William Henry Egle.

Pennsylvania archives: third series; (Volume 28, pt.2) online

. (page 8 of 41)
Online LibraryWilliam Henry EglePennsylvania archives: third series; (Volume 28, pt.2) → online text (page 8 of 41)
Font size
QR-code for this ebook


xxiii, 735; xxv, 526; xx. 205, xxv, 524; xxvi, 439

336, 61.0, 733, 737 Gregory, John, ..xii, 477, 041,

Gregg. Micl/I. xi. 22, 224, 201, 725, S^'S; xiv, 685, 725; xv.

58^ 723; xii. 99, 175, 454. 660, 126, 168. 559; xvi, 722: xviii,

729; xiii. M:, 285, 327. 502, ^-i. 2:^7, 37n, 497, 619. 757:

53S, 625 XX 128; xxi. 127. 431; xxiii,

Gn-gg. :vlicliall. xi, 225 292, 297, 503, 523; xxvi, 521GENERAL INDEX. 483

Cicgory, Jonathan, xiii, So, 150, Greider, Jno., xvii, ST, 795, 849,
232, 392. 136, 094, 7S7 S57

(iregory, Jo.'.hua, xx-ii, 2JS Cveider, Martin, xvii. 052, 674,

(Jrogory, Levi, xi, 15 70G. 7b3, 794, 718, SOT

Gorgory, Levy, ..xi, 192, 2S5, Greider, Michael, xvii, 1G9, 794;

451 xxiv, 423

Gregory, Mark, ..xiii, 65; xx, Greider, Peter, xvii, oOG

470; xxiii, 268, 74S, 7G6 Greider, Tobias, xvii, ^^94

Gregory. Mose.^, .... xxv, 527 Greiff, Agnes J., .... Axvi, luT
Gregory, Paul, ...xiii, G95, 789 Greiff, Stephen, xxiv, 12S, 414
Gregory, Peter, xviii, 230, 373, Greigenbaura, Daniel, xxi, 696

500, 757; xxv, 152 Greiger, Jab. xvi, 450

Gregory, Ricb'd, ...xviii, 370; Greiling, Jacob, xix, (;3

xxiv, IG, 17 Greiling, Widovv- xix, 97

Gi(-gory, Uob't, ..xvii, G3G, S54 Greim, Aljrarn, xviii, 712

Gugory, Sam'l, >:vi, 745; xxvi, Greini, Jacob, xxvi, 264

"631 Greim, Peter, xvii, 418

Gregory, Shadrack, ..xxiv, 225 Greime, Ludwig, 70C

Gregory, Thos., ..xiv, 7S5. 509 Greimer, Adam, xvii, 502, 777

Gregory, Walter, xxiv, 414. C77 Greimer, Jno., xviii, 440

Gregoiy, WilJiam, ..xiii, 85, Greims, Jame."^. xix, 142

107; x\, 524, 779: xvi, 504; Greiner, And'w, xviii, 190, 465,
xxiv, 130; xxv, 153 723

Gregory's estate, xviii, 497 Greiner, Coleman, xvii, 6, 293

Gregry, Jamesf xxi, 811 Greiner, Frederick. ..xiv, 823,

Gr.'g.s, George, xxiii, 215 547; xv, 291, 445, G4S; xviii,

Gregson, Jas., xiv, 474, 750; 195; xxvi, 83, 2G7

xxv, 151 Gieiner, Geo,, xiv, 827, 550; xv,

Gregston, — , xix, 531 296; xvi, 452

(U\-h, Phil, xviii, 491 xv, 296, C53; xvi, 451; xviii.

f.!rf-hems, Nobk^ xxiii, 335 195

Gi-eiber, Godfiied xxi, C97 Gi-eine)', Jno., xvi, 452; xviii,

Greider, Alrabani, .. xix, G5 183, 185, 311, 314, 442, 5G5,

Greider, Andrev,-, xvii, 5nC 568, 694, G9G; xxv, 154, 157;

Greider, Christ'n, .... xvii, 794 xxvi, 2G4, 716, 719, 720

Greider, Geo., ..xvii, 293, 785, (Jreiner, Martin,. ... xvii, 783;

794 xviii, 198

Greider, Han?;, xvii, 1G9 Greiner, Philip, xviii, 185, 314,

Greider, lian.-: Jacob, xxiv, 413 442, 565, G94

Grrdder, Henry, xvii, 794 Greiner. Valentine, ..xiv, 420;

Greider, Jacob, xvii, G52, 718, xvii, 502, 77G

794; xix, 143, lOS, 368; xxiv. Greininij.'^r, .lohn xxvi, 8

585 r.reivKon, Wui xxvi, -134

GjT-icIur, Ja;.ub, ..V ?vU-irtii), M., Grci;;fmer, Ca^^per, .. xviii, 157
xvii, 718 Greisemer, John, xix, 209484 GENERAL INDEX. ,

Greiseraon, Leonerci, ..xix, 305 Greunell, Mich'l, .. xxiii. 542
Gre'scm.or, John, Sr., xix. SOi) Grennion, Peter, ;... xvi, 294

Greisen, Widow, xvii. 502, 776 Grenoble, Jacob xxiv. IS

Greisinger, Jacob, .. xxvi, 2l;6 Grenow, Jiio., xi, 99

Greisle, Geo., xviii, 157 Grenow, Wm., xi, 57

Greismer, Jno., .. xvi, 255, 712 Grrnzwig, David. xix, 21V

Gvei.'^siuger, Geo. W., xxv, 71o Groor, Clia.^ xi.v, 71^7

Greist, John, xxiv, ill Greper, Philip. xiv, Gl

Greiter .(Chrisfii, xvii, 548, 795 Greps. Henry, ... xix. tbV, 727

Greiter, George, xvii, 6 Greps, Peter xvii, 44S

Greilcr, Jno., xvii, 617 Grescom, Rachel, xxv, 155

Greitzer, Andrew, .. xxvi, 266 Gresel, Fredericl^, ... xiv, 104

Grell, Michael,, & J. Bar, xxv, Gresh, Geo xviii, 122

67 Grcsham, Geo xxiii, 53S

Gremer, Deitrick, xvii, 293, 457 Gresing, Ludwick. . . xxv, 523

Gremer, Francos, xvii, 196 Gre.singer, Jacob, xiv, 331

Gremer, Matthias, xiii, 428, 701 Gresler, George, ..xiii, 28, 805
Greniire. Coleman, .. xvii, 457 Gresler, Phillip, xiii, 232, 393

Gramling, Adam, .. xviii, 723 Grosloe, Geo., xiii. 221

Gremly, Valentine, .. xxvi, SO Gre?ly, John xiii, 82

Grems, Sara'l, xvii, 50*^. Gresman, Abiam, xiii, 296

Gren, Jacob, xvii, 243 Gresman, Anthony, xiii, SOO,

Grenadir, Abra'm, .. xiv, 299 1"^- 295

Grending, William, .. xv, 599 Gresman. Jacob, xiii, 173. 295,
Greneraeyer, VZdward, xix, 354 ^"'^

Grenewald, Abraham, xix, 228, Greson, Leonard, xxii, 737

323 Gresp, Henry, xv. 103

Grenewald, George, ..xix, 227, Gress, John, .. xiv. 832, 555;

323 xviii, 306; xxvi, 439

Grenewald, Jacob, .. xix. 323 Grcss, Michael, .. xix, 85, 293

Grenewald, John xix, 332 Gross, Valentine, .. xviii, 16,

GiVnewald, Philip, ..xvii, 518, 34<^

557 Gressel, I^rattis, xiii, 77

Grenewald, Widow, ..xix, 235. Grossel, Widow, xix, 52

326 Grosser, Jacob, xxvi, 20

Grenewalu I'hilip, .. xvii, 282 Gressimore, Wra., xiv, 147

Grojiinger, Daniel xiv, 94 Gressing, Avant, xxv, 524

Groninger, Henry, ..xix, 727; Gressler, David xxvi, 204

xxiii, 525 Gresslor, Freder'k, ..xiv, 296.
Grcninger, Lonard. .. xix. 43 551, 830; xv. 201

Greningor, Nidi's, xix, 65G, 72'i Gr-fsler, Geo xiii, 567

Gronion, Pe(<-r, xiv, 801. 521; Gressler, Phillip, xiii, 552. 7.'^7:
xv, 734; xvi, 823 xix, 253; xxiii, 293

GienUe, Rol/i xvii, 621 Grcsslor. Geo xiii, 69i;

GreunaUl, Jacob xix, 239 Gre.sslor, Jacob xiv, 286GENERAL INDEX.485Grt'sscr, Authoney. ..xiii, 552,

CJiest, Jolui, xxi\, 417

Grost, Nidi's xvii, 23S

Grot, Aud'w, xviii, 553

Gic-ter, Jno., xvi, 650

Grolsh, Wendle, . .xiv, bll, 540
Greti, Andreas, .... xxvi, 2G5

Guu, And'v,-, xviii, 42j

Grett. Jiio., xviii, 575

Gretler, David, xviii. Go

Giefz, Aruhev,', xix, J9S

Grotz, Henry, xiv, Go3; xvi, 599
Grelzinger, Coniad, ..xvii, G28

Greul, Henry, xxvi, 264

(Jreu.s, JoliD., XY, 304, GOl

Grevcnski!). Nicolas, .. xi, G2S

Grevill, Camper, xvi, 443

Grovy. Jolm, xxiv. 17; xii, 564

Grey, Alex., xxiii, 218

Grey, Andrew, ..xxiii, 205, 211

Grey, Archibald, xxiii, 211

Grey, David, xii, 21S, 524; xxii,

550

Grey, Edward xxi, 437

Grey, George, xvi, ]&; xix, 697
Grey, Henry, xiv, 7;^9; xv, JSl

Grey, It-aac, xiv, 774

(Jrey, Jhs xiv, 755, 479

Grey, Jor)o, xi. 405, 4SG xv, 203,
Gl'l: xix, C72; xx, 21; xxiii,

4 17

(Jrey, Jonatlir'ii xxiii, 512

Grey. Nathaniel xiii, SH

Grey, Peier, xxiv, 418

Grey, Roherl xi, 484

Giey, .Sienit xi, 34G

Grey, 'Jhonias, xxi, 562

(■'<'y, Wm., xiv, 5u6; xv, 199,

694; xxi, 51, 365, 5'"-3 5»;9;

xxiv, 421

Grry K- i'eter^ xv, 199

^•rayieil, C}nj;-?ja!i, ..xxiv, 417
G'i-'.yhcil, J<.bij xxiv, 415Grey'iil. Christ'n, .... xvii, 447
Greybi!,. Jacob. .... xxiv, 421

Greybil, Jno., xvii, 4 !7

Greybil, IMichael xvii, 447

Greybill, John, xxi. G7S; xxiv,

417, 421

Gr«;ybiil. Peter, ....xxiv, 6S0;

xxvi, 2o4

Greybili, Sam'H, xvii, 447

Greyder, John, xv, 122

Greyling.-^, Vrido\v, .. xix, 209
Greyner, And'w, .... x\iii, 592

Grialile, John xx, 164

Grianis, Daniel, xii. 525

Griband, Jno xvii, 5G0

Gribbel, - — - — , xvi, 782

Grihben, Jas., .. xvii, 655, 767

Gril)!/ii.% Abraham, .... xv, 69

Griljiile, Andrew, xiv, 501, 778;

XV, 608; xvi, 77, 200, 350, 748,

799, 691

Gribble, Janie:- xxi, 265

Gribble, John, xxi, 505

Gribble, Jo.sh., xi, 118

Griblde, Jo-eph, xi, 222, 266,

464, 560, 672

Gribble, ^Vidov^^ xxi, 128, 477,

506

Gribbon, John, xxiii, 583

Gribel. Jean, xxi. 745

Gribel, John, xxi, 745

Gribell, Jacot> xvii. 252

Gribell, John xv, 651

Gribill, Jno xvii, 252

Grible, Anrl'w, xv, 504

Grible, Christian, xvii, 2J8

Grilde, John, xv, 294: xvii, 519

Gribons. Jno., xvii, 848

Grice, Andrew. .... xxiv, 221
^■'rice, Erar.ci.s, xiv, ]3£, 427;
xvi, 501
Grice, Geor^^-. ..xi, 629; xiv,
400; xxj, :iCN; xxiv, 221
Giice, J.saac, xv, 765; xvi. 3674SC GENERAL. INDEX.

Grice, Jacol), xiv, 100 Giii-r. David, xxi, 5, 13, 7S,

Grice, ,iolw), xi, tJOO; xxi, Si'iS; 1(.'3. 184, 250, 370, 64G; xxv,

XXV, 151 lit; xxiii, 393; xxv. 520, 526;

Gi'ice, Jonathan, xv, 765; xvi, xxvi, 73, 434

3G7, 50G, 664 Giitr, CJeorge, ..xii, 451, G31;

Grice, Petcv xxiv, 221 xxiii, 4S9

GiiCv', Su-:pheu, ..xxi, 308, 452 Gricr, Hen., xviii, 4G3; xxii, 555

Grice, Thomas xxv, 151 Griev, lUi^h, xxiii, 3S1

Gricker, ^^eler xvi, 2G3 (iriei-, Isaac, xx, 63; xxii, 477.

Grider, Christian, ..xvii, 138, 659; xxv, 19

415, 557 Grier, James, xii, 4C9; xiii, 57;

Gridtr, Conrad, xix, 347 xix, 422; xx, 57; xxiii, 328,

Grider, George, xvii, 138, 415, 336, 377, 382, 647, 765; xxv,

548 526; xxvi, 436, 711, 750

Grider, Henry, xvin, 345, 415, Grier, John, xiii, 57, 65, 165,

548 205. 223, 226, 259, 353, 358,

Grider, Jacoh, xvii. 138, 415, 452, 472, 54S, 583, 644, 666,

54S; xxiv, 417 67^, 756; xvi, 463; xx, 119;

Grider, Jiio., xvii, 138, 18G, 345, xxii, 477, 486, 555, 659; xxiii,

510; XX, 556; xxiv, 422 32u; xxiv, 130. 220: xxv, 151,

Grider, Martin, xvii, 138, 415, • 364; xxvi, 85, i<:, 650

548, 585, 597 Grier. Joseph, xiii. 57, 92. 185,

Grider, Michael, xvii, 138, 345, 205, 223, 251, 353, 376, 444,

415, 548 452, 559, 5S3, 679, 770, 779

Grider, Pliilip, xvii. 415 Grier. Malhew, xiii, 61, 70,, "160,

Grider, Tobias, xvii, 188, 414, 185, 251, 273, 371, 376, 444,

548 461, 588, 662, 679, 779

Grid!an<l, John. ..xv, 291, 292 Grier, Nathan, xiii, 759

Grid.ley. Daniel, xxiii, 241 Grier, Patrick, xxi. 65, 238

Gridsly, i3enj., .... xxiii, 567 Grier, Paul, . . . .xxvi, 82, 85. 86

Griec-r, Sheth, xxii, 719 Grier, Peter, ..xviii, 306; xxv,

Grieger. Peter, xviii, 569 525

Grier.rr, Adam xvii. 213 Grier, Ptobert, xi, 694; xxv, 387.

Giienfieid. Jaivis xi. 146 526

Griei.inrid. John xi, 148 Grier. Samuel, ..xix. 710, 711;

GriiMilief, Widow, .... xix, 110 xx, 134, 141, xxv, 158; xxvi.

Grier, , xxi, 159 ?4.S

Griei'. Adam xxiv, 220 Grier, Seih, xxii, 670

Grior, Alex'i', xii, 451; xxvi, Griei', Thomas, xx, 63, 106, l.]":,

437 368; xxii, 384, 462, 6SS; xxiv,

Giier. Aiiliiir. ..xxvi, 147, 148 678; xxv, 526; xxvi, 43*4

Grier, Caster xxv, 520 Gri'-r, William, xxii, 48G, 521;

Grier, Galliariue xx, 21 x:.iii, 380: xxiv, 220; xxv,

Gri^-r, Ciias. xvi, !3G 156; xxvi, 436

Grier, Ciirislian. xiii, 164, 356 (irie-rson, William, ...xxv, 150GENERAL INDEX. 487

Gries, Wm. K. xxvi, :2'JS Gr;i:lths, Frances, ...xiv, ITS;

Griesemer; Abraluun,. .xix, 311 xvi, 7G7

Griesemer, Caspor,.. xviii, r>C; Grifilths, Geo., ..xiv, 432; •.v^ ,

xxiv, 17 254, 771: xvi, 373, 671

Grie.?einer, Leonhard, .. xviil. Grifllihs, Griffith xiv, 65o;

129; xix, 20!) xxiv, 7ij

Greisnier, William, ..xv, 562; Griiiilhs, Hannah, xv, 205

xvi, •■"12 Griiiilhs, Hugh, xi, 510

Griesniore, Joiin xxvi. S2 GritMths, Isaac, ...xii, 152. 251

Greiijt, Abuer xxiv, 'iG Grilliihs, J no., . .xvi, GS5; xxiv,

Greist, Job xxiv, 122 75

Griest, John, xi, 421 GviMiihs, Joseph, xiv, 610; xv,

Griesy, Jno., xxv. Job 4S

Grieve, Matliew, xi, 153 Gritxths, Levy, xi, 231

Grieves, John, ...xii, 225, 3oS Grifilths, ]\Iary, ..xv, 205; xvi,

Grievijior, Frederick., .xix. 290 362

Grife, John, xiii, 84 Grifriths, Rich'd. xv, 772; xvi,

Grife, Jonathan, xiii, 84 ;{74

Griff, Andrew, xxiv, 415 Gritllth?, Sarali, xiv, 610; xv, 40

Griff, Mc. John, xxi, 131 GrilliLhs, Thonia.^, xxiv, 17

Griff, Mc. Richard, ...xxi, 121 Griihths, Widow, xv, 213

Griff, Wra xviii, 27 L Griffiths, Wm., xi, 3S7; xiv. S2.

Griffau, William, xxiii, 735 497, 773; xv, 2G3, 73S, 772;

Griffee, Patrick, xiii, 612 xvi, 375

Griffen, Cyrns, xv, 757 Griffey, Benj. xxiii, 655

Griffen, David, xxvi, 650 Griffey, Charle:;, xxiii, 204, 213

Griffen, James, xxiii, 462 (Griffey, George, xix, 784

Griffen, Sellwood, xiv, is.t Griffey, Jacob, xxi, i-9

Griffon, Stephen, xxiv, 224 Gritfey, Jame.'^, . .xi, 762; xxiii.

Griffen, Willia.m, xxii, 565 204

Griffer, Daniel, xv, 461 Griffey, John, xxiii, 365

Griffct, .^]jle, xix, 161 Grilfey, Joseph xx, 4r^l

Griffeth, Abel xix, HGO GrifrJ^y, V^'idov: xxi, S9

Griffeth, IJartley xxii, 708 Griflln, Abraham, Jr., xxiv, US

Griffeth, Charles, xxii, 708 Grifnu, Andrew, xx, 627, xxiii,

Griffetli, Jno xvii, 67, 303 631

Griffeth, Jones, xix, 361 Grifhn, Barnard, xiii, OS

Griffeth, Wm., xvii. lOO; Grifhn, Charles, xv, 215; xvi,

xxiv, 12s 332, 737; xxii, 423, 4!fi. 565,

Griinihs, Abraham, xiv, SI. £2, G2D; xxvi, 435; 436

685; XV, 126; xvi, 221; xxiii, Griffin, Dan'l, xi, 664; xii, 2L4,

550 34 S

Gijfiiiijs, Kiiz'r- ..xiv, 173. 1x5 Griffin, David, xxjij, 382; xxiv,

76 1 222

Griffiths, Evan, xiii, IRQ Griffin, Ebenezer, xxii, 5S0, 62148S GEXERAT. INDEX.

Griffin, EcUvnrd xx. 17:^ 397, 520, 550, 675, 757; xvii.

Griffin, Evan, xi, OKS; xxiv, liiS 300; xxiv, 7^

GriiTin, Gabriel, xxiii, 2S2, Grifiith, Aliijali, xii, 702; xxvi,

314 4:::g

Griffin, Geo., ..xxiii, 269; xxiv, Griffith, Able, ...xiii, 3S2, 392;

223, 22t xviii, 30

Griffin, Gordon, xxiii, 55S Griffith, Abner, xxv. 527

Griffin, Henry, xxiv, 117 Griffith, Abraham, . .xi, 85, 25C.,

Griffin, T*igh, xxiv, ^^23 5S8, 77S; xii, 50. 158, 257, 695;

Griffin, James. . .xvi, 720; xxiii, xiv, 3S3; xv, 1G5, 554; xvi, 47,

SIG 70G; xviii, 741; xxi, 30, 194,

Griffin, Jasper, xxii, 580 411; xxvi, 26G

Griffin, John, xxiii, 492 Griffith, Absolom, xii, 716

Griffin, Joseph, xxiii, 2S9; xxvi Griffith, Amos, xiii, 57, 204, 223,

439 353, 452, 5S3, G66, 770; xiv, 22;

Griffin, Joshua, xxiv, 225 xvi, 149, 509, 570

Griffin, Josiah, xx, 433, 5S9, 756 Griffith, Anne, xvi, S23

Griffin, Leonard xxv, 528 Griffith, Antliony, xiv, 26;'

Griilin, Moses, xv, 342, 755; x^ i, (Griffith, Eai'tiot, xxii, oO

479 Griffith. Benjamin xi, 104,

Griffin, Patrick, . .xiii, 250; xv, 195, 521, 643, 763; xii, 40, 320,
38G; xxiv, 223 7i)2; xiii, 57, 61, 77, 185, 204.

Griffin, Rachael, xxii, 717 223, 251, 37G, 444, 559, 679,

Griffin, Robert, xi, 53 779; xvi, 574; xx, 299; xxvi.

Griffin, Roger, xxiii, 37S; xxiv, S4

223 Griffith, Cadwallader,. .xvi, 7S4

Grifliu, Sam'l, ..xvi, 307; xxiv, Griffith, Charles xxii, 533

222, 223; xxv, 520 Griffiith, Christopher, xxiv, 414,

Griffin, Selwood, xv, 233, 717, 4't^^

750, xvi, 302, IGG Grifiith, Cornelius, ...xxv, 413

Griffin, Stephen, xxi, 117; xxiii, Griffith, Daniel, xi, 55, 231, 3SS,

588 500, 614, 6S4; xii, 65, 294, 3iiS,

Grifhn, Syhvood xiv, 225 520, 757; xiii, 379, 5G2, 6S2,

Griffin, Tlios., xi, 93; xiv, 25G; 782; xiv, 565; xv, 4; xxiv, 7-1;

xxii, 500 XXV, 159

Griffin, Win., xi, 127, 566; xxii. Griffith, David, xi, 91, 178, 3:3,

581, 629 444; xii,495,6lC,7i.i4, 70G; xiii.

Griffins, Jnc, xvi, 62 r;43. xvi, 002; xxi, 45, 73, 312,

Griffit, Daniel xii, 19 ^-^ ,.,,,,. ^^ - ^ -j-^, 240, 253,

Griffits, William. ...xi,255, 132 ; ^^.Griffith, , XV, 515, 516. 51

Griffiih. Abel, ..xi, 41, 46, 1G9
172, 233, 333, 335, 178, 482. GV3,Griffith, Ebenezer, ...xxii, 172,
254; xxv, 522, 523; xxvi. 439736; xii, 64, 195, 295, 329, 373. Griffith, Edward. xi, 51i.GENERAL ENDICX.4S9Grifiilh, Elijah. ...xiii. 57, 2U;,
4[.2, 353, 5S3. Cr.'J

Griffith. Elijha xiii, 223

GrifiUh. Elisha xiii. 770

Grifilth, Elizabotli. ...xiv, 227;

XV. 23."); xvi, 299. 303. 7G2

Grimih, Evan, .\xi. 5G. 232. 3S$.

499, 512. G15, CS4; xii. G5, 13*1,

235, 294, 396, 398, 520, 009.

757; xiii, 1?5, 252, 25 i. 371,

379, 461, 502, oSS. 602, eS2. 775,

779; xiv, 108, 455; xviii, 121;

xxi, 46, 49, 312, 470, 539; xxili,

547; xxv, 527

GrifiUh, Evans, xvii, 721; xxiii.

390

GriiTith, Evin, xiii, 01

Griffith, Ezekiea], xii, 320

Griffith, Ezekie], ..xi, 259, 345,
519, 757; xii, 107, 497, 535, SlG

Griffith, Ezekil, xi, 650

Griffith, P., ..xi. 718; xvii, 299

Grifilth, Eranres, xiv, 227; xv,

235: xvi, 303

Grifnth, Frans., xvi, 702

Grifnth, G., xv, 723

Griffith, George, ..xiv, 709; xv

351, 242; . .xvi, 290, 810; xix,

G2C, 708

Griffiths, F. R., xxvi. 8

Griffiths, GiifTitli, xv, 96

Grifilth, eriffivh xv, 075

Griffith, Hannah, xii, 4'.jS, 57S,

GG5; XV, 571; xvi, 59, 188, 189,

190, 620, 021, 622, 71)

Griffith. Howol, xiii. 417

Griffith, lliigli, xi. 65, 189, 617.

758; xii, 425, 575; xiv, 62');

XV, 68, 437; x\i. 7"i0

Griffith, Isaac, xi, 775; xii, 121.

498, 537 7:^9

Grifhih, Jacoh. ..xiv, 357; xxi,

411

(Jiifnili, .];un's xi, ni, 03 <

Gr'fliMi, .Fanif's, xii, 89, 171, 218,235, 273, 352, 411, 421, 500, 622.
787; xiii, 105

Griffith, Jason xxvi, 503

Griffith, Josse, ..xviii, 280. 059,

782
Griffith, Jessy ..xviij^ .j09, 518
Griffith, John. xi. 8, 49, 51, 00,
57, 62, 95, 102. 110, 215, 219,
233, 234, 257, 340. 343, 362, 387,
3S8, 467, 500, 501. 509, 519, 571,
595, 611, 615, 642, 643, 648, 684,
686, 703, 727, 732, 760, 763,
776; xii, 25, 38, 40, 50, 64, 6C,
91, 114, lie, 157, 256, 296, 304,
306, 320, 409, 110, 495, 497, 503,
505, 535, GIG. 698, 706, 785. 806,
SlG; xiii, 116, 294, 405, 426,
474. 599, 704, 812; xiv, 108,
197, 615, G75, 7C5; xv, 51, 115,
147, 260, 423, 773; xvi, 88,
156, 791; xvii, 97, 195, 363,
558, G43, 847; xviii, 72, 151,
283, 409, 782; xx, 719; xxi,
38, 43, 4C, 126, 229. 261, 313,
339, 4C2, 470. 474, 510, 540
756; xxii, 41, 172, 256, 315;
328, 422; xxiii, 279, 403, 50G;
xxiv. 75, 128, 422; xxv, 521,
526. 527, 528; xxvi, 84, 560,

563
Griffith. Jonas, ...xviii, 67, 101

Griffith. Jonathan xi, 593;

xiii, 118, 294, 4(JG, 488, 425,
599, 701, 812; xxiv, 128

Griffith, Jas'h, xj^ 60

Griffith, Jo.'-eph. xi, 552, 67.!.;'
xii, 33, 285, 425, 456, 572, 575,
690. 713; xiii, 57, 204; xiv, 22,
97. 314, 346; xv, 41G, 555; xvi,
149, 569, 570; xvii-;, c,]?,, 834;
XX, 233, 649; xxi, 206; xxii,
316; xxiii, 420, 090, 794; xxv,

522

Grifilth, Jo.=5. XL, xxv, 528

(h-iHitli, JoHlins, xxvi, 5G2490 GENERAL INDEX.

Griftith, Laz., xi, 51 104, lOG, 190, 214, 215, 21S, 232,

Griffilli. Levi, . .xi. r.?; SSS, 50L 234, 239, 2S1, 357^ SGl! 3Ss! 408,'

CS(T; xii, 54, 763; xxiii, 50o; 43G, 450, 500, 501, 50S, 52D,

XXV, 159 55S, GIG, G25, G41, G75, GC5, 703,

Griffith, Lewes. ...xi, 530, 27S. 77G; xii, 23, 38, 54, 05. 122!

74S; xii. 293, 355; 509 1G5, 1S3, 200, 2G4, 2S4, 294, 315^

Griffith, Marg't. xi, 517; xvi, 75 333, 395. 39S, ^75, 4S7, 52o! G'ls'

Griffith, Mary, xi, 343, 519; xv, GCS, G51, 074* 70c! 7in] 720^ 74u!

■^ J>94; xvi, 291; xxvi, CG3 757, S05; xiv, 313, 31S, '713;'

GriffitL,*Mii;:L;, xv, 713; xvi, 2J4 7jV; xv, 1o5, 2iG; xvi, 279,

Griffith, Mode xxiv, G^^l 309, 073, 774. 781; xxi, OS,'

Griff.th, Moric-e xxiv, 75 405, 510, 75G; xxiii, 403, 4u9,'

Griffith, Morris, ...xi, 102, 215 41G, 522; xxiv, 225, 415;' xxv',
^Griffith, Nathan, ..xi, 215, .343, 159, 523, 527, 528

519, 502, 720; xii, 31. 371. G2G; Griffith & Evans xxv, 52S

xxii, 550; xxiv, GSO Griffie, 'Wm., xv, 159

Griffith, Natlianiel. xi, 102, xiji. Grifit, ^Lathais, xxi\ ,' 129

61, lOG, 1S5 Gr'riy, Abraham, . .xxi. 520, TS2

Griffith, Nelly, xvi, 119 Griify, David, xxi, 244, 353,521,

Griffith, Obel, xi, 51 526, 720, 777, 7S2, 7SG

Griffith, Patrick, xiii, 132 Grifry, Grifiith, '.xvi! 508

Griffith, Pliiueas xiy. 22 GritTy, Jacob, xxi, 292, 52o', 782

Griffith, Rich'd, ..xiv, 419, 71 i; GriiTy, Jdc, ..xxi, 48, vov, '777;
XV, 15G. 270; xvi, Gr2 ' ' ' xxi"!. 737

Griffith, Robt xxvi, S09 Griffy, Thos., xvi, 508; xxvi. 82

Griffitii, Sam 1, xi, 234; xii. 122, Griffy, Widow, xxi. 291, 520, 7,^2
728; xiii, 57. 204, 223. 022; Grifiy, Wm.. xx, 125; xxiii' 79f

xiv. 5, 37, 3GL 022; xv, u], Grifith, Abel, ...xiioOT

429; xvj, 112, HSo; xviii, 73. Grifith, Ebenozer. ....xxii, 313

151, 153, 2S0, 409, 519, GG^ Grig, Hen., xvi^ 3IG

782; xxiv, IG, 128; xxv. 52S Griger, Geo., xvi' 725

Griffith, Sarah, xiv, 34G; xv, 4IG Griger, Ham., xix! GG?

Griffith, Seebjod, xiv, 4S4, 7G1 Grig?r, Jacob, xix," GG-;

Griffith, Susan'h. ..xi, 13, 142, Griger. Philip xiii, 92

272, 455, 552 Gj-;gg, Aud'v,-, xvi, 805

Griffith, Thos., xi, Co, 210; xiii, Grieg, Henjamiii. xi, 417; xxiii,
52. 103, 119, 307. 358, 542, 587, ' ' 1-..2

756; xiv, 6G, 314. 573; xv, 11. Grigg, Da\id, xxiv. 7G

3.S2, G75; xvi, 12!, 218. 555; Grigg, Enoch, xi, 407, 500

xviii, 238; xxi, 510. 75G; xxiii, Gri?.g. Frai.cis, xiii 7-^G

2iJ9, :'GG. 281, 313; xxv, 151, Griqg, George, ' xxii' 722

522, 521, 528; xxvi, 06? Grigg, Isaac, xii.' 774

Grifntl), '^^'idov,-, xvi, 784; xv;i, Gric/g, Jas., xlli. bi, 492

4^2; XX. 045: xxi, GS, 20G, 411 Gr^gg, .Tohn, xxii,' 100

Gi'iffith. Wm., xi. 40, 55. 57, 9o, Griag, Jo:^eph, xi. 417: xiii! 7G1GENERAL INDEX. 491

Gripg, Micliael, xi, 417; xii. Ciriiii, Joel M., xxvi, 3'>1

774; xiii. 737 Grim, 3no., xi, 111, 27S; xii, !;0,

Gri-g, Pi.irick xiii, 502 137, 236, 322, 739; xxi, 5, 275,

Grigg, Robt., xiii, 3, ]U2 44G, 5G3, 715; xxiii, 706

Grigg, Stephen, xi, 4i;l Grim, Loclo'k, xviii, 200

Griggel], E^l^v'd, xii, 217 Grim, Ludwig, xviii, o7j

Griggs, Danie! xx\ , SSS Grim, IMarlin, xxiv, 410

Griggs, Evans xxiv, 302 Grim, Jlicliael, xxi, 340, J577

Griggs, Levy, xxjii, _._' Grim. Niciiolas. xxv, 523

Griggs, 'J'bomas, . .xii, 149, 248; Grim, Peter, xiv, 2Uu, 20S,

xiv, 79; xxii, 62 L 48S, 764

Griggy, Richard, xxii, 722 Grim, Philip, xxi, 428, 61S

Grigory, Widow xv, 71S Grim, Widovv-, xxi, 279

Grigs, Thos., xiv, 310; xxii, 581 Grimber, Henry, xvii, 270

Griley, Conrad, xxi, (9 Griui.ble, Godfrey, .. xii, 300,

Grill, Adam, . .xvii, 44, 2G5, 479, 435, 811

576, 577, SfiC Grimblo. Jno., xiv, 302

Grill, D xvii, 577 Grime, Conrad, xi, 633

Grill, Jno., xvii, 519, 857; xxiii, Grime, Daniel, xxi, :VJ

427 Grime, Garret, xx, 657

Grim, Adam, xxi, 691 Grime, Hen., ...xi, 339; xviii,

Grim, P.alsor, xi, 91 249

Grim, Balder, xxi, 13, 169 Grime, James, xxv, 155

Gi'in:, diaries, . .xviii, 465; xxi. Grime, :\Iark, xxv, 520

60, 199 Grime, Mary, xxv, 155

Grim, Conrad, xi, 176, 321, 753; Grimeer, ]Mattes, xiii, 397

xii, 68, 493, 614; xiv, 54, 45J ; Grimes, , xix, 7S5

XV, 161. 551; xvi, 41, 251 Grimes, Abraham, ...xxii, 67'J

Grim, Conrod, xi, 442; xii, 703 Grimes, Alexander, ...xii, 3 = 3.

Grim, Cunard, xii, 209, 313 526, 673; xiv, 235; xxiii, i06

Grim, David, xviii, 82, 319, 44S. Grimes, Andrew xxvi, 563

706; xxvi, 267 Grimes, Archabald, ...xiii, 261.

Grim. Dev.-alt, ... .xvii, 561, S19 332, 576, 633, 635

Giira, Geo., ..xiv, 56; xxi, 71'; Grimes, Areliibald, ..xiii, 167,

xxvi, 83, 351 478

Grim, Godfrey, . . .xiv, 488, 764 Grimes, Arthur, xi, 44, 172, 335;

Grim, Guideon, xviii, 770 xii, 45

Grim, Manvy, xiv, 444; xv, 377, Grimes, Dan"!, xii, 7-1, 218.

615; xvi, 193: xviii. 41, 381, 351, 3^?; xx, 644; xxiii. 4)1

508, G3G, 768 Grimcr., David, ...xx, 501. 657

Gri7n, Hugh, xxii, 245. 300 Grimes, Donald, xxii, 399

Grim, Jacob, xviii, 82, 109; xix.. Grimes, Edward, xix, 429, 522;

737; x.Tii. 246, ?00; xxiii, €S2 xx, 420; xxii, U

734; xxvi, 439 Gi imf ;-;, j^Ilza xxii, 507

Grim. .Janies, xxiii, 455 Grimes, Eneas, xi, 509, 561, 6tl492 GENERAL INDEX.

GriiiK's, Garret xx, 'AQ Grimes, Staffy. xiii, 213

Grimes, Geo., xi, 234, 521, G\:>; Grimes. Stophy, ...xiii, 40, 144

xiii, C13; xiv, 140; xv, 257; Grimes, Tlios., ...xiii,. 41; xlv,

xvi, SIS; xvii, C!3; xx, 420, 161; xix, 19S, 35G; xxi, 297,

707; XXV, 529 483

Grimes, Gilbei't, xi, 40; xxiii, Grimes, Wm., xi, 251, 295, 488,

7SG xiv, ISO, 1S9; xvii, C21; xx,

Grimes, Hon., xvii, (JG, 027; xxi, 403, 503, C57; xxi, 246; xxii,

3G5; xxvi, 502 70S; xxiii, 210, 791; xxiv, 41^;

Grimes Hiigli. xvii. 437; xx, 02. xxvi, oG3

330 Grimish, Jno., xvii, 54S

Grimes, Jacol), xxiv, 41S Grimier, Henry, xvii, 484, 607,

Grimes, James, xi, 44, 330; xii. • 75G

51, 52, 105, 2G4, 387; xiii, Grimier, Jno., ..xiv, 501, 837;

259; xvii. C21, G91; xix, S2, xv, 311; 323; xvi, 412; xxv,

184, Sf'l; XX, 5':3, 057, G94; 521

xxii, 70S, 731; xxiii, 234, 236, Gimley, Solomon, xiv, 423, GS2;

293, 401; xxv, 155; xxvi, S) xv, 545; xvi, 35, 43, 252, 655,

Grimes, Jane, xi, 33S; xiii, 105 702

Grimes, Jarrat, xx, 001 Grimm, Benj. xxvi, SG

Grimes, Jerrard xxiv, 41S Grimm, Conrad, xiv, 720; xv.

Grimes, Jclm. xi. 330, 456, 007. 102; xvi, 701

651, xii, 11, 51; xiv, 2S5, 455. Grimm, David, xxiv, 18; xxvi,

597; XV, 36; xvii, 621; xix. 201

546, 582; xx. 638; xxiii, 590; Grimm, Hen., xiv, 07, 572; xv,

xxvi, 503 10; xvi, 800; xvii, 153

Grimes, Kennedy xv. 318 Grimm, Jacob, xviii, 251; xxiv,

Grimes, Leonard, . . xxiii, 500 419

Grim.es, McKee, xvii, 705 Grimm, John, ....xii, 444, 5'.!5

Grimes, Matthew, xiv, 21S, 25". Grimm, Philip, xxvi, SO

534. 81]; xxv, 147 Grimme, Jno., xvi, 197

Grimes, "Nlicliael. ..xi, 337; xii. Grimmer, Casper, xix, 78

52; XV, 210 Crimp, Adam xxi, 750

Grin)f s, Nathaniel xv, 201 Grims, Cliarles, xii, 73")

Grimes, Noble, xxii, 577; xxiii, Grims, Sam'!., xvii, 704

229, 321 Grims, Thomas, xxi, 300

Grimes, Pafriel' xiv, 29 Grin, Godfied, xviii, 123

Grinies, Peter, ..xi, 494; xii, 01 Grind, James, xxi, 376

Grimes, Hiehard xxii, 577; Griudal, Jacob, xxiii, 019, 648,Online LibraryWilliam Henry EglePennsylvania archives: third series; (Volume 28, pt.2) → online text (page 8 of 41)