William Sewel.

A large dictionary English and Dutch, in two parts : wherein each language is set forth in its proper form ; the various significations of the words being exactly noted, and abundance of choice phrases and proverbs intermixt. : To which is added a grammar, for both languages. ... = Groot woordenboek online

. (page 71 of 187)
Online LibraryWilliam SewelA large dictionary English and Dutch, in two parts : wherein each language is set forth in its proper form ; the various significations of the words being exactly noted, and abundance of choice phrases and proverbs intermixt. : To which is added a grammar, for both languages. ... = Groot woordenboek → online text (page 71 of 187)
Font size
QR-code for this ebook


SELF , Zelf, de Zelfhcyd.

I my zelf , Ik zelf.

He himfelf , Hy zelf.

She her felf , Zy zehe.

Your Royal felf, Uvf koninglyke perfoon.

I did it my felf, Ik heb het zelf gedaan.

The thing it felf, De zaak zelfu

Self mull be denied y De eygen zelf hey dtaoetver-

zaakt vjorden.
We our felves , Wy zehe.
Their own felves , Hun eigen zelven.
The felf fame, Dezelfjie , de eygenjle.
The felf lame day that I was there, De eygenjle
dag dat ik daar was.
tiS He took no other but my felf with him , Hy

nam my alleen by zich.
cc> We are here by our felves , Wy zyn hier alleen \
■wy zyn hier op ons zelven.
Lay it by it felf, Leg het alleen., leg het op zich
Zelfs.
(O" Befide himfelf, Buyten zyn verjiand., uytzinnig.
Self-advantage , Eygen voordeel.
Self conceit, V^ Laatdunkendheyd,verwaa»d-

Self-conceitednefs, T heyd, IVaanwysheyd.
Self-conceited, Laatdunkend., veriuaand ^waanwys.
Self-denial , I^erlooghening zyns zelfs y zelfsverzaa-

kendheyd.
Self-ended, Eygenhaatig., eygenzoekelyk.
Selfish, Zichzelven zoekend , zelfachtig.
Selfishnefs, Zelfachtigheyd^ eygenzoekelykheyd, ey-

genbaat.
Self-love, Eygen liefde , Uefde zyns zelfs.
Self-will, Eygen wil, eygenzinnigheyd.
Self-willed , EygenwUlig , eygenzmnig^

Self-murder,. Zelf-moord. iSEL. SEM. SEN. 421

Self-murderer , zyn eygen zelfs moordenaar.
to SELL, Virkoopen.

He fells cheaper than others, Hy geeft beter koop

dan andercn.
To fell by whole lale, In h gros verkoopen.
To fell by retail, In ^tkleyn verkoopen., uytflyten^
OCj'How fells paper here > Hoe duur is V papier
hier ? tot vjat prys ixiordt het papier hier verkoft\
That book -fells wiell , Dat boek verhopt well
dat boek gaat wel af.
Seller, een J^erkooper.

a Seller of matches , een Verkooper van zwavel-

ftokken.
a Seller by whole fale, een Verkooper in U gv.os.

Selling, Verkooptng., verkoopende.

SELVAGE, een Zelfkant .. zelfweT.
SELVES, Zehe. zie set
SEM,
SEMBLABLE, Gelyk.
Semblably, Defgelyks.
SEMBLANCE, Gelykenis , fchyn.
a SEME of corn, Acht fchepels .

a Seme of glafs, OCX. pond glas.
SEMICIRCLE, een Half cirkel
Semicircular , Op de maniere van een half cirkel^

halfrond.
SEMINARY, een Planthof, Entery ^ queekhof^

queektuyn, queekfchool.

a Seminary of learning , een Queekhof van ge-

leerdheyd.
a Seminary Priefl , een Priefter die uyt een queek'
fchool is voort^ekomen.
SEMINATION, Zaaijing, planting.
SEMPER VIVE, Altyd-groen, huyslook.
SEMPITERNAL, Eeuwig-duurend, eeuwir,

sen:

SENA, Zeneblaaden.

SENARY, Een Zesling. Faers van zcs voeteff,

SENATE , de Raad.

The Senate-houfe, het Raadhuys. .;

Senator , een Raadsheer.

SENCE, «?VSenfe.

to SEND, Zenden., Jlieren.

To fend for one , lemand ontbieden. .

To fend word , Boodfchappen , befcheyd haten
weeten.

To fend away, IVegzenden., verzenden.

To fend back , 'Terug zenden.

To fend into exile, In balling fchap verzenden,
SENESCAL, een Hofmeejier . rentmeefter.
SENGREEN, Huyslook.
SENIOR, een Oudjie., ouderling.
Seniority, Onderheyd., o-uderlingfcbap'.
SENNIGHT (feven night) ee» IVeek.

I Intend to be there this day fennight , Ik ',}ieew
daar te wee ten van dage over acht dagen^
SENSATION, Foeljng.
SENi)Ej Zw.,gevoel., bezeffing,

G s g a The4^SEN. SEP.The five fenfes , de Vyf zimen.

Seiifelefs, Gevoekloosy o>i^e"Joeli^ , ztfitteloos,
CS'Hg was takeu up lenfelefs, Hyiuierdtvoordcodt
op^enomen,
a Seiifelefs fpeech , Een zlnnelooze reede.
'Senfelesly, Ongevoeliglyk.
Senfelesneis , Ongevoeligheyd,
Senfible, Gevoelig^ voelbaar.

I am fenlible of it , Ik ben *er gevoeUg van.
Senlibly, Gevoeliglyk.

Senlibility., "*. Gevoeligheyd , voelbaar-

Senfiblenefs , j heyd.

■Senlitive, Gevoelyk^ gevnelig.

a Senfitive plant , Een gevoeUge plant , die op
't aanraaken :iich toeiluyt.
'SENSUAL, Aardsgezind, wellujlig^ vleefchlyk.
Senfuality, Aardsgezindheyd^ wellujligheyd ^ vleefch-

lykheyd.
SENT, Reuk.

It has a good fent , Het heeft een goede reuk.
a. Dog of a quick lent, Een bond van een fcherpe
reuk.
to SENT, Ruyken., reuk geeven ., rieken,
SENT [van to Send,] Gezonden, gefiierd.
Sent away, Weggezonden ., verzonden.
Sent forth , Uytgezonden.
I Sent, Ik zond.

I fent for him , Ik heb om hem gezonden,
SENTED, Gerooken.

Sweet fented, Zoet ruykend.

■SENTENCE , een Spreuk, zinfpreuk, Foa-

wV, ourdeel, geivyfde.

A quaint and pithy fentence , Een nettc fpreuk
daar fit injieekt.
^To give fentence., Oordeel veHen.

To pronounce fentence of death , Het vonnls des
doods uytfpreeken.
■ £0 SENTENCE, to pafs Sentence upon, Fonnif-
fen^ verzvyzen, vonnis vellen ^ oordeel ftryken. ■
Sentenced-, Gevonnijd., verweezen.^ veroordeeld., ge-

doentd.
Sententious , Zinryk , fpreukryk , vol Jpreuken,
Sententiously, Op een zinryke luyze.

SENTING, Ruyk'ing, ruykcnde,

SENTIMENT, Gevoelen.
SENTINEL,! o;;7 7,

SFNTRV •* £^" ^'^bildvjacht.

To relieve a fentry , Een fchildwacht afiojfen.
SEP.
SEPARATE, Byzonder, afgezonderd.
to SEPARATE , Affcheyden , affonderen , vcr-
deelen.

To feparate hinifelf from a congregation, Zich
van eene vergadering afzonderen.
Separated, Afgezonderd , afgefcheyden., verdeeld.
After the foul is feparated from the body , Naa
dat de ziel van V lighaam gefcheyden is.

Separately, Afzoffdsrlyk^ op z,i(h!<telve?t.SEP. SEQ. SER.

Separatenefs , Afgezonderdheyd^ verfcheydenheyd.

Separating, Affcheyding, affcheydende.

Separation , Afzondering , affcheyding , verdseling,

a Separation of man and wife , een Echtfcheyding.
SEPARATIST , een Afgefcheydene , een die zich

van de openbaare Kerk heeft afgezonderd.
SEPTEMBER, Herfftmaand.
SEPTENARY, Septenarious , ZeventalUg.
SEPTENNIAL, Zevenjaarig.
SEPTENTRIONAL, Noordfch. mordehk.
SEPTUAGENARY, Zeventig^aarig.
the SEPTUAGINT, de Griekfche overzetting des

Bybels der Zeventigen.
SEPULCHRE , een Graf, grafftede.
Sepulchral, Dat tot het graf behoort.
SEPULTURE, Begraaving^ begraavexis.

SEQ.
SEQUACIOUS, Lig
SEQUEL, 'tGevolg.
SEQUENCE, een Ordentlyk vervolg^ reeks.
Sequent, Volgende.

to SEQUESTER, "^ Een zaak die in verfchil
SEQUESTRATE, j Jlaat beyde den party en

ontneemen ; In bewaaringe Jiellen ; Afftand doen

van den boedel des overleedenen ., denjleutel op de

kiflleggen; Ferbeurdverklaaren., verbeurdmaaken.
aj°To Sequefter himfelf from the world, Zichzel-

ven van de werreld afzonderen.
Sequeftration , Verbeurdmaaking , affcheyding der

party en van '* bezit vjaarover zy in verfchil zsn ,

in bewaarder-hand-flelling , als ook de tnzameUng

der inkomflen van een openflaande prove voor den

naafikomenden bezitter.
Sequeftrator , een Verheurdmaaker ; een die op het

goed waarover tuffchen tivee partyen verfchil is de

hand legt , en hen beyde alzo van V bezit des zelfs

affcheydt ; een Krakkeel. goed-bewaarder , fcheyds-

rnan.
Sequeftred , Verbeurdverklaard . inbewaaring ge field.

SER.
SERAGLIO , het Vrouvjen-timmer des Turkfchen

Kaizers.
SERAPHIM, de Serafynen.^ de ry der hoogfle En-

gelen.
SERENADE , Eens minnaars avondgezang ,

Avondfpel., nachtmuzyk.

SERENE, Helder., klaar, doorluchtig.
Serenely, Dfiorluchtiglyk.

Serenity, Helderheyd., klaarheyd^ doorluchtigheyd.
SERGEANT, \ een Gerechtsdienaar ., gerechts-
SERJEANT, / boode , 'Gelid-Jluyter ,

Serjant.

a Sergeant at arms , Een Serjant die den Koning

opwacht; eenOfficier dieverraaders ofmisdaadi"

gen van hoogen flaat in hechteniffe neemt ; een

Deurwaarder van''t Laager huys desParlements.

a Serjeant at Law, "4 Een Opper-rechtsge-

Sergeam of the coyf , j^ leerde ■, een die tot

denSER.

den hoogjlen grand in de Rechten geftudeerd
heeft : zynde- deeze graad de naafte trap aan een
Rechters plaats; waartoe men nogtans 7,0 wel
door des Konings gunft, als door iludie ge-
raakt.
Sergeantfhip, een Serjantfchap.
SERGE, Serfie^ zekere wolle ftoffe.
SERIES, een Reeks, ry ^ reeg^ tzamenhang,
SERIOUS, Ernftlg,
Seriously, Ernftlglyk.
Seriousnefs , Erj^igheyd.
SERMON, een Predikacie.
To preach a fermon , een Predikacie doe».
a Funeral fermon , een Lyk-predikacie.
SEROSITY , li^eyachtigheyd , waterachtigheyd in

't bloed.
Serous, U^aterachtig^ vjeyachtig.
SERPENT, een Slang.
Serpentine, Slangachiig.
Serpentine Verfes , Vaerzen vjelker laatfte woord

eveneens is als*t eerfle , gelyk als ,
Crefcit amor nummi quantum ipfa pecunia
crefcit.
SER RED together, Dicht tzamen gejlooten.
SERVANT, eenDienaar^ dienfiboode.

a Maid-fervant, \^ een Dienftmaagd , dienjl'
Woman-fervant, (^ meyd^ dienaares.
Servant- like » Knechtachtig^ dienjlbaarachtig.
to SERVE, Dtenen^ bedienen, dienftig zyn.
To ferve his mailer faithfully, Zynen Meejier ge-

trouwlyk dienen.
To ferve in the warr, In den oorlog dienen.
To ferve God, God dienen.
To ferv'e an office , Een ampt bedienen.
As foon as the wind ferves, Zo dra als de wind

dienflig is.
When occafion fhall ferve, Wanneer de gelegen-

heyd zich zal voordoen.
To ferve out his prentilhip, Zyne leerjaaren uyt-
dienen.
C& It was done to ferve a turn , Het gefchiedde uyt

eygen inzigt.
cc^r" That won 't ferve his turn , Dat zal hem niet

konnen baaten^ dat zal hem niet konnen helpen.
Oj' Nothing elfe would ferve him, Niets mderskon

hem voldoen.
05" He thought to ferve me a bafe trick , Hy meen-

de my een leelyke pots te fpeelen.
■ To Serve up , Opdijfchen , aanrechten.
Served, Gediend, dienjiig geweeji.

He is fcrved as he deferved , Hy is gehandeld ge-
lyk hy verdiende.
^ He is well enough ferved , Hy heeft zynen ver-

dienden loon.
SERVICE , Dienji.

To otfer his fervice to one , lemand zynen dienft
aanbieden.

Divine fervice, de Kerkmdisnjl ^ Godsdiexjl,SER. SES. SET.4a'5To fay fervice at Church , Den dienji in de Kerh
doen.
S^^YlCE-txee, een Sorben-boom.
SERVICEABLE, Dienjiig, dtenftelyh
Serviceably , Dienftiglyk.
SE RVI LE , Knechtelyk , flaaffch.
Servilely , Slaaffchelyk.

Serving, Diening^ dienende ., dienftbaar. . .

a Serving-man , een Dienjlknecht.
SERVITOR , een Arm ftudent die anderen ten die^*

fiejiaat.
Servitors of Bills , Gerechtbooden van 'j Konings

hank.
SERVITUDE , Dienfihaarheyd, Jlaavemy.

SES.
SESQUIALTER or SESQUIALTERAL, An^

derhalf.
SESSION, een Zitting.
a Sefion of Parliament , een Zitting des Paries
ments.
Seffions, Rechtsdagen ., zitdagen.

The Quarter Seffions , de Vierendeeljaarfch^
Rechtsdagen , welke viermaals 'sjaars in alle
deProvincien vanEngeland gehouden wordsa.-
SET.

SET, Gezet.

a Set price , een Gezette prys.

a Set hour , een Gezet uur.
0^ a Set fpeech , een Voorbedachte reede^
SET (fubft. ,) Een zetfel, ftelfel.

a Set of trees , een Regel boomen,

a Set of teeth, een Regel tanden.

a Set of mulick, een Muzyk met ftemmtn^

a Set of cards, een Spel kaarten.

To win the fet, het Spel winnen.
to SET, Zetten., Jiellen.

To fet in order , Op een ry zetten , voor oogerr

ftellen.
To fet up a (hop , Eenen luinkel opzetten,-
^ To fet fail , t'Zeyl gaan.

Oj^To ^€i the engines a going, De konjlvjirken aa?i'
de gang helpen.
To Set by. By zetten y achten ^ in ivaards

houden.
(Xj"To fet light by, Wcynig achten.; niet veel vjerk2

van maaken.
CCl°To fet at nought, Verachten.
US' To fet forth , Pryzen^ oppronken,

To fet forth God's praife, Gods hf verhndigen^
ccj" To fet forth a book , Een bosk ziytgeeven^
To fet off, Doen afftceken^ oppronken.
To fet our , Uytzetten , aan een zyde zetten j,

Vertrekken , oppronken.

(Xj°To fet out a fleet, Eene vloot uytrufl'en..
To fee up a tent , Km tent opjlmn , {oi'aprech^
te».),

g^T©)4MSET. SEV.5^ To fet one up, lemand hoog opzetten , (pU^er-

O^To"ftTup for a Reformer, Zkh voor eenen Her-
varmer uytzeeven.
To fet up a cry, Een keel op zcttcn. _

C^To fet a rafor, Een [cheermes aanzettetty \^d, t.

flype^t.) „, ,

0±To fet himfelf out, Zuh oppronkeM.
of" To fet a hen, Een hen te broeden zetten.
. To fet to hire, Te htiur zetten.
To fet to fale , te hop zetten.
To i^tt on , Aandryven , ophttfen.
To fet on fire, In de brand ft eeken.
^ To fet at odds , One ens maaken.

To fet, as the fun, Ondergaan, nisde zon.
^To fet a Pfalm, Een Pfalm opheffen , of voor-
ziiigen.
To fet together, t'Zamen zetten.
iS-He fet them together by the ears, Hy htelp hen
tzamen aan V vechten ; hy hufte hen aan tot
tvjeedragt.
05- To fet to It, Zkh'er na zetten.
kS-To fet his hand to a paper, Een fchnft ondertey-

kencn.
cS^To Set upon, Aanvallen, aanranden.
SETT,Gezet,ge/ield.

He was fett over them, Hy was over hen gejteld.

Sett by, Bygezet, in waarde gehouden.

Sett forth, Uytgegeeven^ gepreezen., opgetooid.

Sett hi , Ingezet.

Over-fet, Omgcjlagen^ otngekant.

Setter, een Zetter, planter., ^erklikker.

Setting, Zetting., zettende.

SETTLE , een ZithanL

Settle-bed , een Slaap-bank.

to SETTLE, Vail zetten, vaft ftellen.

To fettle himfeh' fome where , Zich ergens met

der vjoon ter neer zetten.
To fettle his concerns , Zyne dlngen in orde

ftellen.
To fettle his mind, Zyn gemoed beveftigen.
To fettle the Nation, De zaaken des Ryks morde
fchikken., de Landaardgeruft ftellen.
Kj-To fettle his eftate upon one, lemand tot zynen
erfgenaam maaken.
To fettle to the bottom, Zkh op den grand zet-
ten., heztnken.
Settled, Vafigezet^ vaflgefteld, beveftigd.
Settlement , een Vaftftelling , vafizetting , bevefli-

ging , ternederzetting , bezinking , grondfop.

Settling, Faftftelling^ vaftftellende.

SET-WORT, IfrangworteL zvjarte nksvjortel

SEV.
SEVEN, Zeven.
Seven fold , Zevenvoiidlg.
Seven times , Zevenmaal:
Sevenways , Op zevenderley wyze,

the Seven- liars, d$ Z^vefi-JlanSEV. SEW. SEX. SHA.

a Seven-night , een tf^eek.
I was there this day feven-night , Ik wat daar
"Jan daag acht dagen {oi van daag een week.)
Seventeenth , de Zeventknde.
Seventh, de Zevende.
Seventy, Zeventig.
Seventieth , de Zeve-^tlgfte.
Seven hundred, Zeven honderd.
The Seven hundreth , de Zeven honderfte.
to SEVtR, Affcheyden., afzonderen.
SEVERAL, Verftheyoien.

I was there feveral times , Ik ben daar verfcheydc'
ne reyzen geweeft.
Severally, Verfcheydenlyk.
(t) SEVERANCE , Afzonderlng. ■
SEVERE, Strcng, ftraf.
SE\^ERED, Afgefcheyden.

After his head was fevered from his body , Naa
dat zyn hoofd van zyn lighaam g fcheyden was.
Severely, Strengelyk.

SEVERING, Affcheydlng, affcheydende.

SEVERITY, Strcngheyd, firafheyd.

SEW.

to SEW, Naaijen.

Sewed, Genaaid.

SEWER, een Opdijfer voor een Vorft^ als ook een

M'aterloozing , rkei of rkol.
(Xj a Common fewer , or Common fliore , (want
dus wordt dit woord , hoewel verkeerdelyk,
doorgaans uytgefprooken) een Gemeen rke/ y
als ook een allemans Hoer.
SEWET, Nkrvet, reuzel.

SEWING, Naaijing.. naatjende,

SEX.
SEX, G eft acht., kunne . fexe.
SEXENNIAL, Zesjaarig.

SEXTAIN , een Gedkht of vaers van zes regels.^ '
SEXTON, eenKofter.

SEXTRY, eenKoor, o^ afgezonderde plaats in de
Kerk alwaar de kerkelvke cieraaden bewaard warden.
"SHA.
SHABBY, G^cheurd., verfteeten, bedelachtig.
a Shabby fellow, een Schurk , een die met oude
verfteetene plunjen loopt.
Shabbily, Slordiglyk., haveloos.
SHACKLE or SHACK-BOLT, een Handboei.
to SHACKLE, Boeijen^ kluyfteren.
Shackled, Gehoeid., gekluyfterd.

Shackling, Kluyftering ., kluyfterende.

SHAD, Elft., 2ekere graatachtige vifch.
SHADE, Schaduw ., lommer.

The fliade of a tree, de Lommer (of fthaduw')

eens boom.
To get into the fhade. In de Jchaduwe zich be-

geeven.
Night-fhade, Nachtfthade., zeker kruyd.
to SHADE, Tot eene fchadnvj verftrekken^ befcha-
duwen,

Shadi-\SHA.

Shadincfs , Schaduvjachtigheyd.

SHA DOW , een Schadu w , fchim. ■

The fhadow of ahoufe, deSchaduw van een buys.

He fights with his owalhadow , Hy vecht tegen
Zyn eygen ffhim.
to SHADOW, Bcfcbaduwen^ overfchaduiven.
Shadow ed^Bcfihaduwd^ oierfchaduwd^ belommerd.
Shadowing, Befchaduwing, ovcrfchadnvjing ^ '—be-

fchadnweyide.
Shady, Schaduwachtig ^ hehmraerd.
SHAFT, eenSchicht.pyl
Cj'The fliaft of a pillar, de Stylvtin eenpylaar.
SHAG, Duffels, vlokken, "^

Shagged, v^ R,,y^^^^,Mk;g.SHA.4»fShaggy, r
SHAGREEN, Segryyi.

a Shagreen cafe, Ren fegryne kas.

SHAKE, een Schok, ruky als ook een heeven-

de ftern in de muzyk.
to SHAKE, Schudden, beweegen^ beeven.
To (hake his iicad , Zyn boofd fchudden.
To fliake with cold , Beeven van koude.
Tofliakeoft'the yoke, Het juk affcbudden , ""tjuk
afwerpen,
, CS" To Shake hands , De hand geeven , affcheyd
neemen.
To (hake hands with one, lemand verlaaten.
He feems to have fhaken hands with his old
friends, Hy fchynt zyne onde vrlnden verlaaten
te hebben.
Shaken, Gefchud, bewoogen, gejchokt.

Shaking, Schudding^ beweeging, fchuddende.

SHALE, een Dop^fchaal^ zie Shell.
to SHALE, Defchilafdoen, zie to Shell.
SHALL, Zal.
I Shall, Ik zal.
We (hall , IVy zullen.
SHALLOP, eenSloep.
SHALLOW, Ondiep.

a Shallow place, een Ondiepte.

a Shallow river , een Ondiepe rivier.

a Shallow wit, een Dora verfland.

a Shallow man , een Man van kleyn begr'tp.

Shallowly, Zander diepte , onverftandiglyk.

Shallowneis, Ondiepte, kleynheyd van begr'tp ^dom-

yael)'kheyd.
SHALM , een Speelpyp , fchalrney.
SHALOT, Een foort van Ajuyn , chalot.
SHAM , een Verdichtfel.

't Is a rneer (ham, Het is een louter verdichtfel.
a Sham plot, eenVerdicht verraad.
SHAMADE , 'Trornrnelfiag tot een teken van ge-
fprekhouding of overgave.

SHAMBLES, ^^F/mW.
SHAME, Schaarnte^fchande.

He has loft all fname , Hy heeft alle fchaarnte ver-
looren.

He is paft (hame, Hy heeft geen fchaamte meer.If he have any fliameinhim, Zohyeenige fchaam^

te in zich heeft.
't Is a (hame , V Is eenfchande.
Evxry body cries (hame on't, Een yder fpreekt

^er fchande van.
It wete a (hame even to fpeak of it , Het zou een
fchande zyn flechts daarvan te fprecken.
to SHAME, Befchaarnen , befchaamd maaken >

fchande aandoen.
Shamed, Befchaamd, befchaamd gernaakt.
Shame-faced, Schaamachtig, befchaamd, bloode.
Shame-facednefs, Schaamachtigheyd, befchaamdheyd.
Shamefull, Schandelyk, fmod.

It is a (hamefull thing , Het is een fchandelykt
Zaak.

Shamefully , Op een fchandehke vjyze.
Shamefulnefs , Schandelykheyd, orAefchaamdheyd.
Shamel efs, Schaarnteloos , onbefckaamd.
* Shamelefs craving muft have a (hamefull Nay j
Op een onbefchaamdcn eyfch paft een onbefchaam"
de iuesgering.
Shamelefnefs , Schaamteloosheyd.
Shamel es I y , Schaamtclooslyk

Shaming, Befchaaming, befcha&mende.

SHAMMED, Bedroogen , iets wys gernaakt*

Shammer , een Verdichter van valsheden.

SUAUVmiON , een Paddeftoel.

SHANK , een Schenkel., fcheen.

oS* The Shank of a chimney , de Pyp van^ eenfchoot :

fleen.
(j^* The Shank of a candleftick , de Styl van een.

knaap of kandelaar.
SH ANKER, een Sjankcr , zekere Venus ouaal.
SHAPE, Geftalte, gedaante^ fatfoen.

a Point fhape, een Groote kant.^ point labaar.
to SHAPE , Vorrnen , een gefialte geeven , fatfoe"

neeren^
Shaped, Gevormd, gefatfoeneerd.
* God makes, but clothes Shape, Het klcedmaakt
den man.
Well-fliaped , Wei gernaakt^ braafvan hefl.
Ill-fhaped, Wanfchapen , mismaakt.
Shapelcfs, WanJlalUg, zonder fatfoen.
Shaping , Vorming , fatfoeneering , •• faifoenee"

rende.
SHARD, s/VSheard.

SHARE , een Decl, gedeeltc, aandeel , part.
I muft hcve my (hare of it, Ik moet Vr n:yn deel

van hebben.
It is fldlen to his fliarc, Het is hem ten deel ge^
vallen.
(X^a Plough-Share, een Konter , plocg-yzer.
the Share-bone , V Gemacht been.
to SHARE, Deelea, toedeelen.

To Share out , Uytdeelen, verdeelen.
Shared, Gedeeld, aan deelen gelegd.

Having fharcd, Gedeeld hebbende , -—^deeJacbtig
gernaakt zynde.

H h h Sha*42.(5SHA. SHE.Sharer , een Deelgenoot , deelhchher.

Sharing, Toedeeling^ deelhebblng^ deelachtig.

SHARK, eenHaai^ zekere verflindendezee-vifch,

als ook een trpcrgelachtige gaji ^ fchark.

to SHARK up and down, Overal gaan fchooijeTt.
Sharking , Sharking up and down , or Sharking
about, SchooijiMg.

a Sharking trick, een Schui:kachtig bedryf.
a Sharking fellow , een Schooijer.
SHARP, Scherp ^ fpits ^ btts^Jlreng^ fcherpzhiKig.

a Sharp difeafe, een Scherpe quaal.
jCj'To fight at Hiarps, Met fcherp vechten.
a Sharp fl^uTiack, een Howgerige maag.
Sharp-fet, Hunger tg.
Sharp-fighted , Scherp van gez'igt.
Sharp-witted, Scherpzinnig ^ fpitsvindig.
toSHARPHN, Scherp r/iaaken ^ fpits maaken.
Sharpened, Siherp gemaakt ^ gewet.

Sharpening, Scherpraaaking^ fcherpmaakende .

Sharper, Scherper ^ flrenger.

a SHARPER , ILen die door behendigheyd , V zy
met recht of onrecht , lets poogt te bekoomen , een
inbaalige vent.
Sharply , Scherplyk , ftrenglyk.

Sharpnefs , Scherpheyd , fcherpte , fpitsbeyd , bits-
heyd^ flrengheyd.

Sharpnefs of wit , Scherpzinmgheyd ^ fpitsvindig-
heyd.
SHASH , een Sluyer daar een tulband afgemaakt

vjordt ^ een Gezondheyd ^ die men om den

middel draagt., .m'^^^c^ry^Ho^nc^e^ju^.^
to S}r{KYl^^\^ XJ'^erbryzelen y aan gruys Jlaan,
Shattered , Verbryzeld. o-n fi^tL'rr\jb€rr^ c^f^
a Shatter-pate, een Herfenhos m/nfch , een onbezon-

ne quant.
to SHAVE, Schecren ., fchraapen ^ denbaardfcheeren.
He fhaves very well, Hy fcheert heelvjel.
To fhave oft', Affcbeeren^ affchraapen.
To fhave clofe^ Kort affcheeren ^ glad affcheeren.
Shaven I T Gefchooren, gefchraapt.
a Shaven-crown , een Gefchooren kruyn.
Shaveling , een Gefchooren Priejier.
Shaver, een Schecrd.^r ., fchraaper.

Shaving, Scheer'mg^ fchraaping y [cheerende.

a Shaving-knife, een Schaaf-rnes.
Shavings , SchraapfiL krullen.

SHE.
5HE, Zy.

She fleeps, Zy fla-apt.

Dit woordtjcJ^e wordtdikwils gehrirykt omhet
vrouwiyk geflacht , 20 wel in beellea als in
menlchen , te betekenen , als
a She afs , een Ezelin.
a She-coufin, een Nicht.
a- She-friend , eene Vrindin.
SHE AD , het Scheydfel des haairs..
5HE AF^ een Schoof, garf.SHE.

o:f" a Sheaf of arrows , een Bos pylett.

to SHliAF, to bind up in fheaves, Tot fchoove-a

b'tnden.
to SHEAR, S cheer en.

To Shear the fheep or cloth, Schaapen oi laken
fcheeren.
a Sheep-fhearer , een Schaapfcheerd^r.
^\{^K\<D , een Scherf.

a Pot-flieard , een Pot-fcherf.
SHEARS, ,^ ,,

aPairofftears, Y ^^» Schaer.
a Shear-man , een Droo^fcheerder.
SHE AT, Zekere Fijch.
Sheats, Zekere touiuen aan ""t fchip>
a Sheat-anchor , het Groot anker.
Sheat- cable, de Groote kabel , de anker-kabel. ^
SHEAT, een Scheede.
to SHEATH, In de fcheede fieeken ^ opfieeken, /«-

fleeken.
oJ' He fheathed his fword in his own bowels , Hy

ftak zyn zwaerd in zyn eygen ingewand.
o5* To Sheath a ftip , Een fchip onder water met

dunne planken voor V gewormte bekleeden.
Sheathed, In de fcheede gefiokcn^ opgejioken.
Sheathing, In de fcheede Jleekingy opjieeking, — ;"»

de fcheede Jleekende.
SHEAVES, Shooven.^ 't Meervoudig van Sheaf.
a SHED, eene Loots ^ hut,
to SHED, Storten, vergieten ^ plengen.

To flied. bloud , Bloed ftorten , bloed vergieten.
To fted tears, Traanen ftorten.
cd'To fhed teeth , Tanden verliezen, (of verxuif-
felen.)
To (lied his horns, Zyne hoornen afwerpen.^ fge-
lyk de harten.)
Shed, Geftort., vergooten.
^ Bloud-flied, Bloedjlorting., bloedvergieting.
Shedder , een Starter , vergieter.

Shedding, Storting., vergietingy • Jfbrtende.

SHFE, zie She.
SHEEP, eenSchaap.

^ L\tt\e fhcep ., een Schaapje.
* 'tis a foolidi flieep that makes a wolf her cohfef-
lor , V // een onnozel fchaap dat een vjolf toi
bicchtvnder neernt.
a Flock of fiieep', een Kudde fchaapen.
Sheep-cote , een Schaapen-hok.
Sheep-fold, een Schaaps-kooi.
a Sheep- f kin, een Schaaps-vel., fchaats-leer.

Sheep-fkin gloves, Schaaps-leere hand-fchoetiea.
Sheeps-head , een Schaapshoofd.
Sheeps-pluck , een Schaapen omloop.
Sheeps-dung, Schaapekeutels .^ fchaapedrek.
Sheep-rot, Sterfte onder de fchaapen.
Shccps-eye, als To call a Sheeps-eye at one, le-

mand toelonken.
Shcepifli, Onnozel., kleynhartig, bloode:
SHEER, Geheelendai:.

ShcejSHE.

Sheer through , Glad deur.
to SHE P.R to and again , Gins en weer zwleren.
SHEEVERS, de Scbyven In de katrolien.
SHEET, een Vel^ alsmcde een Slaaflaken.

a Sheet of paper, een f^e I papier s.

a Printed flicet, een Gedriikt vel.

To put clean llicets in a bed , Schoone lakens op
een bed leggen.
CCj'a Sheet of lead, een Blad loods.
o3* To veer the Sheets , Den fchoot vieren.
SHEKLE, een Zikel^ ^ekcre Joodfche munt.
SHELF , een Plank oi bord om iets op te legi^en.

Lay it upon that fhelf, Leg bet op die plank (of
op dat bord.)
^a Shelf in the Tea, een Zandplaat in zee.
SHELL, een Schil^ fchulp^ fchelp^ dop.

Bean-fhells, Boon fc hi lien ^ doppen van booncn.

Green fliells of nuts, Groene boljlersvan neuten.

Nut-fhells , Nentedoppen.

Egg-fhells , Eyer-fchillen , eyerfchaalen , eyer-
doppen.

a Tortoife fhell , het Schild van een fchildpad.Online LibraryWilliam SewelA large dictionary English and Dutch, in two parts : wherein each language is set forth in its proper form ; the various significations of the words being exactly noted, and abundance of choice phrases and proverbs intermixt. : To which is added a grammar, for both languages. ... = Groot woordenboek → online text (page 71 of 187)