William Sewel.

A large dictionary English and Dutch, in two parts : wherein each language is set forth in its proper form ; the various significations of the words being exactly noted, and abundance of choice phrases and proverbs intermixt. : To which is added a grammar, for both languages. ... = Groot woordenboek online

. (page 17 of 187)
Online LibraryWilliam SewelA large dictionary English and Dutch, in two parts : wherein each language is set forth in its proper form ; the various significations of the words being exactly noted, and abundance of choice phrases and proverbs intermixt. : To which is added a grammar, for both languages. ... = Groot woordenboek → online text (page 17 of 187)
Font size
QR-code for this ebook


CLA\ , K-ley ^ pot-aardj leem.-9^CLA. CLE.

Fullers clay, Vul-aard.-

Potters clay, Pottebakkers kley. i

Clay-land, Kley land. {

Clayed over, Met kley beftreeken. f

Clayishj Kleyackig. '

CLE.
CLEAN, Schoon^ zuyver^ reyn., net.
a Clean fliift, een S'choon hemd.
Clean Jheets , Schoone lakens.
Clean water, Zuyver water.
*To wrap up a nafty rtory in clean linnen, Een
vuyl bedryf met bedckte bewoordingen bewimpe-
len.
Xt Clean , [quite, ] Ganfch, geheelendal.

I am of a clean contrary opinion, Ik ben gehee-
lendal van een ander gevoelen.
Quite and clean. Ten eenemaal, ganfchelyk.
The clean contrary way , Gaufch ecn and'ere vjeg.
to CLEAN , Ziiyveren , fchoonmaaken.
To clean the nofe , De neus afveegen.
Cleanlinefs, Schoonheyd ., reynigheyd^ zindelykheyd.,

netheyd.
Cleanly, Zuyverlyk, netjes , zindelyk.

a Cleanly woman , een Zindelxke vrouw.
Cleannefs , Zuyverheyd.^ fcbounh'eyd.
to CLEANSE, lieynigen .,ZHyveren ., fchoonmaaken:
Clcanfed, Gezuyverd., gereynigd ., fchoongemaakt.
Cleanler, een Zuyveraar ., reyniger .^ fchoonmaaker.
Cleanfing, Zuyverlng.^. reynigrng , fchoonmaakiffg y

ztiyverende.

Cleanfings , ' V Uytveegfel^ afzuyverfel.
CLEAR, Klaar .^ helder ^ zuyv^r.-

It is a clear fky, V Is een 'heldere lucht.
As^ clear as the day, Zo klaar als de dag.
a Clear found , Een helder geluyd.
Clear water, lilaar o^ helder water.
It^is a clear cafe, V is een zaak die klaar is,^
Clear of fight-, Klaar van dovrzigt.-
It^is clear, V Blykt klaar.
^ Clear of debt, 'Fry van fchuld.

To be clear in the world , Zonder fchulden zyn ,

geene fchulden hebben.
a Clear eftate, een Onbezwaardkapitaal.
(rt°To get clear (as a ftip ftruk upon the fands,)'

Los raakcn [als een fchip dat vaft zit.]
03= Clear , [Innocent , ] Unfcbuldig , vry , huyten op^
fpraak.
He is clear from that crime , Hy is van die mis^

daad vry.
a Clear confcience, Een vry geweeten.
a Clear coalt, jEea oever vry van zanden of on -
diepten.
(Xj° Clear, {yymta.^'] Ganfchelyk.-

I am clear againti it, Ik ben'er ganfchlyk tegen.
He leapt- clear over the daich. ^Hy fprong glad over
de /loot.
Clear-lighted , Klaarzigtig , klaar van gezigt , door"nCLE.to CLEAR, Doen opklaaren .jOphelderen ^klaarifiaa-

ken ^ redden.
^ To clear on's debts , lemands [chidden betaalen.
(Xj'To clear an ellate, Ren kapitaal vrymiaken.
to Clear, [acquit,] Zuyveren^ oKfJlaan ^vcrdeedi-
gen^ ontfihuldtgen.
He clears himfelf very much, Hy ontfchuldtgt

zichzelven zeer veel.
To clear himfelf from guilt, Zich van eene mis-

daad zuyvereyi.
To clear abuiineCs, een Zaak opredderen.
To clear up, Opklaaren.

Clear up your brow, Z/V vrolyk uyt uwe oogen.
Cleared, Klaar gemaakt ^ ofgehelderd.^ opgektaard.

gezuyverd ., ontjlagen^ gered.
Clearing, Opklaanng., opheldcrlng.^ zuyvering^^vry-

fpreeking , klaarmaakende

Clearly, KUarlyk., volkornentlyk ., ganfchelyk.

Thou art clearly miltaken, Gy bent feenernaal

misleyd.
I am clearly of his mind , Ik ben volkormn ran
zyn gevoden.
CLEARNESS, Klaarheyd , helderheyd, zuyver-

heyd., onfchuld.
Clear-fpiritcd, Klaar van geefi.
to CLEAVE, Klouven , klteven ^ fplyten.
To cleave afunder , Van een kloov'en.
To CLEAVE to, Aankleeven^ aanhangen.
Can that fin cleave to this man ? Kan ate zonde
deezen perfoon nog aanhangen ?
a Cleaver of wood , een Houtkloover.
a Butcher's-cleaver, een Hakmes o^ [lagers hly.
Cleaving, Klooving.^ fplyting^ — — kloovende.
Cleer, ac. ^«>, Clear.
Cleff, zie Cliff
I CLEFT, Ikkloofde.
Cleft, Geklooft ., gefpleeten.
CLEFT, (iubft.) een Kloove ^fcheur., reet,fpleef.

Full of clefts, l^ol fpleeten.
CLEMENCY , Goedertterenheyd.,zachtmoedighcyd^

Zuchtzinnigheyd.
Clement, Gocdcrtieren ., zachtzinnig.
to CLENCH, ^;. Clinch.
CLERGY, Geejlelykheyd., de Kerkelyken ^ de Ker-

kelyker ftaat.
\i Clergy-man , een Kerkelyke , een Kerkelyk per-
foon.
'-"The Benefit of the Clergy , V Foorrecht der Gees-
teh'kheyd. Uyt kracht van dit wordt een mis-
diiadige fojntyds van den ftrop bevryd : "Want
voor recht geildd zynde, geeft men hem, in-
dien men hem wil begunftigcn , een oud La-
tynfch bock met Duytfche ktteren, waarinhy
ccn vaers moct leezen ; indien dan de Gemag-
tigde die'er by Ibiat , 2egt , Legk ut Clericus ^
[ Hy leeft ah ccn Kerkelyke \ ] dat is , zo ah het
beh'oort , dan is hy van de galg verloft , en wordt
maar alleen in dc hand gebrandmcrkt.CLE. CLE

CLERK, een Kerkelyke, geeftelyke ; Klerk, fchry-

ver ; Sekretaris.
Clcrkfliip , Klerkfchap, fchryverfchap.
CLEVER, Handig, behendtg.
Cleverly, Behendiglyk, knap.

He does it cleverly, Hy gaat'er behendtg meeom.
He cut it off cleverly , Hy fneedt het gladaf.
CLEW, een Khiwen.

a Clew of thred , een Kluwen gar ens.
CLE
to CLICK , Zoetjes klappcn , ilkken.

To click as a' watch doth, Tikken ah een uur-
■iverk.
a CLICKET or knocker, de Klopper aaneendenr.

a Leper's Clicket, een Lazarus klap.
Clickets , Klapperhoutjes.

Clicking, KLpping, getik, tikkende.

CLIE^^T, een Advokaats oiFrokureurs kaiant daar
hy voor pleyt , fchntgenoot , befchermeling , aan^
hanger.
CLIFF, een Rots , Pyhe\ klnft.
The Cliff in mufik ,' de Sleutel in de mnz.\k.
CLIFT, een Splect , z'te Cleft,
the CLIM ACTE RIGA L year , het Trap-jaar , yder
zevende jaar van iemands ouderdom ; maaf het
groot trap-jaar wordt gerekend het LXIIIlte ,
2ynde 9 maal 7.
CLIMATE, een Streek, luchtjlreek , gewejl.
to CLIMB, KUmmen , klauteren.

To Climb up , Opkiimmen , bekliramen.
Q limbed , Geklommen.
Climber , een Klimmer , klauteraar.

*HaO:y Climbers havefudden M\s ,Spoedige klim-
mer s vallcK fchielyk.

Climbing, Klimming, idautering , klimmcnde.

to CLINCH, T^ocdoen omklinken.

To clinch the fift, De vuyft toejluyten , de hand
toedocn.
(Xl'lo clinch a nail , een Spyker omklinken.
Clinched, Gefiootcn ,toegedaan , omgeklonken.
Clincher , Ren die aardige hopjes voortbrengt een
fneedige qiiajtt.

Clinching, een Omklinking, • -omklinkende.'

a (flinching witticifm, Renjneedig loopje.
to CLING together , V Zamen hangen , V zamcn
hechten.

To cling unto , Aanhangen , aankleeven.
Clingy , Klcefacht'g , kleeverig.
CLINK, een KUiTik, klinkend geluyd.
to CLINK, Klinken , klankgeeven.
to CLIP , Afknippen , bcfnoeijen , faippelen , fcheerSi.
To clip mony , Geld befnoeijen.
To clip ^^ings , Vleugels korten , kortwieken,
Toclipilieep, Schapen fcheeren.
oJ^To Clip and coll, Omhelzen, ornarmen , omden

hah vattcn.
Clipped, Befnoeid, gefchooren , afgeknipt.
Clipper , een Snippetaar , afknipper , befnoeijer.

■ a Pvlony-CLI. CLO.

aMony-clipper, een Geld-jhoeijer.

Clipping, Afknipp'mg^ gejhippel ^ befmeiiing^ -^af-

knippende.
Clipping and colling, Omhclzlng , omarming.
Clippings , Snippeimgau
Clipt , zie Clipped.

CLISTER , eea Spuyt-artfeny , klifteer,
CLIVER, IVelrmkende klaver . fteenklaver.

^ CLO.
CLOx\K, &c. een Mantel, ^^V Cloke,
to CLOAK, Bemantelen, zie to Cloke.
to CLOATH, &C. Bekleeden, zie Clothe.
Cloaths, Klecderen , zie Clothes.
CLOCK, ecnUurwerk, klok.

a Pendulum-clock , een Slinger-mirwerk.

\%.\% pad: twelf by the clock , V Is over tvjaalven
aan de klok , de wyzer ftaat over tvjaalven.

What a clock is it } What's a clock .^ Hoe laat
is V ? -vjat hecft de klok ? ■

One a clock , een Uur.

About five a clock, Ontrent vyf uuren,
a Clock-malvcr , een Vtirwerkm'aaker.
Clock-making , Uurvjerkmaaking..
oJ°Clock, [^beetle'] eefi Brems ^' of kever.
to CLOCK [ as a hen , ] Kkkken , al een hen.
The Clocking of a hen , '/ Geklok van een hen.
a Clocking-hen, een Klok-hen.
CLOD, een Kluyt ., aard-kluyt ., klomp ^ brok.
To break the clods ,^ Kluyte breeken.

a Clod of blood, een Klonter bloeds.
to CLOD, Klonteren, kluy tig warden. ■
Clodded, Geklonterd., khiytig.
Clodded blood, Geklonterd bloed.-
Cloddy, Kluytachtig , klonterig.

CLOG, een Blok., belemrnering.

A Clog hanging about a do^\ntck^Eenhlokdat

men eenen dog am den hals hangt , ap dat hy geen

quaad doe.
axThis meat is a clog to one's ftomach , Deezefpy-

ze legt ztvaar in de rnaag.
a Clog upon one's eftate, een Belafiing op iemands

goedt.

Wooden Clogs, Klompen^ houtene klornpen.
to CLOG, Beiemmeren.^ verhinderen ., kroppen.

This meat clogs my ftomack , Decze kojl be-
zwanrt myn mag., deeze fpys kropt mv.

To clog the wheels ^ eenfpaak in ^t vjlel Jleeken.
Clogged , Bclemmerd , aan ""t blok geflaoten.

He is clogged , Hy heeft een blok aan ''t been.-
CLOIED, Zrfif, verkropt. ^/> Cloy'd.
CLOISTER, eenKloofler.
to CLOISTER up. In een Kloofier opflm'ten.
Cloiftcr-man, een Klo-jfterrnan . 'kloofterlzng.^
Cloillered up. In een kloofier gezet.
Cloifterer , een Opjluyter.
a^Cloifterial life , een Kloofier leeven.
CLOKE, een Mantel., dekmantel.

To put on a cloke,, 'Eenen mantel omhangen.CLOpya Thread-bare cloke, een Kaale mantel daarge

vjol mecr op is.
Under that cloke, Onder dien dekmantel.
He endeavoured to cover his hypocrify with
the cloke of Religion , or He made ufe of
Religion for a cloke to his hypocrify , Hy
poogde zyne geveynfdheyd met den dekmantel van
Godsdienftigheyt 'te bevjimpclcn.
*My coat is nearer than my cloke, '/ Hemd is

my nader dan de rok.
a Riding-cloke een Regen-kap [ voor 't vrouw-
volk.]
Cloke-bag, een Reys-zak, maale, vallys.
a Cloke-loop , een Mantel-Iks.
to CLOKE, Bemantelcn ., bedckken, bewimpelen'.
This he did only to cloke his ambition , Hy
deed dat maar alleen om zyne fiaatzucht te be-"
mantelen.
To cloke his hatred , Zynen haat bedekken.
Cloked, Gemanteldy bedekt ., bemanteld.
Cloking, Bemanteling , bewimpeling , hedekking'^

bemantelende.

CLOSE, Bejlooten, dicht ., naauw,

a Clofe place, een Beflootene oi naauwe plaats.
a Clofe prifoner , een Dicht opgeflooten gevangen.
Thefe lines Hand mighty clole"^to one another,

Die rcgels flaan zeer dicht aanmalkanderen.
a Clofe piece of cloth ,.£c;2 dicht en gejlooten Jiuk

laken , een dicht en vaft flof.
Clofe by the lake, Dicht 'by't mcer.
a Clofe room , een Naauw vertrek.
You mud be very clofe , Gy moet u zeer dicht

ho'uden , gy moet niets laaten blyken.
To keep clofe , Dicht hauden.
To lye clofe to the ground , Vlak op de gron^

neerleggen.
To lye clofe in a bed, Naauw in een bedfiee leg-
gen , of dicht toegedekt leggen.
To write clofe, Dicht fchryven.
Clofe by , Dicht by.

*Clofe /its my Ihirt"^, but clofer is my fkin , '# Hemd
is na , maar de huyd nog nader. De liefde begint
aan zichzelven eerfl.
* Clofe mouth catches no flies , 'jf Zwygen is
altyd geen voordeel , een zittende kraai vangf
niets.
Clofe together, Dicht aan malkander.
Clapped clofe , Vaft aangeftagen , dicht gewee«
■ ven.
Clofe filled, Gierig ^die de handen geflootenhoudt.
a Clofe-coat , een Sluyt-rok.
Clofe-workt , Dicht''^ewerkt.-
a Clofe-ftool , een Aojffertje .^ flilletje.
CC^ Clofe- weather ,. Betoogen lucht ., dompig weer ^

weeven.
a CLOSE [ inclofure,]>^^ Chnheyade plaats, of'

gefchutte plaais., bejlooten erf.
to Close, BeJIuyten.^ eyndigen.-^ CHA.

To clofehisdifcours, Zyn gefprek eynd'igen ^ *y-

ne reede befluyten.
To clofe a wound, Eennvonde toeheelen.
The wound .begins to clofe , De vjond begint te

fluyten.
To clolc about, Omrlngen , omcingclen.
to CLOSE up a Letter , Eenen brief Jluyten of toe-
zegelen.
To clofe with one, Met iemand overeen ftem-
mcn.
cJ'To clofe with the enemy, Met den vy and hand-

gemeen werden.
Clofed, Bejlooten^ toegedaan.
Clofedup, toegeJlooten\ toegedaan ^ verzegeld.
Glofely, Dkhtjes^ hevmelvK^ bedektelyk.
CLOSENESS , Dichtheyd, gejlootenhcyd.
CLOSET, een Vertrek^' fchn'fkamertje.
CLOSETTING , een Geh'eyme byeenkomfl ^ tot
voortzett'tnge van eenige kuypery.

CLOSING, een B ejluy ting ^ Bejluytende.

,A Clofing in , I?iflu\ting.
aClolingup, foefluyting^ toedoening.
The doling of a wound , de T'oeheeling van een

■vjonde.
CLOT, een Kluyt , zie Clod.

CLOTH, Laken^ linnen ^ flof.

Fine linnen cloth, Fyn Imnen ^ fyn lynwaat.

Fine woollen cloth , Fyn laken.

Cotton-cloth , Katoene , lynvjaat.

Cloth of Arras, 'Tapiffery.

Scarlet cloth, ScharUken.

Cloth of needlework, Geborduurd flof.
. Cloth of tiifue, Goud-ol ziver-laken.

Coarfc-cloth , Grof lakcn , baay.

a Herfe-cloth , een Doodkleed het -xvelk over een
Lykkoets gelegd wordt.

Hoiiie-fpum cloth , Eygen-gereed linnen.

Hair-cloth , een Haaircn kleed., gaasdoeh

a Cere-cloth , een I4'^a(j'e kleed,

a Table-cloth, een T'afd-laken.

a Horfc-Cloth , een Paerde-^kleed., paerde deken.

Sack-cloth, Grof linnen tot zakken.
Cloth -weaver, een Lakeniveever.
Cloth-worker, een Laken-vjerker ., droogfcheerder.
a Cloth-fute, eenLakenspak. v
Cloth-trade , Laken-reedery ^ Itikenhandel^ laken-nee-

ring.
to CLOTHE, Kleeden., bekleeden.

To clothe about, Omkleeden., iets bekleeden.
Clothed , Geklced, bekleed.

Clothed with fliame , Met fchaamte bedekt.

J 11 clothed, Slordig gekleed.

•Clothed in mourning. In de rouui gekleed.
She is clothed in iilk, Zy gaat in V z\de,
CLOTHES, Kleederen.gewaad.

Bed-clothes, Bedde-Jpreyen.CHA. GHE.

To wear rich clothes , Koflelyke kkederen draar
gen. *•

Plainclothes, Slechte kleeding., zeedig gewaad.

a Sute of clothes , een Pak kleeren.

To put on his clothes, Zyne kleeren aantrekken ^
Ztch aankleeden. -

To pull out his clothes, Zyne kleeren uyttrekken,
Zich uytklecden, ontkleeden

Foul clothes, J/nyle kledren^ vuyl linnen.
CLOlHIER, een Lakenhandelaar. ' •

Clothing , Kleeding., bckleeding , bekleedende.

ChOT^EJ) ^ Geklondterd, geftoU.

to CLOTTER, Klonteren, flollen. ftremmen.

CLO\3T> , een Wolk.

a Thunder-cloud , een Donderbuy.,

a Cloud of witnelfes, een U^olke van get uy gen,

a Cloud of darts , een Drorn van pylcn.
^ To, be under a cloud , Beneveld zy'i^ , in ongele -

genheyd zyn.
to CLOUD, Bewolken., benevelen.
Clouded, Bezvolkt., beneveld ., gevjolkt.
a Clouded countenance , een Beneveld of zzuaar^

moedig gelaat.
(Xj'a Cane well clouded , Een rotting die fraai ge-

vjolkt is.
Cloudily, H'^olkachtig.
Cloudincfs , IVolktgheyd, bctoogen-lucht
Cloudy, li'olkig, betoogen.

*ClOudy mornings turn into clear evenings, Naa
re gen zonnefchyn.
CLOVE, een Nagel., kruydnagtl.

Seed cloves, Moemagelen.
a Clove-trce , een Nagelboom.
Clove [gilliiiower, ] een /Inglier , nageJbloem.
OCj'a Cloven of garlick, een Bolletje knoflook.
(r3°a Clove of cheefe , een Gewigt van 8 pond kaas.
CLOVEN, Gekloofd^geklooven\f [ z'/7» Cleave. ]
Cloven-footed , Geklooven-voetig , met gefpleetene

klaanvuen,
CLOUT, eenDoek, lap , fchunrlap , feyl.

To fet on a clout, ll/ippen, een lap opzetten.

n'Difh-dout, een l^aatdoek.

a Shoe-clout, een Doek am fchoenen meeaftevee"
gen , fchoenlap.
Clouts, Schuurdoeken .^ afneemdoekcn ., doeken ., lap-
pen.
(Xj' Clouts of iron at the end of axeltrccs, \ Tzer-

bcflag aan V eynde van een ■vjaz,en-as.
a Clouted flioon , een Boer oi 'iMof diens fchoenen

met fpykers beflagen zyn.
oJ' Clouted cream , Geklonterde room met vjyn en

fuyker toebercyd.
CLOUTERLY, Grof^ phmp , onbehouvjen.

a Cloutcrly fellow .,.een Plompaard., grovaard,
CLOWN , een Plompe boer , kinkel.

To play the clown , Zich bocrfch aanflellen.

He is a very clown, V Is een rcchte plomperd.
'^Clowns-treacle, Knoflook

Clownish,CLO. CLU.

Clownish, Plomp^ boerfch^ onbefchoft.

a Clownish fellow, era Boerfche vent ^een plom-
pe idegeL '"

Clownishly, Boerachtig^ onbefchoftelyk.
Clowaishnefs , Boerheyd^ plom^heyd.

a Piece of clownishnefs , Een plomp bedryf^ ecn
buerjih Jiaaltje.
to CLOY, Verkroppen ^ overlaaden.

To cloy with words , Met woorden overlaaden.
Ooy'd, Zat^ overlaaden^ verkropt.

I am cloy'd with it , Ik bender door verkropt.
CLOYbFiiR, &c. ^/^Cloifler.

CLU.
CLUB, een Knods^ knuppel^ als mede een dr'ink-
gelag^ gezelfchap ^ rot.
Hercules's club, Herbiles knods.
To ftrike one with a c\\xh ^lemand met eene knods

fiaan.
To pay- his clab, Zyn gelag betaalen.
a Club of feditious people , een 7'rop pypenflel-
ders ^ een oproerig rot.
tCj'The Club at cards, het Klaverblad van kaarten.

Club-law, een Opgejlemd verdrag^ een afrof-

Jing oi geweldpleeging.
All tilings are carried by club-law, Alles wordt
rnet geweld door gedreeven.
to CLUii, Zyn dee I in ""t gelag betaalen^ zyn deel
toeleggen.
Will you club with me ? /f'7//> uw part ncffens
my in V gelag ftaan ?
CLUB-FOOTED, f^«//or/ez;ofA
CLUBBISH, Onbefchoft.^ plomp ., onbehouwen,
Clubbishly, Onbefchoft elyk.
Clubbishnefs , Onbefchoftheyd.
to CLUCK , Klokken 'ah de hennen. zie to

Clock.
Clue, zie Clew.

CLUMPERTON, een Phmpaard,
CLUMSY, Plomp^ onbefchoft.

Clnmly hands, Plompe hanJen , klomvers^van

hanien.
A little clumfy fellow, Een kleyn kort ventje,
CLUNG , Faftgekleefd, {van to Cling.]

I clung to it, Ik hieller my dicht aan.
to CLUNG, [as wood after it is cut,] Beklin-
gen., indroogen [als hout.]
Clung with hunger , Door honger vermagerd ,
fchraal van honger.
CLUSTER, eenTros, bos'.

A clufler of grapes, Een tros (of bos) druyven.
(Xj'a Cluftcr of bees, Een drom b)Kn.
Cluftered, Genfl.
Cluftery , Vol trojj'en.
to CLUTCH, Vaflhouden^ fluyten.
To clutch a thin^ , lets vaflhouden.
To clutch the fift , De vuyfl toedoen.
CLUTCHES, Ndgels, klaa/nven.
Wo be to him if ever he falls into his clut-CLU. CLY. COA. 97

ches ! U^ee hem., zo hy onder zyne Uaauvjen

vervalt !
Clutch-firted , een Houwvafi , een die alles wat on"

der zyne klaauvuen komt vafthoudt.
CLUTTER, een 7'rop., drom., als vai^die. getter ^

geraas.
To keep or make a clutter , Een groot getter en

geraas maaken.
to CLUTTER together, fZamenrotten,
Cluttering, een Woefi getter ^ geraas,

CLY.

CLYSTER, een Spuyt-artfeny ., klifleer.
To give a clyfter, een Klifieer zetten.
COA.
toCOACERVATE, Ophoopen.
COACH, een Koets ^ koetswagen., karos.

To keep a coach and fix horfes , een Karos nie$

zes paarden houden.
a Hackney-coach , een Huurkoets.
Coach-box , een Wagen-kifl.
Coach-man, een Koetjier.
Coach-maker, een Koetfemaaker.
Coach-houfe, een Wagenhuys ., koetshuys.
i Coach-horfe, een Koetspaerd.
j Coach-hire, Koets-of wagen-vracht.
to COACH one, lemand in een kocts zetten.
Coached, In een koets gezeten ., in een koets gefloo^

ten,
I CO ACTION, Dvjang.
COADJUTOR, een Medehelper.
to COAGULATE, Stremmen , Jiollen.
Coa^\l]a.tcd., Gefrremd., gcjlold.
Coagulation, Strcmming.
to COAKS, Flikflooijen. zie Coxe.
COAL, een Kool.
Char-coal, Houtskaol.

a Burning coal , een Gloeijendc kool, een kool vtmrs.
Pit-coal, ^

Sea-coal, > Steenkoolcn, fmitskoolen.
Stone-coal. J

Small-coals, Kleyne houtskoolen .,d\t men in En-
gcland gebruykt om vuur te doen glimmen,
a Coal-merchant, een Koolhandelaar.
Coal-man , een Koolverkooper , omloopier met koO'

len
Coal-heaver, een Kooldraager.
aCoal-houfe, een Koolfchuur.
Coal-pit, een Koolput.
Coal-mine, een Koolmyn.
Coal-basket , een Koolmand.
Coal-rake, een Kool-krabber.
Coal-duft, Kool-gruys.
Coal-black, Koolzwart.
COALITION , or Coalefcence, t''Zamengroci-

jing.
COAST, een Kujl, oever.

*The coaft is clear, De kujl is klaar .,daar isgeen
onraad op de kuft,

N The5,8 COA. COB. COC.

The fea-coaft , de Zeekufi , fir and.
to COAST along, Langs de firand {o£ Hufi) vaa-

ren.
Coafted about, Omgevaaren.
COAT or Cottage, een Kot , hut.

Sheep-coat, een Schaapsfial.
COAT, eenRok.

To put on on's coat, Zynen rok aantrekken.
*My coat mull pay for that , Dat zal op myn kap

aankomen.
To turn coat , den Rok omheeren , van party ver-

andercn.
a Clofe-coat, een Slnyt-rok.
a Coat of mail , een Maalien-rok.
a Waft-coat, een Herndroky borftrok^
a Petti-coat , een Schort , vrouwe-rok.
a Coat of armes , een If'^apenfchild.
Coat-armour, een IVapenrok., Veldheers tabhaard.

a Turn-coat, een Omgekeerde rok^ een die

den huyk naar de wind hangt..
jS* To caff his coat , Zyn^ oude htiyd afleggen.
a Hawk of the firl!: coat , een Valk van twee jaa-

ren.
To put on a coat , F.en rok aantrekken.
*Every one mult cut his coat according to his
cloth, £//^ moet naar zyne beurs te markt gaan :
- Men moet zynen ftok niet verder zetten dan
men fpringen kan : Men moet zyne teering naar
zyne neering zetten.
%Yo beat one's coat, lemand luat op zyn rokje
geeven , iemand affmeeren.,
to COAT a child , Een kind In de rokken fieeken.
Coated, Getabberd^ In de rokken gefioken.
03* Rough-coated , Ruy? van vel ah een rob.

Cob.

COB or fea-cob , een Mceuw , zee-mcenvj.

a Herring cob , een Kleyne haarlng.
^'X Rich Cob, een Ryke vrek.
Cob-nut , Zeker kinder/pel met neuten.
c5° Cobs for cramming , Gekneede balletjes om vo-

gels rnee te kroppen.
COd-IRON, een Braad-yzer^ h yzer waarln een

[pit draalt.
-to COBBLE, Hlkken., lappen., brodden..

To cobble Ihoes , Schoenlappen.
Cobled, GeUpt.

Cobler , een Schoenlapper , fchoenfllkker , brodde-
laar.
a Cobler's fliop, een Schoenlapper s pothuys.
COB- WEB, Splnne-web ^ [pinner ag.

Full of cob-webs. Vol fplnnerag.
Cob-web-lawn , Tl fioers.

COC.
GOCHENEAL,. Couchemlk.
COCK , een Haan
4:To be cock on hoop , Den gebraaden

len..
a. Game-cock, een Vechthaan.COC.

a Pea-cock , een Paauw.
a Wood-cock , een Houtfnep.
a Turkey-cock , een Kalkoenfche haan.
a Wheathcr-cock , een Weerhaan.
The cock of a tap, de Haan van een kraan.
The Cock of a gUH , de Haan van een roer.
a Cock-fparrow , V Mannetje van een mufch.
QCf"The Cock of an arrow, de Kerf van een pyl.

The cock of a boy, een Jongen kraan.
(j5^ a Cock of hay , een Hool-opper.

a Heath-cock , een Berg-haan.
Cocks-comb, een Haanekam.
Cocks-lpur, een Haanefpoor.
Cock-crowing, Haanekraal^ haanegekraau
Cock-pit, een Haane-mat.
Cock-fighting, een Haanekamp.
Cock-throwing , Haaneknuppellng.
Cocks-treadle, de Haan^ V zaad van de haan V

■welk aan de eyerdooljeren vafi zlt.
Cock-loft, de V tiering^ haanebalken.
Cock-appirel , Kaale-pronk.
Cock-boat, Zeker fiach van een fchuytje,.
Cock-fwain , een Schuytevoerder.^
Cock -brained , Herfenloos.
Cock-fure , Vafl op zvn ftnk.
Cock-flioot time, Schemeravond.
to Cock a gun , de Haan van een roer overhaalen.-
To Cock the match, V hont op de haan zetten.
(X^To Cock up on's hat, Zyn hoed van voorenfieyl

op zetten.
(X^To Cock an arrow , een Pyl op de boog zetten..
a5* To Cock hay , ""t Hool tot oppers leggen.
Q.O'ZYi.hlj'L^ eenBikkel oikoot.

To play at cockals, Bikkelen ., kooten., met blk-
kels of kooten fpeelen.
COCKATRICE, een Bafillsk , fomtyds wordt

eene Hoer ook wel zo genoemd.
to COCKER , Te veel toegeeven , al te mal zyn.
She cockers her child too much , Zy is al te mal
kinds.
Cockered, Mal opgebragt ., te veel gekoefierd..

Cockering , Involging , toegeeflykheyd , al te

invnigcnd.
COCKEREL, zie CockreL
COCKET, een Los-ceel ., Konvoui-ceel.
(Xl'Cocket (adj.) Moedvjillig, baldaadig.
COCKISH, Haanig,.geyl.
COCKLE, Dolik, een foort van onkruyd, als
ook een Altkruyk.
a Cocklc-lliell , 'een Slakhoorntje.
Cockle-Hairs , een Wenteltrap.
to COCKLE, Krlnkclen., bobbelen ^ kokclen ^ gelyk

fommi^e ejfene zyde fioffen.
COCKNEY, een Domme ful ., een die altyd over
zyn moers haerd gezeeten heeft en niet eens te
decge vjcet hoe '? bu\'ten is.
COCKREL, een Jong haantje y haanekuyken.
COGTION, Kooking.

Coc-COD. COE. COF. COG.

Co(Elive, Kookbaar, dat zich Itgt laat kooken ^ dat^
vroe? ryp is. I

COD. t

COD, een Dop ., fcul-oi boon-fchtl ^ als mede ce«

Kabeljauvj.
The Cods [of a man, "] de Rlooten.
COD-FISH, Kabeljauvj.
Cod's-head, ecn Kabeljau-iushoofd.

He is a very cod's-head, Hy is een rechteful^ hy

is zo dom als een he.
CODE , het Wetboek der Burgerlyke wetten.
CODLING, eeft Gulletje^ kabeljaauwtje.
COD PIECE, een Gulpje oi Jhookje voor aan de

opening van de broek om die toe te knoopen.
Cif'To ty one's cod-piece point, lemand den nefie-

ling knoopen.
Codded, Met [chillen o^ doppen voorzien.
a CODE-BECK , een Koddebek , een foort van

Franfche hoed.
CODINI AK , Queevleefch.

Codiniack of grapes, Konferfvan druyven.
to CODLE , Zachtjes kooken.

To codle apples , Appelen kooken.
CODLIN, een Gekookte appel.

COE.
fCOEMITERIE, een BegraafpUats, kerkhof. '
COEQUAL, Even-geJyk, fzamengelyk.
COERCION, Bedwang.
Coercive , Dzvingende.
COESSENTIAL , fZamenxveezendlyk.
COETANEOUS, Van eener OHderdom.,tydgenoot.
COETERNAL , Even-eeav/ig.
COEVOUS, Evenoud, gelyk-tydig.
COEXISTENT, Op eenen tvd in weezen zynde.

COF. -' ^

COFFEE, Koffy ^ [een 2ekere drank genoeg be-

kend. ]
Coffee-berries , Koffi-boonen.
Cotfee-houfe , een Koffihuys.
Cotfee-pot, een Kojfikan.
CofFee-dish , een Koffikopje.
COFFER, eenKofer, kijl.
Cofferer , een P enmngmeejier,
COFFIN , een Doodkift.
a Coffin for books, een Pultrom om hoehen op 'te

leggen.
o5* a Coffin of paper , een Peperhtiysje.
Coffin-maker, een Doodkiftemaaker.

COG,
COG , een Verdichtfcl ^ vcrziering.Online LibraryWilliam SewelA large dictionary English and Dutch, in two parts : wherein each language is set forth in its proper form ; the various significations of the words being exactly noted, and abundance of choice phrases and proverbs intermixt. : To which is added a grammar, for both languages. ... = Groot woordenboek → online text (page 17 of 187)