United States. Bureau of the Census.

QUIPS AND CRANKS - 1967 (Volume 69) online

. (page 8 of 8)
Online LibraryUnited States. Bureau of the CensusQUIPS AND CRANKS - 1967 (Volume 69) → online text (page 8 of 8)
Font size
QR-code for this ebook


W;V»V-


4^;^A•^^r.*-VC' /'■*'';.'-'-«T*"l- ■*«J:if0*5^&^^
^l>"^<-^jjp* ^_ j.jrTi»


.*.•••■■


1 1


j^fll


1


1^
' /^^njJHl


' /' cp


■<^ 'IIbSI^I


n


Mi


-^^^sim


i


^^.


"""^3^ BASS


^^H

K


^PCLEANEJJ


^^H


"-■jsr^ -


r^H


•it '


1"
EpeK;


m^
II^^^H


S pEi- ^


1


H


.m ♦ CHABiO


rrE 'ii^^^***!M|
^^COdCOB


or n35iW 4«„,^IB^


B
p;.^H


I,


^fcj


V w~ '-^ .^


5
i

^::j::-:^- ^!?ws; ' r';A '-"""■//^^■♦ :^Gf

:fw^w«SFi^wT'^-^:^^v^^:-^'rr%:^&^. -^s^'f^^'7'M in

XmJ... ^ T" " ••'■*•J' k
^K^K


B


B^^^r


mLhM
m


r^i


\h 1h


Ik^^^^^V^^^^I


E
»^^P9I•Xjoisih ui joj
-aaiisui '(3UB|nx) vW "(xi^pusH) a V '"ilPOOM 'q P|ojbh

•JJV "' Jopnjism "(Euii
-OJE3 qjjoN }o /tjisjaAiun) VJV 'SV 'siuEfniM h usqoy

"sa3Bn3uB-i |E3issb[3 ui
jojoiuisui '(pjBAJEH) VVi '(uoisDUUd) g V 'laj/wABJi insd f

qsiiSug UI joionjisui
(XjisJSAiun 83puquiB3) Va '(aiEA) av 'Jf 'XDJSd d ^oia-j

-q333<IS UI jopnjjsui '(sbsuejjjv Jo XjisjaAiun) -VVi '(aSaj
-103 sJsqoBax ajBJS uosjapuan) aV 'U!il|l\Di\ /(By ur|jBjv

Ajoisih
UI jojonjjsui '(uospiABO) sa 'uosuqof ajnODjv ubiujon

■UEUIJ30 UI JOlOnJlSUI '(XjISJ3AIUfl

siaSjn^) vjV '(euozijv }o AjisjaAiufi) gv 'Jaqsjj j inEj

'UEUJ
-J30 U! JOJ3IUJSUI '(UOSpiABQ) BV ' -Jf 'Sada W PJOJSUBH

•UBUJJ30 Uf JOjanjJSUI '(XUBUIjar) ui UJBjSoJd

siBnpBJO 333II03 Xjnqsippij^) yw '(uBSiqoij^i jo X)isj3a
-jun) SN '(opEJO|oo JO XjisjaAiun) S S 'J3>130J3 o uqof

•qs!|3u3 UI JoiDnjjsui '(BiuiSjiyV

JO XjISJaAIUfl) VW '(UOSpiABQ) av 'II3'^UJ03 -j S3|JEq3

'qsi|3u3
UI jojanjjsui '(qiqiapuBA) VN ' aV 'sJOQ oijg "agjosQ

SHOXDnyxsNi

UBUijao JO jossajojd juBisissy '(XjisjaAiun
SJaSjna) VVi 'aV ■'(an-iM psMJ^ajs uiiqDEof jEJisQ-qoiJa
saisXqd JO iossajojd lUEjsissy '(X3o[ouq33x Jo amiusui

B13J030) aqd dnqjapuKA) v w "av 'jioav "aiiv u^qiv

•ueuiJSQ JO jossajojd juBjsissy '(uojasu'Jd)
a^d 'VVi '(UBA3IS3AV oiqo) aV -oiluiM UBUiJsqs sniinj

■q3U3JJ JO

jossajojd JUBjsissy '(eui|ojbo quoM jo Aiisj3Aiun) QWd
'(Biaaoar) ;o AjjSJaAiun) ' yjv "8 V "Jf 'suiejih^ y sEuioqx

■soijBmaqjEjv Jo jossajojd juBjsissy '(eiuiSjia JO Ajis
-J3A!un) aqd "VVi '(uospjabq) sa 'pnoijs'snjnja sniunf

•qsiuBds JO JossajoJd lUBjsissy '(uisuoosiax Jo AnsjaAiufj)
VVi '(AN '3331103 suasnf)) gV 'uosjaSoa V SBUioqx

•soijEUjaqjEpv Jo iossajojd jUEisissy '(ajEis
BUjiojBO qiJON) aqd "SJV "Xd a a suaqo^ U3IIV AjJ3f

•3!sni^ JO jossajojd juEjsissy '(siba)
nVi 'Via '(ujIJaqo) WW "Wa Aaqoiy 'jiUBij piABQ

•Xjojsih jo iossajojd
lUBjsissy 'dooqas lEoiSoioaqx iBdoosida) da '(XjisjaAiun
pjojxo) VVi '(pJBAJEH) VVi '(XjisJ3Aiun pjojx'o) av
'(qjnos aqi Jo /t»!SJ3A[un) aV '■'f 'uosjajiBd uMOjg ujejuim

sofuiouoag jo jossajojd JUEjsissy '(euii
-oiBO ^lJO^^ jo XijsjaAjua) q qd "S a 'uosia^ bsmoi BJoQ■qauajj JO jossajojd juBjsissy '(BuiBq
-Eiy JO XjisaaAjun) VVi "B'V '■'r 'S5|93i\ a'jouiia jaiiB/w

-uoidqay puB aiqig jo jossaj
-ojd juEisfssy 'dasBa Jo XjjsjaAiun) q qd '(XJBuiuias uoj
-33UUd) aa '(uospiABQ) gV "XEMiajjajM Xajjuaf japuBxaiy

•qs!|3u3 JO jossajojd juBjsissy -(euii
-OJEO qlJ0^4 JO XiisJDAiuQ) y i^ 'av 'pXon pJBMpa s3|jEq3

uoiiBJisfuiuipy ssauisng jo jossajojd luEjsissy
'(BI3J030 JO XiisjaAjufi) va N "V aa "Xsspun so|jb3 uuaio

•S3!iBui3qiBj\ JO jossajojd lUBisissy '(XlisjaAiuQ
aina) aqd '(uospiabq) sa "3"!^ udspjEqoiy pjojsunT

uoiSqay puE ajqig jo jossajojd lUEisissy '(Xiis

-J3A!Ufl 35ina) a qd '(XjBUIUJSS UBIJ3lXqS3Jd 3||IASII10-i)

aa '{siqdui3i^[-jE-uJ3js3A\qinos) aV 'JoiXb>j piAEQ a

•BUIEJQ

puB qD33ds JO jossajojd lUBjSKsy '(XlisjSAiufi BiquinfOQ)
VVi '(XjisjSAiufi 3JBIS BUBisinbi) sa "Jf 'JsqJBg 1 uadny

•qsfiSua JO JosssjoJd lUBjsissy
'(pjBAJEH) aqd 'VVi '(uoiSDUUd) av 'uoqqy s Xuoqiuy

syossajoyd xmvxsissv

oisnj^ JO jossajoJd
aiEioossy ■(X}!SJ3A!un[ 3lB)s Epijoij) aqd '(UBSiqaij^ jo

xiisjsAiun) wpv '(uospiAEa) sa 'sujbihiav dbjuoj^ J3.U0

Disnj^
JO josssjojd 3iBi30ssy '(oisnp^ jo Xjojbaj3suo3 XpoqB3d)
WN "lAja '(sufJidoH suqof) sa 'qsjSM uspXEH J3uj|!av

■qausjj JO jossajojd
3JBI30SSV '(uojaoujJd) aqd "VVi "aV "JailEM ^^W^H

•33U3IDS I«3!>!|Od JO Jossajojd ajBoossy '(3>|na)
aqd "VVi '(XjjSJSAiun MSJa) av 'Joi)3S aAnjg dqiqd

■UBUJJSf) JO

jossajojd sjBoossy '(buijojeo quoN jo XiisjsAiufi) O qd
'Onqjapu^A) an '(uospiABa) S a uoua^iuid u3mo SEiuoqx

•33U3IDS |B3!I!|0d JO JOSS3J

-ojd ajBpossy '(o3E3iq3 jo X)!sj3A!uq) dqd '(smi'isui
0!uq33iXiod biuiSjia) SW "S 3 "Jajuiiv siUESB3|d psJJuiA^

•Xj)siuj3q3 JO josssjojd ajBOOssy '(uoj
-33uud) aqd "VVi '(uosp.'ABa) sa "uiubim sqqnjr) s3uiBf

Xjojsih jo jossajojd
ajBpossy '(BuqojBQ qjJON Jo Xj!SJ3A!Ufi) aMd "VVi
'(sjiqsdujEH AV3{si JO X)!SJ3Aiun) a'y sijojjbjv Jnquv in^d

•aiq.'a

JO JOSS3JOJd 31BI30SSV •(XJBUIU13S IB3l3oi03qX UOlUflJ

aqx "wqx "aa '(uospiAsa) gv 'X3"uoiej\ Moa |3nujBs

•Xqdoso|iqd Jo jossajojd siBpossy

'(31BA) a qd "a a "vim "a a seujjoosbj^ piBu'oa ijea

■X3oio!a JO JOss3joJd 3jB;3ossy '(XJOU13) aqd
'(3JBJS o.'qo) S'W '(Xjouia) g y 'sjamujBT Hjqmx ujeihi^

•SUV au.'dl JO jossajojd sispossy '(3in)!isui [buojs
-sajOJd puouiqsiy) yj-JV "V'ja 'susqsnoH Xbo sB|3noa?^J

1 2 3 4 5 6 8

Online LibraryUnited States. Bureau of the CensusQUIPS AND CRANKS - 1967 (Volume 69) → online text (page 8 of 8)