William Sewel.

A large dictionary English and Dutch, in two parts : wherein each language is set forth in its proper form ; the various significations of the words being exactly noted, and abundance of choice phrases and proverbs intermixt. : To which is added a grammar, for both languages. ... = Groot woordenboek online

. (page 67 of 187)
Online LibraryWilliam SewelA large dictionary English and Dutch, in two parts : wherein each language is set forth in its proper form ; the various significations of the words being exactly noted, and abundance of choice phrases and proverbs intermixt. : To which is added a grammar, for both languages. ... = Groot woordenboek → online text (page 67 of 187)
Font size
QR-code for this ebook


ganfcb geen berouw van V gene ik gezegd beb.
Repent of your linns , Doet boet over uwe zonden.
Repentance, Berouw , leedweezen, boetvaerdtgheyd.
a True and fincere repentance of our iniquities ,
Een wdar en oprecht berouw over onze ongerech-
tighcden.
To call to repentance, 'tot boete aanmaanen, tot
boete roepen.
Repentant, Boetvaerdig.
Repented, Berouw gehad, berouwd.
Repenting, Berouw hebbende.
Repentingly, Met berouw , met leedweezen.
RE PEOPLE , Wederom bevolken, op nieuws bevolken.
It will require much time to repeople a country
fo much depopulated , V Zal veel tyds ver-
eyfchen eer zulk een verwoefi land weer bevolkt
kan warden.
Repeopling, een Bevolking op nieuws.
REPERCUSSION, Weerfluyt, terugdryving.
Repercuffive, Weerftuytend , te rug dryvend.
CCj- aRepcrcuffive medicine, een Pynverdryvend ge-

mcsmiddel.
REPERTORY , een Lyji oftafelom iets in op te
I zoekcn.

REPE-REP.

REPETITION, een Herhaallng.
It was onely a tediousrepetitiou of what had been
faid adrcady , V Was maar een verdrietige her^
haaliM^ van V gene dat reeds gezegd was.
to REPINE, Moeijelykzyn^ mismegd VJeezeK ^ be-
rouvj hebben.

That muft not make me repine, Dat behoort my
met te moeljen ; dat moet my geen berouvj doen
hebben.
To rfepine at one*s good fortune , Over iemands

geluk moeijelyk zyn\ iemands ge Ink beny den.
He repines at it , Het moe'it hem ; het berouvjt
hem ; by is Vr onbenoegd om.
Repining , Verdrletelykheyd , onhemegen , mlsnoe-

gen, onbenoegd, misnoegd.

to REPLANT, Hert>lanten.
to REPLENISH, VervuUen.
Replenifhed, Vervuld, vol.

Replenifhed with grace, Met genade vervuld.
Replenifliing, VervulUng.^ ——vervullende,
REPLETE, Vol, vervuld.
Repletion, Volhe^'d., veiling.

REPLEVIN, '^' een Order die men tegen iemmd
REPLEVY, J verkrygt om de goederen welke

door hern beflagen zyn weerteontjlaan^ Borg-

Jielling voor iemands perfoon.
to REPLEVY, Of bor^togt ontflaan.
O^To Replevy a diftrefs , Goederen die bejlagen

zyn weer lojfen.
REPLICATION, Ontvouwing , — — .^<?» weder
antvjoord [van den klaageropheteerfteantwoord
des aangek-laagden.]
REPLY, een 14' eder legging^ weder antvjoord.
To make a reply , Weder op antwuorden , vjeder-
leggen.
to REPLY, Wederleggen, wederantwoorden.
Replied, IVederleyd^ wedergeantwoord.

Replying, Wederantwoording , vjederantwoor-

dende, wederleggende.
REPORT, Gerucht., befcheyd, verhaal.
a Flying report, een l^l'tegend gerncht,
a Falfe report, een Valfch germbt.
By report , Door hooren zeggen.
03° He has a good report, Hy heefteen goedennaam.

An ill report, een Qttaade naam.
OO' The report of a gun, bet Gebalder van een roer

oiftuk.
to REPORT, Befcbeydbrei7geny vertellen, verhaa-
len , een verhaal doen , verflag doen.
Some report it one way, fome another, De een.
vertelt het dtis ^ en de ander zo.
Reported, Verhaald, vert eld, befcheyd gebragt.

As it is reported , Gelyk 'tr verhaald wordt.
iXj'He is ill reported of, Hem gaat een quaade

klank naa.
Reporter, een Verhaaler , aar.brc-.'iger.
Reporting , Vcrhaaling , vertelling , — — verhaa-
lende.REP.357REPOSE, Rufl.

to REPOSE, Stellen, opjleuncn, rnflc;!.

T o repofe his truft in one , Zyyi betroriwcn op
temandjlellen.

To repofe himfelf, Wat ruflen.
Kepofed, G eft eld, gefteund, gcruft.
Repofedly, Geruftflyk. ' "^ ^

tett^' ^^^^«^'^.?, riifting, ftemende , rus-REPOSITION, Herftdn-,g.

REPOSITORY, eenBewaarplaats, een plank orr.
. Tvi^l.V^'^YA''''' "^^ ^•oorraadfikiJ.
P ^\^^^?^^^' Ber^fpen, befiriffen.
Reprehended, Benfpt, beftraft,
Reprehender, eenBerifper, beflraffer.

> Bertfping, bcftraffing.Reprehending
Reprehenfion. j

Reprehenfible, Berifpelyk, beftraffelyk
Reprehenfive, Bertfpend, beflraff.nd.
to REPRESENT, Vertoonen , voorhonden , ver-^
beelden,deplaats bekleeden.
That difcours reprefcnts the matter very livelv,

Uatgefprek verbeeldt de zaak zeer leevendi^. '
An AmbalTadour reprefents his Prince, Een Ge-
zant verbeeldt zynen Vorft; eenAmbaffadeurbc-
kleedt de plants van zynen Vorft.
Reprefented, Vertoond, voorgchouden, verbeeld,de
plaats bekleed.

Reprefenting, Vertoonlng, vertoonende , en 2

Reprefentation , een Vertoonlng , verbeelding.
Reprefentative , f^ertoonende , verhecUende , plaats

bekleedende. alsmede Een die het volk der

plaatfe vanwaar hy komt verbeeldt.
The Members of theHoufe of Commons are the
Reprefentatives of the whole Nation, De Le~
den van het Laager buys des Parleraents ver be el-
den bet ganfche vulk des Lands.
Reprefentment, Vertooning.

to REPRESS, Onderhouden, bedwingen , bktenge-
len , betoomen.

To reprefs wickednefs, Boosheyl intoomen.
ReprefTed, Ondergehoudcn , betcugeld.
REPRIEVE , een Uytfiel van de uytvoeringe dei

vonnis,
to REPRIEVE , De uytvoertng van V vonnis op~
fchorten , of nytflellen.

He is reprieved , De uytvoering van zyn vonnis ii
opgef chart, hy heeft uytftel van ftrajfe bekomen.
REPRIMEND , een Beftraffi;?g.^
to REPRIMEND , Bejiraffen, doorftryken, dwr-

haalen.
Reprimcnded, Beftraft, doorgehaald,
to REPRINT, Herdrukken.
Reprinted, Herdrukt.

The book is reprinted, Het boek is herdruh:

Reprinting, Herdmkking^, herdr?ikksKde.

He had fome thoughts of reprinting the book ,
Hy had eenig overlcg or^ 't boek te- hejrdrukkiv:

D d d 3 R£^REP. REQ.

- REPRISALS, Wederneenmg,39S

REPRISAL

berneemlng.

Letters of Reprifal , Brieven van Reprefalie.
REPROACH, S-maad, verivyt, hoon.
to REPROACH , Vcrvjyten^ jmaadelyk bejegenen ,

hoonen ^ op fmaalat.
Reproachable, Vervj-jtdyh.
Reproached, Verweeten^ fmaadelyk hejegend.
Reproachful 1, Smaadelyk, verwylead.
Reproachfully, Op eeft fmaadely'ke wyz,e.

Keproaching, Verivytlng^ z'ervjytende.

REPROBATE, eenVervJorpene ^ veruier-peltng.

to REPROBATE, Verwerpen, ivraakett.

Reprobated , J/ervjorpen.

Reprobation, Ferwerpiitg ^ wraakiftg.

REPROOF, Beftrajfi-'^g, benjping.

Reprovable, Beflraffelyk^ berifpelyk.

to REPROVE, Befiraffen, berifpen.

Reproved, Beftrap , berifpt.

Reprover, een Beflraffer ^ berlfper.

Reprovmg, Beftraffing, — bejlraffende ^ber'tfpende,

REPTILE, Kruypend.

REPUBLICAN \ Dat tot een Gemeyntenftaat be-

hoort^ als ook een Republyks-gezinde,

REPUBLICK, een Gemeenebeft ^ Republyk.
REPUDIABLE, Verwerpelyk^ verftootelyk.
to REPUDIATE , Ferftooten , van z'tcb doen ,
veruierpen.

He repudiated his wife, Hy verjliet zyne vrouw.
Repudiation, Ver (lootings verwerping.
to REPUGN , IFcderfireeven , bejiryden , tegen-

Jlryden ^ vjederflaan.
Repugnancy, l^ederfireevifig ^ weeriuil'^ weerzin.
Repugnant, T'egenftrydig ^ tegenflreevend^ firydtg.

a Repugnant writing, een Strydig fchrifi.
Repugnantly , Strydiglyk.
REPULSE, We'ygenng.

To meet with a repulfe , Afgejlagen worden ; een
blaaiiwen fcheen loopen.
to REPULSE, Ajflaan^ vjeygeren.
Repulfed, Afgefta^en ^ te rug gedreeven.
REPUTATION, \ Achting . achtbaarheyd ,
REPUTE. _ y naam.

To loofe his reputation, Zyne achting verliezen.
He is in a good repute, Hy heeft een goedennaam.
toREPUTfe, Achten.
Reputed, Geacht ^ gehouden.

He is reputed an honell: man , Hy wordt voor een
eerlyk man (^chouden.

REQ.
REQUEST, een Verzoek^ vcrzoekfchrifi ^ frrjcek-
fchrift^ requeft.

At my requeft. Op myn verzoek.
He made a requeft to him, Hy deed een vsrzoek
aan hem.
kS'To be in requeft, Zeer begeerd zyn; in groote
achtinge zyn.
It has not been very long in requeft, V Heeft nogREQ. RER. RES,

met lang in achtinge geweefi.
It is in no requeft, Het is niet geacht; bet wordi
■/ijct gezocht.
to REQUEST, Ffr^of/^f».
Requefted, Verzocht.
Rcquefter, eenVerzoeker.
Requefting, Ferzoektng^ ■ • •• verzoekende.
REQU lEM , een Zielmis.

To ling a Requiem, een Zielmis zingen. Deeze
benaaming fpruyt van deze woorden die in
't gezang gekomen : Requiem aternam dona eis
Domine y Et Lux perpetua luceat eis : zoveel,
als, Geef hen ^ Heere ^ de eeuwige rujl ^ en
laat H licht hen geftadig befchynen,
REQUIRAL, eenEyfch^ veresfch.
to REQUIRE, Fereyfchen, e^fcben, begeeren.
That requires very much time , Dat vereyfcht

zeer veel tyds.
Irequire fatisfadion, Ik eyfch voldoening ; ik be^
geer voldaan te zyn.
CCt"to Require one to do a thing, lemand belaflen

iets te do en.
Required, Fereyfcht ^ geeyfcht ^ begeerd.

Requiring, Vereyfching^ vercyfchende.

REQUISITE, Fereyfcht, noodig.

A great many things are requifite to it , Daar
wordt zeer veel toe vereyfcht.
Requifition, Vereyfch ^ onderzoek.
REQUITAL, Fergelding.
to REQUITE, Fergelden.

To requite a kindnefs , Eenvrindfchap vergelden.
RER,

to RERE , Oprechten.

the RERE WARD of an army, de Achterhoede van

een leser.

^ RES.

to RESALUTE, Wederom groeten,
to RESCIND , Van een fnyden^ - vernietigen^

verbreeken.
RESCRIPT , een Schriftelyk antvjoord [op een

verzoek.]
RESCUE, Redding^ verlojfing.
to RESCUE, Redden^ verlojfen^ ontzetten^ vjeer-

1 o rescue a pnloner, Eenen gevangen ontzetten.
Rescued, Gered., ontzet^ verhp.
RESEMBLANCE , Gelykheyd, gelyking, gelyke-

nis., overeenkomji.
to RESEMBLE, Gelyken^ gelykzyn.

He refembles his fa'ther, Hy gelykt zynen vader 'y
hy lykt naar zyn" vader.

Refembh'ng, het Gelyke n ^ gelykende.

to RESENT, Zeer gevoelig zyn ^ zich gevoelig too-

nen, zich aantrekken.

He highly refented that affront , Hy toonde zich
zeer gevoelig over dicn boon.
Refenting, Gevoelig zynde ^ zich aantrekkende.
Rcfcntingly, lVraakz»chtiglyk,

Refent-RES.

Kcfentment, een Gevoelig-toomn^ , fel mhnoegen^
vjraakzncht ^ wrok^^ verbitterdheyd^ belgzucht.
He rhewed his rcfentment , Hy betoonde dat het

hem gevoeltg trof.
He could not conceal hfs refentment , Hy kon

zyn misnoegen met verbergen.
His own refentment animated him to it, Zyn"

eygene wraakzucht dreef hem daartoe aan.
He exprelfed no refentment for his father's death,
H)i toonde z'tch niet verbitterd over zyns vaders
duod; hy liet geen wraakzucht om zyns vaders
dood blyken.
RESERVATION , Achterhoudlng.
He fpoke with refervatfons, Hy fprak bedektelyk,

of met achterhoudtnge.
They fpoke with a mental refervation , Zy fpra-
ken met een Jiilzvjygende achterhoudlng,
RESERVE, Achterhoudfel , waarborg.

a Referve of fouldiers , Eentrop foldaatendiemen

tot een waarborg houdt , een hinderlaage.

0^ Without any referve , Zander lets achter te houden,

to RESERVE , Achterhouden , -voor zich behouden.

Rtferved , Achtergehouden , voor zich behouden ,

■ achterhoudend , achterlyk in fpraak , dicht ,

omzigtig.

ffS* He is a referved man , Hy is een man van weynig

vjoorden ; hy is heel dicht.
Refervedly, Omzigtiglyk^ op zyn hoede^ achterhon-

dendlyk.
Refervednefs , Achtcrhoadendheyd , omzigtigheyd.

Referving , Achterhouding , achterhoudende.

to RESETTLE, Herjlellen^ weder vajl (lellen.
Refetled, IVeder vaftge field ^ her ft eld.
to RESIDE, Verhouden ., zich onthouden ^verblyven.
Refidence , Relidency , Verblyf^ verhouding , vjooning.
It was ordered that all Cfergy-men fhould make
their refidence in their Living, Het was veror-
dend dat alle keriielyke perfoonen zich by hunne
proven zouden verhouden , (of dat zy hun ver-
blyf by hunne proven zouden neemen^
The King's refidence, des Konings Hofhouding.
a Place of refidence , een Verblyfplaats , woon^
plaats,
Refidentiary , een Verblyfhouder .
RESIDUE, Overfchot.
CO RESIGN, Overgeeven ^ onderwerpen,
Refignation, Overgeevlng., overgegeevenheyd ^ Over-

dragt.
Refigned, Overgegeeven.

Refignee, De gene aan wien lets overgegeevenwordt.
Refigner, een Overgeever.

Refigning, ^ Overgeeving , overgegeeven-
^efignment. / heyd.
RESILIENT, Te rug-fprinn-end .. weerftuytend.
RESIPISCENCE, Boetvae^rdtgheyd.
to RESIST , IVederftaan , tegevftaan y tegcnftand

bieden.
Refiftance, J-Federftmd^ tegcnftand.RES. ^pp

Refilled, Wederfta.m., tcgengeftanft.
Refiiler, een IVederftander.
Relifting, Wederftaaning., -^—wederftaande.
RESOLVE, eenBeftuyt^ vaftvoornecmen, — Op-
loffm^.

to KESOLVE , Beftuyten^ voorneemen ., eenb:ftu\t

necmen , te raade ivorden , OploJJcn.

I know not what to refolve on, Ik wectnictwat

tk befinyte-a z.al.
Refolve me this queftion , Los my deeze vraa?

eens op.
To refolve one's faith wholly into Revelation,
Het bewys van zyn geloof t''eenemaal uyt de Open-
baaringe haalen , of zyn geloof uyt de openbaa-
ringe bewvzen ., of daarop vcften.
Refolved, Beftooten,voorgenomen, vafigefiehL op -

geloft.
Refolvedly, Opzettdyk., met opzet.
Refolvednefs , een Opzet , vaft voorncemen ^ ftout
beftuyt.

Refolving, B eft uy ting ^ oploftlng ., beftuyisn-

de., enz.

By the refolving of that difficulty , Door het op-
loJJ'en van die zwaarigheyd.
KESOhlJTE ^ Onbefchroo:r:d ^ onbeUuterd ^ on-

vertfaagd.
Refolutely, Onbefchroomdelyk, ftoutelyk.
Refolutenefs, Onbefchroomdheyd^ onvertzaagdheyd ^

onbeteuterdheyd.
Refolution , een Beftuyt^ opzet., vaft voorncemen .^

befluytneemlng , vrymoedigheyd , • oplofting ,

ont binding.

To take a refolution , een Beftuyt ncemen.

To perfift in his refolution ,' In zyn opzet vol-

harden.
To change his refolution, Van voomeemen ver-

anderen.
He was a man of great refolution, Hy was een
man die niet ligt verleegen was ; hy was een man
van groote vrymoedighevd.
I Cannot fufpe'6t your courage and refolution,..
Ik kan uwe kloekmoedigheyd en dapper opzet niet
verdacht houden.

RESORT, 'Toe loop ^ toevloed., toevlngt ^ 5«-

derhooring , rechtsban.

There is a continual refort of people, Daar Is
een gejladige toevloed van volk.
to RESORT, Toevloeijen ., natoe begeevcn.

They all refort unto one place, ZybegeevenzicTi

alle na eene plaats.
To refort together , t^Zamen komen , t'zamen
vergaderen.
Reforted unto, Natos begeeven ., natoe gevloeid.

Reforting, Toevloeijing ^ natoebegeeving,

to RESOUND, tl^eerklinken., wecrgalmen.

His fame will refound in all places, Zyne faa-n ff
zal overal wecrgalmen.
RefoLinded, IFeergeklanken ^ weergegalmd.

Refoujr-"400RES.Refouiidiiig, JVeergalming ^ wserBrnkende.

Relbundinay, Met cen weerklank, ■iv^er^^'ryicfide.

RESPECT, Aaiizie-r:, opzigt, inzigt , ontz^g , eer-

biedigb:\<d. -n ^ ,

With God there is no refpea of perfons , By Cod

is geeK aaazien van ferj'oonen.
In Which refpefl, 't'^n welken opzigte; np inztgt

waarvan.
In ibme refpea^. In eemgen opzigt.
In i-efped of, !/ e-4 aanzien van.
oS* He has no refpea for me, //> heeft geen ontzag

zwor my ; hy draagt m)> geen ontzag toe.
O-l did it out of refpea to him, Ik deed bet uyt

eerbledi^hcyd jegens kern.
RESPECTS, Eerbicderih.

To pay his refpcas to one, Zyne eerbiedems aan
iema-fid heioyzen.
to RESPECT, Ontzlen^ eerbewyzen^ eeren , eer-
b'tedtgheyd toed,raagefi.

I love and refpi^d liim , Ik bemin hem en draag
hem o-fitzag toe.
Refpeaed , Ont:^.i:M .geeerd^eerbiedigheydbeweezen.
Refpcaful , Eerbiedig.

Rclpeaive , Ofiderling , byzonder ^ befcheyden., op-
Zfgtig.

Meflcngers -were fent to all the Magiftrates in
rheir refpcaive places , Daar wlerden booden
gezonden am alle deOverheden in hunne byzon-
dcre (of befchcyde) plaatjen.
Pvefpeaively, F/in wederzyde , opzigtelyk, tenopzigt.
R£ S PI K ATION , Ademhaaling.
roRiiSPlRE, Ademkialen.
RESPITE, Uytjlci , tydvergunfiir^g.

He gives me no refpite, Hy gunt my geentyd; hy
gceft my geen uytjlet.
to RESPITE, Uytftelvergimnen^ tydgunnen.
RESPLENDENCY, Glans, glmjlering.
Refplendcnt, Gli:ifterend., glans-ryk.
RESPONDENT, Antwoorder [des tegenftreevers

in opentlyke difpuiten.]
RESPONSAL, or Refponfe, een Antvjoord.
Rcfponllblc , Beq^uam om te antwoqrden., verant-
ivjordelyk,

I am refponfible for it , Ik zal V vermtvjoorden ;
ikjlaa verantivoordelyk daarvoor.
(^ a Refponfible man, een Perfoon die vjel heeft om

te betaalen.^ cen vjA ge field man. *
to RESSENT , zie to Refent.
RESSOURCE, IVeder-ontfpringing , een ontjprin-
gi}:<l op metlVJS.

REST, Rtifl,, Overfchot., reft.

To take his reft, Zyn ruft neeraen., gam rufien.
At reft , Te rnfi , in rufte.
C-:^Yoa may gheis at the reft, De reft kont gy ivel

gijjen.
tS* thc_REST of a lance, .deWcerhaak van eenftpies.
cS'a Reft for a musket, een Forketftok.
■ 'to REST , Rnften , verpooten , overblyven ,RES.

overfchielen , verblyven.'

To reft upon. Op mften.
(i^' I )cCiyom- fncnd., Ik verblyftiVJ vrifid.
REST AURA nON,IIerfte/ling^ weder-oprechti>:g.

RESTED, Gcnift y overgebleeien^ gebleeven.

Reftfull, In rufte, gertft.
Reftfully, Gerufteiyk.

Refting, Rafirng, verblyving ^ rtifteKde.

a Refting place, een Ruft-plaats.
REST-HAKROW, ^f^/^r/A'^.
RESTINESS, Halfterrigheyd, onwiUigheyd.
RESTITUTION , Wedergeeving , vergoeding ,

herftelling.
RESTIVE, ^/VRefty.

RESTLESS, Raftehos, ongeruft., onverduldig.
Reftlesly, Zander mft^ ongeduldiglyk.
RESTORATIVE , Verfterkend.
Reftorative (fubft.) een Middel tot herftellinge ., een

hartfterkend genees- middel.
to RESTORE, HerftcUen., weer ter hand ftellen.

To reftore to life , In V Iceven herftellen.

To reftore to favour. In gun ft e herftellen.

To reftore ftoln goods, Geftolene goederenwedcr
ter hand ftellen.
Reftored, Herfteld.
Reftorer, een Herfteller.

Reftoring, Herftelling., herfiellende.

to RESTRAIN, BedwingeXy inbinden^ inhouden.^

betoomen , bepaalen.
Reftrained, Bedivongen., kort gehoudeK , ingebonden^

bepaald, ingetoomd.
Reftrainedly, Op een ingehondene ivyze.y kort.
Rcftrainer, een Bedivinger, intoomer.

Reltraining , Bedwinging^ bedivingende ^ enz.

RESTR A.INT , Bedujang , intooming , terughouding.

I am under no reftraint , Ik ben onder geen be^
dwang ; ik ben myn exgen voogd.
RESTRICTION , Bepaaling.
Reftriaive , "^ Sluytend , ftoppend , tzamen-
Reftringent, j bindend.

to RESTRINGE, tZamenbinden ., ftoppen.
RESTY, Halftarrig., onvjillig , ftug , traag.

a Refty horfe, een Paerd dat niet voortwil^ of
zich niet vjil laaten regeeren.

a Refty boy, een OniuiUige jongen.
RESULT, Uytftag .^ uytwerking ^ beftuyt^ weey

ftayt. . .

to RESULT, Volgen., ontfiaan., voortkomen.
Refultancy , IVeeromftuyting.
to RESUME, Hervatten^ herhaalen ., herneemea.,

iveer opneemen y weer aafivatten .^ ixieerby derhand

neemen.
Rcfumed, Hervat., herhaald, hernomen, vjeeraan-

herneeming , her-gevat.
Refumina:, "^,Hervattin^
Refumption, / haaVmg.
RESURRECTION, Wederopftanding ^ verryze-

nis, opftanding.

TheRES. RET.RET.The Refurreaion of Chrift, de Ferryzems f^« Retiredly, EeKznamlyk, alken401CImft.
The Refurreaion of the dead, de O^ftandlng der
dooden^
to RESUSCITATE, mder opwekkefi.

RET.
RETAIL, VerkooplMgin't kleyn, uytjlytmg.

To fell by retail , In V kleyn verkoopen , by de '^ RETORT
kleyne maat verkoopen.op zich Zelven.Retirednefs, lngetoo£enheyd , afgezonderdheyd, een-

Retirement, een Afgezmderd vertrck.

Ketinng, H^yking, inkeertng^ Zich weg bezec

vende, mkeerende. ^FT?^D^"'"'"S Pl=^ce, ee-^ Feylige wyk.to RETAIL , Vytjlyten , uytheiikeren , in V kleyn

uytventen.
Retailed, Uytgeheukcrd, uytgejleeten.
Retailer, een Slyter ^ ver hooper in V kleyn.

Retailing , Uytjlyting , tiytbeukering , tiytfty-

tende.
to RETAIN-, Behouden, onthouden.

To retain unto, Behooren.
Retained, Behouden^ onthouden.
1 have hardly retained one word of it, Ik heh''er
naauwlyks een woord van onthouden. _
Retainer, een Dienaar met of zander lievery ^ Zon-

der nogtans zyns Heeren huysknecht te zyn.
Ce3° a Retainer to reafon and ingenuity , Een die zich
billyk en oprechtelyk draagt.

Retaining. Behouding., behojtdende.

-RETAKEN , Hermrnen.

to RETALIATE , Vergelden.

Retaliation, Vergelding., ftraf-vergelding.

to RETARD, yeriraagen^ ijerachtercn ., 0^

Retarded, Fertraagd., verachterd^ opgehonden

to RETCH himfelf, Zich rekken^ zich uytrekken ^

geeuvjen,
llG*To Retch (in fpitting,) Poogingen doen om te

braaken , kooren.
Retching, Rekking ^ geenwing ., Pooging om

te braaken.
RETCHLESS, T'raag^ loom., vadzig, luy.
Rctchlefly, Traaglyk.

Rctchlefnefs , Traagheyd., loomheyd., vadzigheyd.
RETENTION, Opbouding., verflopping.

a Retention of urine, een Ferjlopping des waters.to RETORT..een Omgedraalde zyphelm , Retort.Omdraaijen^ omkeeren ^ or/ibuygeti^

V "7'-> '•'^■^ > te rug keeren., te rug kaatfen.

1 retorted the argument upon himfelf, Ik keerde
bet bewys tegen hern zdven.
Ketorted, Omgedraaid, omgewend, terug gekaatfl ,

■uieer toegedreeven.
Retorting Omdraaijing ^ omhuyging^ omvjending^

omdraaijende. ^

to RETRACT, Zyn woord intrekken ., herroepen.

zyn vjoord tn zyn hah haalen.
^^iX'x6kzt.\o\\.,Intrekking van zynvjoord. herroepin^,
Retraftion, Terugtrekking.
RETREAT, Aftogt, v^yk.
To beat or found the retreat. Den Aftogt flaan

Oi blnazen.
To make a retreat, IVyken, aftrekken.
to RETREAT, AftrekL , Ivykcn, deynzcn.
1 hey retreated in good time, Zy weeken ier zoe-
der tyd. ^

^^^;r??^^i,<^'^_f/«^^^«, gedeynsd, gexveeken.
to RETRENCH, Affnyden, Befioeijen ^ door af-
jnydingen [een leger] verfterken , verfchanfen.
o r^etrench all Itiperfluicies , Alle overtolUghedenbefnoeijen.
Retrenched, Afgefneeden, hefnoeid, verfchanfl.
Retrenchment, een Affnyding , verfchaitfin^ , ver

trek-wal. ^

to RETRIBUTE, Weer vergelden.
Retributed , Weer vergolden.
Retribution , Fergelding.

to RETRIEVE, Wederkrygen , herflellen, redden.
Retrieved, Weergekreegen , hcrjleld, gcred.
I RETROACTION , rerugdrjvrng. ^The Retentive faculty, 'tFermoogen om hetvoed- jRctroaaive, Terugdryve-nd.fel in ""t Itghaam te houden.
RETICENCE, r^r«zy)^//7^.
RETINUE, Gezin.^ ^eftoet ., fioet ., gevolg.
RETIRATION, de IVeerdruk van een blad,
RETIRAL, eenFcrtrek, wyk.
to RETIRE , Fertrekken , vjeggaan , ivyken^ in-

keeren.

To retire home , Zich na buys begeeven.'

To retire from bufinefs, Ztch vanbeezigheydont-
trekken\ uyt zyne dingen fcheyden.
Retired, l-'ertrokken ^ weggegaan ., ingekeerd^ inge-

toogen ., afgczonderd.

a Retired life , een Afgezonderd (of ingetoogen)
leeven.

a Retired place, een Afgezonderde {pi eenzaamc)toRETROGEDE, Terziggaan., achteruytwyken.
I Ketroceffion , Terugvjyking.

j RETROCOPULATION , Ruggelingfe tzamen-

i binding,

JRETRODUCTION, Termbren.inz.

\ RETROGR AD ATION , Achterifards-gaaning.

Kitrogrzde, Achterivaards ^aande.

to RETROGRADE, Ackcrwaards gaan.

RETROGRESSION , AchterwJrds-gaamng :
j achterz'A'tgang. ^

RETROMINGENCY, Achteruytpiffing.'

Retrommgent, Achteruytpijfend.
I Female quadrupeds are retromingent , De Wyfjei

der viervoetige dieren pifj'en achteruyt.
^RETROSPECTION, Terugziening.^RETRUSE,Ferboolen., verborgen.
E e eRE-40iRET. REV. ^ REV.

te rugxo REVERE, Vreezen^ eeren^ ontzien.

REVERENCE, Eeerbledigheyd^ eerbtedenis ^ eer*
bcwys.
To fliew one reverence , hmand eerbiedigheyd

bewyzen.
To have one in reverence , lemand eerbiedigheyd
toedraagen.
to REVERENCE, Keren, ontzien^ eer bevjyzen.RETURN, IVederkeeririg , ivederkornfl ^

komft, vergelding, Befcheyd, retour.

There is no return from the grave, Uyt het graf

kan men niet wederkecren.
I will call at my return, Ah ik weerom kom zal

ik aanfprceken.
It was a bafe return for all my kindnefs, Het
was een fnoode ver gelding voor at myne vrindfchaf .
^\ could do no lefs in return of his civilities, Ik
kon niet minder doen in erkentenijfe zyner be-
kefdhcden.
^ He made no return to what I faid , Hy gaf geen
befcheyd op V gene ik zeyde.
The Return of Writs by Sheriffs and BaylifFs , een
Schriftelyk befcheyd van Schouten en Baljuwen
noopende het uytvoeren van hunnen laft.
«5*Thofe merchandizes have yielded a quick re-
turn , Die kooprnanfchappen hebben fpoedige re-
touren geleverd.
to RETURN, H'''ederkeeren^ w^deromhmen^ ive-
der toefchikken.
When will he return? Wanneer zal hy weerom

komen ?
To return an anfwer , Ken antvjoord toefchikken
{oi toevocgen.')
cS°To return thanks, Bedanken.
Returned, Wedergekeerd, weergekomen.

Returnine, Wederkeering, vjederkeerende.

REV.
to REVEAL, Openbaaren, ontdekken.
Re^'ealed, Geopenbaard^ ontdekt.
Revealing, Openbaaring^ ontdekking^ openbaa-

refide^ enX.
REVELATION, Openbaaring.

a Divine revelation , een Godlyke openbaaring*
S.John's Revelations, 'Joannis Openbaaring.
.to REVEL, Optrekken by nacht ^ rinkelrooijen^ vro-
lyk zyn , Jlampampen,
Reveller, een Optrekker ^ rinkelrooijer , Jlampamper.
Revel Is , Optrekkingen by nacht , gelyk 7uypen ,
fiampampen, danlen, lingenenfpringen, mom-
meryen en dicrgelyke ongebondenheden.
The Mafter of the Revels, Zeker Amptenaar die
gefleld is om toezigt te hebben op zulk optrekken.
a Revel-rout , een Groote trop ztytgelaatene optrekkers.
REVENGE, li^raak^ weerwraaky verhaal.

He took revenge upon him , Hy nam wraak op hem.
He will have his revenge on him, Hy wil ver-
haal op hem hebben.
to REVENGE, Wreeken.Online LibraryWilliam SewelA large dictionary English and Dutch, in two parts : wherein each language is set forth in its proper form ; the various significations of the words being exactly noted, and abundance of choice phrases and proverbs intermixt. : To which is added a grammar, for both languages. ... = Groot woordenboek → online text (page 67 of 187)