William Henry Egle.

Pennsylvania archives: third series; (Volume 28, pt.2) online

. (page 35 of 41)
Online LibraryWilliam Henry EglePennsylvania archives: third series; (Volume 28, pt.2) → online text (page 35 of 41)
Font size
QR-code for this ebook


Huison, Wm xxii, 737

Hutt. Frc:.]eii(:l; xix, 357

Hult, Xicholas xxi, llu

Hutton, Jiio. xviii, 69Hulten, Mary, xxii, 373

Hutten, Tbo'.s, xvii, 355; xxii,Hutten, Widow, xvii, 525; xix,

581
Huttenstein, I^avid, xviii, 111
Huttensteln, Wm., ..xviii, 3!%

lis

Huitensteiu's land xix, 93

Huttenstine, David, xviii, 715
Huttenstine, Mary, .. xviii, 733
Huttenstine. Samuel, x\iii, 723
Huttenstine, Widow, xvii, SOS;
xviii, 723
Huttenstoue, Mary, xviii, 34S
Huttcnstyne, Jacob, . . xxiv, 21
Huttinson, Wm., .... xxi, 715
Huttle, Michael, xiii, 169, 269,
397, 429, 6ij2, S07
Huttlestein, Jacob, . . xxiv, 23
Hutllestcin, Wm., . . xxiv, 23

Hutton, Amos, xxv, 794

Hutton, Ecnj., xi, 130, 242, 309,

407, 566, 739; xii, 95, 185, 317,

4S3, 598, 750; xiv, 709; xv,

151, 254; 766; xvi, 3.,7, 664:

xxvi, 446

Hutton, Cbas., xxii, 538

Hutton, Edward, xxi, 506, 715

Hutton, Elizabeth, ..xxi. 132.

265, 745

Hutton, Geo., xvi, 385; xxiii,

580

Hutton, Hiet, xii, 186, 318, 599

Hution, Hictt, .. xif, 481, 750

Hufton, Jas., xviii, 69, 144, 37^'.

764; xix, 408, 476; xxi, 132.

265; xxiii, 371; xxv, 165, 166,

177; xxvi, 271, 275

lluiton, Jeremiah. ..xviii, 459

Hution. Jesse, xii, 186, 318, 481,

599, 750

Htitton, Jno., xi, 21. 214, 227,

293, 586; xii, 45; xiv, 7u5;

XV, 146, 260, 776; xvi, 376,760 gp:neral index.

3S0, 675, fiTS; xviii, 114, Hutwell, Jacob, xvii, 102

378, 764; x.\. 229, 362; xxi, 43, liutz, INIichael, xiv, 294. 551,
69, 206, 261, 339. 406, 487, 511, S2S

814; xxii, 50, 3G2, 463, 550, Kut^hcnson, Juscpti, xix, 575
610, 742; xxiii. 31, 504, 691; Hiitzler. Christian, .. xxiv, 440
xxiv, 23, 6S7: xxv, 171, 531, Hutzman. Barnet, .. xvii, 221

793; xxvi, 99 Iliilzman, Jno., xxiv, 435

Hutton, cftio. S., .... xxvi, 446 IJuven, Heury xvi, 175

HuUou, Joualboii, ..xxiii, 360 Huver, Barthel xix, 4]

Hutton, Joseph, xi, 40S, 556, fluver, Francis, xiii, 169

740; xii, 95, 1S5, 316, 4S3, 597, Huver, Geo. xix, 35

750, 751; xxi, 30, 197, 438, 533, Huver, Henry, xiii. ISl, 1S4,

770; xxiv, 20 1S6; xvii, S39; xix, 9, 1&8

Hutton, Josliua, xxi, 13, 184, Huver, Jacob, xiii, 182; xix, 9

438, 533 Huver, Jno., xiii, 169, ISl

Hutton, Joshuah xxi, 77u Huver, Martin xvii, 44S

Hutton, Leonard, xxi, 132, 265, Huver, Michael, .... xix, 24

478, 745 Huver, Peter, xiii, 1S4; xix, 75

HuttO-n, Loonhard, .. xxi, 506 Huver. Vallentine, .. xiii, 1S3

Hutton, Levey, xxi, 69 Huxwcrth, Edward, xxiii, 536

Hutton, Levi, ....xxi, 406, 514 Huy, Abram, xviii, 71

Hutton, Levy, xxi, 759 Huy, .\bra'm, xviii, 145, 377,

Hutton, Margaret, ..xxii, 5S4 640

Hutton, Margret, .... xxii, 593 Huy, Esau, xviii, 640

Hutton, Xatlianiel, . . xv, 255, Huy, Fred'lc, xviii. 350, 643, 811

764; xvi, 365 Huy. Isaac, xviii, 378

Hutton, Nehemiah, xi, 128, 146, Huy, Jacob, xviii, 378, 610

349; xii, 186, 318, 484, 598, Huy, Martin xvii, 825

750; xviii, 331, 378, 5(6; xix, Huy. Paul, xvii, 7

5i6, 639, 651, 731; xxiv, 19, Huy, Rob't, xvii, GOO

20; xxv, 172 Huy, Samuel. xxiv, 20

Hutton, Thomu.s, xi, 130, 243, J-T^y_ uiricli, xviii, 144; xxiv,
309, 4ij7, 566; xii. 95. 186, : 20

317, 4S4, 598. 599, 751; xxii, ju.j at, Peter, xxiv, 21

689; xxiv, 20 Huyck, Egbon L xxvi, 571

Hutton, Widov,-, xix, 618, 724; ^, , ,„ ^ .... ^o<

Huvclc, W ni xxiH, ;j24

xxi, 478, 506 „ ^ ' . . ..,

.. _,, „., Huver, Geo., xxiv. 22

H»ilton, \Vni., ..xii, uOS, j./J; " ^, . ... ,-

• rn of.r u^r "ii —- Huyeit, Christ r xvih, 4.)

XXI, 69, 206, 406, .jll, (oo

Huttonback, Peter, .... xi, 446 ^•"-^•'■"' J>^^' ^^^'- ''"

Huttonstone. David, xviii, 381 ^^'■*>-^^- ^^" ^^'^'' ~^ ■ ^-'

Huttonstone, I'eter, .....xi. 444 Huz. Luokit Thomas, xxv, 716

Huttonstono. Samiiol, xviii. 311 Huzard. Jacob xii, 426

Huuoristone, \Vil!, .. xviii, 337 Hnzzan, Henry xx, 3S9GENERAL INDEX. 761

Huzzar. Ueiny xx. 537 SOS: xv, 282, 329; xvi. 445,

Huz-zai'd. Jaeol>, xi. 5ii»); xii, 474. 5S9; xxiii, 402; xxv, 1U4

120. 150, 240, 799, SO;.") Hyde, Jno. Leonard, xxlv, 424

Huz>:ard. John xii, S'Ol Hyde, .Joseph S., xxvi, 6S1

Huzzerd. Jacob, xii, 575 Hyde, Leonard John, xxiv, Ifi

Iliizzey, Christopher. ..xxi, 207 Hyde, Lydia, xiv, 255; xv, 359

Huzzey. Geo xxi. 30 Hyde, I'Irilip, xiv, 54G, S23; xv,

Huzzej', HaniHton. ...xxii, 737 620; xvi, 47G

Hiizzcy, Jediah xxi, 122 Hyde, Samuel, xxvi, 5GS, 632

Huzzey, Joseph xxv, 1S3 Hyde, Thomas, xxiii, 214; xxvi,

Hr.zzey. Ralph. xxv, 1S3 440, 564

Hiizzey, Richard xxi. 7S2 Hyde, Wm., xxiv, 232

Huzzy. Geo xxi, 198 iJyde, Willis xxiv, 232

riuzzy, Jediah xxi, 122 Hydelburg. Geo xv, G7S

Huzzy, Jodiah, xxi, 795 Hyder, Henry, ..xiii, 128, 532,

Huzzy. Ralph. ...xix, 624, 627 640

Huzzy, Riccord xxi, 93 Hyder, Jno., xxii, 169; xxiv.

Huzzy, Ricord, ..xxi, 202, 412 131; xxv, 540

Hyan-!, Jno xviii, 459 Hyder. Michael xxiv, 131

Hyam, Math'w xviii. 459 Hydcrick, Wrn., xv. 619; xxiii,

Hyam, Paul xviii, 459 401

Kyainherger. Ch)-istian, ..xiv, Hydes, Gilbert, .... xxiv, 427

202 Hyde.s, Jno., xxiv, 7S

Hyansen, Jno., xxiv, 78 Hydlo, Geo., xv. 325, 307, 619;

Hyat, :Mich'i, xxvi, 269 xvi, 207, 469, 521; xxiii, 4ul

Hyatt, Ephraim xvi, 744 Hydle, Jno., x\ i, 512

Hyatl. Gideon, xxv, 535 Hydle, Widow xvi, 499

Hybei"g'.r, And'w. ..xiv, 715; Hydleberg, Geo., .... xvi, 510

xvi, 36, ]S4 Hydrick, Ahra'ni, xiv, 716; xv,

Hybcrj^r, Chrihi'n, ..xvi, 1S7 liJS; xvi, 1S5, 658

Hyberger, Geo., xiv, G55;'^v, Hydrick. Ral.-or, xv, 157; xvi.951S4Hyberger, Jno xix, 230 Hydrick, Baltzer, xiv, 715; xvi.

Hyberker, And'v,- xiv, 413 ^''^

,, , ^ . -.,. Hvdrick, Chas., xiv, 645; xv,

Hvckcs, Goo. XXI, dvjG

„ , ' . . .... 85; XVI, 619

Hyckes, Peter, xxi, oOo ,, , . , ^

H>dricl.:. Geo., xiv, 630; xv, hO

"^'^^- ^^''''''' '■'''' =^^^ Hydrick. Jno., .. xiv, 553, 829

Hyde. Abram. xx, 687 Hydrick. Wm., xvi, 469; xxiv,

Hyde. Anth'y xvi, 448 .^3j

Hyde, Llizaljcih. xiv. 255, 510. jjyfiijg, Jost xxiv, 426

787; XV, 481 Hyd.son, Thos., xxiii, 254

Hyde. Gro.. XV. G^s; xxiv, 229 Hye. Alliert xviii, C74

Hy<le, Jno.. xiv. 176, 276, 531, Hye, Tirrnbard xviii, 674762 GENERAL INDEX.

Ilyer, Fiedk, xvii, 92 Hylow, OodtVoy xi, 1>jO

Hyer, Goo., xviii, 434 Hyman, Capi.. ..xvi, 3l)S, CGd

llyer, I.ii.lvviek, xiv, Ta^; xv, Hyman, Her.ry, xiv, 537, 814;

21, 392; xvi, liHi, 54.3 xv, 33G; xvi, 4S4

Hyor, Valentine, xxiv, 133 Hyman, Jacob, xxv, 389

Hycs, Geo., xxiv, 430 Hyman, Moses, xxvi, 270

Hyet, Elishua, xxii, 727 Hyman. Nicholas, xv, 2(>2: xvi,

Hygate, Negroo xiii, 502 37U

Hygel, Jos xvii, 8G2 Hyman, Rob't xi, IGI

Hykc'ss, Ceo xxi, 124 Hyme, Chas xxi, Shi

HyiaiKl, Wm., xxvi, 450 Hyme, Chri.stian xxi, 353

Hylanil.s, Barnabas, xxii, CS9 Hyme, Paul, xxiv, 435

HylanrL<. Jno., xxv, 22 'Hymer, Ciias., xix. 63

Hyle, Conuul, xviii, 757 Hymes, Francis xxi, 250

Hyle, Frederick xvi, 73 Hymes, Jno., xxi, 103

Hyle, Geo., xv, 331, 490, 627, Hymes, Solomon, xxi, 25G

657; xvi, 249, 79S; xviii, 721 Hyndes Wm., xxiv, 131

Hyle, HarUnan, xvii, 440 Hyudshaw, Jas., xxiv, 134

Hyle, Jno., ..xiv, 2S4; xv, 500 Hyne, Jacob, xvii, 895

Hyle, Peter xviii, 7S5 Hyne, Simon, xxiv, 134

Hyle, Pbilip. xiv, 20S; xv, 340, Hyneraan, Fred'k, ...xvi, 469;

G37; xviii, 2S0, 7S2 xxiii, 401; xxv, 3SD

Hyle, Susannah xv, 325 Jlyner, Alexander, xxii, 373

Hyle, Waiter, xxii, 77 Hyncr, Frederick, xv, 52S

Hyleman. Jno., xvii, 416 Hyner, Henry xxi, 353

Hyleman, I.rtJ0ii'd, ..xviii, 103, Hyner, Jost, xxi, 354

694 Hyner, Lewis, xxi, 354

Hyleman, Martain, .. xiii, 498 Hynes, Geo., xxiii, 23:^

Hyleman, Peter, .. xvii, 415, Hynes, Jno., xv, 716; xvi, 302;

41G xxvi, 50.

Hyler, Ca^Ter, xvi, 135 Hynes, Matthew, xiii, 452.

Hyler, Henry, xiv, €93; xv, 135 583

llylcr, Jane xvi, 333 Hynes, Patrick xiii, 'J55

Hyler, Jno., xvi, 443 Hynes, Peter xiv, ^l

Hyler, Reiuhart, .... xvi, 675 Hynes, Wm xiii, 452, 583:

Hyler, Sebastian, xv, 700; xvi, xxiv, G85

355 Hyiiey, Samuel, xiii, 586

Hyley, Ga.sper, xv, 788 Hynish, Henry xxii, 13S

Hyli.'^h, (joo xiv, 20 Hynman, Henry, . .xiv, 513, 780

Hyllyard, Fi-ancis, .. xix. 377 Hynman, Matthew, ...xxii, 551

Hyllyard, Geo xix, 377 1 'ynman, Robert xi, 37;)

Hyllyard, Isaac xix, 377 Hynn, , xi, 431

Hyllyard, Jacob xix, 377 Hyriua, Jacob xxiv, 133

HyDyar.i. R<-tfr xix, 377 Hyncjs & Crawford, ...xvi, 29S

Hylmarj, Lec^nard, .. xxv, 178 Hyuot, Thomas xxiii, 371GENERAL INDEX.resIlyiis, Heury, xxii, 2S4

Hynshaw & Provost, xxiv, 265
JJynsylnian, IJyronanuis, xvii,

L'G3

HyiUon, Jno xxiii. V.)

Hype, AudreNv, xxi\, 131

Hypo. Miclino), xxiv, 534

Hyple, Henry, • ".xvii, 577

Hyple, Pail!, xxiv, 13

Hypsp, Henry, xxvi, -143

Hypshcr, Ulrich xxiv, 435

Hypsnian, Garret, . . . .xxiv, 43G

Hysell, Jacol) xvi, 3S1

Hysem, Thos., xix. ' S

Hyser, Ernst, xvi, US

Hyser, Henry, . . . .xi^■, i^[u ; .v,

35
Hyser, Thos., xxiii, 11Hyser Est., xvi, 15

H>sey. Jos xvii, b22

Hysliam, Robl., xvi, tu

Jlytham, Tliomas xxvi. :'l

Hysliam, Wm., xiv, ]G7;

xvi. 4J7
Hyslor, Jacob, . .xv, 429; xvi. 13

Uysler, Nicholas, xv, 429

Hyscp, Samuel, xxii, 191.

2j4

Hystand, Abram, xv, 5G2; xvi,

52, 255, 712

Hy.-iand, Isaac, ..xvi, 52, 714

Hy.-tand, Jacob xxiv, 135

Hystoller, Jno., xxii, IGO

Hysnng, Frederick, . . ,xxv, 542,

543
Hyves. Widow xv, 629I.la.go, John xvii, S05

lago, Samno], xvi. 44

lak, Killian, xxiv, 445

laks, James, xvii, 743

Jams, John, xxii, 264

lams, William, xxii, 212

Iba, Cas]jor, xvii. 151, 309, 334,

. . '^'^

Iba, Cas., xvii. SS')

Ibcrt, Conrad, xxv, l'i4

Iburster, George xiv, 315,

426

Ichland, Charles, xiii. 400, 433,

095, 804

Ice, Eli, xxv, 550

Ice, George xxv, 547, 549

Ice, John, xxv, 549

Joe, Peter xxv, 54:i

Ice, Ralph, xxv, 549

Ifc, Thomas xxa , 549

ico. Zar-ariah, xxv, 549

Iceman, Pclcr. xxii, \<>'i

Ickcs, Arthui-, xxiv, 239Ickes, Charles, xxv, 551

Ickes, Henry, xxi, 110, 27t;, 44 7,

563; xxv, 5..1

Ickes, John, xxi, 23, 213: \:;v.

551

Ickes, Jones, xxv, !31

Ickes, Joseph, xxv, 552

Ickes, Michael, xxi, 503

Ickes, Nicholas, xxi, IIU, 27'j,

447, 563

Ickes, Peter, xxi, lin, 270. 417,

563

Ickes, Philip, xxv, 551

Icklebarger, Frederick, ..xxiv.

411

leirns, William, xxv. 551

Idden, William, ..xii, 145, 214

Idilenf, James, xii. 194, 328,

€90

Iddings, Henry, xi, 40, 173. 338,

4S2, 730; x\iii. G01 ; xix. 4:^9,

473, 62«. 69S, 770; xxiv, 82;

xxv, 190, 193, 1997C4 GENERAL INDEX.

Iddiiigs, James, xii. 711; xvi'.i, idon, Ceorge, xiii, IIG, 291, 405.

30, lis 424, 701, 812

Iddings, John, . ,xi, 45, 173, 33'j. Idon, Phillip, xiii, 151

4S3, 73b*; xii, 52, 511; xviii, Idou, Randel, xiii, 405

550; xxiv, 82; xxv, 795, 7D0 Idon, Randle, xiii, 174, 296, 424,
Iddings, Jonathan, ..xxiii, 247, S12

272. 3)5 Jems, Jolm xx\i, 321

Iddings, Juscpii, xxv, lb7 Igler, Simon xxiv, 445

Jdding.s, Samuel. . .xix, 555, G2?. Igo, Daniel, xxii, 194, .<!22

030, 099, 77S Igo, James, xxii, 339

Iddings, Thomas, xix, 523 Igo, Joshua, xxii, 339

Iddings, William, xii, 395, 511, Igo, Lewis, xxv, V26

7 04; xviii, 72, 151; xxiii, 351, Igo, Peter, xxii, 106, 122

525; xxv, 194. 195, 197, 199, Igoe, Daniel, xx, 142; xxv, 725

735 Igoe, James, xxii, 201

Iddle, Conrad, xxiii, 253 Igoe, Joshua, xxii, 201

Idel, Bernard, xiv, 19 Igolve, Michael xvii, 309

Idel, John xvi, 716 Igon, Lindy, xxii, 329

Idell, John xiv, OS Ihlan, Martin xxiv, 415

Iden, George xiii, 81, 597 Ihlick, Leonard, xxvi, 277

Ideu, Randal, xxiv, 13G Ihly, George, xviii, 587,

Iden, Handle, xiii, 597, 701 648

Ideman, Larnet, ...xv, 82; xvi, Ihric, Conrad, xix, S2, 110, 138,

245 1S4, 290, 344; xxvi, 104, 105,

Ideman, Baruett xv, 4G0 106

Ideman, Bernard, xiv, 042 Ihrie, George, ..xix, 200; xxvi,

Ideson, William John, xxv, 725 lOG

Idim, Philip, xiii, 85 Ihrie, Peter, xix, 145,

Iding.s, Henry, xvii, 8 14 138, 292; xxvi, 453

Idings, John xii, 142, 241 Ihriy, Peter, xix, 143

Idings, Jonathan, . . .xviii, 683; liams, Jacob, xxv, 552

xxiii, 243 liams, Henry, xxv, 552

Idle, Barney, xxiii, 500 limes, Aaron, xxv, 552

Idle, John, ...xiv, 384; xv, 571; lins, Jacob, xvii, S

xvi, 213 lirams, Hugh xxv, 547

Idle, Manin xiii, ISO Ike, Jonathan, xxvi, 21

Idleman, Bernard, xiv, 377; Ikes, Adam John xxiv, 24

xvi, 710 Ikes, Joseph, xxii, GO

Idleman, Jacob, xiii, 80 llenbciger. Christian, xxvi, 227

Idleman, Valliutine, . .xiii, 173, Her, George, xv, 150

295 Jler, Henry, ..xii, 190, 329, 373,
Idleman, \ollintir.e, ..xiii, i'.Y.i C56

Idol. I^arnabas, xv, 4 52 lier, Honacle xxii, 100

Idol, Jacob xiv, 007; xv, 40 Her, Jacob, xxii. 100, 275

Idole, John xv, 517 Her, Lawrence, xxii, 275GENERAL INDEX. TC5

Her, Nicholas, xxii, 275 Illigonfritz, Martin, . . .xxi, L" S

Her, Philip. ..xv, 47S, CSl; xvi, Illing, Phiilipiua, xxiv, G'jT

ulo Illins^Yorth, Francis, ..xiv, '113

lies, Thomas, xi, oGO illy, George. ..xvii, 62<S; xviii,

lies, W. M., xiv, IS 4r.n

lies, V\'illiarn, xi, 400; xii, 21S, Illy, Jacob xviii, o27

351 llofi, Richard, ..xiii, 43".; xx;\',

Ilelor, Ilenr./, xi, .jG9 - 137

lley, George xvii, 1 1> Ilor, Jacob, xxii, jO

llg, Linnard xvii, 3;54 Ilor, Lawrence xxv, .'>C.l

Ilgenfritz, Christian, xxi, 6, Hy, George, xviii, 257, 3S9, 77'.>

6G5 Imbaty, Adam, xviii, 224. 350

Ilgenfritz, Daniel, xxi, G79 4S3

Ilgenfritz, Frederick, ..xxi, "03 Imbaty, Danic!, xviii, 220, 350

Ilgenfritz, George, xxi, 200, 497, Imbaty, Nicholas, ...xviii, 224,

G.-, 679 350, In3

Ilger, Christian, xvii, 45S Imble, John xx, 'j04

Ilger, George, xvii, 294, 459, 75S Imble, Michi'.el xxiv. U4

Ilger, Stophol, xvii, 299 Imble, Paul xx, 004

llgner. Christian xvii, 8 Imblj', John, xxii. 477

Ilgner, George, xvii, S, G09 Imbody, Adam. ..xviii, 54, 155,

Hick, George, xvii. 49 736; xxvi. 277

Hick, Leonard, xvii, S75; xxvi, Imbody, Daniel, ....xviii, i^-12.

277 "^57

Iliff, John, xiii, 85, 151, 232, 2oG, Imbody, Henry. xviii, 55

393, 434, 552, G77, C92, 7S5, Imbody, Nicholas, ..xviii. 15G.
7S7; xxiv, 137 612. 740

Iliff, Richard, xiii, S5, 108, 151, Imell, John xvii, 33,1

232,392 Imell, Lcnnard, xvii. 339

Ilig, Gforge, xvii, 270 Imenheiser, John, . . . .xxi, 024

Iligenfritz, Christian, xxi, 04G. Imes, Charity, xxvi. 033

371 Imfelt. Finsence, xxi. 287

Ilik, Leonard xvii, CCG Imfelt, George xxi, 007

Iller, Honirall xxii, 94 Imfelt, Vincrrd, xxi, 33'

lller, Jonas, xxii, 94 Imfield, Vincent, xxi. G17

lUick, Andreas, xxiv, 4 15 Imgram, Matlb'-w, ....xvi. 325

lllick, Lenhart xvii, 151 Imheisrr, Adam xxi. G24

lllick, L'-'onard xvii, 309; Imhope, Benedict xvii, 313

xxiv, G97 Imhope, Martin xvii. C81

Illig, Andreas xxiv, 445 Imhofer, J^Iartin, xvii. ilG

Illig, Jonathan xxiv, 020 Inihoff, Bendcgh, xvii-',23"

Illig, Leonard xxiv, 589 Irnholf, IJoncdict, xviii, GJy,

) Iligenfritz, Christian, xxi, 33"^' ^-j">

Illigcnfritz, George, ..xxi, 458 Imhoff, Frederick, . . .x:-:iu. 549766 GENERAL INDEX.

Inihoff H. Benedict, . .xviii, 364 Imseller, Jacob xxi. II

Imlioff, John, ..xi, S9; xii, 494, Inison, Iknjarain, ...xix, 17^^

705 V 2S0

In-liofi", i^Iartin, ..xvii, DIP, 790 luiichaffstall, Jona?. xxvi. 3:.7

Imhold, Peter. xii, G9 IniGchafff^lall, Samuel, xxiv, r.9o

Imlioof. John, xi, S22, 753; xii, luisohaffstahl, Peter, xxiv, 590

OS, 614 Tnis-hweiler, Adam, ...xxi, G97

Imil, l.caliart, xvii, 314 Im.^h-^-eilcr, Peter, ....xxi, 697

Imlay, John, .... xiv, 527, 801 Imswellcr, Jaeol), xxi, 2'.y)

Imkr, Comad. ...xxv, 54S, 551 Imswellcr. Peter. ..xxi, 41, 2:^0

Imler, ]:^]ihraim, xxv, 552 Imnwiler, Peter, ..xxi, 359, 'Vli

Irnler, George, . .xxii, 160, 275; Imtruf, Meleiioir, xx. 702

xxv, 550, 551 lucli. George x:c^ , 195

Imler, George 'M., xxv, 547 Ineho, Jc.se])h, xix, 3S2

Imler, Ludwig, ..xxv, 1S9 iacho, Obedlah xix, 392

Imler, Michael xxii, 206 Incho, S., xix, o92

imlet, Michael, xxi, iS9 Indohaven, Abraham, ...xxiv,

Imley, John, xxvi, 152 25

Imlor, George, xxii, GO Ine.-on, Thomas, xii, 478

Imman, Tlenry xxiii, 522 Infield, George, ..xxi, 484, .'',84

Immel, Christian. ..xxiv, 238; Ingann. Jonas, xiii, 367

xxv, 19G, 197; xxvi, 2V7 Ingard, Adam, xvi, 534

Immel, Daniel, xxvi, 455 Ingard, Catharine, xvi, 708

Immel, Jacob, xvii, 401, Ingard, Jacob xv, 419

535, 743 Ingard, John, xvi, 708, 709

Immel, John, xvii, 308; xxi, 143, Ingard, flenry, xvi, 246

178, 182, 313, 573, G72 Ingard, Peter, xv, 560; xvi. 117

Immel, Leonard, xvii, GG6, 672, Ingard, Phili]i, ...xvi, 710, 711

875; xxiii, 533 Ingart, Adam x\i, 125

Immel, Michael, xiv, 516, 823, Ingart, Catharine, ..xiv, 727;

XV, 290, 647; xvii, 617 xv, 169: xvi, 49, 272

Immel I, xvii, 15 Ingart, Henry, xiv, 736; xv, 179

Immell, John, xxv. 21 Ingart, Jacol), xiv. 612; xv, 51;

ImmtlL George M., ...xxii, 690 xvi, 708

Immell, Michael, xv, 277, 605; Ingart, .John, xiv, 127; xv, 169,

xvi, 414 ' 558; xvi, 49, L'72

Iramenhciser, John, ..xxi, 097 Ingart, Peter, xiv, 727; xvi. 49

Immenyzer, Adam, ....xxiv, 25 Ligart, Philip, x'v, 726; xv, IGS,

Immeric, Frederick, ..xvi, 106 560; xvi, 270; xxiv. IZ'i]

Immll, John, xvii, 151 Ingart, William, xiv, 727; xv.

Inimill, i\Jichael, xxv, 189 170. 558; xvi, AZ

Iinminger, William, ..xvii. 861 Ingell, P.enjamiu, xv, 61

ImmiF'-'n, Henry xxvi. 452 Ingell, Wiliiani xv, 60

Imple, Peri.'iu xvi, IS lijg<d-:. (Jeorge xvi. 355

Imi):;on, Ikniy xx'ii, 171 Ingols, James, . .xi, 89; xviii, 60GENERA u INDEX.Ingels, John, xvi, 45

lugels, Joseph xv, 4''9

IngelP, jSratthew, xxiv, 413

Ingersol, J., xxvi, 701

Ingerso], Jarcd. ..xv, 312, GOr,;

xvi, 424; xxvi, 7G1

Ingorson, Artemidouus. xxiv,

210

Ingersoll, Dallas, xxvi, 732,

761

Ingersoll, Daniel, xxiii, 4C0

Ingersoll, James, xxv, 101

Ingersoll, Jarcd, xiv, 250; xxv,
365; xxvi. 732

Ingert, Catharine, xv, 558

Ingham, Alplieus, ....xxiv, 309

Ingham, Charles,' xxiv, 240

Ingharn, II. B., xxiv, 309

Ingham, James, ..xv, 515; xvi,
188, G19

Ingham, John, xxvi, 633

Ingham, Jciios, ...xiii, 10, 136,

245, 484, 456, 570, 574, 456,

570, 514, 633, 652, 748, 7G0;

xxiv, 309

Ingham, Jonathan, xi, 276; xiii

10, 12, 136, 246, 367, 456, 570,

652, 760

Ingham, Joseph, xxiv, 239, 30*J

Inghaip, Lu<-;y, xxiv, 240

Ingham, S;imuel xxiv, J39

Inghart, Christian, ...xiv, 457

Inghart, Henry, xiv, 461

Inghart, Jacob xiv, 349

Inghart, John, xiv, 458

Inghart, Peter xiv. 458

Inghart, Philip xiv, 462

Ingiez, Martin xv, 697

Inglan. John, xxii, 16

Ingland, Andrew, xiii, 78, 107.
385, 441, 593

Ingland. Nnn x.viii. I.Cil

luKlund, V/Jlliam, xii, 196,

329, 373
luglar, Ca.^par xxiv, 23Sluglar, Jacob xi, 442

Inglar. John, xxiv, 238

Ingle. Andrew- xxiv, 2:^7

lugle, Benjamin xii, 7iv:;

xiv, 022

Ingle. Christian xv, 776

Ingle. Clemens xxii, 3'3

Ingle, Clement. xxii, 234

Ingle, David, xii, 210, 3i3

ingle, I'redericlc. ...xi, 219. 2S2

Ingle, George, xv, 483

Ingle, Henry, xiv, 321; xx, 75G;
xxiv, 237

Ingle, Jacob, xiii, 632, 72;';

xiv, 599, 689; xv, 38, 130

Ingle, James, xiv, 261

Ingle, John, ..xiii, 88, 195, 235,

335, 486, 527, 630, 725; xv, 85;

xxii, 374, 703; xxiii, 622, 024

Ingle, Joseph, xiv, 395, 662; xv,

102, 4S6

Ingle, Joshua, xxiv, 237

Ingle, Paul, ..xiv, 605, 691; xv,
44, 133; xxiv, 237

Ingle, Peter, xxiv, 237

Ingle, Samuel, ..xv, 489; xxiv,

237

Ingle, "William, xiv, 621; xix,

782; xxv, 192

Inglcfritz, George John, ..xxiv',

25
Inglehart, George, ...xviii, 731

Inglehart, Ludv.ig xv, 38

Inglcmire, John, xiii, 78G -A^

Ingler, John xxiv, 2:;s

Inglejight, Gasper. ...xxvi. 451
Ingierith, ChrisLopher, xv, .^86

Ingles, xvi, 323

Ingles, Andi-e-'.v, xxiii. J::m;

Ingles, Catharine, ....xvi, 33S,

757

Ingles, George, ...xv, 361; xvi,

805; xxiv, 1.5

Ingles. James. ...xii, 491, 611;

xxii, 67 J ; xxiv, 25, 827C.S GENERAL INDEX.

ln£;les. John, xiii. 474; xii, 49{, Ingram, I3iathrain, ...xii, 197,

614; xiv, 7:?4; xv, IGo, 55".; ^,3i

xvi, 701. 7oo; xviii, SOS; xxi\ , l)]L,')a)n. Catbrine, ...xxvi, lOi

I'o Ingram, Elizabetli, ...xxvi, 10 1

Ingles, Joseph, ..xvi, 112, 5>(> Ingram, Gcoi-ge. xiv, 114. oij,!;

Ingles, Samuel, xiv, 4S-!; xv, 102, 3C3, 4S7, 085; xvi, 1[).^.

xvi, 323, 742 51 S; xxvi, r.!

lngles/»Samiiel. & Co., xvi, 733 Ingram, James, ..xiv, 3S4, 675;

Ingles, Silas, xv, 2GS xa*. 115

Jiigles, Thomas, xvi, GSi) lugram, Juiin, xi. luV, 39;^, 543,

Ingling, Frederick. ...xxv, 193 725; xii, 290, 054, 742. 743,

Inglish, Enol< xiii, SOu S22; xxiii, 107, 244, 344, 352;

Inglis, xvi, G07, Gil xxiv, 81: xxvi, 9

Inglis, David, xiv, 145 Ingi i.m, Lealli xi, 583: .Kii,

Inglis, George, xv, 7i 9 379; xxiii. 41G

Inglis, John. xiv. 171. 227, 453; Ingram. Leathrum. xii. r.75, 55S

xviii, 422, 550, 682 Ingram, Leatham, xi, JOG

227, 453; xviii, 550, GS2 Ingram. Leathrim xi, 406

Inglis, ISIalthew, xxiv, 4io Ingram, Lethum xi^ 21

Inglis, Robert. xxiv, C9G Ingram, M xvi, S-.., SIG

Inglis, Rulh, xv, 193 Ingram, Mathev/, xvi, 205, o.

Inglis, Samuel, xv, 212 699; xxvi, 103

Inglis, Samuel, and Company, Ingram, Matthew, xiv, G8, 315,

XV, 207; xvi, 310 574; xv, 12, 381, G91, 692;

Inglish, David, ...xx, 523, 540; xvi, 359, 533

xxii, 727 Ingram, Peter, xii. 77, 217, 351,

Inglish, James, xviii, 154 3S1, 524, 672; xxiii, 405, 411

Iw[,:lish, John, xiii, 230; Ingram, Robert xii, 822

XV, 330 Ingram, Samuel, xii, 694

Inglish, Joseph xiv, o^vt Ingram, Thomas, xii, 418, 5SS;

Inglish, Nathaniel, ...xiii, 2.S3 xxiii, 414

luglioh, Robert, xx, 168 Ingram, \\'il]la)n. ..xi, 62, 180,

Inglish, William xxvi. 573 3b9. 409, 767; xii, 110. 159, 253.

Ingliton, Edward, ...xiii, 017 401, 519, 821; xvii, 5GS; xxii,

Ingman, Widow xxii, VOS 723; xxv, 727

Ingold, Peter, xxiv, 25 ingrim, ^^'i)liara, xvii, 595, 701;

Ingraham, Arthur, ...xxvi, G33 xxiv, 4-.6

Ingraham, Roljert, ...xxvi, C'3 Ingruin, George xvi, 70

Ingraham, Thom.as, ..xxvi, 633 Ingrum, Leaiham, xi, lOS

Ingraham, William, . .xxvi, 633 Inhody, Adam, xA'iii, 610

Ingram, , xiv, 20; xv, 691 luhofi, jjenedictus, ...x\'ii, 334

Ingram, Abel xxiii, 479 Inhohf, John, xi, 177

Ingram, Arlbin- xxii. 723 Inho^e. John, xii, 210, 3.'3

Ingiam, Arthur M.. ..xxvi, 571 inhuff, .lolm, xi. 442

Ingram, Arthui T. M., xxii, 723 Inico, Elizabeth xvii, 022GENERAl, INDEX. 7G'3

Inice, Mary, xvii, 022 Tunis. Fvanois, xx, ISd, 'o2'2,

Iniss, Richard xvii, SZi 594. 729, 731; xxiii, 732; xxiv.

luk, Jacob, xvi, 102; xxiv, 445 69u

Ink, Peter, ...xix, 147, 271, 377 limits Georfxe xxii, o'.-n

Inliaster, Thomas, xxiii, 9 lunis, James, xx. 114, ISG, 322,

lukins, Joack, xix, 393 591, 729; xxiii, 7G3, 77G; xxiv,

lukins, Thomas xii, 29G 097; xxvi. 571

Inkins, William xii, 296 Innis, John xiv, 520, 796

Inkle, Christopher, ...xii, 169, Jnnis, Nathaniel, xx, 18G. 32?.

2G8 594, 729; xxiii, ;:>J

Inkle, John, xiv, 344 729; xxiii, 732

Inks, Elizabeth, xv, 598 Jnnois. Jacob, xxiii, 544

Inks, James, xv, 310 inntaker, Chrisioiiher, . .xxiii.

Inks, John, xxii, 587, G39 212

Inkson, Captain xvi, 479 lnsl:eep, John xxv. 54<

Inkson. Richard, xiv, 534, Sll; in>]ay, Stophel xxiii, 270

XV, 333, '329 jnsley, George, xxii. 4

Inloe, Elliot xxiii, 212 jnsweiler. George, ..xxiv. 417

InJow, Abraham, .. xxvi, 573; intevnacht, One xvii. 528

xxii, 727 ints. Jacob xvi. 414

Inlovr, Archibald xxiii, 312 inyAvid. William xxv, 725

Inlow, Luke, xxii, 727 lobe, Joseph, xvi. 73

Inman, Christian, .. xxiv, 238 jpc, Jacob, xxi, 124, 219, 431.
Inman, Edward, . . xxiii, 461; H35

xxiv, 238 ipe^ Mathias xvii, 810

Inman, Ezekiel, .... xxii, 671 iich. I3astian x>^i. '^~ - ^'

Inman, Henry, ..xxii, 433, 521 j,.p_ Abraham xix, '^^

Inman, Israel, xxiv, 239 i,-eck. George xvii, 2.'o

Inman, Jes.-^e xxv, 444 ji-edal, Abraham, xiv, :;51

Inm.an, John, xxiii, 401; xxiv, ii-g,f|al, xiv, 351

238 ii-edal. Charles, xiv, 351

Iiimau, Richaru, ..xxiii, 461; ij-edal. Robert xiv, 351

xxiv, 238 i,f.(ia]i^ Charles, xiv, 613; xv,
Inman, William, xxii, 433, 522 52

^"^'^ Irc-vlall, Roijert, xiv, 614, 616:
Inners, xvii, 230, 409; xxii, 732; ^^ 53 .-5

xxiii, 254, 674, 678. 732, 7^ j,edell. Abraham. . . . . 'xxv! 191

.. ^,. ]l^ Iredell. Charles, xvi, 89, 156.
Inners, Bnoe, ...xvu, 230, 109 ^„ ^^^

Inners, Jacob, xxi. 143. 178. _ ^.

Inner.st. Jacob, ..xxi, 573, 672 ^'^-^^^' ^^^'-^'^; -::' '-' ' ■•.

, • r, ■ • .-.-ii ir*- 89, 156. 576; xxv, 190

Innings, P.eujamu), .. xxii, 16b ^

innings, John xxv, 190 Ireland, Amos, .xii. 4-x. h48.

Innis, Brice, xxiv, 446 ^'^^

Tunis, Ebenezer, .... xxiv, 3.24 Ireland. ]):.vid, xix, 436, 470,
49— VOL XXV ill— 3d Ser.770 GENERAL INDEX.

575, 5SS, 672, 747; xxv, 1?1, Irish, Jacol), xvii, 2S9Online LibraryWilliam Henry EglePennsylvania archives: third series; (Volume 28, pt.2) → online text (page 35 of 41)