetschw.: Zw. Lieh. Exs. n. 1,001), ad Brugg prope Aarau
(Geheeb: Rabenh., Clad. Eur. Supl. tab. XI B n. 9), Pringy (Puget:
Stiz., Lieh. Heiv. p. 33), in Vallesia (Schleich: hb. Ach.). In ita-
lia: ad Teso (Bagl, Prosp. Lieh. Toscana p. 250), in Liguria („C.
pyx. y, symphicarpea" Bagl, Enum. Lieh. Ligur. p. 41 : mus. Brit.).
In Asia: in ins. Java 7,000 ped. s. m. (Nyl. in Leight., Lieh. Great
Brit. 3 ed. p. 57). In America septentr.: in Carolina? (Hei.
capitatum Michx. a eel. Müll. Arg. in FL 1878 p. 482 secund.
specim. orig. hue ducitur, sed determinatio vix sit certa).

Stationes. Ad terram argillaceam et detritum et terram
humosam locis apricis in campis et fossis et iateribus montium
(ex auct. cit.).

Gonidia in thallo primario zonam continuam infra Stra-
tum corticale formantia, subglobosa, diaraetro circiter 0,oi4 —
0,008 millim., membrana circiter 0,ooi5— 0,ooi millim. crassa, in
podetiis maculas strato corticali obductas et glomerulos spar-
sos hyphis strati meduUaris intermixtos aut granula sorediiformia
verruculasve formantia, diametro circiter 0,oo8— 0,oi2 millim.,
ceteris notis sicut in thallo primario.Digitized byGoogle34 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica X.101. Cl. Neozelandica wainio (n. sp).

Diagn. Thallus primarius squamis mediocribus. Pode-
tia vulgo ex apice thalli enata, sat brevia, ascypha, sterilia aut
fertilia, irregulariter ramosa, lateribus bene fissis, areolis cortica-
lis minutis, partim dispersis, esorediata, plus minusve squamosa,
impellucida, KHO dilutissime lutescentia. Stratum chondroi-
deum indistincte limitatum, laeeratum et in fibras divisum. Apo-
the eia parva, convexa, testacea.

Descr. Hypothallus demum evanescens. Thallus pri-
marius demum evanescens, squamis mediocribus, circiter 7 — 3
millim. longis, circiter 0,200—0,150 millim. crassis, irregulariter
laciniatis, planiusculis aut involuto-convexiusculis, adscendentibus,
aggregatis aut caespitoso-confertis, superne albido-glaucescentibus,
subtus intusque albis, esorediosis, hypochlorite calcico non rea-
gentibus, hydrate kalico superne distincte sed sat dilute lutescen-
tibus et subtus levissime lutescentibus, laciniae circiter 1,5 — 0,5
millim. latae, sublineares, margine sinuatae et apice saepe leviter
crenatae; stratum corticale thalli primarii majore parte ver-
ruculosum, circiter 0,040— 0,025 millim. crassum, albidum, cera-
ceo-semipellucidum, ex hyphis subverticalibus bene aut sat pachy-
dermaticis conglutinatis formatum, membranis partim indistinctis,
in parte superiore cellulis dilatatis; stratum medulläre thalli
primarii hyphis circiter 0, o o 4—0,0 o 6 millim. crassis, pachyderma-
ticis, sat laxe aut sat arete contextis. Pode tia vulgo ex apice
thalli primarii enata, longitudine circiter 25—10 millim. aut raro
— 2 millim., crassitudine 2 — 0,7 millim., subcylindrica, ascypha,
sterilia aut apotheciis tcrminata, irreguleu-iter ramosa, ramis saepe
patulis, lateribus demum bene fissis et rimosis sulcatisque, axillis
integris aut fi.ssis, aggregata et anastomosibus saepe confluentia,
vulgo adscendentia, corticata, cortice areolato et partim verrucoso
verruculosoque, areolis verrucisque minutis, dispersis aut partim
subcontiguis, esorediosa, plus minusve squamosa, squamis medi-
ocribus aut parvis, thallo primario subsimilibus, inter areolas ver-
rucasque corticis decorticata, opaca, impellucida, albida aut albido-
glaucescentia, basi subpersistentia, apice haud diu accrescentia.Digitized byGoogleCl. Neozelandica. 35

hypochlorite calcico non reagentia, partes corticatae hydrate ka-
lico dilutissinie lutescentes; parietes podetiorum crassitudine cir-
citer 0,300 — 0,200 millim. Stratum corticale podetiorum
circiter 0,040— 0,025 millim. crassum, ceraceo-semipellucidum,
dilute luteseens, ex hyphis subverticalibus aut irregulariter con-
textis conglutinalis formatum, membranis sat bene incrassatis
distinctis aut indistinctis, cellulis partim angustissimis, partim (in
parte superiore) dilatatis. Stratum medulläre exterius sive
myelohyphicum podetiorum sine limite distincto in stratum
chondroideum transiens, hyphis circiter 0,oo3— 0,oo5 millim. cras-
sis. Stratum chondroideum podetiorum laceratum et in
fibras divisum, membranis hypharum conglutinatis distinctis aut
solum Strato inlimo membranae distincto. Apothecia parva,
circiter 1—0,6 milim. lata, vulgo solitaria, integra aut lobata per-
foratave, apicibus podetiorum ramorumque affixa, infra marginem
leviter constricta subpeltataque, mox bene convexa et margine
reflexo, immarginata, testacea vel testaceo-pallescentia, nuda.
Hypothecium pallidum. Hymenium circiter 0,o 4 5 — 0,04o mil-
lim. crassum, parte superiore aut tota pallescente, jodo caerule-
scens (asci apice persistenter caerulescen tes). Paraphyses cras-
situdine 0,001—0,0015 millim., apice vix incrassatae aut clavatae
(0,001—0,002 millim. crassae). Asci clavati, crassitudine circiter
0,008—0,009 millim., apice membrana saepe incrassata. Sporae
oblongae aut fusiformi-oblongae, longitudine 0,oo9 — 0,oi5 millim.,
crassitudine 0,oo25— 0,oo4 millim. Pycnoconidia haud visa.

Loca natalia. Ad terram humosam in Nova Zelandia (Knight :
herb. Arn.).

Gonidla in thallo primario zonam subcontinuam infra
stratum corticale formantia, globosa, diametro 0,oo7— 0,oi8 mil-
lim., membrana circiter 0,ooi millim. crassa, in podetiis macu-
las aut glomerulos sparsos strato corticali obduclos formantia,
diametro circiter 0,oo7— 0,012 millim., ceterum sicut in thallo
primario.

Obs. Affinis est Cl. enantiae, sed podetiis majoribus et
magis irregularibus, apotheciis pallidioribus et reactione ab ea
differens. Etiam Cl. degenerantem et Cl schizoporam in memo-Digitized byGoogle36 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenaica X.

riam revocat. Apolhecia minuta, sicut in Chasniariis, sed minus
distincte peitata et textura podetiorum thallique primarii affinila-
tem cum CL enantia ostendens.102. CI. enantia Nyi.

Diagn« Thallus primarius squamis minoribus aut me-
diocribus. Podet i a e margine aut e superficie thalli primarii
enata, brevia, aseypha, apotheciis semper terminata, simplieia aut
fastigiata, areolis corticatis minutis aut mediocribus, contiguis aut
partim dispersis, esorediata, fere esquamulosa, impellucida, KHO — ,
Stratum chondroideum distincte limitatum, laceratum et saepe
in fibras divisum. Apothecia vulgo medioeria, demum subde-
presso-convexa, testaceo-fuscescentia.

Syn. Cladonla cariosa Krempelh., Neu. Beitr. Flecht. Neu-Seel. (1877)
pag. 448 (secuad. specim. orig. in herb. Am.).

Cladonia enantia Nyl., Lieh. Nov. Zel. (1888) p. 18 (secund. specim.
orig. in herb. Stizenb.). — Zw., Rev. Clad. (1888) p. 1.

Deser. Hypothallus basi thalli primarii aflfixus, einera-
sccns obscuratusve, parum evolutus. Thallus primarius per-
sistens, eonstans ex squamis mediocribus aut sat parvis, circiter
5—2 millim. longis, circiter 0,250 — 0,i60 millim. crassis, irregu-
lariter laciniatis, planiusculis aut concaviusculis, adscendentibus,
aggregatis aut caespitoso-confertis, superne albido-glaucescentibus,
subtus intusque albis, esorediosis aut (in f. dilatata) margine et parce
etiam inferno granuloso-sorediosis, hypochlorite calcico haud reagen-
tibus, hydrate kalico haud aut (in f. dilatata) superne passim dilute
lutescentibus, laciniae circiter 5 — 1 millim. latae, cuneatae aut subli-
neares, margine crenatae sinuataeque; stratum corticale thalli
primarii partim verruculosum, circiter 0,0 20— 0,o 4 o millim. crassum,
-subdecoloratum, ex hyphis subverticalibus pachydermaticis congluti-
«atis formatum, membranis partim indistinctis, passim in parte supe-
riore cellulis dilatatis (praesertim in f. dilatata); stratum medul-
läre thalli primarii hyphis circiter 0,00 3—0,00 2 millim. crassis, levi-
ter pachydermaticis, sat arete contextis. Pod e tia e margine aut e
superficie thalli primarii enata, longitudine circiter 12—3 millim.,
crassitudine circiter 2,5 — 0,4 millim., subcylindrica aut angulosa.Digitized byGoogleCl. enantia. 37

ascypha, apotheciis semper lerminata, simplicia aut fastigialo-
ramosa, ramis suberectis, lateribus demum fissis striatisque, axil-
lis integris aut fissis, saepe aggregata, erecta, corticata, cortice
areolato verrucosoque, areolis verrucisque contiguis aut partim
dispersis, circ. 0,5 — 0,i millim. latis, esorediosa, squamis desti-
tuta aut interdum parce squamosa, opaca, impellucida, albido-
glaucescentia, basi persistentia, apice haud diu accrescentia, hy-
pochlorite calcico non reagentia, hydrate kalico haud aut indi-
stincte reagentia (subflavescentia) ; parietes potetiorum crassitu-
dine circiter 0,30o— 0,i60 millim. Stratum corticale pode-
tiorum circiter 0,oi5— O,025 millim. crassum, semipellucidum,
albidum, ex hyphis irregulariter conlextis conglutinatis formatum,
membranis modice incrassatis indistinctis aut distinctis, cellulis
partim dilatatis, partim angustissimis. Stratum medulläre ex-
terius sive myelohyphicum podetiorum hyphis 0,003— 0,002
millim. crassis, circiter 0,040 — 0,08o millim. cras.sum. Stratum
chondroideum podetiorum distincte limitatum, laceratum et
saepe in fibras divisum, membranis hypharum conglutinatis indi-
stinctis aut parum distinctis, in gelatinam chondroideam reductis.
Apothecia vulgo mediocria, circiter 4— ;0,8 millim. Iata, vulgo
solitaria, integra aut lobata perforatave, apicibus podetiorum ra-
morumque aflixa, fere usque ad marginem sufTulta aut infra mar-
ginem leviter constricta subpeltataque, primo planiuscula margi-
nataque, margine disco concolore, aut mox immarginata convexi-
usculaque, demum subdepresso-convexa margineque reflexo, testa-
ceo-fuscescentia vei livido-fuscescentia, epruinosa. Hypothe-
cium pallidum aut albidum. Hymenium circiter 0,050 — 0,045
millim. crassum, parte superiore summave pallida aut testacea, parte
inferiore pallescente decoloratave, jodo persistenter caerulescens.
Paraphyses crassitudine 0,ooi5— 0,ooi millim., apice paulum
aut parum incrassatae (—0,0 o 2 millim. crassae). A s ei cia vati,
crassitudine circiter 0,oio — 0,oo8 millim., apice membrana incras-
sata. Sporae 8:nae, fusiformi-oblongae aut oblongae, longitudine
0,010 — 0,015 millim. („— 0,oi7 millim.": Nyl, 1. c), crassitudine
0,003—0,004 millim. Pycnoconidia haud visa.

Loca natalia. Ad terram humosam in Nova Zelandia legit
Knight.Digitized byGoogle38 Acta Societatis pro Flora et Fauna Fennica X.

Cronidia in thallo primario zonam continuam strato cor-
ticaii obductam formantia, globosa, membrana circiler 0,ooi mil-
liin, crassa, typica generis, in podetiis maculas strato corticali
obductas formantia.

Obs. 1. Inter 61 cariosam et CL mitrtilam intermedia est,
habitu subsimilis Ci cariosae, a qua podetiis haud distincte rea-
gentibus, apotheciis typiee pallidioribus et thallo primario alio
modo variabili reeedit. A CL mitrula differt podetiis rimosis,
apotheciis magis depressis et squamis thalli primarii angustioribus,
interdum sorediosis.

Obs. 2. Duas formas hujus speciei distinguimus:

1. Angustior Wainio. Thallus primarius squamis angu-
stioribus, circiter 1 millim. latis, esorediosis, KHO haud reagenti-
bus (in herb. Arn. et Stizenb.).

2. Dilatata Wainio. Thallus primarius squamis latiori-
bus cuneatisque, circiter 5—1,5 millim. latis, praesertim margine
granuloso-sorediosis, KHO superne dilute lutescentibus (herb. Arn.).103. Cl. SUbcarioSa Nyi. (emend.).

Diagn. Thallus primarius squamis majoribus, vulgo
elongatis. Po de tia vulgo e margine thalli primarii enata, vulgo
brevia aut sat brevia, ascypha, apotheciis semper terminata, sim-
pHcia aut rarius apice ramulosa, lateribus vulgo integris, cortice
subcontinuo aut subcontigue areolato, esorediosa, vulgo esquamu-
losa, impellucida, KHO lutescentia, dein rubescentia. Stratum
chondroideum sat distincte limitatum, haud laceratum. Apo-
thecia vulgo mediocria, demum convexa, fusco-rufescentia aut
rufa aut rarius testaceo-fuscescentia. Conceptacula fuscescen-
tia, vulgo mediocria.

Syn. Patellaria ftasea c. symphycarpa f contlnuDS y. continaiis

Wallr., Naturg. Säulch.-Flecht. (1829) p. 121, pr. p. (teste Arn., Lieh. Fragm.
XXX, 1891, p. 4). Conf. etiam sub Cl. aipicola ß, Karelica.

Patellaria symphjcarpa a. continaa Wallr., Comp. Fl. Germ. II t. 3
(1831) p. 397, pr. p. (conf. supra).

Cladonia grracilis a. symphycarpea Tuck., Lieh. Am. Exs. (1854) n.
116. Conf. sub Cl. cariosa.Digitized byGoogleCl. subcariosa. 39

ClAdonU flrmji Nyi., Bot. Zeit. (1861) p. 352 pr. p. (conf. sub Cl. fo-
liacea ß. firma). — Leight, Not. Lichenol. Xl (1866) p. 408, XII (1867) p. 109.

— Cromb., Enum. Brit. Clad. (1883) p. 111.

Cladonia alcicornis var. firma Coem., Clad. Belg. (1863) d. 11, 12, 13
(haud Nyi.). — Arn., Fl. 1869 p. 513 (conf. Lieh. Jur. 1890 p. 18). — Oliv.,
Etud. Clad. (1885) p. 240.

CladoDia subcariosa Nyi., Fl. 1876 p. 560 (in herb. Mall, et Tuck.).

— Am., Lieh. Jur. (1890) p. 18. — Nyi., Lieh. Jap. (1890) p. 20. — Arn.,
Lieh. Fragm. XXX (1891) p. 4, XXXI (1892) p. 2. — Hue, Lieh. Exot. (1892)
p. 42, 314.

^Cladonla pityrea f. polycarpa Floerk." Nyl. in Zw., Lieh. Exs. (1881)
n. 626, Lieh. Heidelb. (1883) p. 10, Lieh. Exs. n. 626 bis. Rev. Clad. (1888) p.
1 (nomen erroneum, a Floerk. haud datum). — Lojka, Lieh. Univ. (1885) n. 3.
Conf. sub CI. pityrea.

Cladonia gracilis a. verticillata '^'^ympbycarpia Tuck., Syn. North.
Am. (1882) p. 243.

CladoBla glancina Coem. in mscr. teste Nyl., Lieh. Jap. (1890) p. 20
(ster.).

Exs. Tuck., Lieh. Am. Exs. (1854) n. 116 (mus. Paris., hb.
Tuck.). — Coem., Clad. Belg. (1863) n. 11, 12, 13 (mus. Paris.). —
Wright, Lieh. Cub. n. 92 (hb. Müll., hb. Tuck.). — Zw., Lieh. Exs.
(1881) n. 626, 626 bis (in hb. meo). — Lojka, Lieh. Univ. (1885)
n. 3 (in herb. meo). — Rehm, Clad. Exs. (1886) n. 315 (mus. Fenn.).

A me haud examinata: Larbal., Lieh. Caesar. Exs. n. 57.

Descr. Hypothallus parum evolutus, fere indistinctus,
fuseescenti-nigricans, constans ex fiiaminibus tenuibus vel hyphis
fasciculato-conglutinatis, basi thalli primarii affixis, demum saepe,
basi thaiii primarii emoriente, evanescens. Thallus primarius
persistens (aut subpersistens), constans ex squamis magnis aut
rarius mediocribus, circiter 17—3 miiiim. longis, circiter 0,3 60 —
0,5 00 miiiim. cra.ssis, subdichotome aut irregulariter laciniatis
(laciniae circiter 4—0,7 miiiim. latae, subcuneatae aut sublinea-
res), sinuatis crenatisve, planiusculis, adscendentibus aut saepe
demum suberectis, aggregatis aut caespitoso-confertis, supemo
glaucis aut oiivaceo-fuscescentibus aut cinereo-glaucescentibus,
subtus intusque albis aut demum partim pallido-fuscescentibus aut
basin versus fuscescenti-obscuratis, esorediosis, hypochlorite cal-
cico non reagentibus, hydrate kalico superne demum sanguineo-
nibescentibus (subtus iutescentibus et demum solum maculis rube-
scentibus fuscescentibusve), addito hypochlorite calcico superneDigitized byGoogle40 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica X.

maculis aurantiaco- vel fulvo-rubescentibus et subtus maculis fulve-
scentibus margineque rubescente; stratum corticale thalli pri-
mära circiter 0,08o— 0,040 millim. crassum, microscopic visum
sublaevigatum vel aliquantum rimosum, decoloratum aut passim
dilute sublutescens, pellucidura, tubulis subverticalibus tenuissimis
gelatinam chondroideam e membranis crassis conglutinatis indi-
stinctisque hypharum formatam percurrentibus; stratum medul-
läre thalli priimarii hyphis circiter 0,0 o 6— 0,o o 8 (—0,004) millim.
crassis, laxe aut demum arete contextis. Podetia vulgo e mar-
gine aut rarius e superficie thalli primarii enata, longitudina cir-
citer 5 — 15 millim., rarius 1,5 — 30 millim., crassitudine (parte
media) circiter 0,5 — 4 millim., subcylindrica aut parte superiore
incrassata, ascypha, apotheciis semper terminata, simplicia aut
rarius furcata aut saepe apice brevissime digitata radiatave, late-
ribus integris aut raro fissis, axillis integris aut demum fissis,
aggregata aut subsolitaria, suberecta aut rarius adscendentia,
corticata, cortice subcontinuo aut areolato areolisque subcontiguis
aut satis approximatis, majoribus minoribusve, vix elevatis aut
verrucaeformibus, aut cortice rimoso vel rimoso-areolato, esore-
diosa, squamis destituta aut raro parce squamosa, opaca, impel-
lucida, glaucescentia aut olivaceo-glaucescentia aut glauco-vire-
scentia, maculis decorticatis albidis pallidisve, hypochlorite calcico
non reagentia, hydrate kalico primo lutescentia deindcque san-
guineo-rubescentia (quoque addito hypochlorite calcico rubescen-
tia), basi persistentia, apice haud diu accrescentia; parietes pode-
tiorum crassitudine circiter 0,240— 0,i60 millim. Stratum cor-
ticale podetiorum circiter 0,020— 0,025 millim. crassum, cera-
ceo-semipellucidum, dilute pallido-lutescens, ex hyphis sublongitu-
dinalibus aut varie contextis conglutinatis formatum, membranis
indistinctis, tubulis conspicuis (in speciminibus europaeis) aut eva-
nescens vel 0,oi5 millim. crassum (Wright, Lieh. Cub. n. 92).
Stratum medulläre exterius podetiorum hyphis circiter 0,o o 6
— 0,0025 millim. crassis sat arete contextis (in superficie inter
areolas corticatas 0,oo8-0,oo5 millim. crassis laxisque). Stra-
tum chondroideum sat distincte limitatum, circiter 0,ioo — 0,080
(—0,040) millim. crassum, decoloratum, membranis hypharum
indistinctis conglutinatisque et in gelatinam chondroideam tubulos
conspicuos sat crebros disjungen tern reductis. Ap o the cia me-Digitized byGoogleCl. subcariosa. 41

diocria aut sat magaa aut parva, circiler 4—0,5 millim. Iata, vulgo
confluentia aut conglomerata, saepe paululum lobata, apicibus
podetiorum rainorumque affixa, infra marginem leviler constricta
subpeltataque aut usque ad marginem suffulta, primo plana, dein
mox convexa, immarginata aut primo tenuissime marginata, ma-
gine disco eoncolore, fusco-rufescentia aut rufa aut rarius testaceo-
fuscescentia, epruinosa. Hypotheclum albidum. Hymenium
circiter 0,040—0,050 millim. crassum, parte superiore fuscescente,
parte inferiore subdecolorata aut dilute pallescente, jodo intense
persist enterque caerulescens. Paraphyses crassitudine 0,oi5
millim., apice clavatae aut eapitato-clavatae (clava 0,oo3— 0,00 2
millim. crassa). Asci clavati aut cylindrico-clavati, crassitudine
circiter 0,008— 0,oio millim., apice membrana incrassata. Sporae
oblongae aut oblongo-fusiformes, longitudine 0,oi3 — 0,008 millim.,
crassitudine 0,0035— 0,oo2 millim. Conceptacula pycnoconi-
diorum haud rara, margini et rarius superficiei thalli primarii
podetiiferi sterilisve affixa, solitaria aut aggregata, crassitudine cir-
citer 0,200 — 0,250 millim., rarius — 0,400 millim., subglobosa aut
rarius ovoideo-ampullacea, basi bene constricta (circiter 0,i60—
0,180, rarius 0,2oo millim.), ostiolo angusto, fusca aut fusco-
nigra, materiam coccineam non continentia. Sterigmata longi-
tudine circiter 0,020 millim., tenuia attenuataque, basi ram osa.
Pycnoconidia cylindrica, leviter curvata aut subrecta, longitu-
dine 0,007 — 0,010 millim., crassitudine vix 0,001 ( — 0,ooo5) millim.

Distribntio geographica« Europa: in Anglia: in Channel
Island et Anglia merid. (Cromb., Enum. Brit. Clad. p. Ul), ln
Belgio (Coem., Clad. Belg. n. 11, 12, 13). Germania: in pascuis
Heringensibus (Wallr.: Arn., Lieh. Fragm. XXX n. 4), ad Frie-
drichsfeld in Badena (Zw., Lieh. Exs. n. 626), inter Horlach et
Michelfeld, ad Horlach, in silva Ra(a inter Ponholz et Burglengen-
feld, inter Pietenfeld et Tauberfeld prope Eichstätt in Bavaria
(Am., Lieh. Jur. 1890 p. 18). Helvetia: prope Riffersweil in Ti-
guro (Hegetschw: Lojka, Lieh. Univ. n. 3, Rehm, Clad. Exs. n. 315,
Zw., Lieh. Exs. n. 626 bis). Hungaria: in Tatra (Hazsl.: Leight., Not.
Lichenol. XI p. 408). Asia: ad Hirosaki in Japonia (Nyl., Lieh.
Jap. p. 20). Africa: Teneriffa (H. de la Perraudiére: Leight., Not.
Lichenol. XI p. 408). America: ad New Bedford (Willey!) etDigitized byGoogle42 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica X.

Manchester (Oakes !) in Massachusetts, ad Dallas in Texas (J. Boll
1879: hb. Müll.), ad Plymuth in Virginia (Shuttleworth 1841 : in hb.
Schaer. nomine „CI. pyxidata 4. neglecta ß, symphycarpea"), in
Cuba (Wright, Lieh. Cub. n. 92), Jamaica ( WuUschlägel : Nyi, Fi.
1876 p. 560; Lambert: Leight., Not. Lichenol. XII p. 109; etiam
in hb. Hook, nomine „CI. cervicornis"), Observation Island (Scou-
ler: I^eight., Not. Lichenol. XII p. 109), in Antillis (Nyl., Lieh. Jap.
p. 20). Australia: in Nova Zelandia („CI. cervicornis" Hook.:
in hb. Hook.), in insula Kerguelen (Hook.: Leight, Not. Lichenol.
XI p. 408).

Stationes. Ad terram arenosam nudam et inter rauscos
(Polytrichum piliferum) locis apricis siccis, et ad terram humosam
in turfosis desiccatis (secund. op. cit.).

Gonidia in thallo primario zonam subcontinuam aut
interdum glomerulos sparsos infra stratum corticale formantia,
globosa, diametro circiter 0,006 — 0,oi2 millim., membrana circi-
ter 0,001 millim. crassa, in podetiis maculas vulgo strato corti-
cali obductas formantia, ceterum sicut in thallo primario.a, Evoluta Wainio.

Diagn. Pod e tia melius evoluta, longitudine circiter 5 — 30
millim.

Syn. et Exs. supra indicata hue pertinent.ß. Descendens Wainio.
Diagn. Podetia abbreviata.

Descr. Thallus primarius squamis sat parvis aut bene
evolutis. Podetia longitudine circiter 1,5—4 millim., crassitudine
0,5 — 1 millim., cortice verruculoso-rugoso aut verruculoso-diflfracto,
sordide glauco-virescentia aut glaucescentia, hydrate kalico primo
lutescentia, dein subrubescentia, aut solum fulvo-fuscescentia vel
fulvescentia. Apothecia mox immarginata convexaque, fusca.Digitized byGoogleCl. subcariosa. 43

Loea natalia. In Civitatibus Unitis Americae septentriona-
Us legit More (mus. Paris.).104. Cl. CariOSa (Aoh.) spreng.

Diagn. Thallus pri ma r i us squamis majoribus elongalis-
que aut minoribus difformibusque, sat crassis. Po det ia e mar-
gine aut superficie thalli primarii enata, vulgo brevia aut sat
brevia, ascypha, apotheciis semper terminala, subfastigiata aut
rarius simplicia, lateribus vulgo rimosis, areolis corticatis sat par-
vis aut mediocribus, dispersis aut cortice rarius partim subconti-
nuo, esorediosa, vulgo esquamulosa, impellucida, KHO lutescentia.
Stratum chondroideum laceratum et in fibras divisum, saepe
indistincte limitatum. Apothecia pro parte mediocria, demum
bene convexa, fusca aut fusco-rufescentia. Conceptacula ma-
juscula, vulgo cinerascentia.

Syn, LicheB carlosns Ach., Lieh. Suec. Prodr. (1798) p. 198 (herb.
Ach.), Vet. Acad. Nya Handl. XXII (1801) p. 343, Schrad. Journ. f. d. Bot.
1 St (1801) p. 78.

Helopodlnm eariosum Ach.. Lieh. Suec. Prodr. (1798) p. 198.

Baeomjces cariosns Ach., Meth. Lieh. (1803) 326. ~ Schleich., Plant.
Crypt. Heiv. IV n. 56 (Arn., Lieh. Fragm. XXIV, 1881, p. 201). — Wahlenb.,Online LibrarySocietas pro Fauna et Flora FennicaActa Soc. pro Fauna et Flora Fennica → online text (page 4 of 52)